Chirurgie

Kancelář zdravotního pojištění v odbornosti chirurgie navazuje na výstupy, metodiky a procesy, vytvořené a pilotně testované v rámci projektu Národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb.

Od roku 2019 pokračuje revizí některých z původně navržených a současně vytvářením zcela nových ukazatelů, které předkládá v tomto Katalogu. Na přípravě ukazatelů Kancelář ZP spolupracuje s ČCHS ČLS JEP. Cílem je poskytnout zainteresovaným uživatelům jeden z nástrojů k posouzení kvality důležitých ekonomicky i odborně náročných oblastí chirurgie. Většina chirurgických ukazatelů se zaměřuje na objem poskytovaných služeb. Aktuálním cílem je doplnění výsledkových ukazatelů tam, kde je to i při vědomí nedokonalostí datové základny v ČR možné. Ukazatele jsou i z uvedeného důvodu připravovány na základě rešerší zahraničních zdrojů a s ohledem na lokální česká specifika administrativních dat zdravotních pojišťoven.

Přehled ukazatelů:
KódNázevSchválení odborným panelem
VUK_CHI_006_21Mortalita po resekci jater12.10.2023
VUK_CHI_007_2190denní mortalita po resekci karcinomu plic8.2.2023
VUK_CHI_005_2190denní mortalita po resekci karcinomu jícnu21.6.2022
VUK_CHI_001_2190denní mortalita po resekci karcinomu rekta29.7.2021
VUK_CHI_002_2190denní mortalita po resekci karcinomu tlustého střeva24.6.2021
VUK_CHI_003_2190denní mortalita pacientů po resekčním výkonu na pankreatu24.6.2021
OUK_CHI_002_19Počet operačních výkonů na konečníku pro zhoubný novotvar rekta a anu24.8.2020
OUK_CHI_003_19Počet případů resekce jícnu29.10.2019
OUK_CHI_004_19Počet případů resekce pankreatu29.10.2019
OUK_CHI_005_19Počet případů resekce štítné žlázy29.10.2019
OUK_CHI_008_19Počet případů resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění03.12.2019
ORL

Otorinolaryngologie, zkráceně ORL, je chirurgický lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních. Vedle toho se také zabývá onemocněními hlavy a krku. Jedná se o samostatný obor vykonávající diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, preventivní a posudkovou péči o onemocnění a úrazy větší části splanchnokrania, baze lební a měkkých orgánů krku.

Přehled ukazatelů:
KódNázevSchválení odborným panelem
VUK_ORL_001_21Závažné komplikace po operačním výkonu na patrových tonzilách24.5.2023
Kardiologie

Kancelář zdravotního pojištění v oblasti kardiologie navazuje na výstupy, metodiky a procesy, vytvořené a pilotně testované v rámci projektu Národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb. 

Kardiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce. Oblast sledované kvality péče aktuálně zahrnuje diagnostiku ischemické choroby srdeční a srdečního selhání. Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu patří mezi významné příčiny úmrtnosti a nemocnosti. I přes pokroky a možnosti současné medicíny je faktem, že cca 30 % lidí postižených akutním infarktem myokardu zemře ještě před přijetím do nemocnice. U těch, kteří se do nemocnice dostanou, dochází v posledních letech k významnému poklesu úmrtnosti na 5–6 %. Ale i ostatní pacienti s AIM mohou mít následně další komplikace, zejména oslabené a méně výkonné srdce (chronické srdeční selhání). Proto je velmi důležité nepodceňovat příznaky infarktu a co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc, neboť čím dříve přijde člověk s infarktem do nemocnice, tím má větší šanci na záchranu svého srdce a života. Naopak, pokud přijde pozdě, nedokážeme mu často příliš pomoci. Při uzávěru věnčité tepny totiž již po 20 minutách začíná odumírat srdeční sval. Jinými slovy: „čas je myokard“. V Česku je zřízena komplexní síť komplexních center vysoce specializované kardiovaskulární péče s další specializací z oblasti transplantační medicíny a specializací na dětské pacienty. Ukazatele kvality péče jsou vyvíjeny ve spolupráci s předními zástupci České kardiologické společnosti (ČKS ČLS JEP).

