Kód ukazatele: OUK_PLD_004_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Chráněné aminopeniciliny mají být předepisovány u infekčních onemocnění, kde jsou indikovány aminopeniciliny a u kterých lze předpokládat, že jsou způsobeny bakteriemi produkujícími ß-laktamázu, která molekuly nechráněných aminopenicilinů ničí. Jedná se o nejčastěji předepisovaná širokospektrá antibiotika (ATB), která se zřejmě u řady lékařů stala léky prvé volby u nejčastějších infekcí léčených ATB, což nemá oporu v žádných z platných doporučených postupů (viz níže). Pozoruhodné je, že chráněné aminopeniciliny patří mezi léky, u kterých je nejčastěji popisované polékové poškození jater včetně fatálních selhání jater.

Z celorepublikových dat SÚKL je zřejmé, že v ČR od roku 2019 se chráněné amino-PNC staly nejčastěji předepisovanou skupinou ATB. Spotřeba chráněných amino-PNC v letech 2008 až 2019 stoupala z 2,52 na 3,38 denních dávek na 1000 obyvatel a den (DDD/TID) a pak klesala až na 3,09 DDD/TID v roce 2021[WL1] , což bylo (tak jako u ostatních ATB) nepochybně projevem epidemie COVID-19. Na těchto spotřebách se podílí nejen praktičtí lékaři, ale všechny lékařské odbornosti. V roce 2022 byl pozorován vzestup spotřeb chráněných amino-PNC na 3,82 DDD/TID.

U všeobecných praktických lékařů pro dospělé se za kvalitní preskripci chráněných amino-PNC považuje jejich podíl do 16 % na celkové preskripci ATB. Z výstupu podílu preskripce chráněných amino-PNC z celkové preskripce ATB v ČR ve sledovaných letech 2017 až 2022 je překročení prahu kvalitní preskripce již v roce 2017 a poté je zřejmý neustálý trend ke zvyšování jejich podílu na celkové preskripci. Podíl preskripce chráněných amino-PNC na celkové preskripci ATB v ČR činil v roce 2017 celkem 17,47 %, v roce 2019 celkem 19,80 %, v roce 2021 celkem 20,22 % a v roce 2022 celkem 20,11 %. V absolutních číslech se jedná o vzestup z 444 tisíců receptů v roce 2017 na 481 tisíců receptů v roce 2019 a poté pokles na 337 tisíc receptů na chráněné amino-PNC v roce 2021. V roce 2022 se počtem 440 tisíc receptů opět dostáváme na přibližně stejnou hodnotu jako na začátku sledovaných let.

Z regionálního pohledu u všech krajů alespoň jednou ve sledovaném období došlo k překročení prahu kvality, kterým je hodnota 16 %. V roce 2022 mají již všechny kraje hodnotu v „červených“ číslech nad prahovou hodnotou. Nejvyšších hodnot bylo dlouhodobě dosaženo v Královéhradeckém kraji: rok 2017 – 20,48 %, rok 2018 – 22,17 %, rok 2019 – 22,73 %, rok 2020 – 23,04 %, rok 2021 – 23,52 % a rok 2022 – 23,53 %. Další nejvyšší hodnoty byly dlouhodobě i aktuálně zjištěny v Olomouckém kraji (rok 2022 – 21,88 %) a ve Středočeském kraji (rok 2022 – 21,51 %).

Nejnižších hodnot bylo dlouhodobě dosaženo v kraji Kraj Vysočina: rok 2017 – 14,09 %, rok 2018 – 15,01 %, rok 2019 – 15,70 %, rok 2020 – 15,99 %, rok 2021 – 17,40 % a rok 2022 – 16,66 %. Druhé nejnižší hodnoty byly v roce 2022 zjištěny v Karlovarském kraji (17,61 %).

Závěr:
Preskripce chráněných amino-PNC je v ČR na vzestupu, který byl dočasně přerušen epidemií COVID-19. Práh kvality nebyl překročen v roce 2017 ve dvou krajích a v roce 2018 pouze v jednom kraji. Od roku 2021 je práh kvality překročen ve všech krajích a podíl tohoto širokospektrého ATB dále stoupá či je stabilizován na nežádoucí úrovni, což je nepochybně nepříznivý trend. Proto lze lékařům doporučit prostudování platných doporučených postupů pro preskripci ATB.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných chráněných aminopenicilinových antibiotik (dále též „amino-PNC“) předepsaných na recept na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů.

