Kód ukazatele: OUK_PLDD_003_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Z výstupů podílu preskripce antibiotik podle AWaRe klasifikace WHO ve sledovaných letech 2017 až 2020 je zřejmý kontinuálně nežádoucí pokles preskripce v porovnání s referenční dolní prahovou hodnotou 70 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 63,99 %, v roce 2018 klesla na 61,79 %, v roce 2019 na 61,13 % a v roce 2020 na 58,03 %. Ve všech letech se tedy držela tato preskripce výrazně pod požadovanou minimální prahovou hodnotou.

Stejně tak meziročně klesal podíl praktických lékařů pro děti a dorost, kteří splnili minimální prahovou hodnotu tohoto indexu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo nad požadovanou prahovou hodnotou 45,27 % lékařů, v roce 2018 již jen 40,52 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl na 39,23 % lékařů a v roce 2020 dokonce jen na 34,87 % lékařů.

Nejméně příznivý podíl této preskripce se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Starší školáci a adolescenti (rok 2017 – 61,46 %, 2018 – 59,09 %, 2019 – 58,87 %, 2020 – 59,21 %) a Mladší školáci (rok 2017 – 64,01 %, 2018 – 60,83 %, 2019 – 59,55 %, 2020 – 54,44 %). Nejblíže požadované prahové hodnotě se naopak pohybují Kojenci (rok 2017 – 68,43 %, 2018 – 67,76 %, 2019 – 66,82 %, 2020 – 64,81 %). I u nich je však trend nepříznivě klesající a za celou republiku stabilně pod sledovanou prahovou hodnotou ve všech sledovaných letech.

Z regionálního pohledu bylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty v některých krajích zcela výjimečně. Stabilně nejnižších hodnot indexu dosahuje preskripce lékařů v Moravskoslezském (rok 2017 – 56,58 %, 2018 – 53,75 %, 2019 – 53,04 %, 2020 – 50,02 %) a Zlínském kraji (rok 2017 – 58,25 %, 2018 – 53,36 %, 2019 – 50,66 %, 2020 – 47,34 %). Nejblíže požadovaným hodnotám indexu se pohybuje preskripce lékařů v Karlovarském kraji (rok 2017 – 71,90 %, 2018 – 69,76 %, 2019 – 69,73 %, 2020 – 67,99 %) a v Kraji Vysočina (rok 2017 – 69,96 %, 2018 – 70,58 %, 2019 – 68,39 %, 2020 – 64,20 %), byť také u těchto krajů není možné preskripci označit za příkladnou, zejména z pohledu negativního trendu od kýžené prahové hodnoty.

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Úplný název: AWaRe index: podíl preskripce atb podle AWaRe klasifikace WHO v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci mezinárodních doporučení pro sledování kvality antibiotické preskripce v pediatrii je jedním z hlavních užívaných indexů tzv. AWaRe index.

Ukazatel sleduje preskripci antibiotik podle AWaRe klasifikace WHO v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost. V rámci této klasifikace jsou antibiotika rozdělena do skupin s následující definicí:

 • ACCESS – skupina, která indikuje antibiotika pro jednu z 25 nejčastějších infekčních onemocnění. Tato antibiotika by měla být vždy k dispozici, jsou cenově dostupná a se zaručenou kvalitou. Tato antibiotika mají nízký či menší potenciál indukovat a přispívat k šíření rezistence bakteriálních kmenů.
 • WATCH – skupina, která zahrnuje většinu kriticky důležitých antimikrobiálních látek s nejvyšší prioritou pro medicínu. Tato antibiotika jsou doporučena pouze pro zvlášť definované indikace, v ostatních případech jsou tato antibiotika z hlediska indikace a šíření rezistence bakteriálních kmenů dle WHO riziková.

Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

Skupina ACCESS:

 • Kód J01AA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie tetracyklinů (např. kotrimoxazol, doxycyklin)
 • Kód J01CA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie nechráněných aminopenicilinů (respektive penicilinů se širokým spektrem, např. amoxicilin, ampicilin)
 • Kód J01CE* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie penicilinů s úzkým spektrem (respektive penicilinů citlivých k působení β-laktamáz, např. V-penicilin, fenoxymetypenicilin)
 • Kód J01CF* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie penicilinů s úzkým spektrem (respektive penicilinů rezistentních k působení β-laktamáz, např. flucloxacilin)
 • Kód J01CR* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie chráněných penicilinů (např. amoxicilin/klavulanát)
 • Kód J01DB* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie cefalosporinů I. generace (např. cefalexin, cefazolin, cefadroxil)
 • Kód J01EA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie trimethoprimu
 • Kód J01EE* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie kombinace sulfonamidů a trimethoprimu (respektive kotrimoxazol)
 • Kód J01FF* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie linkosamidů (například klindamycin)
 • Kód J01XE01 – 7 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek obsahující nitrofurantoin
 • Kód P01AB01 – 7 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek obsahující metronidazol (v perorální lékové formě)

Skupina WATCH

 • Kód J01DC* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie cefalosporinů II. generace (např. cefuroxim)
 • Kód J01DD* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie cefalosporinů III. generace (např. ceftriaxon, cefotaxim, ceftazidim)
 • Kód J01FA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie makrolidů a azalidů (např. azitromycin, klaritromycin)

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou (stejně jako z uplatněných eReceptů přípravků nehrazených zdravotní pojišťovnou), protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Diagnózy: všechny

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let)6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021.

Odborný panel byl složený ze zástupců:

 • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
 • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
 • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost infekčního lékařství ČLS JEP a odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 
x/y*100

x = Počet lékařských předpisů J01(AA*+CA*+CE*+CF*+CR*+DB*+EA*+EE*+FF*+XE01)+P01AB01
y = Počet lékařských předpisů J01(AA*+CA*+CE*+CF*+CR*+DB*+EA*+EE*+FF*+XE01+DC*+DD*+FA*) +P01AB01

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Subjekt: IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvality70%
Horní práh kvalityNení stanoven

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL. Stejně tak je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv hrazených na základě eReceptů a nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tato léčiva do výstupů ukazatelů zahrnuty.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE 

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents – a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

[10] Webová stránka AWaRe: https://aware.essentialmeds.org/groups, (vstup 19.8.2021)

[11] Brink AJ, Mendelson M. Be AWaRe: new metrics for paediatric antibiotic stewardship. Lancet Inf Dis 2019; 19(1): 6-7.

[12] Hsia Y, Sharland M, Jackson C, Wong ICK, Magrini N, Bielicki JA. Consumption of oral antibiotic formulations for young children according to the WHO Access, Watch, Reserve (AWaRe) antibiotic groups: an analysis of sales data from 70 middle-income and high-income countries. Lancet Infect Dis 2018

