Kód ukazatele: VUK_CHI_005_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Na základě analýzy 90denní standardizované mortality po resekci karcinomu jícnu z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven z let 01/2020-09/2022 (449 případů) bylo zjištěno, že mezi velkoobjemovými nemocnicemi (=>10 hospitalizačních případů/rok) a maloobjemovými nemocnicemi (<10 hospitalizačních případů/rok) existují významné rozdíly ve standardizované mortalitě. Při detailním pohledu na konkrétní pracoviště jsou tyto rozdíly ještě výraznější. Tyto výstupy dávají jednoznačný podnět k vytvoření vysoce specializovaných center. Národní referenční hodnota tohoto ukazatele činí ve sledovaném období 8,13 %. Velkoobjemové nemocnice mají standardizovanou mortalitu ve výši 5,08 %, zatímco maloobjemové nemocnice mají tuto hodnotu téměř dvojnásobnou (9,83 %). Z důvodu korektního posouzení výsledků jsou sledovány také standardizované výstupy u celkových komplikací jako pooperační morbidity.

Rozdělení objemu hospitalizačních případů ve sledovaných letech bylo následující:

 • Velkoobjemové nemocnice (314 ze 449 pacientů/70 %),
 • Maloobjemové nemocnice (135 pacientů/30 %).

Kromě 90denní standardizované mortality a standardizovaných komplikací jsou sledovány také další kontextové výstupy nemocniční mortality, mediánu délky hospitalizace a informace o všech sledovaných signifikantních adjustačních faktorech. Také z hlediska mediánu délky hospitalizace je podnět k centralizaci této oblasti péče odůvodnitelný, neboť ve velkoobjemových pracovištích je medián na úrovni 13 dní, zatímco v maloobjemových pracovištích je medián na úrovni 17 dní

Celkové komplikace Referenční hodnota u standardizovaných celkových komplikací klasifikovaných na úrovni Clavien-Dindo stupeň III-IV, je 26,83 %. I přes očekávaný větší objem komplikovanějších případů u velkoobjemových nemocnic se referenční čísla pohybují na hodnotě 23,33 %, zatímco u maloobjemových nemocnic na hodnotě 29,84 %.

V průběhu zpracování ukazatele byly diskutovány následující nejčastější otázky:

 1. Jak je ve výsledcích zohledněn vliv práce velkoobjemových chirurgů?
 2. Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?
 3. Je standardizace výstupů korektní bez zohlednění stádia TNM?

Tyto otázky jsou zodpovězeny v závěru tohoto dokumentu.

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Chirurgie jícnu představuje jednu z úzce specializovaných oblastí chirurgické operativy. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu po operaci, závisí na erudici operatéra, související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením včetně pracovišť komplementu. Komplikace přímo související s operačním výkonem se vyskytují častěji než mortalita.

Ukazatel hodnotí výsledek operačních výkonů provedených pro karcinom jícnu. Přesto, že v operativě jsou využívány thorako- i laparoskopické operační postupy, nelze je ve statistickém zpracování oddělit, protože neexistují samostatné kódy výkonů a vykazování je napříč pracovišti nejednotné.

Výstupem ukazatele je hrubá a standardizovaná mortalita pro pracoviště provádějící resekční výkony na jícnu v ČR vztažené k počtu výkonů včetně 95% intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty při odhadu standardizované mortality.

Ukazatel je koncipován jako výsledkový. Měří mortalitu v intervalu 90 dnů od operace a výskyt závažných postoperačních komplikací definovaných dalším operačním nebo jiným intervenčním výkonem následujícím v intervalu 30 dnů po primárním resekčním výkonu na jícnu. Výskyt komplikací je vyjádřen souhrnnou hodnotou pooperační morbidity, vzhledem k tomu, že nelze striktně oddělit chirurgické a nechirurgické komplikace.

Ukazatel volně navazuje na stávající objemový ukazatel OUK_CHI_003_2019, který sleduje počet provedených resekčních výkonů na jícnu bez vazby na dg a pracoviště rozděluje do skupin na velkoobjemové a maloobjemové. Výsledkový ukazatel je zaměřen na plánované resekční výkony jícnu pro karcinom. Ukazatel záměrně nesleduje výkony provedené thorako- či laparoskopicky, neboť odpovídající kódy výkonů nejsou do systému zavedeny ani Vyhláškou MZČR, Seznamem zdravotních výkonů s jejich bodovými hodnotami ani v rámci časové platné klasifikace DRG v podobě markerů. Zdrojem dat pro statistické zpracování jsou administrativní data všech zdravotních pojišťoven. Definované parametry jsou sledovány v rámci hospitalizačního případu sestaveného dle časově příslušné Metodiky IR_DRG nebo CZ_ DRG a na ambulantním dokladu v intervalu 6 měsíců před přijetím k hospitalizaci. Komplikace jsou děleny na skupinu tzv. chirurgických a nechirurgických. Jsou uvažovány pouze závažné komplikace, tedy vyžadující chirurgický či jiný výkon. Stavy řešené konzervativně nejsou zohledněny. Výskyt komplikací je vyjádřen hodnotou pooperační morbidity.

Z pohledu sledování onkologického stadia ukazatel pracuje s předpokladem, že k výkonu mohou být přijati pacienti ve stádiu T1-T4 a, N0-N3, M0 dle TNM klasifikace. Aktuálně nelze propojit data Národního onkologického registru, který informace o klinickém stádu tumoru eviduje, s anonymizovanými administrativními daty. V dalším rozvoji ukazatele bude možné sledovat stádium tumoru prostřednictvím CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven v případě, že jejich vykazování bude dostatečně kvalitní.

Ukazatel sleduje hospitalizační případy s definovanými prvky dle identifikačního čísla zařízení (IČZ), pacienta dle anonymizovaného identifikátoru a úmrtí dle data z registrů pojištěnců nebo dle kódu ukončení hospitalizace úmrtím. Za hospitalizační případ je považována souvislá doba pobytu na lůžku akutní péče u jednoho poskytovatele zdravotních služeb bez ohledu na odbornost pracoviště dle časově platné Metodiky sestavení případu hospitalizace IR_DRG a CZ_DRG.