Podíl chráněných amino-PNC na celkové preskripci antibiotik je doplňkovým ukazatelem (hlavním ukazatelem je podíl chráněných amino- PNC na celkové preskripci aminopenicilinů, chráněných i nechráněných). Doplňkový ukazatel byl vytvořen proto, aby předepisující lékaři nepodlehli dojmu, že nadměrná preskripce chráněných amino-PNC je jedinou nežádoucí preskripcí, tzn. aby neměnili preskripci nevhodným způsobem, například upřednostněním jiné skupiny antibiotik.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01CR* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu/definuje léčivý přípravek z kategorie chráněná aminopenicilinová antibiotika.
  • Kód léčivého přípravku s ATC účinné látky, který začíná na J01*, definuje všechna antibiotika

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Existují zahraniční rešerše, které jasně prokazují, že nadbytečné předepisování chráněných amino-PNC zvyšuje rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Přitom ve většině případů by byl předpis nechráněného aminopenicilinu při terapii respiračních nemocí dostačující.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování chráněných aminopenicilinů.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie chráněný aminopenicilin s ATC J01CR*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001)- identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalitynení stanoven
Horní práh kvality16,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro sledování je třeba podle aktuálního Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění sestavit seznam kódů léčivých přípravků s příslušnými ATC skupinami, neboť výčet kódů se během doby mění (respektive doplňuje se o nové kódy).

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě počtu receptů, na které bylo daným IČP během příslušného roku předepsáno jakékoli antibiotikum (je navrhováno 50 takových receptů).

REŠERŠE:

