Manuál k používání portálu ukazatelů kvality ke stažení ZDE

Sada ukazatelů kvality zdravotních služeb KZP (zkráceně SUK) je soubor ukazatelů, které prošly odbornou validací, statistickým testováním a závěrečným konsensuálním vyhodnocením. Všechny testované a doporučené ukazatele jsou prezentovány ve formě Katalogu sady ukazatelů kvality zdravotních služeb. Výstupy původních časově omezených projektů jsou nyní dále rozvíjeny v rámci agend Kanceláře zdravotního pojištění, která je pověřena zajištěním přípravy ukazatelů, měření a sledování kvality v rámci celého systému veřejného zdravotního pojištění ČR.

SUK vznikla na základě vlastní metodiky inspirované metodikami velkých národních sad ukazatelů v zahraničí, především sady AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality).

Ukazatele jsou do SUK navrhovány na základě zahraničních i domácích zkušeností. Tvorba ukazatelů tak vychází z konkrétních zahraničních rešerší. U ukazatelů převzatých ze zahraničí je tedy využíván fakt, že standard již jednou úspěšně prošel validací a praktickým testováním v jiných zemích.

Název dokumentu
Manuál k používání portálu
Katalog ukazatelů
Metodika
Zdrojové rešerše