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 70.85% 65.53% 60.31% 53.96% 56.07% 60.13%
Jihočeský kraj 70.26% 69.55% 65.2% 66.06% 68.63% 69.61%
Jihomoravský kraj 62.65% 60.84% 55.8% 49.74% 52.26% 55.26%
Karlovarský kraj 66.16% 67.13% 63.5% 63.97% 66.57% 66.42%
Kraj Vysočina 72.32% 71.67% 66.6% 64.41% 65.01% 68.08%
Královéhradecký kraj 63.76% 62.31% 58.25% 52.88% 57.15% 60.6%
Liberecký kraj 68.65% 67.41% 62.5% 56.01% 60.67% 62.61%
Moravskoslezský kraj 57.75% 51.58% 46.51% 42.53% 45.82% 47.92%
Olomoucký kraj 60.77% 59.97% 54.86% 49.79% 54.37% 54.9%
Pardubický kraj 62.17% 55.17% 49.69% 44.59% 48.85% 51.33%
Plzeňský kraj 70.48% 62.01% 57.28% 55.18% 56.38% 58.23%
Středočeský kraj 70.29% 65.25% 60.4% 56.01% 59.7% 62.43%
Ústecký kraj 64.54% 60.4% 54.98% 55.79% 59.33% 59.12%
Zlínský kraj 54.59% 51.03% 47.3% 41.06% 43.06% 46.27%
Celá ČR 64.85% 61.35% 56.53% 52.49% 55.35% 57.75%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 75.59% 67.96% 62.72% 60.41% 64% 65.82%
Jihočeský kraj 69.52% 69.65% 63.79% 66.65% 69.9% 70.02%
Jihomoravský kraj 63.83% 63.22% 56.37% 52.16% 56.78% 58.28%
Karlovarský kraj 71.27% 71.54% 66.94% 66.26% 70.42% 69.72%
Kraj Vysočina 73.3% 69.8% 65% 64.09% 68.18% 68.61%
Královéhradecký kraj 71.39% 62.73% 56.7% 54.87% 62.64% 62.14%
Liberecký kraj 72.31% 68.42% 65.04% 58.4% 65.24% 66.23%
Moravskoslezský kraj 60.32% 55.04% 48.22% 44.76% 50.33% 51.93%
Olomoucký kraj 63.34% 56.98% 52.4% 50.36% 56.2% 54.88%
Pardubický kraj 61.3% 52.69% 49.59% 45.96% 52.86% 52.4%
Plzeňský kraj 72.48% 62.9% 52.86% 53.7% 61.08% 58.47%
Středočeský kraj 72.35% 68.37% 63.24% 62.13% 67.26% 67.99%
Ústecký kraj 68.48% 63.41% 57.4% 57.89% 65.42% 63.3%
Zlínský kraj 58.34% 51.75% 48.28% 43.75% 47.42% 49.55%
Celá ČR 67.2% 62.48% 56.88% 54.72% 60.16% 60.53%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 71.01% 67.37% 64.2% 58.05% 61.49% 64.26%
Jihočeský kraj 68.69% 64.33% 63.48% 62.46% 66.63% 67.23%
Jihomoravský kraj 60.03% 58.45% 54.94% 51.12% 56.6% 56.52%
Karlovarský kraj 68.77% 69.97% 67.08% 68.53% 67.13% 69.02%
Kraj Vysočina 70.05% 68.49% 64.6% 60.52% 64.88% 66.37%
Královéhradecký kraj 66.8% 61.5% 57.52% 54.98% 62.75% 61.94%
Liberecký kraj 62.61% 62.19% 61.01% 53.97% 61.2% 61.31%
Moravskoslezský kraj 60.95% 54.18% 50.96% 45.47% 50.01% 52.46%
Olomoucký kraj 67.29% 60.79% 56.33% 51.55% 56.18% 56.91%
Pardubický kraj 53.36% 53.01% 50.05% 48.78% 54.18% 53.12%
Plzeňský kraj 73.4% 62.32% 55.83% 52.81% 60.09% 58.47%
Středočeský kraj 68.06% 66.36% 64.86% 61.01% 65.72% 66.97%
Ústecký kraj 68.42% 64.36% 60.61% 59.73% 64.45% 64.29%
Zlínský kraj 54.95% 52.96% 47.55% 43.25% 47.57% 49.13%
Celá ČR 64.86% 61.31% 58.05% 54.46% 59.19% 60.08%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 71.24% 68.66% 67.25% 63.31% 60.64% 65.95%
