Kód ukazatele: OUK_PLDD_003_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Z výstupů podílu preskripce antibiotik podle AWaRe klasifikace WHO ve sledovaných letech 2017 až 2022 je zřejmý kontinuálně nežádoucí pokles preskripce v porovnání s referenční dolní prahovou hodnotou 70 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 63,96 %, v roce 2018 klesla na 62,46 %, v roce 2019 na 62,52 %, v roce 2020 na 60,08 %, v roce 2021 na 60,53 a v roce 2022 dokonce na 57,75 %. Ve všech letech se tedy držela tato preskripce výrazně pod požadovanou minimální prahovou hodnotou. Tento vývoj může být ovlivněn regionálním nedostatkem penicilinu od podzimu 2022, což má dopad také na všechny následující výstupy tohoto ukazatele. Výstupy tohoto ukazatele obsahují antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, ale také antibiotika předepsaná na eRecept a nehrazená prostřednictvím zdravotních pojišťoven.

Stejně tak meziročně klesal podíl praktických lékařů pro děti a dorost, kteří splnili minimální prahovou hodnotu tohoto indexu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo nad požadovanou prahovou hodnotou 45,4 % lékařů, v roce 2018 již jen 40,2 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl na 39,4 % lékařů a v roce 2020 dokonce jen na 34,7% lékařů. Trend se sice podařilo zvrátit v roce 2021, kdy podíl příkladně preskribujících lékařů vzrostl na 39,1 %, nicméně v roce 2022 klesl na nejnižší míru 31,2 %.

Nejméně příznivý podíl této preskripce se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Mladší školáci (rok 2022 – 52,49 %). Nejblíže požadované prahové hodnotě se naopak pohybují Kojenci (rok 2022 – 64,85 %). I u nich je hodnota za celou republiku stabilně pod sledovanou prahovou hodnotou ve všech sledovaných letech.

Z regionálního pohledu bylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty v některých krajích zcela výjimečně, v roce 2022 již ani v jednom kraji. Stabilně nejnižších hodnot indexu dosahuje preskripce lékařů v Moravskoslezském kraji (rok 2022 – 47,92 %) a Zlínském kraji (rok 2022 – 46,27 %). Nejblíže požadovaným hodnotám indexu se aktuálně pohybuje preskripce lékařů v Jihočeském kraji (rok 2022 – 69,61 %), byť také v tomto kraji není možné preskripci označit za příkladnou, neboť se v posledních sledovaných letech drží spíše pod prahovou hodnotou.

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Úplný název: AWaRe index: podíl preskripce atb podle AWaRe klasifikace WHO v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci mezinárodních doporučení pro sledování kvality antibiotické preskripce v pediatrii je jedním z hlavních užívaných indexů tzv. AWaRe index.

Ukazatel sleduje preskripci antibiotik podle AWaRe klasifikace WHO v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost. V rámci této klasifikace jsou antibiotika rozdělena do skupin s následující definicí:

 • ACCESS – skupina, která indikuje antibiotika pro jednu z 25 nejčastějších infekčních onemocnění. Tato antibiotika by měla být vždy k dispozici, jsou cenově dostupná a se zaručenou kvalitou. Tato antibiotika mají nízký či menší potenciál indukovat a přispívat k šíření rezistence bakteriálních kmenů.
 • WATCH – skupina, která zahrnuje většinu kriticky důležitých antimikrobiálních látek s nejvyšší prioritou pro medicínu. Tato antibiotika jsou doporučena pouze pro zvlášť definované indikace, v ostatních případech jsou tato antibiotika z hlediska indikace a šíření rezistence bakteriálních kmenů dle WHO riziková.

Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

Skupina ACCESS:

 • Kód J01AA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie tetracyklinů (např. kotrimoxazol, doxycyklin)
 • Kód J01CA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie nechráněných aminopenicilinů (respektive penicilinů se širokým spektrem, např. amoxicilin, ampicilin)
 • Kód J01CE* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie penicilinů s úzkým spektrem (respektive penicilinů citlivých k působení β-laktamáz, např. V-penicilin, fenoxymetypenicilin)
 • Kód J01CF* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie penicilinů s úzkým spektrem (respektive penicilinů rezistentních k působení β-laktamáz, např. flucloxacilin)
 • Kód J01CR* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie chráněných penicilinů (např. amoxicilin/klavulanát)
 • Kód J01DB* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie cefalosporinů I. generace (např. cefalexin, cefazolin, cefadroxil)
 • Kód J01EA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie trimethoprimu
 • Kód J01EE* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie kombinace sulfonamidů a trimethoprimu (respektive kotrimoxazol)
 • Kód J01FF* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie linkosamidů (například klindamycin)
 • Kód J01XE01 – 7 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek obsahující nitrofurantoin
 • Kód P01AB01 – 7 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek obsahující metronidazol (v perorální lékové formě)

Skupina WATCH

 • Kód J01DC* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie cefalosporinů II. generace (např. cefuroxim)
 • Kód J01DD* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie cefalosporinů III. generace (např. ceftriaxon, cefotaxim, ceftazidim)
 • Kód J01FA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie makrolidů a azalidů (např. azitromycin, klaritromycin)

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou (stejně jako z uplatněných eReceptů přípravků nehrazených zdravotní pojišťovnou), protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Diagnózy: všechny

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let)6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021.

Odborný panel byl složený ze zástupců:

 • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
 • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
 • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost infekčního lékařství ČLS JEP a odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 
x/y*100

x = Počet lékařských předpisů J01(AA*+CA*+CE*+CF*+CR*+DB*+EA*+EE*+FF*+XE01)+P01AB01
y = Počet lékařských předpisů J01(AA*+CA*+CE*+CF*+CR*+DB*+EA*+EE*+FF*+XE01+DC*+DD*+FA*) +P01AB01

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Subjekt: IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvality70%
Horní práh kvalityNení stanoven

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL. Stejně tak je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv hrazených na základě eReceptů a nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tato léčiva do výstupů ukazatelů zahrnuty.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE 

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents – a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

[10] Webová stránka AWaRe: https://aware.essentialmeds.org/groups, (vstup 19.8.2021)

[11] Brink AJ, Mendelson M. Be AWaRe: new metrics for paediatric antibiotic stewardship. Lancet Inf Dis 2019; 19(1): 6-7.

[12] Hsia Y, Sharland M, Jackson C, Wong ICK, Magrini N, Bielicki JA. Consumption of oral antibiotic formulations for young children according to the WHO Access, Watch, Reserve (AWaRe) antibiotic groups: an analysis of sales data from 70 middle-income and high-income countries. Lancet Infect Dis 2018

