Kód ukazatele: OUK_CHI_003_19
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce jícnu v dané nemocnici a období. Z definice vyloučeny hospitalizace následné péče.

Výkony:

KódNázev
51213SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE
51215SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ
51217EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM
51219EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA
51223EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 7/2019 – 12/2019.
Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinického experta – reprezentuje odborné stanovisko daného klinického oboru
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Resekce jícnu je poměrně vzácný výkon vyžadující značnou zkušenost i technickou zběhlost. Jejich nedostatek může vést ke komplikacím, jako jsou sepse, pneumonie, rozpad anastomózy nebo úmrtí. Větší, resp. nadprahový počet výkonů vede k jejich lepšímu provedení nebo k celkově lepší péči o pacienty. Lépe prováděné postupy jsou spojeny s nižší krátkodobou mortalitou. Jedná se o důležitý údaj, který by měl být sledován a vyhodnocován zejména s ohledem na centralizaci péče. Je vhodné ho doplnit o další ukazatele kvality, procesní anebo výsledkové.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá o objemu případů na jednotlivých pracovištích, odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Dostatečný počet případů s provedením tohoto výkonu je nezbytný pro erudici potřebnou pro techniku výkonu i následnou pooperační péči. Existující studie prokázaly jednoznačně, že zařízení s vyšším počtem výkonů mají lepší pooperační výsledky (menší počet komplikací a nižší mortalitu). Ukazatel je jednoduchý a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

Vyloučena následná péče z definice.

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n – Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce jícnu v dané nemocnici a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel se shodl, že přiměřenou hraniční hodnotou je pro tento ukazatel provedení 10 operací za rok. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:

  • Doklady o vztahu objem-nemocnice versus výsledky jsou přesvědčivé.
  • Objem-nemocnice ovlivňuje kvalitu (výsledky) především včasným rozpoznáním a lepším zvládáním pooperačních komplikací.

[1] Birkmeyer, J. D., Siewers, A. E., Finlayson, E. V. A., Stukel, T. A., Lucas, F. L., Batista, I., … Wennberg, D. E. (2002b). Hospital Volume and Surgical Mortality in the United States. New England Journal of Medicine, 346(15), 1128–1137.
https://doi.org/10.1056/NEJMsa012337
[2] Birkmeyer, J. D., Siewers, A. E., Finlayson, E. V. A., Stukel, T. A., Lucas, F. L., Batista, I., … Wennberg, D. E. (2002d). Hospital volume and surgical mortality in the United States. New England Journal of Medicine, 346(15), 1128–1137.
[3] Reames, B. N., Ghaferi, A. A., Birkmeyer, J. D., & Dimick, J. B. (2014e). Hospital volume and operative mortality in the modern era. Annals of Surgery, 260(2), 244–251.
https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000000375
[4] Birkmeyer, J. D., Sun, Y., Wong, S. L., & Stukel, T. A. (2007f). Hospital volume and late survival after cancer surgery. Ann Surg, 245(5), 777–783.
https://doi.org/10.1097/01.sla.0000252402.33814.dd
[5] Killeen, S. D., O’Sullivan, M. J., Coffey, J. C., Kirwan, W. O., & Redmond, H. P. (2005g). Provider volume and outcomes for oncological procedures. British Journal of Surgery, 92(4), 389–402. https://doi. org/10.1002/bjs.4954 [8] Altieri, M. S., Yang, J., Telem, D. A., Chen, H., Talamini, M., & Pryor, A. (2016h). Robotic-assisted outcomes are not tied to surgeon volume and experience. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, 30(7), 2825–2833.
https://doi.org/10.1007/s00464-015-4562-6
[6] Fischer, C., Lingsma, H., Klazinga, N., Hardwick, R., Cromwell, D., Steyerberg, E., & Groene, O. (2017i). Volume-outcome revisited: The effect of hospital and surgeon volumes on multiple outcome measures in oesophago-gastric cancer surgery. PLoS ONE, 12(10), 1–11.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183955
[7] Nimptsch, U., & Mansky, T. (2017ac). Hospital volume and mortality for 25 types of inpatient treatment in German hospitals: Observational study using complete national data from 2009 to 2014. BMJ Open, 7(9).
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016184

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled celé ČR (2019)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce jícnu v jednotlivých typech nemocnic.
Minimální doporučená hodnota je 10 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 96 13
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 2 5 3.5
ZZ vysoce specializované péče 7 7 7
Rozdělení případů (2019)
Graf "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 10 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2018)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce jícnu v jednotlivých typech nemocnic.
Minimální doporučená hodnota je 10 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 73 13.77
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 12 5.67
ZZ vysoce specializované péče 1 11 6
Rozdělení případů (2018)
Graf "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 10 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2017)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce jícnu v jednotlivých typech nemocnic.
Minimální doporučená hodnota je 10 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 80 12.43
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 7 4
ZZ vysoce specializované péče 1 11 6
Rozdělení případů (2017)
Graf "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 10 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Tabulkový přehled detailních výstupů jednotlivých poskytovatelů je v procesu dokončování.
Děkujeme za pochopení.