Výsledek, tedy mortalita, je vždy přiřazen poskytovateli, který provedl operační výkon. V případě, že byl proveden intervenční výkon na jícnu formou vyžádané péče u jiného poskytovatele, než je pacient hospitalizován, je výsledek přiřazen zařízení, u kterého proběhlo primární přijetí.

Délka sledování je konsenzuálně stanovena od roku 2017 do roku 2020. V rámci standardizace rizik byla data za rok 2017 využita pro sledování signifikantních komorbidit. Aby byly korektně vyhodnoceny výstupy za poslední rok sledování, je nezbytné ze sledování vyjmout vždy posledních 90 dní tohoto roku.

Sledována jsou všechna pracoviště, která provedla alespoň jeden z definovaných výkonů.

Tento ukazatel kvality poskytnutých zdravotních služeb byl navržen Výborem České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Hospitalizační případy jsou upřesněny následujícími definičními prvky:

Hlavní diagnóza (HDG):
Vykázání kódů dg dle MKN 10 bude sledováno samostatně v rámci celého hospitalizačního případu na všech typech dokladů 02 a 06 na místě HDG.

 • C15.* Zhoubný novotvar jícnu
 • C16.0* Zhoubný novotvar kardie

Výkony:

 1. Primární resekční výkony:
  Skupina transtorakálních výkonů (TT) a skupina bez torakotomie (BTT), samostatně bude vyhodnocen výkon 51219.


  51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE
  51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ
  51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM
  51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA
  51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY
 2. Výkony pro komplikace (datum provedení výkonu musí být větší než datum primárního resekčního výkonu):
  1. Chirurgické komplikace v intervalu do 30 dnů od operace:
   89325 perkutánní drenáž
   51392 relaparotomie pro pooerační krvácení, peritonitidu, ileus
   51396 punkce dutiny břišní s drenáží ev. laváží
   51850 Převaz rány metodou kontrolovaného podtlaku
   57233 HRUDNÍ DRENÁŽ
   90816 (DRG) drenáž abscesu
   57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU
   55250 Sternotomie, torakotomie
   57111 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ
   57113 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ
   57219 podvaz d. thoracicus
   57229 pleurostomie
   57231 mediastinotomie
   57243 hrudní punkce
   90820 laparoskopická revize při peritonitidě
   90828 evakuace hematomu nebo empyemu torakoskopicky
   57241 DEKORTIKACE PLÍCE
   90868 vts DEKORTIKACE PLÍCE
   51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE
   51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ
   51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM
   51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA
   51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY
   51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE
   51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ STENTU JÍCNU ČI KARDIE
   51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY)
   51311 SPLENEKTOMIE
   51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKREATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU
   51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU
   51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM – ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
   51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
   51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
   51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
   51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU
   51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
   51387 TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE
   51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
   51389 KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ
   51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA
   51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
   51394 UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI
   51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ
   51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE
   51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE
   51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
   57113 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ
   57211 REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE
   57213 PLASTICKÉ VÝKONY NA PRŮDUŠNICI A VELKÝCH BRONŠÍCH
   57237 SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM
   57239 UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE
   57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ
   57247 PNEUMONEKTOMIE NEBO LOBEKTOMIE NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ
   57249 RESEKCE PLIC – LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU
   57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU
   57253 PLEUREKTOMIE – ABRAZE
   90780 (DRG) CÍLENÁ PUNKCE ORGÁNU NEBO LOŽISKA LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY
   90782 (DRG) LAVÁŽ A ODSÁTÍ DUTINY PERITONEÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
   90787 (DRG) JEJUNOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
   90839 (DRG) SUTURA STŘEVA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
   90840 (DRG) REVIZE PŘI AKUTNÍ PANKREATITIDĚ A DRENÁŽ ABSCESU LAPAROSKOPICKY
   90842 (DRG) KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC THORAKOSKOPICKY
   90844 (DRG) PLEUREKTOMIE ABRAZE THORAKOSKOPICKY
  2. Ostatní komplikace v intervalu do 30 dnů od operace:
   78813 CVVH KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE
   90902 doba trvání umělé plicní ventilace více než 24 až maximálně 96 hodin (2-4 dny)
   90903 doba trvání umělé plicní ventilace více než 96 až maximálně 240 hodin (5-10 dnů)
   90904 doba trvání umělé plicní ventilace více než 240 až maximálně 504 hodin (11-21 dnů)
   90905 doba trvání umělé plicní ventilace více než 504 až maximálně 1008 hodin (22-42 dnů)
   90906 doba trvání umělé plicní ventilace více než 1008 až maximálně 1800 hodin (43-75 dnů)
   90907 doba trvání umělé plicní ventilace více než 1800 hodin (více než 75 dnů)
 3. Úmrtí při hospitalizaci (pro účel sledování hospitalizační úmrtnosti):
  Úmrtí je určeno příznakem úmrtí z registru pojištěnců.

  Kód ukončení hospitalizace dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
  • 7 Pacient zemřel – vystaven poukaz na pitvu
  • 8 Pacient zemřel – nevystaven poukaz na pitvu

Kontextově ukazatel dále sleduje:

 1. Úmrtí při hospitalizaci = ukončení hospitalizace kódem úmrtí
 2. Medián délky hospitalizace případu
 3. Podíl pacientů s hypertenzí, diabetem, antikoagulací, chemoterapií nebo radioterapii, CHOPN, ICHS a CHSS

Exclusion kritéria (výluky):

 • Posledních 90 dní sledovaného období z důvodu dostupnosti dat o mortalitě
 • Překlady pacientů mezi zařízeními nejsou zohledňovány. Výsledky jsou vždy přiřazeny pracovišti, které operační výkon na jícnu provedlo.
 • Data za rok 2017 z důvodu zařazení adjustačních faktorů, které sledujeme v předchorobí 1 rok před událostí.
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen odborným panelem v období 08/2021–06/2022.