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 70.85% 65.53% 60.31% 53.96% 56.07% 60.13%
Jihočeský kraj 70.26% 69.55% 65.2% 66.06% 68.63% 69.61%
Jihomoravský kraj 62.65% 60.84% 55.8% 49.74% 52.26% 55.26%
Karlovarský kraj 66.16% 67.13% 63.5% 63.97% 66.57% 66.42%
Kraj Vysočina 72.32% 71.67% 66.6% 64.41% 65.01% 68.08%
Královéhradecký kraj 63.76% 62.31% 58.25% 52.88% 57.15% 60.6%
Liberecký kraj 68.65% 67.41% 62.5% 56.01% 60.67% 62.61%
Moravskoslezský kraj 57.75% 51.58% 46.51% 42.53% 45.82% 47.92%
Olomoucký kraj 60.77% 59.97% 54.86% 49.79% 54.37% 54.9%
Pardubický kraj 62.17% 55.17% 49.69% 44.59% 48.85% 51.33%
Plzeňský kraj 70.48% 62.01% 57.28% 55.18% 56.38% 58.23%
Středočeský kraj 70.29% 65.25% 60.4% 56.01% 59.7% 62.43%
Ústecký kraj 64.54% 60.4% 54.98% 55.79% 59.33% 59.12%
Zlínský kraj 54.59% 51.03% 47.3% 41.06% 43.06% 46.27%
Celá ČR 64.85% 61.35% 56.53% 52.49% 55.35% 57.75%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 75.59% 67.96% 62.72% 60.41% 64% 65.82%
Jihočeský kraj 69.52% 69.65% 63.79% 66.65% 69.9% 70.02%
Jihomoravský kraj 63.83% 63.22% 56.37% 52.16% 56.78% 58.28%
Karlovarský kraj 71.27% 71.54% 66.94% 66.26% 70.42% 69.72%
Kraj Vysočina 73.3% 69.8% 65% 64.09% 68.18% 68.61%
Královéhradecký kraj 71.39% 62.73% 56.7% 54.87% 62.64% 62.14%
Liberecký kraj 72.31% 68.42% 65.04% 58.4% 65.24% 66.23%
Moravskoslezský kraj 60.32% 55.04% 48.22% 44.76% 50.33% 51.93%
Olomoucký kraj 63.34% 56.98% 52.4% 50.36% 56.2% 54.88%
Pardubický kraj 61.3% 52.69% 49.59% 45.96% 52.86% 52.4%
Plzeňský kraj 72.48% 62.9% 52.86% 53.7% 61.08% 58.47%
Středočeský kraj 72.35% 68.37% 63.24% 62.13% 67.26% 67.99%
Ústecký kraj 68.48% 63.41% 57.4% 57.89% 65.42% 63.3%
Zlínský kraj 58.34% 51.75% 48.28% 43.75% 47.42% 49.55%
Celá ČR 67.2% 62.48% 56.88% 54.72% 60.16% 60.53%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 71.01% 67.37% 64.2% 58.05% 61.49% 64.26%
Jihočeský kraj 68.69% 64.33% 63.48% 62.46% 66.63% 67.23%
Jihomoravský kraj 60.03% 58.45% 54.94% 51.12% 56.6% 56.52%
Karlovarský kraj 68.77% 69.97% 67.08% 68.53% 67.13% 69.02%
Kraj Vysočina 70.05% 68.49% 64.6% 60.52% 64.88% 66.37%
Královéhradecký kraj 66.8% 61.5% 57.52% 54.98% 62.75% 61.94%
Liberecký kraj 62.61% 62.19% 61.01% 53.97% 61.2% 61.31%
Moravskoslezský kraj 60.95% 54.18% 50.96% 45.47% 50.01% 52.46%
Olomoucký kraj 67.29% 60.79% 56.33% 51.55% 56.18% 56.91%
Pardubický kraj 53.36% 53.01% 50.05% 48.78% 54.18% 53.12%
Plzeňský kraj 73.4% 62.32% 55.83% 52.81% 60.09% 58.47%
Středočeský kraj 68.06% 66.36% 64.86% 61.01% 65.72% 66.97%
Ústecký kraj 68.42% 64.36% 60.61% 59.73% 64.45% 64.29%
Zlínský kraj 54.95% 52.96% 47.55% 43.25% 47.57% 49.13%
Celá ČR 64.86% 61.31% 58.05% 54.46% 59.19% 60.08%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 71.24% 68.66% 67.25% 63.31% 60.64% 65.95%