[1] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, vstup dne 16.8.2019

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněnýchm aminopenicilinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 16 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným chráněným amino-PNC antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 240 532 49 400 20,54%
Jihočeský kraj 135 543 26 318 19,42%
Jihomoravský kraj 276 339 51 997 18,82%
Karlovarský kraj 46 332 8 158 17,61%
Kraj Vysočina 106 367 17 723 16,66%
Královéhradecký kraj 127 973 30 117 23,53%
Liberecký kraj 85 289 17 343 20,33%
Moravskoslezský kraj 285 002 56 643 19,87%
Olomoucký kraj 140 640 30 773 21,88%
Pardubický kraj 113 050 21 465 18,99%
Plzeňský kraj 98 735 19 948 20,20%
Středočeský kraj 234 225 50 374 21,51%
Ústecký kraj 153 073 29 243 19,10%
Zlínský kraj 144 112 30 374 21,08%
Celá ČR 2 187 212 439 876 20,11%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněnýchm aminopenicilinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 16 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným chráněným amino-PNC antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 169 973 34 362 20,22%
Jihočeský kraj 102 022 19 757 19,37%
Jihomoravský kraj 211 820 40 615 19,17%
Karlovarský kraj 40 050 6 914 17,26%
Kraj Vysočina 77 588 13 504 17,40%
Královéhradecký kraj 101 347 23 839 23,52%
Liberecký kraj 67 225 13 841 20,59%
Moravskoslezský kraj 218 667 42 736 19,54%
Olomoucký kraj 107 554 24 155 22,46%
Pardubický kraj 88 940 17 058 19,18%
Plzeňský kraj 77 004 16 242 21,09%
Středočeský kraj 176 855 37 881 21,42%
Ústecký kraj 118 695 23 058 19,43%
Zlínský kraj 110 495 23 382 21,16%
Celá ČR 1 668 235 337 344 20,22%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněnýchm aminopenicilinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 16 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným chráněným amino-PNC antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 181 177 36 680 20,25%
Jihočeský kraj 109 320 20 647 18,89%
Jihomoravský kraj 223 412 42 572 19,06%
Karlovarský kraj 37 714 7 237 19,19%
Kraj Vysočina 84 447 13 499 15,99%
Královéhradecký kraj 101 530 23 393 23,04%
Liberecký kraj 69 493 12 921 18,59%
Moravskoslezský kraj 212 702 42 084 19,79%
Olomoucký kraj 113 888 23 762 20,86%
Pardubický kraj 90 895 17 547 19,30%
Plzeňský kraj 76 971 15 846 20,59%
Středočeský kraj 181 378 38 008 20,96%
Ústecký kraj 122 470 23 538 19,22%
Zlínský kraj 112 284 23 103 20,58%
Celá ČR 1 717 681 340 837 19,84%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněnýchm aminopenicilinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 16 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným chráněným amino-PNC antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 271 539 53 900 19,85%
Jihočeský kraj 153 795 28 598 18,59%
Jihomoravský kraj 307 849 59 463 19,32%
Karlovarský kraj 54 176 10 222 18,87%
Kraj Vysočina 121 903 19 140 15,70%
Královéhradecký kraj 144 223 32 782 22,73%
Liberecký kraj 98 895 18 362 18,57%
Moravskoslezský kraj 294 014 58 300 19,83%
Olomoucký kraj 155 092 31 313 20,19%
Pardubický kraj 127 678 25 436 19,92%
Plzeňský kraj 108 543 21 496 19,80%
Středočeský kraj 266 495 56 901 21,35%
Ústecký kraj 176 763 34 632 19,59%
Zlínský kraj 145 688 29 981 20,58%
Celá ČR 2 426 653 480 526 19,80%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněnýchm aminopenicilinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 16 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným chráněným amino-PNC antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 294 925 56 291 19,09%
Jihočeský kraj 156 004 27 060 17,35%
Jihomoravský kraj 322 295 57 126 17,72%
Karlovarský kraj 59 208 10 152 17,15%
Kraj Vysočina 127 199 19 092 15,01%
Královéhradecký kraj 152 164 33 742 22,17%
Liberecký kraj 106 999 18 183 16,99%
Moravskoslezský kraj 315 515 59 337 18,81%
Olomoucký kraj 158 964 31 204 19,63%
Pardubický kraj 135 070 25 494 18,87%
Plzeňský kraj 114 656 20 191 17,61%
Středočeský kraj 286 782 57 158 19,93%
Ústecký kraj 186 898 34 715 18,57%
Zlínský kraj 158 505 30 040 18,95%
