Nové oblasti měření kvality

Sada ukazatelů kvality se rozrostla o nové dva ukazatele kvality: závažné komplikace po tonzilektomii a adherence pacientů léčených statiny. Oba tyto ukazatele kvality rozšiřují kvalitativní pohled na oblasti, které doposud nebyly na Portálu mapovány. Zatímco ukazatel závažných komplikací pacientů po tonzilektomii jsme vytvořili ve spolupráci s garanty odbornosti ORL, ukazatel adherence léčby statiny vznikl ze spolupráce s garantem z oblasti kardiologie.

Při pohledu na celkové srovnání výsledků se zahraničními výstupy v oblasti péče o pacienty po tonzilektomii se potvrdila relativně dobrá úroveň péče v ČR, když národní referenční morbidita dosahuje ve sledovaném období hodnoty 5,4 %, přičemž v této hodnotě jsou navíc zahrnuty také řídké případy úmrtí. Z výsledků je patrné, že u této oblasti není žádoucí v aktuální situaci cílit na centralizaci. Detaily k ukazateli najdete v rámci Hospitalizační péče.

Ukazatel mapující adherenci pacientů léčených statiny nelze svým charakterem zařadit do běžných oblastí hospitalizační či ambulantní péče, neboť neměří výstupy na jednotlivé poskytovatele. Nicméně přináší cenné informace jak pro organizátory péče o pacienty, tak i pro zdravotní pojišťovny. Z doporučení tohoto ukazatele pro oba tyto typy subjektů vyplývá řada doporučení, která může přispět ke zkvalitnění zdravotní péče. Ukazatel najdete v sekci Ostatní ukazatele a analýzy.

Nové oblasti měření kvality