Jihočeský kraj 72.46% 70.38% 68.93% 67.48% 66.65% 69.9%
Jihomoravský kraj 64.61% 62.6% 59.42% 55.68% 55.1% 59.23%
Karlovarský kraj 69.45% 70.56% 70.57% 70.31% 69.24% 70.98%
Kraj Vysočina 72.69% 71.4% 69.19% 66.26% 66.73% 69.6%
Královéhradecký kraj 63.4% 62.94% 61.71% 60.52% 60.97% 63.61%
Liberecký kraj 71.51% 68.33% 64.71% 61.02% 62.16% 65.21%
Moravskoslezský kraj 62.64% 57.37% 54.99% 50.6% 50.09% 54.75%
Olomoucký kraj 62.23% 62.32% 60.04% 55.27% 57.16% 58.94%
Pardubický kraj 59.05% 57.55% 56.54% 53.39% 54.69% 56.74%
Plzeňský kraj 68.64% 61.68% 60.33% 60.44% 59.41% 61.43%
Středočeský kraj 73% 70.82% 68.66% 66.21% 65.05% 69.34%
Ústecký kraj 69.32% 65.77% 64.4% 63.68% 63.53% 65.73%
Zlínský kraj 60.43% 55.25% 51.14% 48.89% 48.49% 51.84%
Celá ČR 66.87% 64.37% 62.28% 59.54% 58.94% 62.52%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 70.96% 66.7% 65.67% 63.76% 59.25% 64.61%
Jihočeský kraj 66.65% 68.04% 67.64% 68.66% 66.86% 68.65%
Jihomoravský kraj 66.8% 65% 61.76% 58.08% 57.4% 60.94%
Karlovarský kraj 72.62% 70.58% 71.07% 72.04% 71.12% 71.79%
Kraj Vysočina 76.13% 73.58% 71.02% 68.39% 68.18% 70.83%
Královéhradecký kraj 66.03% 64.01% 62.09% 62.04% 60.68% 63.2%
Liberecký kraj 73.56% 69.49% 66.62% 63.88% 63.02% 66.28%
Moravskoslezský kraj 63.6% 58.72% 55.14% 51.81% 50.88% 54.66%
Olomoucký kraj 65.12% 62.48% 60.82% 57.23% 56.94% 59.47%
Pardubický kraj 58.81% 58.14% 57.61% 54.32% 53.49% 56.31%
Plzeňský kraj 66.75% 64.46% 61.86% 59.95% 55.93% 60.54%
Středočeský kraj 73.07% 70.02% 69.03% 66.7% 65.84% 68.58%
Ústecký kraj 65.97% 64.77% 62.87% 63.6% 61.88% 63.97%
Zlínský kraj 63.69% 55.98% 54.22% 52.22% 51.72% 54.15%
Celá ČR 67.61% 64.76% 62.91% 60.81% 59.16% 62.46%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 74.56% 68.12% 66.76% 65.37% 62.35% 65.94%
Jihočeský kraj 69.16% 67.41% 68.97% 70.05% 68.23% 68.94%
Jihomoravský kraj 67.1% 64.06% 62.75% 60.66% 59.58% 61.83%
Karlovarský kraj 70.84% 72.38% 73.95% 73.96% 74.43% 73.72%
Kraj Vysočina 75.35% 70.33% 68.53% 69.05% 68.67% 69.29%
Královéhradecký kraj 66.05% 64.76% 65.58% 64.58% 62.17% 64.33%
Liberecký kraj 77.05% 74.46% 70.96% 68.02% 66.14% 69.71%
Moravskoslezský kraj 62.94% 59.66% 57.19% 55.88% 54.4% 56.65%
Olomoucký kraj 65.71% 62.08% 60.38% 60.97% 59.04% 60.7%
Pardubický kraj 59.54% 59.01% 61.05% 59.92% 57.19% 59.4%
Plzeňský kraj 65.84% 62.29% 61.68% 62.7% 58.7% 61.54%
Středočeský kraj 72.01% 71.08% 70.52% 69.93% 67.28% 69.73%
Ústecký kraj 70.12% 66.38% 65% 66.11% 64.19% 65.58%
Zlínský kraj 65.7% 61.65% 60.11% 57.82% 53.97% 58.31%
Celá ČR 68.45% 65.52% 64.64% 63.9% 61.57% 63.96%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok

Legenda: █ Více než 70 █ 60-70 █ 50-60 █ 40-50 █ méně než 40
Český Krumlov (rok 2022) - 71.71 České Budějovice (rok 2022) - 74.24 Prachatice (rok 2022) - 66.34 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 67.9 Strakonice (rok 2022) - 63.21 Tábor (rok 2022) - 62.86 Písek (rok 2022) - 77.45 Uherské Hradiště (rok 2022) - 50.83 Zlín (rok 2022) - 46.81 Kroměříž (rok 2022) - 37.16 Vsetín (rok 2022) - 50.86 Břeclav (rok 2022) - 47.95 Znojmo (rok 2022) - 60.63 Hodonín (rok 2022) - 61.3 Brno-venkov (rok 2022) - 57.23 Vyškov (rok 2022) - 60.4 Brno-město (rok 2022) - 53.86 Blansko (rok 2022) - 50.22 Třebíč (rok 2022) - 68.88 Jihlava (rok 2022) - 81.86 Pelhřimov (rok 2022) - 63.46 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 61.73 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 64.69 Klatovy (rok 2022) - 59.36 Domažlice (rok 2022) - 58.46 Plzeň-jih (rok 2022) - 54.22 Tachov (rok 2022) - 62.08 Plzeň-město (rok 2022) - 55.94 Rokycany (rok 2022) - 69.07 Plzeň-sever (rok 2022) - 55.22 Frýdek-místek (rok 2022) - 53.04 Nový Jičín (rok 2022) - 42.25 Ostrava-město (rok 2022) - 42.32 Opava (rok 2022) - 55.81 Karviná (rok 2022) - 51.08 Bruntál (rok 2022) - 47.48 Svitavy (rok 2022) - 56.75 Chrudim (rok 2022) - 46.72 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 48.6 Pardubice (rok 2022) - 53.19 Praha (rok 2022) - 60.13 Prostějov (rok 2022) - 68.83 Přerov (rok 2022) - 51.9 Olomouc (rok 2022) - 49.92 Šumperk (rok 2022) - 56.12 Jeseník (rok 2022) - 50.54 Benešov (rok 2022) - 72.65 Příbram (rok 2022) - 69.01 Kutná Hora (rok 2022) - 72.38 Beroun (rok 2022) - 57.24 Praha-západ (rok 2022) - 61.65 Praha-východ (rok 2022) - 66.09 Kolín (rok 2022) - 67.89 Rakovník (rok 2022) - 60.17 Kladno (rok 2022) - 68.38 Nymburk (rok 2022) - 64.61 Mladá Boleslav (rok 2022) - 48.11 Mělník (rok 2022) - 53.05 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 57.85 Hradec Králové (rok 2022) - 62.93 Jičín (rok 2022) - 64.56 Náchod (rok 2022) - 59.69 Trutnov (rok 2022) - 56.3 Česká Lípa (rok 2022) - 53.43 Semily (rok 2022) - 55.93 Liberec (rok 2022) - 71.4 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 62.68 Louny (rok 2022) - 55.59 Chomutov (rok 2022) - 48.76 Litoměřice (rok 2022) - 56.94 Most (rok 2022) - 62.77 Teplice (rok 2022) - 65.51 Ústí nad Labem (rok 2022) - 68.5 Děčín (rok 2022) - 62.35 Cheb (rok 2022) - 72.42 Sokolov (rok 2022) - 68.57 Karlovy Vary (rok 2022) - 62.56
Český Krumlov (rok 2021) - 70 České Budějovice (rok 2021) - 74.43 Prachatice (rok 2021) - 66.67 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 65.84 Strakonice (rok 2021) - 66.5 Tábor (rok 2021) - 65.92 Písek (rok 2021) - 80.75 Uherské Hradiště (rok 2021) - 57.98 Zlín (rok 2021) - 46.72 Kroměříž (rok 2021) - 45.38 Vsetín (rok 2021) - 50.47 Břeclav (rok 2021) - 50.66 Znojmo (rok 2021) - 65.59 Hodonín (rok 2021) - 60.8 Brno-venkov (rok 2021) - 58.85 Vyškov (rok 2021) - 64.69 Brno-město (rok 2021) - 59.7 Blansko (rok 2021) - 50.59 Třebíč (rok 2021) - 71.64 Jihlava (rok 2021) - 78.52 Pelhřimov (rok 2021) - 68.9 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 61.57 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 66.81 Klatovy (rok 2021) - 57.73 Domažlice (rok 2021) - 59.35 Plzeň-jih (rok 2021) - 56.91 Tachov (rok 2021) - 62.6 Plzeň-město (rok 2021) - 55.83 Rokycany (rok 2021) - 71.95 Plzeň-sever (rok 2021) - 53.01 Frýdek-místek (rok 2021) - 55.94 