Odborný panel byl složený ze zástupců:

 • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
 • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
 • Klinických expertů – reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru a odborné společnosti ČCHS ČLS JEP
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 21.6.2022
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Péče o pacienty po resekci karcinomu jícnu představuje oblast, které se specializovaně věnuje relativně malý počet poskytovatelů. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu s ohledem na sledované komplikace, závisí na specializaci operatéra a související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením včetně pracovišť komplementu.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. V rámci doporučení k dalšímu vývoji bylo panelisty požadováno doplnění stádia tumoru dle klasifikace TNM do standardizace výsledků.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní. Výsledky umožňují sledovat individuálně jednotlivé diagnózy podle poskytnutých výkonů.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele odráží erudici specializovaných pracovišť (i pracovních týmů), která mají ambici stát se výhledově vysoce specializovanými centry, díky čemuž se očekává zvýšení kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel sleduje více faktorů a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ

Administrativní data zdravotních pojišťoven

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Výsledkový ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

01/2018-9/2022 s průběžnou aktualizací o další roky

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

K adjustaci jsou použity ověřené signifikantní prvky, mezi které patří:

 • Věk
 • Pohlaví
 • Hypertenzní nemoc v OA léčená, ATC léčiva C02 na dokladu recept do 1 roku před operací
 • E10-E14* Diabetes mellitus – kód dg na jakémkoliv dokladu do 1 roku před hospitalizací
 • Užívání antikoagulancií v osobní anamnéze identifikováno LP s ATC B01* na dokladu recept 1 rok před měřením
 • Neoadjuvantní chemoterapie/radioterapie – bude sledována vykázanými kódy výkonů 42520 aplikace protinádorové terapie na dokladu 01,02,06 a/nebo vykázanými kódy výkonů klinického vyšetření odbornosti 4*3 43021, 43022, 43023 na dokladu 01,02,06 v intervalu 6 měsíců před hospitalizací od začátku neoadjuvantní terapeutické série.
 • CHOPN – dg J44* na jakémkoliv ambulantním dokladu 1 rok před hospitalizací
 • ICHS – dg. I25*na jakémkoliv ambulantním dokladu 1 rok před hospitalizací
 • Chronické srdeční selhání – dg I50* 1 rok před hospitalizací.

Z výše sledovaných adjustačních faktorů byla statistická významnost pro standardizovanou mortalitu potvrzena u faktoru věku a komorbidity CHOPN. Dále byla potvrzena statistická významnost pro celkové komplikace u faktoru komorbidit CHOPN a chronického srdečního selhání. Vliv ostatních faktorů byl při standardizaci dalších výstupů rovněž posouzen a v případě statistické významnosti zapracován.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

Pásma sledování chirurgických pracovišť dle počtu výkonů budou rozdělena v návaznosti na strukturální ukazatel a zahraniční zdroje do 2 objemových skupin:

 • Malé nemocnice do <10 hospitalizačních případů/rok
 • Velké nemocnice =>10 hospitalizačních případů/rok.

Sledovány jsou všechny nemocnice, které primárně hospitalizovaly pacienta z důvodu resekce karcinomu jícnu, u kterého bych proveden výše uvedený výkon pro výše uvedenou hlavní diagnózu.

Výsledek, tedy mortalita, je vždy přiřazen poskytovateli, který provedl operační výkon. Každý pacient je do analýzy zařazen unikátně a vždy ve vazbě k prvnímu přijetí.

Překlady pacientů mezi zařízeními nejsou zohledňovány. Překladem se rozumí přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, který je vymezen rozdílným, identifikačním číslem zařízení (IČZ). Výsledky jsou přiřazeny pracovišti, které výkon provedlo.

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 

Výstupem tohoto výsledkového ukazatele jsou hrubé a standardizované mortality pro všechna chirurgická pracoviště, která v definovaném období 2018-2020 provedla aspoň jeden definovaný výkon na jícnu včetně 95% intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty při odhadu standardizované mortality daného poskytovatele zdravotních služeb. 

VYMEZENÍ POJMŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝPOČET STANDARDIZOVANÉ MORTALITY

Referenční národní mortalita – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem na jícnu pro karcinom zemřelých v ČR do 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) vůči počtu všech pacientů s definovaným výkonem na jícnu pro karcinom v ČR.

Hrubá mortalita poskytovatele zdravotních služeb (PZS) – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem na jícnu pro karcinom zemřelých do 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) vůči počtu všech pacientů daného poskytovatele s definovaným výkonem a dg za sledované časové období (např. 1 rok).

Standardizovaná mortalita PZS – jedná se o hrubou mortalitu standardizovanou (adjustovanou) na příslušné adjustační faktory (věk, pohlaví, vybrané komorbidity) pomocí modelu logistické regrese vytvořeného na datech všech PZS v ČR. Důvodem adjustace je umožnění srovnání mezi pracovišti i v případě nerovnoměrně rozložené skladby pacientů.

ZNÁZORNĚNÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ UKAZATELE

Zařízení, která budou mít celý interval spolehlivosti pro standardizovanou mortalitu nad hodnotou národní referenční mortality, budou v grafu označena červený semaforem a budou zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových tabulek. Naopak pracoviště, která budou mít celý interval spolehlivosti standardizované mortality pod hodnotou národní referenční mortality, budou označena zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. Pracoviště, u kterých se bude interval spolehlivosti standardizované mortality překrývat s hodnotou národní referenční mortality, budou mít oranžový semafor – u těchto zařízení nebude statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší. Obdobným způsobem jsou výsledkové ukazatele znázorňovány ve většině zemí s vyspělou agendou měření kvality.