Celá ČR 2 575 184 479 785 18,63%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněnýchm aminopenicilinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 16 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným chráněným amino-PNC antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 279 045 50 711 18,17%
Jihočeský kraj 161 386 26 413 16,37%
Jihomoravský kraj 321 907 54 311 16,87%
Karlovarský kraj 60 728 10 249 16,88%
Kraj Vysočina 127 441 17 953 14,09%
Královéhradecký kraj 153 953 31 528 20,48%
Liberecký kraj 106 460 16 266 15,28%
Moravskoslezský kraj 310 430 54 971 17,71%
Olomoucký kraj 160 120 29 788 18,60%
Pardubický kraj 129 836 22 858 17,61%
Plzeňský kraj 111 337 18 509 16,62%
Středočeský kraj 275 658 50 453 18,30%
Ústecký kraj 182 844 31 445 17,20%
Zlínský kraj 160 533 28 623 17,83%
Celá ČR 2 541 678 444 078 17,47%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 14% █ 14-16% █ 16-18% █ 18-20% █ více než 20%
Český Krumlov (rok 2022) - 19,61% České Budějovice (rok 2022) - 19,39% Prachatice (rok 2022) - 22,11% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 14,95% Strakonice (rok 2022) - 20,09% Tábor (rok 2022) - 19,34% Písek (rok 2022) - 21,25% Uherské Hradiště (rok 2022) - 18,29% Zlín (rok 2022) - 24,45% Kroměříž (rok 2022) - 21,09% Vsetín (rok 2022) - 18,92% Břeclav (rok 2022) - 18,07% Znojmo (rok 2022) - 23,04% Hodonín (rok 2022) - 23,86% Brno-venkov (rok 2022) - 18,19% Vyškov (rok 2022) - 13,09% Brno-město (rok 2022) - 17,59% Blansko (rok 2022) - 17,63% Třebíč (rok 2022) - 18,15% Jihlava (rok 2022) - 13,21% Pelhřimov (rok 2022) - 15,36% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 14,04% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 23,32% Klatovy (rok 2022) - 18,56% Domažlice (rok 2022) - 18,03% Plzeň-jih (rok 2022) - 18,95% Tachov (rok 2022) - 18,09% Plzeň-město (rok 2022) - 22,29% Rokycany (rok 2022) - 20,46% Plzeň-sever (rok 2022) - 21,26% Frýdek-místek (rok 2022) - 21,70% Nový Jičín (rok 2022) - 19,61% Ostrava-město (rok 2022) - 19,17% Opava (rok 2022) - 17,41% Karviná (rok 2022) - 20,81% Bruntál (rok 2022) - 22,12% Svitavy (rok 2022) - 17,15% Chrudim (rok 2022) - 19,93% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 18,65% Pardubice (rok 2022) - 19,77% Praha (rok 2022) - 20,54% Prostějov (rok 2022) - 20,92% Přerov (rok 2022) - 20,18% Olomouc (rok 2022) - 24,44% Šumperk (rok 2022) - 21,70% Jeseník (rok 2022) - 17,21% Benešov (rok 2022) - 18,50% Příbram (rok 2022) - 22,16% Kutná Hora (rok 2022) - 22,96% Beroun (rok 2022) - 18,41% Praha-západ (rok 2022) - 21,00% Praha-východ (rok 2022) - 22,02% Kolín (rok 2022) - 24,43% Rakovník (rok 2022) - 20,01% Kladno (rok 2022) - 18,09% Nymburk (rok 2022) - 23,99% Mladá Boleslav (rok 2022) - 21,60% Mělník (rok 2022) - 25,33% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 17,10% Hradec Králové (rok 2022) - 25,79% Jičín (rok 2022) - 24,20% Náchod (rok 2022) - 20,77% Trutnov (rok 2022) - 25,60% Česká Lípa (rok 2022) - 21,28% Semily (rok 2022) - 21,71% Liberec (rok 2022) - 21,00% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 16,80% Louny (rok 2022) - 19,11% Chomutov (rok 2022) - 20,88% Litoměřice (rok 2022) - 16,52% Most (rok 2022) - 20,65% Teplice (rok 2022) - 18,31% Ústí nad Labem (rok 2022) - 16,75% Děčín (rok 2022) - 21,48% Cheb (rok 2022) - 17,42% Sokolov (rok 2022) - 17,63% Karlovy Vary (rok 2022) - 17,73%
Český Krumlov (rok 2021) - 20,86% České Budějovice (rok 2021) - 19,46% Prachatice (rok 2021) - 24,66% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 15,55% Strakonice (rok 2021) - 18,71% Tábor (rok 2021) - 18,18% Písek (rok 2021) - 19,93% Uherské Hradiště (rok 2021) - 21,55% Zlín (rok 2021) - 23,13% Kroměříž (rok 2021) - 20,77% Vsetín (rok 2021) - 18,01% Břeclav (rok 2021) - 19,48% Znojmo (rok 2021) - 24,36% Hodonín (rok 2021) - 23,22% Brno-venkov (rok 2021) - 17,55% Vyškov (rok 2021) - 13,89% Brno-město (rok 2021) - 17,82% Blansko (rok 2021) - 19,19% Třebíč (rok 2021) - 17,98% Jihlava (rok 2021) - 13,74% Pelhřimov (rok 2021) - 17,74% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 14,58% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 23,75% Klatovy (rok 2021) - 19,44% Domažlice (rok 