Nový Jičín (rok 2021) - 43.43 Ostrava-město (rok 2021) - 47.46 Opava (rok 2021) - 58.06 Karviná (rok 2021) - 59.04 Bruntál (rok 2021) - 50.54 Svitavy (rok 2021) - 58.79 Chrudim (rok 2021) - 47.55 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 49.35 Pardubice (rok 2021) - 54.42 Praha (rok 2021) - 65.82 Prostějov (rok 2021) - 69.56 Přerov (rok 2021) - 55.32 Olomouc (rok 2021) - 47.27 Šumperk (rok 2021) - 56.57 Jeseník (rok 2021) - 52.95 Benešov (rok 2021) - 72.66 Příbram (rok 2021) - 68.51 Kutná Hora (rok 2021) - 78.87 Beroun (rok 2021) - 60.2 Praha-západ (rok 2021) - 67.09 Praha-východ (rok 2021) - 68.32 Kolín (rok 2021) - 71.72 Rakovník (rok 2021) - 72.57 Kladno (rok 2021) - 75.49 Nymburk (rok 2021) - 70.95 Mladá Boleslav (rok 2021) - 55.78 Mělník (rok 2021) - 64.19 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 63.94 Hradec Králové (rok 2021) - 65.12 Jičín (rok 2021) - 55.38 Náchod (rok 2021) - 64.16 Trutnov (rok 2021) - 59.45 Česká Lípa (rok 2021) - 62.06 Semily (rok 2021) - 57.95 Liberec (rok 2021) - 72.63 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 65.85 Louny (rok 2021) - 55.45 Chomutov (rok 2021) - 59.21 Litoměřice (rok 2021) - 55.32 Most (rok 2021) - 73.57 Teplice (rok 2021) - 65.58 Ústí nad Labem (rok 2021) - 68.26 Děčín (rok 2021) - 69.26 Cheb (rok 2021) - 78.25 Sokolov (rok 2021) - 69.6 Karlovy Vary (rok 2021) - 65.53
Český Krumlov (rok 2020) - 69.78 České Budějovice (rok 2020) - 69.99 Prachatice (rok 2020) - 64.27 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 65.28 Strakonice (rok 2020) - 62.1 Tábor (rok 2020) - 63.38 Písek (rok 2020) - 76.67 Uherské Hradiště (rok 2020) - 57.69 Zlín (rok 2020) - 44.09 Kroměříž (rok 2020) - 44.11 Vsetín (rok 2020) - 54.67 Břeclav (rok 2020) - 49.41 Znojmo (rok 2020) - 63.53 Hodonín (rok 2020) - 58.37 Brno-venkov (rok 2020) - 57.4 Vyškov (rok 2020) - 65 Brno-město (rok 2020) - 56.98 Blansko (rok 2020) - 48.57 Třebíč (rok 2020) - 64.5 Jihlava (rok 2020) - 74.28 Pelhřimov (rok 2020) - 72.43 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 59.36 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 65.78 Klatovy (rok 2020) - 57.38 Domažlice (rok 2020) - 56.41 Plzeň-jih (rok 2020) - 55.33 Tachov (rok 2020) - 64.5 Plzeň-město (rok 2020) - 55.91 Rokycany (rok 2020) - 68.91 Plzeň-sever (rok 2020) - 59.7 Frýdek-místek (rok 2020) - 56.21 Nový Jičín (rok 2020) - 46.38 Ostrava-město (rok 2020) - 46.99 Opava (rok 2020) - 56.4 Karviná (rok 2020) - 60.72 Bruntál (rok 2020) - 54.9 Svitavy (rok 2020) - 59.55 Chrudim (rok 2020) - 47.98 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 50.02 Pardubice (rok 2020) - 54.57 Praha (rok 2020) - 64.26 Prostějov (rok 2020) - 67.59 Přerov (rok 2020) - 58.35 Olomouc (rok 2020) - 49.81 Šumperk (rok 2020) - 59.11 Jeseník (rok 2020) - 60.42 Benešov (rok 2020) - 71.02 Příbram (rok 2020) - 67.72 Kutná Hora (rok 2020) - 75.15 Beroun (rok 2020) - 64.34 Praha-západ (rok 2020) - 65.5 Praha-východ (rok 2020) - 71.7 Kolín (rok 2020) - 64.36 Rakovník (rok 2020) - 65.76 Kladno (rok 2020) - 75.39 Nymburk (rok 2020) - 68.39 Mladá Boleslav (rok 2020) - 56.64 Mělník (rok 2020) - 60.6 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 64.93 Hradec Králové (rok 2020) - 64.76 Jičín (rok 2020) - 57.13 Náchod (rok 2020) - 65.16 Trutnov (rok 2020) - 56.88 Česká Lípa (rok 2020) - 57.7 Semily (rok 2020) - 50.33 Liberec (rok 2020) - 66.63