Přehled ukazatelů:
KódNázevDatum schválení odborným panelem
VUK_KAR_001_2130denní mortalita pacientů s AIM hospitalizovaných v ČR16.6.2022

Gynekologie a porodnictví

Tato skupina kvalitativních ukazatelů zahrnuje pouze jediný objemový ukazatel, který se týká klinicky významné oblasti porodnictví a gynekologie. Je definován jako počet vybraných výkonů porodu včetně operativních výkonů s vazbou na jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb. 

Umožňuje tak posoudit nepřímo erudici porodnického oddělení, a tím i kvalitu péče. Ukazatelem doporučený počet porodů vytváří předpoklad ke sledování kvality péče především identifikací pracovišť s nízkým počtem porodů. Samotný počet porodů bez dalších ukazatelů strukturálních, procesních a výsledkových by byl extrémním zjednodušením problematiky, která by ignorovala fakta, jako je způsob koncentrace rizikových stavů nebo kvalita zajištěné neonatologické péče. Proto tento ukazatel vnímáme jako první krok k vytváření dalších výsledkových ukazatelů.

Přehled ukazatelů:
KódNázevSchválení odborným panelem
OUK_GYN_001_19Počet porodů17.7.2019
Neurologie

V odbornosti Neurologie navázala Kancelář zdravotního pojištění na metodiky a procesy vytvořené a pilotně testované v rámci projektu tvorby kvalitativních ukazatelů zdravotní péče v ČR. 

Ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP Kancelář ZP v roce 2020 přistoupila k vytvoření a projednání ukazatelů pro sledování kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Jde o významnou oblast nejen z lékařského a pacientského hlediska, ale i z hlediska nákladů zdravotních pojišťoven.

V případě ischemické CMP se jedná o závažné cévní onemocnění mozku, které je jednou z nejčastějších příčin úmrtí či případně dlouhodobé invalidity. Péče o tyto pacienty je proto organizována s cílem dosažení co největší míry centralizace s časným standardizovaným adekvátním terapeutickým postupem. Ukazatele slouží na jedné straně k hodnocení míry centralizace péče, a na druhé pak směřují k hodnocení úspěšnosti léčby v jednotlivých typech zdravotnických zařízení. První zpracované, projednané a doporučené ukazatele byly definovány pro tento účel jako objemové a procesní. Cílem je navázat vytvářením výsledkových ukazatelů s pomocí adjustace dostupných klinických dat a doplnit tak komplexní pohled na měření a sledování kvality v této významné oblasti. V roce 2021 byly navíc výstupy ukazatelů z této oblasti promítnuty ve spolupráci s ČNS ČLS JEP a MZ ČR do centralizace péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Přehled ukazatelů:
KódNázevSchválení odborným panelem
VUK_NEU_001_21Sada ukazatelů kvality péče o pacienty s CMP22.11.2021
VUK_NEU_001_2030denní mortalita pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou hospitalizovaných v ČR25.2.2021
OUK_NEU_001_20Míra primární centralizace pacientů s CMP01.06.2020
OUK_NEU_002_20Míra sekundární centralizace pacientů s CMPUkazatel byl nahrazen ukazatelem OUK_NEU_001_20 na základě rozhodnutí odborného panelu ze dne 25.2.2021
OUK_NEU_003_20Míra centralizace pacientů s CMPUkazatel byl nahrazen ukazatelem OUK_NEU_001_20 na základě rozhodnutí odborného panelu ze dne 25.2.2021
OUK_NEU_004_20Podíl hospitalizačních případů se systémovou trombolýzouUkazatel byl nahrazen ukazatelem VUK_NEU_001_21 ze dne 22.11.2021
OUK_NEU_006_20Podíl hospitalizačních případů s užitím mechanické trombektomieUkazatel byl nahrazen ukazatelem VUK_NEU_001_21 ze dne 22.11.2021