Metodika výpočtu standardizované mortality Rh

Aby hodnota výsledkového ukazatele opravdu odpovídala kvalitě daného poskytovatele, musíme ukazatel očistit od případného nežádoucího vlivu jiné skladby pacientů mezi centry. Tento proces se nazývá standardizace (adjustace) a jeho výsledkem jsou hodnoty ukazatelů, které by dané centrum dosahovalo, pokud by skladba jeho pacientů odpovídala skladbě pacientů v referenční populaci. Referenční populaci zpravidla tvoří všechny zkoumané případy všech zkoumaných nemocnic. Po standardizaci ukazatel tedy vyjadřuje, jak by srovnávaná zařízení byla úspěšná, kdyby léčila všechna úplně stejné pacienty, což je důležité. Popis metodiky jsme pro české prostředí převzali z americké agentury pro měření kvality AHRQ (publikace Quality indicators empirical methods, původní autor Stanford University, 2014).

Standardizovaná mortalita Rh v % je definována následujícím vzorcem:

kde:

Pozorovaná (observed) míra úmrtnosti Oh v čitateli vzorce vyjadřuje poměr opravdového počtu pacientů dané nemocnice, kteří zemřeli po výkonu resekce jícnu pro karcinom, k celkovému počtu pacientů dané nemocnice, kteří byli léčeni s definovanou diagnózou. Proměnná yj nabývá hodnoty 1, pokud úmrtí opravdu nastalo a 0 pokud nenastalo. Proměnná yj nabývá hodnoty 1, pokud úmrtí nastalo, a 0 pokud nenastalo. Proměnná nh vyjadřuje počet pacientů léčených v dané nemocnici.

Očekávaná (expected) míra mortality Eh ve jmenovateli vzorce vyjadřuje, jakou pozorovanou míru úmrtnosti očekáváme při daných charakteristikách pacientů dané nemocnice. Proměnná ŷj vyjadřuje vypočítanou pravděpodobnost, že u pacienta j se svými danými charakteristikami úmrtí nastane. Tato pravděpodobnost je pro každého pacienta na základě jeho charakteristik vypočítána na základě modelu logistické regrese. Model je vytvořen z dat všech sledovaných zařízení a po vytvoření umí pro každého pacienta předpovědět na základě jeho charakteristik pravděpodobnost jeho úmrtí. Součet těchto očekávaných pravděpodobností úmrtí pacientů z daného zařízení vydělený počtem pacientů nh léčených s definovanou dg v daném zařízení určuje očekávanou míru úmrtnosti Eh.

Finálně získáme standardizovanou míru úmrtnosti vynásobením podílu pozorované míry úmrtnosti Oh a očekávané míry úmrtnosti Eh (na základě modelu) s referenční národní mortalitou α.


METODIKA TVORBY LOGISTICKÉHO REGRESNÍHO MODELU PRO ODHAD OČEKÁVANÉ MÍRY ÚMRTNOSTI Eh

Tvorba modelu začíná určením standardizačních rizikových faktorů (tzv. adjustační faktory), které by mohly ovlivnit výsledek srovnání, a ve kterých se zařízení liší. Pokud není předpokládán vliv faktoru na výsledek nebo je jeho rozložení mezi zařízeními homogenní, není třeba tento faktor do standardizace zařazovat.

Jedná se o vícerozměrný statistický model, kde vysvětlovanou proměnnou y je nějaká binární proměnná s hodnotami 0 a 1 (např. úmrtnost) a vysvětlujícími proměnnými xi jsou jednotlivé potenciální vstupní rizikové faktory. Výstupem logistické regrese je rovnice pro odhad pravděpodobnosti např. úmrtnosti pro konkrétní kombinaci rizikových faktorů daného pacienta. Tvar rovnice je následující:

Za x1,…, xn dosadíme hodnoty jednotlivých proměnných pro konkrétního pacienta. Koeficienty β1, …, βn jsou koeficienty modelu.

Pro výpočet jsou použita administrativní data zdravotních pojišťoven pouze těch pacientů, u nichž jsou dostupné všechny potřebné údaje.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ

Expertní panel se shodl, že je při interpretaci výsledků tohoto ukazatele třeba se orientovat podle referenčních hodnot mortality pro celou ČR a současně podle kontextových údajů sledovaných komplikací tohoto výsledkového ukazatele. Podrobněji je tato interpretace uvedena v abstraktu výše.

Zařízení, která mají celý interval spolehlivosti pro standardizovanou mortalitu nad hodnotou národní referenční mortality, jsou ve výsledcích označena červený semaforem a zasluhují bližší rozbor na základě dalších kontextových tabulek. Naopak pracoviště, která mají celý interval spolehlivosti standardizované mortality pod hodnotou národní referenční mortality, jsou označena zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. Pracoviště, u kterých se interval spolehlivosti standardizované mortality překrývá s hodnotou národní referenční mortality, není možné statisticky posoudit jako lepší nebo horší. Obdobným způsobem jsou výsledkové ukazatele znázorňovány ve většině zemí s vyspělou agendou měření kvality.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE

Tento ukazatel je v rámci dostupnosti dat ze strany ČCHS ČLS JEP považován za impulz k další organizaci péče s cílem vytvoření vysoce specializovaných center.

V dalším rozvoji ukazatele bude možné sledovat stádium tumoru prostřednictvím CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven v případě, že jejich vykazování PZS bude dostatečně kvalitní.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K DISKUSI

1. Jak je ve výsledcích zohledněn vliv práce velkoobjemových chirurgů?
Častým argumentem proti centralizaci specializovaných výkonů je skutečnost, že místo objemu výkonů na zařízení (tzv „hospital volume“) by se měl posuzovat zejména počet výkonů na chirurga (tzv „surgery volume“). Tedy, že velkoobjemový chirurg může dělat stejný výkon ve více zařízeních. Toto však z českých administrativních dat není možné zjistit. Studie potvrzující vysokou korelaci mezi kvantitou a kvalitou popisují však velice podrobně nejen důležitost erudice daného chirurga, ale zejména celého týmu nemocnice při vzniku následných komplikací po samotném výkonu, kdy už samotný velkoobjemový chirurg není přítomen.

2. Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?
Možnost srovnání pracovišť i při případné rozdílné skladbě pacientů je zajištěna principem stratifikace pracovišť a principem standardizace dat. Na základě principu stratifikace jsou v rámci ukazatele srovnávána vždy pouze pracoviště podobné velikosti. Na základě principu standardizace jsou prostřednictvím modelu logistické regrese výsledky srovnání spravedlivě standardizovány (adjustovány) na věk pacientů, jejich pohlaví, ale také na důležité komorbidity. Pokud má tedy některé zařízení v datech vyšší věk pacientů nebo třeba častější výskyt důležitých komorbidit, výsledek toto spravedlivě reflektuje, přestože se tato velká rozdílnost pacientů mezi pracovišti v datech nepotvrdila. V případě ukazatele 90denní standardizované mortality pacientů po resekci karcinomu jícnu je také u každého pracoviště uveden procentní podíl pacientů se sledovanými komorbiditami, který usnadní úvahy, zda poměrně významné rozdíly mezi pracovišti jsou způsobeny pouze jinou skladbou pacientů, nebo je rozdíly možno zlepšit hledáním rozdílů mezi pracovišti s horšími a lepšími hodnotami uvedeného ukazatele.

3. Je standardizace výstupů korektní bez zohlednění stádia TNM?
Přestože se účastníci panelu shodli na nutnosti doplnění stádií tumoru TNM dle klasifikace CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven do adjustačních faktorů při dostatečné kvalitě těchto dat, lze již nyní konstatovat, že ukazatel nepřímo již v této verzi adjustuje stádium nádoru neoadjuvantní chemoterapie/radioterapie v předchorobí.

REŠERŠE 

[1] Birkmeyer, J. D., Siewers, A. E., Finlayson, E. V. A., Stukel, T. A., Lucas, F. L., Batista, I., … Wennberg, D. E. (2002b). Hospital Volume and Surgical Mortality in the United States. New EnglandJournalofMedicine, 346(15), 1128–1137. https://doi.org/10.1056/NEJMsa012337

[2] Reames, B. N., Ghaferi, A. A., Birkmeyer, J. D., &Dimick, J. B. (2014e). Hospitalvolume and operative mortality in the modern era. Annals of Surgery, 260(2), 244–251. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000000375

[3] Birkmeyer, J. D., Sun, Y., Wong, S. L., &Stukel, T. A. (2007f). Hospital volume and late survival after cancer surgery. Ann Surg, 245(5), 777–783. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000252402.33814.dd

[4] Killeen, S. D., O’Sullivan, M. J., Coffey, J. C., Kirwan, W. O., &Redmond, H. P. (2005g). Provider volume and outcomes for oncological procedures. British Journal of Surgery, 92(4), 389–402. https://doi.org/10.1002/bjs.4954

[5] Altieri, M. S., Yang, J., Telem, D. A., Chen, H., Talamini, M., &Pryor, A. (2016h). Robotic-assisted outcomes are not tied to surgeon volume and experience. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, 30(7), 2825–2833. https://doi.org/10.1007/s00464015-4562-6

[6] Fischer, C., Lingsma, H., Klazinga, N., Hardwick, R., Cromwell, D., Steyerberg, E., &Groene, O. (2017i). Volume-outcomerevisited: The effect of hospital and surgeon volumes on multiple outcome measures in oesophago-gastric cancer surgery. PLoS ONE, 12(10), 1–11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183955

[7] Nimptsch, U., & Mansky, T. (2017ac). Hospital volume and mortality for 25 types of inpatient treatment in German hospitals: Observational study using complete national data from 2009 to 2014. BMJ Open, 7(9). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016184

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Přehled standardizované 90denní mortality a kontextových ukazatelů kvality péče dle jednotlivých poskytovatelů, diagnóz a typů léčby:

Červeně jsou podbarveny hodnoty standardizované mortality těch poskytovatelů, kteří mají celý interval spolehlivosti nad celorepublikovou referenční hodnotou. Výsledky těchto poskytovatelů jsou signifikantně horší a je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Zeleně jsou podbarveny hodnoty standardizované mortality těch poskytovatelů, kteří mají celý interval spolehlivosti pod celorepublikovou referenční hodnotou. Výsledky těchto poskytovatelů jsou signifikantně lepší a mohou sloužit jako příklad nadstandardně dobře poskytnuté péče. Ostatní poskytovatelé mají výsledky v souladu s celorepublikovou referenční hodnotou, takže u nich nelze prohlásit, že mají výsledky lepší nebo horší než tato hodnota.Souhrnný přehled dle velikosti nemocnic (2022)

(Velkoobjemové =>10 hospitalizačních případů/rok ; maloobjemové <10 hospitalizačních případů/rok)


Velikost
poskytovatele
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS
Velkoobjemové 86 62.22 16.4 12 5.81% (5) 5.82% 4.65% (4) 26.74% (23) 20.11% (17) 13.95% (12) 4.65% (4) 18.60% (16) 34.88% (30) 67.44% (58) 8.14% (7) 12.79% (11) 0.00% (0)
Maloobjemové 37 62.89 18.59 16 13.51% (5) 13.51% 10.81% (4) 27.03% (10) 18.19% (7) 13.51% (5) 10.81% (4) 24.32% (9) 43.24% (16) 81.08% (30) 8.11% (3) 18.92% (7) 0.00% (0)


90denní mortalita po resekci karcinomu jícnu (2022)

Graf znázorňuje standardizovanou mortalitu vč. intervalů spolehlivosti počítaných na základě počtu pacientů v jednotlivých zařízeních. V grafu nejsou zahrnuta zařízení, v nichž ve sledovaném období byla zjištěna nulová mortalita.
Referenční hodnota pro celou ČR pro vybrané období činí 8.13%.
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

referenční hodnota pro vybrané období 8.13% velkoobjemové nemocnice maloobjemové nemocnicePorovnání výstupů jednotlivých nemocnic (2022)

Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

Název
poskytovatele
Velikost
poskytovatele
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS
****** Velkoobjemové 58 62.14 15.1 12 5.17% (3) 5.19% 3.47% (2) 22.41% (13) 19.34% (11) 10.40% (6) 3.45% (2) 13.79% (8) 29.31% (17) 72.41% (42) 8.62% (5) 15.52% (9) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 11 59.55 12.64 12 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 27.27% (3) 0.00% (0) 25.06% (3) 0.00% (0) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 10 60.2 22.8 17 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 30.00% (3) 20.51% (2) 18.37% (2) 10.00% (1) 30.00% (3) 80.00% (8) 90.00% (9) 0.00% (0) 20.00% (2) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 7 70 23.86 20 28.57% (2) 33.37% 36.75% (2) 57.14% (4) 52.71% (4) 18.37% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 85.71% (6) 28.57% (2) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 6 58.83 21.17 21.5 16.67% (1) 16.01% 15.31% (1) 16.67% (1) 0.00% (0) 15.31% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 83.33% (5) 0.00% (0) 16.67% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 6 63.67 16.33 15 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 50.00% (3) 46.12% (3) 18.37% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 50.00% (3) 83.33% (5) 16.67% (1) 16.67% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 5 66.6 17.2 17 20.00% (1) 21.49% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 20.00% (1) 20.00% (1) 60.00% (3) 80.00% (4) 20.00% (1) 20.00% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 3 60.33 13 14 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 33.33% (1) 66.67% (2) 100.00% (3) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 3 54.67 24 25 33.33% (1) 34.07% 30.62% (1) 33.33% (1) 30.75% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 66.67% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 3 67 12.67 13 33.33% (1) 28.81% 30.62% (1) 66.67% (2) 0.00% (0) 61.25% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 66.67% (2) 100.00% (3) 0.00% (0) 66.67% (2) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 2 54.5 21 21 50.00% (1) 51.29% 45.93% (1) 100.00% (2) 92.24% (2) 45.93% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 50.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 2 68 12.5 12.5 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (2) 50.00% (1) 50.00% (1) 0.00% (0) 50.00% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 2 73.5 19.5 19.5 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (2) 50.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 2 66.5 26 26 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 50.00% (1) 100.00% (2) 0.00% (0) 50.00% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 1 51 13 13 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 1 69 13 13 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (1) 100.00% (1) 100.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 1 68 44 44 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 100.00% (1) 92.24% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)


Přehled počtu případů (2022)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
5002000 Fakultní nemocnice v Motole =>10 hospitalizačních případů/rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň =>10 hospitalizačních případů/rok
72931000 Masarykův onkologický ústav =>10 hospitalizačních případů/rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc =>10 hospitalizačních případů/rok
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze <10 hospitalizačních případů/rok
4005000 Thomayerova nemocnice <10 hospitalizačních případů/rok
5004000 Nemocnice Na Homolce <10 hospitalizačních případů/rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha <10 hospitalizačních případů/rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce <10 hospitalizačních případů/rok
53201000 Nemocnice Jablonec n. N., p.o. <10 hospitalizačních případů/rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. <10 hospitalizačních případů/rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové <10 hospitalizačních případů/rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice <10 hospitalizačních případů/rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně <10 hospitalizačních případů/rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno <10 hospitalizačních případů/rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. <10 hospitalizačních případů/rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava <10 hospitalizačních případů/rok

Mapa pracovišť dle velikostních kategorií (2022)

velkoobjemové nemocnice (=>10 případů/rok) maloobjemové nemocnice (<10 případů/rok)
Český Krumlov České Budějovice Prachatice Jindřichův Hradec Strakonice Tábor Písek Uherské Hradiště Zlín Kroměříž Vsetín Břeclav Znojmo Hodonín Brno-venkov Vyškov Brno-město Blansko Třebíč Jihlava Pelhřimov Žďár nad Sázavou Havlíčkův Brod Klatovy Domažlice Plzeň-jih Tachov Plzeň-město Rokycany Plzeň-sever Frýdek-místek Nový Jičín Ostrava-město Opava Karviná Bruntál Svitavy Chrudim Ústí nad Orlicí Pardubice Praha Prostějov Přerov Olomouc Šumperk Jeseník Benešov Příbram Kutná Hora Beroun Praha-západ Praha-východ Kolín Rakovník Kladno Nymburk Mladá Boleslav Mělník Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové Jičín Náchod Trutnov Česká Lípa Semily Liberec Jablonec nad Nisou Louny Chomutov Litoměřice Most Teplice Ústí nad Labem Děčín Cheb Sokolov Karlovy Vary Fakultní nemocnice v Motole Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Plzeň Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní nemocnice Hradec Králové Nemocnice Na Bulovce ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Fakultní nemocnice Ostrava Nemocnice Na Homolce Nemocnice Jablonec n. N., p.o. Nemocnice Nový Jičín a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice Thomayerova nemocnice Fakultní nemocnice Brno

Souhrnný přehled dle velikosti nemocnic (2021)

(Velkoobjemové =>10 hospitalizačních případů/rok ; maloobjemové <10 hospitalizačních případů/rok)


Velikost
poskytovatele
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS
Velkoobjemové 124 61.46 19.9 14 5.65% (7) 5.83% 3.20% (4) 26.61% (33) 20.29% (25) 15.32% (19) 8.87% (11) 15.32% (19) 29.03% (36) 70.97% (88) 4.03% (5) 11.29% (14) 0.00% (0)
Maloobjemové 43 66.12 18.14 14 13.95% (6) 12.77% 9.52% (4) 27.91% (12) 25.13% (11) 4.65% (2) 9.30% (4) 32.56% (14) 62.79% (27) 65.12% (28) 6.98% (3) 16.28% (7) 0.00% (0)


90denní mortalita po resekci karcinomu jícnu (2021)