Jihočeský kraj 72.46% 70.38% 68.93% 67.48% 66.65% 69.9%
Jihomoravský kraj 64.61% 62.6% 59.42% 55.68% 55.1% 59.23%
Karlovarský kraj 69.45% 70.56% 70.57% 70.31% 69.24% 70.98%
Kraj Vysočina 72.69% 71.4% 69.19% 66.26% 66.73% 69.6%
Královéhradecký kraj 63.4% 62.94% 61.71% 60.52% 60.97% 63.61%
Liberecký kraj 71.51% 68.33% 64.71% 61.02% 62.16% 65.21%
Moravskoslezský kraj 62.64% 57.37% 54.99% 50.6% 50.09% 54.75%
Olomoucký kraj 62.23% 62.32% 60.04% 55.27% 57.16% 58.94%
Pardubický kraj 59.05% 57.55% 56.54% 53.39% 54.69% 56.74%
Plzeňský kraj 68.64% 61.68% 60.33% 60.44% 59.41% 61.43%
Středočeský kraj 73% 70.82% 68.66% 66.21% 65.05% 69.34%
Ústecký kraj 69.32% 65.77% 64.4% 63.68% 63.53% 65.73%
Zlínský kraj 60.43% 55.25% 51.14% 48.89% 48.49% 51.84%
Celá ČR 66.87% 64.37% 62.28% 59.54% 58.94% 62.52%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 70.96% 66.7% 65.67% 63.76% 59.25% 64.61%
Jihočeský kraj 66.65% 68.04% 67.64% 68.66% 66.86% 68.65%
Jihomoravský kraj 66.8% 65% 61.76% 58.08% 57.4% 60.94%
Karlovarský kraj 72.62% 70.58% 71.07% 72.04% 71.12% 71.79%
Kraj Vysočina 76.13% 73.58% 71.02% 68.39% 68.18% 70.83%
Královéhradecký kraj 66.03% 64.01% 62.09% 62.04% 60.68% 63.2%
Liberecký kraj 73.56% 69.49% 66.62% 63.88% 63.02% 66.28%
Moravskoslezský kraj 63.6% 58.72% 55.14% 51.81% 50.88% 54.66%
Olomoucký kraj 65.12% 62.48% 60.82% 57.23% 56.94% 59.47%
Pardubický kraj 58.81% 58.14% 57.61% 54.32% 53.49% 56.31%
Plzeňský kraj 66.75% 64.46% 61.86% 59.95% 55.93% 60.54%
Středočeský kraj 73.07% 70.02% 69.03% 66.7% 65.84% 68.58%
Ústecký kraj 65.97% 64.77% 62.87% 63.6% 61.88% 63.97%
Zlínský kraj 63.69% 55.98% 54.22% 52.22% 51.72% 54.15%
Celá ČR 67.61% 64.76% 62.91% 60.81% 59.16% 62.46%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 74.56% 68.12% 66.76% 65.37% 62.35% 65.94%
Jihočeský kraj 69.16% 67.41% 68.97% 70.05% 68.23% 68.94%
Jihomoravský kraj 67.1% 64.06% 62.75% 60.66% 59.58% 61.83%
Karlovarský kraj 70.84% 72.38% 73.95% 73.96% 74.43% 73.72%
Kraj Vysočina 75.35% 70.33% 68.53% 69.05% 68.67% 69.29%
Královéhradecký kraj 66.05% 64.76% 65.58% 64.58% 62.17% 64.33%
Liberecký kraj 77.05% 74.46% 70.96% 68.02% 66.14% 69.71%
Moravskoslezský kraj 62.94% 59.66% 57.19% 55.88% 54.4% 56.65%
Olomoucký kraj 65.71% 62.08% 60.38% 60.97% 59.04% 60.7%
Pardubický kraj 59.54% 59.01% 61.05% 59.92% 57.19% 59.4%
Plzeňský kraj 65.84% 62.29% 61.68% 62.7% 58.7% 61.54%
Středočeský kraj 72.01% 71.08% 70.52% 69.93% 67.28% 69.73%
Ústecký kraj 70.12% 66.38% 65% 66.11% 64.19% 65.58%
Zlínský kraj 65.7% 61.65% 60.11% 57.82% 53.97% 58.31%
Celá ČR 68.45% 65.52% 64.64% 63.9% 61.57% 63.96%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok

Legenda: █ Více než 70 █ 60-70 █ 50-60 █ 40-50 █ méně než 40
Český Krumlov (rok 2022) - 71.71 České Budějovice (rok 2022) - 74.24 Prachatice (rok 2022) - 66.34 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 67.9 Strakonice (rok 2022) - 63.21 Tábor (rok 2022) - 62.86 Písek (rok 2022) - 77.45 Uherské Hradiště (rok 2022) - 50.83 Zlín (rok 2022) - 46.81 Kroměříž (rok 2022) - 37.16 Vsetín (rok 2022) - 50.86 Břeclav (rok 2022) - 47.95 Znojmo (rok 2022) - 60.63 Hodonín (rok 2022) - 61.3 Brno-venkov (rok 2022) - 57.23 Vyškov (rok 2022) - 60.4 Brno-město (rok 2022) - 53.86 Blansko (rok 2022) - 50.22 Třebíč (rok 2022) - 68.88 Jihlava (rok 2022) - 81.86 Pelhřimov (rok 2022) - 63.46 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 61.73 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 64.69 Klatovy (rok 2022) - 59.36 Domažlice (rok 2022) - 58.46 Plzeň-jih (rok 2022) - 54.22 Tachov (rok 2022) - 62.08 Plzeň-město (rok 2022) - 55.94 Rokycany (rok 2022) - 69.07 Plzeň-sever (rok 2022) - 55.22 Frýdek-místek (rok 2022) - 53.04 Nový Jičín (rok 2022) - 42.25 Ostrava-město (rok 2022) - 42.32 Opava (rok 2022) - 55.81 Karviná (rok 2022) - 51.08 Bruntál (rok 2022) - 47.48 Svitavy (rok 2022) - 56.75 Chrudim (rok 2022) - 46.72 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 48.6 Pardubice (rok 2022) - 53.19 Praha (rok 2022) - 60.13 Prostějov (rok 2022) - 68.83 Přerov (rok 2022) - 51.9 Olomouc (rok 2022) - 49.92 Šumperk (rok 2022) - 56.12 Jeseník (rok 2022) - 50.54 Benešov (rok 2022) - 72.65 Příbram (rok 2022) - 69.01 Kutná Hora (rok 2022) - 72.38 Beroun (rok 2022) - 57.24 Praha-západ (rok 2022) - 61.65 Praha-východ (rok 2022) - 66.09 Kolín (rok 2022) - 67.89 Rakovník (rok 2022) - 60.17 Kladno (rok 2022) - 68.38 Nymburk (rok 2022) - 64.61 Mladá Boleslav (rok 2022) - 48.11 Mělník (rok 2022) - 53.05 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 57.85 Hradec Králové (rok 2022) - 62.93 Jičín (rok 2022) - 64.56 Náchod (rok 2022) - 59.69 Trutnov (rok 2022) - 56.3 Česká Lípa (rok 2022) - 53.43 Semily (rok 2022) - 55.93 Liberec (rok 2022) - 71.4 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 62.68 Louny (rok 2022) - 55.59 Chomutov (rok 2022) - 48.76 Litoměřice (rok 2022) - 56.94 Most (rok 2022) - 62.77 Teplice (rok 2022) - 65.51 Ústí nad Labem (rok 2022) - 68.5 Děčín (rok 2022) - 62.35 Cheb (rok 2022) - 72.42 Sokolov (rok 2022) - 68.57 Karlovy Vary (rok 2022) - 62.56
Český Krumlov (rok 2021) - 70 České Budějovice (rok 2021) - 74.43 Prachatice (rok 2021) - 66.67 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 65.84 Strakonice (rok 2021) - 66.5 Tábor (rok 2021) - 65.92 Písek (rok 2021) - 80.75 Uherské Hradiště (rok 2021) - 57.98 Zlín (rok 2021) - 46.72 Kroměříž (rok 2021) - 45.38 Vsetín (rok 2021) - 50.47 Břeclav (rok 2021) - 50.66 Znojmo (rok 2021) - 65.59 Hodonín (rok 2021) - 60.8 Brno-venkov (rok 2021) - 58.85 Vyškov (rok 2021) - 64.69 Brno-město (rok 2021) - 59.7 Blansko (rok 2021) - 50.59 Třebíč (rok 2021) - 71.64 Jihlava (rok 2021) - 78.52 Pelhřimov (rok 2021) - 68.9 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 61.57 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 66.81 Klatovy (rok 2021) - 57.73 Domažlice (rok 2021) - 59.35 Plzeň-jih (rok 2021) - 56.91 Tachov (rok 2021) - 62.6 Plzeň-město (rok 2021) - 55.83 Rokycany (rok 2021) - 71.95 Plzeň-sever (rok 2021) - 53.01 Frýdek-místek (rok 2021) - 55.94 