Na agendě ukazatelů kvality a výkonnosti zdravotních služeb spolupracujeme nejen se zástupci všech zdravotních pojišťoven a nominovanými zástupci příslušných odborných společností, ale podílí se na jejich implementaci také zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a další subjekty, jichž se výstupy ukazatelů týkají. Níže uvádíme některé z těchto subjektů. Za tuto spolupráci děkujeme.

Onko Unie

www.onko-unie.cz

ONKO Unie​ podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami a metastatickou rakovinou prsu, Zaměřuje se na edukativní a osvětové kampaně pro širokou veřejnost. Spolupracuje s organizací Veronica, z. ú., Nadačním fondem Hippokrates a je členem platformy Hlas onkologických pacientů. Zároveň je členem mezinárodní sítě pacientských organizací ENGAGe pod patronací Evropské onkogynekologické společnosti ESGO.

Hlas onkologických pacientů

www.hlaspacientu.cz

Spolek Hlas onkologických pacientů tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné organizace), jež se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých.

Národní asociace pacientských organizací

www.silapacientu.cz

NAPO reprezentuje pacientské organizace v ČR zaměřené na všechny typy chronického onemocnění i zdravotního postižení. Mluví hlasem tří miliónů českých pacientů a hájí jejich kolektivní zájmy. Působí i na mezinárodní úrovni – je aktivním členem European Patients‘ Forum a dalších evropských organizací.