Graf znázorňuje standardizovanou mortalitu vč. intervalů spolehlivosti počítaných na základě počtu pacientů v jednotlivých zařízeních. V grafu nejsou zahrnuta zařízení, v nichž ve sledovaném období byla zjištěna nulová mortalita.
Referenční hodnota pro celou ČR pro vybrané období činí 7.78%.
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

referenční hodnota pro vybrané období 7.78% velkoobjemové nemocnice maloobjemové nemocnicePorovnání výstupů jednotlivých nemocnic (2021)

Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

Název
poskytovatele
Velikost
poskytovatele
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS
****** Velkoobjemové 64 60.11 16.55 13 1.56% (1) 1.68% 1.54% (1) 21.88% (14) 15.73% (10) 15.62% (10) 7.81% (5) 15.62% (10) 20.31% (13) 76.56% (49) 3.12% (2) 10.94% (7) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 15 65 27.4 16 20.00% (3) 17.88% 12.69% (2) 46.67% (7) 40.60% (6) 33.32% (5) 13.33% (2) 13.33% (2) 60.00% (9) 73.33% (11) 0.00% (0) 20.00% (3) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 14 61.57 24 14 7.14% (1) 7.10% 0.00% (0) 14.29% (2) 0.00% (0) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 42.86% (6) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 11 63.91 27.45 19 9.09% (1) 9.39% 9.52% (1) 36.36% (4) 34.49% (4) 0.00% (0) 9.09% (1) 0.00% (0) 27.27% (3) 81.82% (9) 9.09% (1) 9.09% (1) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 10 63.2 14.6 12.5 10.00% (1) 10.40% 0.00% (0) 30.00% (3) 29.93% (3) 10.00% (1) 0.00% (0) 20.00% (2) 30.00% (3) 70.00% (7) 10.00% (1) 20.00% (2) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 10 60.2 21.3 18.5 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 30.00% (3) 20.48% (2) 10.00% (1) 20.00% (2) 10.00% (1) 20.00% (2) 90.00% (9) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 9 66.67 17.44 13 33.33% (3) 27.76% 10.58% (1) 22.22% (2) 11.15% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 77.78% (7) 66.67% (6) 0.00% (0) 22.22% (2) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 7 70.86 22.14 15 28.57% (2) 24.38% 31.74% (2) 42.86% (3) 42.13% (3) 14.29% (1) 0.00% (0) 28.57% (2) 57.14% (4) 42.86% (3) 14.29% (1) 42.86% (3) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 5 58.8 15.6 13 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 40.00% (2) 37.94% (2) 0.00% (0) 20.00% (1) 20.00% (1) 40.00% (2) 80.00% (4) 40.00% (2) 20.00% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 5 64.6 17.6 16 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 20.00% (1) 100.00% (5) 80.00% (4) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 5 63.4 14.2 15 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 20.00% (1) 19.95% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 40.00% (2) 80.00% (4) 40.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 4 65.5 11.75 11 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 50.00% (2) 50.53% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 25.00% (1) 75.00% (3) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 4 67.25 19.25 13 25.00% (1) 20.68% 23.80% (1) 25.00% (1) 23.71% (1) 0.00% (0) 50.00% (2) 50.00% (2) 75.00% (3) 100.00% (4) 0.00% (0) 25.00% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 3 68.67 20.33 20 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 33.33% (1) 31.62% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 66.67% (2) 33.33% (1) 66.67% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 1 76 46 46 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)


Přehled počtu případů (2021)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
5002000 Fakultní nemocnice v Motole =>10 hospitalizačních případů/rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň =>10 hospitalizačních případů/rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně =>10 hospitalizačních případů/rok
72931000 Masarykův onkologický ústav =>10 hospitalizačních případů/rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc =>10 hospitalizačních případů/rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava =>10 hospitalizačních případů/rok
4005000 Thomayerova nemocnice <10 hospitalizačních případů/rok
5004000 Nemocnice Na Homolce <10 hospitalizačních případů/rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha <10 hospitalizačních případů/rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce <10 hospitalizačních případů/rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. <10 hospitalizačních případů/rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové <10 hospitalizačních případů/rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice <10 hospitalizačních případů/rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno <10 hospitalizačních případů/rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. <10 hospitalizačních případů/rok

Mapa pracovišť dle velikostních kategorií (2021)

velkoobjemové nemocnice (=>10 případů/rok) maloobjemové nemocnice (<10 případů/rok)
Český Krumlov České Budějovice Prachatice Jindřichův Hradec Strakonice Tábor Písek Uherské Hradiště Zlín Kroměříž Vsetín Břeclav Znojmo Hodonín Brno-venkov Vyškov Brno-město Blansko Třebíč Jihlava Pelhřimov Žďár nad Sázavou Havlíčkův Brod Klatovy Domažlice Plzeň-jih Tachov Plzeň-město Rokycany Plzeň-sever Frýdek-místek Nový Jičín Ostrava-město Opava Karviná Bruntál Svitavy Chrudim Ústí nad Orlicí Pardubice Praha Prostějov Přerov Olomouc Šumperk Jeseník Benešov Příbram Kutná Hora Beroun Praha-západ Praha-východ Kolín Rakovník Kladno Nymburk Mladá Boleslav Mělník Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové Jičín Náchod Trutnov Česká Lípa Semily Liberec Jablonec nad Nisou Louny Chomutov Litoměřice Most Teplice Ústí nad Labem Děčín Cheb Sokolov Karlovy Vary Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Ostrava Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Hradec Králové Nemocnice Na Bulovce Thomayerova nemocnice Krajská nemocnice Liberec, a.s. ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Nemocnice Na Homolce Fakultní nemocnice Brno Nemocnice Nový Jičín a.s. Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice

Souhrnný přehled dle velikosti nemocnic (2020)

(Velkoobjemové =>10 hospitalizačních případů/rok ; maloobjemové <10 hospitalizačních případů/rok)


