Kód ukazatele: OUK_CHI_008_19
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s provedeným definovaným výkonem a diagnózou na daném pracovišti nemocnice za dané období. Z definice jsou vyloučeny hospitalizace následné péče.Výkony:

KódNázev
51233EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII
51235PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPSIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ
51237KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ
61449ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE (SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE)

Diagnózy:
C50, C500-C509 (bez ohledu, zda se jedná o HDG nebo VDG)

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 12/2019 – 1/2020.
Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinického experta – reprezentuje odborné stanovisko daného klinického oboru
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Karcinom prsu je závažné onemocnění s relativně vysokou incidencí, závažnými zdravotními důsledky a vysokými náklady na léčbu.

Vědecká správnost: Jelikož existuje v ČR variabilita v počtu případů resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění u jednotlivých nemocnic, je vhodné tento počet kontinuálně sledovat. Na základě odborných rešerší existují doklady o vztahu objem-nemocnice versus výsledky a jsou přesvědčivé pro onkochirurgickou oblast.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní, a to zejména díky tomu, že je definice založena jen na výkonech a nikoliv na diagnózách.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá o objemu případů na jednotlivých pracovištích, odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel je jednoduchý a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

Rozdělení nemocnic dle odbornosti na chirurgii a gynekologii. Vyloučena následná péče z definice.

U tohoto typu ukazatele se standardizace neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n – Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem dle definice v dané nemocnici a odbornosti a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel se shodl i při vzetí v úvahu výstupů zahraničních rešerší, že přiměřenou hraniční hodnotou je pro tento ukazatel provedení 50 operací za rok pro jednotlivou odbornost. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:

  • Studie jsou zaměřeny výhradně na onkochirurgickou problematiku.
  • Objem nemocnice ovlivňuje kvalitu (výsledky) především lepšími (na operaci navazujícími) procesy např. byla častěji provedena perkutánní předoperační biopsie, je správněji indikována adjuvantní terapie apod.
  • Doklady o vztahu objem nemocnice/pracoviště versus výsledky jsou přesvědčivé pro onkochirurgickou oblast – rozsáhlá metaanalýza dokazuje snížení pooperační mortality a zvýšení celkové doby přežití u pracovišť nad hranicí 50 výkonů ročně.

[1] Gourin, C. G., Tufano, R. P., Forastiere, A. A., Koch, W. M., Pawlik, T. M., & Bristow, R. E. (2010h). Volume-based trends in thyroid surgery. Archives of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 136(12), 1191–1198. https://doi.org/10.1001/archoto.2010.212;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21173367
[2] Lee JA, Kim SY, Park K, Park EC, Park JH. Analysis of Hospital Volume and Factors Influencing Economic Outcomes in Cancer Surgery: Results from a Population-based Study in Korea. Osong Public Health Res Perspect. 2017 Feb;8(1):34-46. https://doi.org/10.24171/j.phrp.2017.8.1.05
https://doi.org/10.24171/j.phrp.2017.8.1.05
[3] Siesling S, Tjan-Heijnen VC, de Roos M, Snel Y, van Dalen T, Wouters MW, et al. Impact of hospital volume on breast cancer outcome: a population- -based study in the Netherlands. Breast Cancer Res Treat. 2014 Aug;147(1):177-84.
https://doi.org/10.1007/s10549-014-3075-7
[4] Vrijens F, Stordeur S, Beirens K, Devriese S, Van Eycken E, Vlayen J. Effect of hospital volume on processes of care and 5-year survival after breast cancer: a population-based study on 25000 women. Breast. 2012 Jun;21(3):261-6.
https://doi.org/10.1016/j.breast.2011.12.002
[5] Gooiker GA, van Gijn W, Post PN, van de Velde CJ, Tollenaar RA, Wouters MW. A systematic review and meta-analysis of the volume-outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume provider. Eur J Surg Oncol. 2010 Sep;36 Suppl 1:S27-35.
https://doi.org/10.1016/j.ejso.2010.06.024
[6] Yen, T. W. F., Pezzin, L. E., Li, J., Sparapani, R., Laud, P. W., & Nattinger, A. B. (2017ab). Effect of hospital volume on processes of breast cancer care: A National Cancer Data Base study. Cancer, 123(6), 957–966.
https://doi.org/10.1002/cncr.30413

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled celé ČR (2019)
Tabulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech.
Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie (2019):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 454 158.94
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 170 41.56
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 257 41.43
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 14 202 81.75
ZZ vysoce specializované péče 91 811 451

Gynekologie (2019):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 5 94 52.6
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 1 1
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 0
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 0
ZZ vysoce specializované péče 347 347 347

Všechny odbornosti (2019):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 454 175.06
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 170 41.6
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 257 41.43
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 14 202 81.75
ZZ vysoce specializované péče 91 811 416.33
Rozdělení případů (2019)
Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2018)
Tabulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech.
Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie (2018):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 449 151.69
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 139 40.36
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 248 53.6
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 16 168 74
ZZ vysoce specializované péče 107 792 449.5

Gynekologie (2018):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 3 83 47
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 2 2 2
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 0
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 0
ZZ vysoce specializované péče 301 301 301

Všechny odbornosti (2018):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 449 166.71
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 139 40.39
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 248 53.6
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 16 168 74
ZZ vysoce specializované péče 107 792 400
Rozdělení případů (2018)
Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2017)
Tabulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech.
Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie (2017):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 421 166.88
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 152 36.33
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 205 54.5
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 2 203 69.6
ZZ vysoce specializované péče 113 788 450.5

Gynekologie (2017):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 11 96 62.75
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 3 2
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 0
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 0
ZZ vysoce specializované péče 307 307 307

Všechny odbornosti (2017):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 421 180.12
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 152 36.39
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 205 54.5
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 2 203 69.6
ZZ vysoce specializované péče 113 788 402.67
Rozdělení případů (2017)
Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Tabulkový přehled detailních výstupů jednotlivých poskytovatelů je v procesu dokončování.
Děkujeme za pochopení.