Nový Jičín (rok 2021) - 43.43 Ostrava-město (rok 2021) - 47.46 Opava (rok 2021) - 58.06 Karviná (rok 2021) - 59.04 Bruntál (rok 2021) - 50.54 Svitavy (rok 2021) - 58.79 Chrudim (rok 2021) - 47.55 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 49.35 Pardubice (rok 2021) - 54.42 Praha (rok 2021) - 65.82 Prostějov (rok 2021) - 69.56 Přerov (rok 2021) - 55.32 Olomouc (rok 2021) - 47.27 Šumperk (rok 2021) - 56.57 Jeseník (rok 2021) - 52.95 Benešov (rok 2021) - 72.66 Příbram (rok 2021) - 68.51 Kutná Hora (rok 2021) - 78.87 Beroun (rok 2021) - 60.2 Praha-západ (rok 2021) - 67.09 Praha-východ (rok 2021) - 68.32 Kolín (rok 2021) - 71.72 Rakovník (rok 2021) - 72.57 Kladno (rok 2021) - 75.49 Nymburk (rok 2021) - 70.95 Mladá Boleslav (rok 2021) - 55.78 Mělník (rok 2021) - 64.19 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 63.94 Hradec Králové (rok 2021) - 65.12 Jičín (rok 2021) - 55.38 Náchod (rok 2021) - 64.16 Trutnov (rok 2021) - 59.45 Česká Lípa (rok 2021) - 62.06 Semily (rok 2021) - 57.95 Liberec (rok 2021) - 72.63 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 65.85 Louny (rok 2021) - 55.45 Chomutov (rok 2021) - 59.21 Litoměřice (rok 2021) - 55.32 Most (rok 2021) - 73.57 Teplice (rok 2021) - 65.58 Ústí nad Labem (rok 2021) - 68.26 Děčín (rok 2021) - 69.26 Cheb (rok 2021) - 78.25 Sokolov (rok 2021) - 69.6 Karlovy Vary (rok 2021) - 65.53
Český Krumlov (rok 2020) - 69.78 České Budějovice (rok 2020) - 69.99 Prachatice (rok 2020) - 64.27 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 65.28 Strakonice (rok 2020) - 62.1 Tábor (rok 2020) - 63.38 Písek (rok 2020) - 76.67 Uherské Hradiště (rok 2020) - 57.69 Zlín (rok 2020) - 44.09 Kroměříž (rok 2020) - 44.11 Vsetín (rok 2020) - 54.67 Břeclav (rok 2020) - 49.41 Znojmo (rok 2020) - 63.53 Hodonín (rok 2020) - 58.37 Brno-venkov (rok 2020) - 57.4 Vyškov (rok 2020) - 65 Brno-město (rok 2020) - 56.98 Blansko (rok 2020) - 48.57 Třebíč (rok 2020) - 64.5 Jihlava (rok 2020) - 74.28 Pelhřimov (rok 2020) - 72.43 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 59.36 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 65.78 Klatovy (rok 2020) - 57.38 Domažlice (rok 2020) - 56.41 Plzeň-jih (rok 2020) - 55.33 Tachov (rok 2020) - 64.5 Plzeň-město (rok 2020) - 55.91 Rokycany (rok 2020) - 68.91 Plzeň-sever (rok 2020) - 59.7 Frýdek-místek (rok 2020) - 56.21 Nový Jičín (rok 2020) - 46.38 Ostrava-město (rok 2020) - 46.99 Opava (rok 2020) - 56.4 Karviná (rok 2020) - 60.72 Bruntál (rok 2020) - 54.9 Svitavy (rok 2020) - 59.55 Chrudim (rok 2020) - 47.98 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 50.02 Pardubice (rok 2020) - 54.57 Praha (rok 2020) - 64.26 Prostějov (rok 2020) - 67.59 Přerov (rok 2020) - 58.35 Olomouc (rok 2020) - 49.81 Šumperk (rok 2020) - 59.11 Jeseník (rok 2020) - 60.42 Benešov (rok 2020) - 71.02 Příbram (rok 2020) - 67.72 Kutná Hora (rok 2020) - 75.15 Beroun (rok 2020) - 64.34 Praha-západ (rok 2020) - 65.5 Praha-východ (rok 2020) - 71.7 Kolín (rok 2020) - 64.36 Rakovník (rok 2020) - 65.76 Kladno (rok 2020) - 75.39 Nymburk (rok 2020) - 68.39 Mladá Boleslav (rok 2020) - 56.64 Mělník (rok 2020) - 60.6 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 64.93 Hradec Králové (rok 2020) - 64.76 Jičín (rok 2020) - 57.13 Náchod (rok 2020) - 65.16 Trutnov (rok 2020) - 56.88 Česká Lípa (rok 2020) - 57.7 Semily (rok 2020) - 50.33 Liberec (rok 2020) - 66.63