2021) - 18,90% Plzeň-jih (rok 2021) - 22,48% Tachov (rok 2021) - 17,49% Plzeň-město (rok 2021) - 22,85% Rokycany (rok 2021) - 19,94% Plzeň-sever (rok 2021) - 22,64% Frýdek-místek (rok 2021) - 20,87% Nový Jičín (rok 2021) - 20,33% Ostrava-město (rok 2021) - 18,45% Opava (rok 2021) - 16,40% Karviná (rok 2021) - 21,22% Bruntál (rok 2021) - 22,24% Svitavy (rok 2021) - 15,98% Chrudim (rok 2021) - 20,56% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 19,11% Pardubice (rok 2021) - 20,31% Praha (rok 2021) - 20,22% Prostějov (rok 2021) - 21,77% Přerov (rok 2021) - 21,44% Olomouc (rok 2021) - 24,49% Šumperk (rok 2021) - 22,21% Jeseník (rok 2021) - 18,14% Benešov (rok 2021) - 18,15% Příbram (rok 2021) - 22,45% Kutná Hora (rok 2021) - 22,80% Beroun (rok 2021) - 18,60% Praha-západ (rok 2021) - 21,10% Praha-východ (rok 2021) - 20,99% Kolín (rok 2021) - 26,32% Rakovník (rok 2021) - 22,50% Kladno (rok 2021) - 17,84% Nymburk (rok 2021) - 26,71% Mladá Boleslav (rok 2021) - 19,32% Mělník (rok 2021) - 23,52% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 19,82% Hradec Králové (rok 2021) - 25,60% Jičín (rok 2021) - 24,96% Náchod (rok 2021) - 18,81% Trutnov (rok 2021) - 25,59% Česká Lípa (rok 2021) - 19,91% Semily (rok 2021) - 23,39% Liberec (rok 2021) - 21,14% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 17,87% Louny (rok 2021) - 19,44% Chomutov (rok 2021) - 21,07% Litoměřice (rok 2021) - 17,84% Most (rok 2021) - 21,60% Teplice (rok 2021) - 17,89% Ústí nad Labem (rok 2021) - 17,53% Děčín (rok 2021) - 20,80% Cheb (rok 2021) - 17,69% Sokolov (rok 2021) - 17,65% Karlovy Vary (rok 2021) - 16,62%
Český Krumlov (rok 2020) - 22,08% České Budějovice (rok 2020) - 19,22% Prachatice (rok 2020) - 24,06% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 12,51% Strakonice (rok 2020) - 19,41% Tábor (rok 2020) - 18,48% Písek (rok 2020) - 18,81% Uherské Hradiště (rok 2020) - 20,89% Zlín (rok 2020) - 22,24% Kroměříž (rok 2020) - 19,93% Vsetín (rok 2020) - 17,98% Břeclav (rok 2020) - 19,60% Znojmo (rok 2020) - 23,40% Hodonín (rok 2020) - 24,11% Brno-venkov (rok 2020) - 17,96% Vyškov (rok 2020) - 12,82% Brno-město (rok 2020) - 17,37% Blansko (rok 2020) - 19,18% Třebíč (rok 2020) - 16,33% Jihlava (rok 2020) - 11,82% Pelhřimov (rok 2020) - 15,94% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 13,93% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 22,23% Klatovy (rok 2020) - 19,12% Domažlice (rok 2020) - 18,38% Plzeň-jih (rok 2020) - 21,05% Tachov (rok 2020) - 15,60% Plzeň-město (rok 2020) - 21,82% Rokycany (rok 2020) - 24,31% Plzeň-sever (rok 2020) - 22,43% Frýdek-místek (rok 2020) - 19,40% Nový Jičín (rok 2020) - 20,38% Ostrava-město (rok 2020) - 19,07% Opava (rok 2020) - 16,55% Karviná (rok 2020) - 22,95% Bruntál (rok 2020) - 21,17% Svitavy (rok 2020) - 17,05% Chrudim (rok 2020) - 20,53% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 18,07% Pardubice (rok 2020) - 20,95% Praha (rok 2020) - 20,25% Prostějov (rok 2020) - 18,95% Přerov (rok 2020) - 20,71% Olomouc (rok 2020) - 22,52% Šumperk (rok 2020) - 21,68% Jeseník (rok 2020) - 14,61% Benešov (rok 2020) - 17,97% Příbram (rok 2020) - 22,93% Kutná Hora (rok 2020) - 20,99% Beroun (rok 2020) - 16,23% Praha-západ (rok 2020) - 20,08% Praha-východ (rok 2020) - 19,83% Kolín (rok 2020) - 23,81% Rakovník (rok 2020) - 21,58% Kladno (rok 2020) - 19,52% Nymburk (rok 2020) - 25,82% Mladá Boleslav (rok 2020) - 19,57% Mělník (rok 2020) - 24,58% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 17,86% Hradec Králové (rok 2020) - 25,05% Jičín (rok 2020) - 24,95% Náchod (rok 2020) - 19,05% Trutnov (rok 2020) - 25,12% Česká Lípa (rok 2020) - 18,34% Semily (rok 2020) - 21,59% Liberec (rok 2020) - 18,63% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 16,20% Louny (rok 2020) - 19,61% Chomutov (rok 2020) - 22,86% Litoměřice (rok 2020) - 16,93% Most (rok 2020) - 20,15% Teplice (rok 2020) - 18,77% Ústí nad Labem (rok 2020) - 16,36% Děčín (rok 2020) - 19,98% Cheb (rok 2020) - 18,67% Sokolov (rok 2020) - 20,23% Karlovy Vary (rok 2020) - 18,71%
Český Krumlov (rok 2019) - 23,34% České Budějovice (rok 2019) - 19,84% Prachatice (rok 2019) - 22,25%