Velikost
poskytovatele
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS
Velkoobjemové 103 62.46 20.14 15 5.83% (6) 5.93% 4.96% (5) 22.33% (23) 14.84% (15) 9.91% (10) 9.71% (10) 29.13% (30) 37.86% (39) 57.28% (59) 11.65% (12) 22.33% (23) 0.97% (1)
Maloobjemové 56 62.91 23.63 17 5.36% (3) 5.19% 5.16% (3) 28.57% (16) 19.00% (11) 10.33% (6) 23.21% (13) 19.64% (11) 42.86% (24) 71.43% (40) 17.86% (10) 17.86% (10) 0.00% (0)


90denní mortalita po resekci karcinomu jícnu (2020)

Graf znázorňuje standardizovanou mortalitu vč. intervalů spolehlivosti počítaných na základě počtu pacientů v jednotlivých zařízeních. V grafu nejsou zahrnuta zařízení, v nichž ve sledovaném období byla zjištěna nulová mortalita.
Referenční hodnota pro celou ČR pro vybrané období činí 5.66%.
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

referenční hodnota pro vybrané období 5.66% velkoobjemové nemocnice maloobjemové nemocnicePorovnání výstupů jednotlivých nemocnic (2020)

Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

Název
poskytovatele
Velikost
poskytovatele
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS
****** Velkoobjemové 62 61.77 17.45 13 1.61% (1) 1.62% 1.63% (1) 19.35% (12) 16.21% (10) 3.25% (2) 12.90% (8) 25.81% (16) 38.71% (24) 66.13% (41) 12.90% (8) 22.58% (14) 1.61% (1)
****** Velkoobjemové 19 65.58 22.32 15 5.26% (1) 4.32% 5.17% (1) 31.58% (6) 11.20% (2) 20.67% (4) 5.26% (1) 31.58% (6) 36.84% (7) 36.84% (7) 15.79% (3) 31.58% (6) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 12 57.67 18.83 16.5 8.33% (1) 13.96% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 8.33% (1) 25.00% (3) 25.00% (3) 58.33% (7) 8.33% (1) 8.33% (1) 0.00% (0)
****** Velkoobjemové 10 66.5 34.2 30 30.00% (3) 32.56% 34.47% (3) 50.00% (5) 30.24% (3) 45.95% (4) 0.00% (0) 50.00% (5) 50.00% (5) 40.00% (4) 0.00% (0) 20.00% (2) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 8 66.63 20.13 15.5 0.00% (0) 0.00% 12.66% (1) 25.00% (2) 25.78% (2) 0.00% (0) 25.00% (2) 12.50% (1) 25.00% (2) 62.50% (5) 12.50% (1) 12.50% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 7 60 14.29 11 14.29% (1) 16.20% 11.23% (1) 28.57% (2) 14.98% (1) 11.23% (1) 28.57% (2) 0.00% (0) 14.29% (1) 71.43% (5) 42.86% (3) 14.29% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 7 57.43 29.71 24 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 42.86% (3) 26.41% (2) 14.23% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 85.71% (6) 85.71% (6) 14.29% (1) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 6 60.67 20.67 21 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 16.67% (1) 16.55% (1) 0.00% (0) 50.00% (3) 16.67% (1) 50.00% (3) 83.33% (5) 16.67% (1) 33.33% (2) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 6 68.67 26.5 23 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 16.67% (1) 15.40% (1) 0.00% (0) 16.67% (1) 16.67% (1) 50.00% (3) 83.33% (5) 16.67% (1) 33.33% (2) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 5 63 12.4 12 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 20.00% (1) 60.00% (3) 60.00% (3) 40.00% (2) 20.00% (1) 20.00% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 5 61.6 34.8 22 20.00% (1) 29.83% 22.98% (1) 60.00% (3) 18.49% (1) 45.95% (2) 20.00% (1) 0.00% (0) 20.00% (1) 40.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 4 60 40.5 25 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 50.00% (2) 46.21% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (2) 75.00% (3) 25.00% (1) 25.00% (1) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 3 65.67 25.67 15 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 33.33% (1) 0.00% (0) 38.29% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 66.67% (2) 100.00% (3) 0.00% (0) 66.67% (2) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 2 58.5 10 10 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 50.00% (1) 0.00% (0) 100.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 2 69.5 17.5 17.5 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 50.00% (1) 50.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0)
****** Maloobjemové 1 76 41 41 100.00% (1) 18.81% 0.00% (0) 100.00% (1) 92.43% (1) 55.35% (1) 0.00% (0) 100.00% (1) 0.00% (0) 100.00% (1) 100.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0)


Přehled počtu případů (2020)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
5002000 Fakultní nemocnice v Motole =>10 hospitalizačních případů/rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň =>10 hospitalizačních případů/rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice =>10 hospitalizačních případů/rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc =>10 hospitalizačních případů/rok
4005000 Thomayerova nemocnice <10 hospitalizačních případů/rok
5004000 Nemocnice Na Homolce <10 hospitalizačních případů/rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha <10 hospitalizačních případů/rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce <10 hospitalizačních případů/rok
10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady <10 hospitalizačních případů/rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. <10 hospitalizačních případů/rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové <10 hospitalizačních případů/rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně <10 hospitalizačních případů/rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno <10 hospitalizačních případů/rok
72931000 Masarykův onkologický ústav <10 hospitalizačních případů/rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. <10 hospitalizačních případů/rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava <10 hospitalizačních případů/rok

Mapa pracovišť dle velikostních kategorií (2020)

velkoobjemové nemocnice (=>10 případů/rok) maloobjemové nemocnice (<10 případů/rok)
Český Krumlov České Budějovice Prachatice Jindřichův Hradec Strakonice Tábor Písek Uherské Hradiště Zlín Kroměříž Vsetín Břeclav Znojmo Hodonín Brno-venkov Vyškov Brno-město Blansko Třebíč Jihlava Pelhřimov Žďár nad Sázavou Havlíčkův Brod Klatovy Domažlice Plzeň-jih Tachov Plzeň-město Rokycany Plzeň-sever Frýdek-místek Nový Jičín Ostrava-město Opava Karviná Bruntál Svitavy Chrudim Ústí nad Orlicí Pardubice Praha Prostějov Přerov