Kód ukazatele: OUK_PLDD_002_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Z výstupů podílu preskripce úzkospektrých penicilinů z celkové preskripce antibiotik ve sledovaných letech 2017 až 2022 je zřejmý kontinuálně nežádoucí pokles preskripce v porovnání s referenční dolní prahovou hodnotou 35 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 27,21 %, v roce 2018 klesla na 27,27 %, v roce 2019 na 27,50 %, v roce 2020 na 27,47 %, v roce 2021 na 25,15 % a v roce 2022 dokonce až na 24,31 %. Ve všech letech se tedy držela tato preskripce výrazně pod požadovanou minimální prahovou hodnotou. Tento vývoj může být ovlivněn regionálním nedostatkem penicilinu od podzimu 2022, což má dopad také na všechny následující výstupy tohoto ukazatele. Důležité je poznamenat, že tyto údaje obsahují antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, ale také antibiotika předepsaná na eRecept a nehrazená prostřednictvím zdravotních pojišťoven.

Stejně tak meziročně klesal podíl praktických lékařů pro děti a dorost, kteří splnili minimální prahovou hodnotu tohoto indexu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo nad požadovanou prahovou hodnotou 30,1 % lékařů, v roce 2018 již jen 26,7 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl na 22,8 % lékařů a v roce 2020 a 2021 dokonce jen na 19,5 %, resp. 20,0 % lékařů. V posledním sledovaném roce 2022 toto procento dosáhlo dokonce nejnižší úrovně 18,1 %.

Jednoznačně nejméně příznivý podíl této preskripce se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Předškoláci (rok 2022 – 9,27 %) a Batolata (rok 2022 – 14,41 %). Nejblíže požadované prahové hodnotě se naopak pohybují Starší školáci a adolescenti (rok 2022 – 30,69 %). I u nich je však trend nepříznivě klesající, případně v posledních letech stabilně pod prahovou hodnotou.

Z regionálního pohledu bylo dosaženo v posledních letech prahové hodnoty pouze v jednom, a to Jihočeském kraji (rok 2022 – 36,33 %). Stabilně nejnižších hodnot indexu dosahuje preskripce lékařů v Moravskoslezském kraji (rok 2022 – 17,94 %) a Zlínském kraji (rok 2022 – 17,80 %).

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Úplný název: penicilin-amoxicilinový index: podíl preskripce úzkospektrých penicilinů z celkové preskripce v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci mezinárodních doporučení pro sledování kvality antibiotické preskripce v pediatrii je jedním z hlavních užívaných indexů tzv. amoxicilinový index. Jeho doporučení souvisí především s tím, že úzkospektré peniciliny patří mezi preferovaná antibiotika první volby pro akutní bakteriální respirační infekce.

Ukazatel sleduje preskripci úzkospektrých penicilinů definovaných níže uvedenými ATC skupinami z celkové preskripce antibiotik v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost.
Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

  • J01CA04 – kód pro amoxicilin
  • J01CE02 – kód pro fenoxymetylpenicilin
  • J01*, neboli ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI (antibiotika)

Diagnózy: všechny

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou (stejně jako z uplatněných eReceptů přípravků nehrazených zdravotní pojišťovnou), protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let)6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021.

Odborný panel byl složený ze zástupců:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost infekčního lékařství ČLS JEP a odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 
x/y*100

x = Počet lékařských předpisů úzkospektrých penicilinů (J01CE02 + J01CA04)
y = Počet lékařských předpisů na všechna ATB (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Subjekt: IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvality35%
Horní práh kvalityNení stanoven

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL. Stejně tak je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv hrazených na základě eReceptů a nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tato léčiva do výstupů ukazatelů zahrnuty.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE 

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents – a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

[10] Hsia Y, Sharland M, Jackson C, Wong ICK, Magrini N, Bielicki JA. Consumption of oral antibiotic formulations for young children according to the WHO Access, Watch, Reserve (AWaRe) antibiotic groups: an analysis of sales data from 70 middle-income and high-income countries. Lancet Infect Dis 2018

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 20.34% 12.38% 8.71% 22.4% 30.6% 22.79%
Jihočeský kraj 36.65% 21.64% 13.81% 37.7% 43.51% 36.33%
Jihomoravský kraj 26.18% 11.14% 8.16% 21.82% 29.06% 20.42%
Karlovarský kraj 24.89% 14.39% 10.11% 28.71% 36.44% 28.63%
Kraj Vysočina 34.71% 20.92% 14.45% 38.45% 43.12% 34.07%
Královéhradecký kraj 35.13% 20.77% 11.87% 24% 31.06% 29.64%
Liberecký kraj 33.55% 16.52% 11.99% 24.07% 29.77% 25.24%
Moravskoslezský kraj 19.74% 10.27% 5.31% 16.18% 22.29% 17.94%
Olomoucký kraj 23.19% 13.91% 8.17% 19.16% 26.57% 19.29%
Pardubický kraj 22.69% 13.39% 8.79% 19.45% 24.63% 20.86%
Plzeňský kraj 26.52% 13.21% 7.18% 26.54% 34.9% 24.04%
Středočeský kraj 25.12% 12.3% 8.63% 26.15% 34.29% 27.26%
Ústecký kraj 28.02% 16.95% 12.31% 29.36% 32.44% 27.77%
Zlínský kraj 22.34% 14.27% 7.45% 17.38% 24.41% 17.8%
Celá ČR 26.38% 14.41% 9.27% 24.16% 30.69% 24.31%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 23.8% 13.02% 7.81% 23.53% 35.25% 26.02%
Jihočeský kraj 34.26% 21.56% 12.81% 34.29% 42.17% 35.68%
Jihomoravský kraj 25.58% 13.63% 7.43% 20.86% 30.52% 20.96%
Karlovarský kraj 29.91% 19.13% 9.94% 27.74% 38.81% 30.11%
Kraj Vysočina 31.8% 19.91% 13.49% 32.13% 40.65% 31.59%
Královéhradecký kraj 35.88% 17.29% 9.35% 20.74% 32.61% 27.79%
Liberecký kraj 32.97% 21.31% 11.71% 20.15% 30.47% 26.16%
Moravskoslezský kraj 22.11% 10.28% 5.86% 16.12% 24.21% 20.14%
Olomoucký kraj 26.08% 13.18% 9.17% 20.68% 27.74% 20.28%
Pardubický kraj 23.06% 14.33% 8.57% 19.14% 26.24% 20.52%
Plzeňský kraj 35.93% 17.25% 7.08% 22.84% 36.89% 24.06%
Středočeský kraj 24.32% 14.91% 8.61% 24.97% 36.98% 29.99%
Ústecký kraj 29.76% 18.62% 11.76% 26.89% 33.94% 29.1%
Zlínský kraj 25.79% 11.22% 6.45% 16.32% 23.73% 18.9%
Celá ČR 27.28% 15.32% 8.85% 22.62% 32.1% 25.15%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 29.43% 14.25% 8.98% 25.51% 33.67% 27.76%
Jihočeský kraj 29.4% 18.53% 12.2% 35.24% 40.14% 36.12%
Jihomoravský kraj 19.48% 10.32% 7.89% 23.28% 29.59% 22.95%
Karlovarský kraj 30.88% 18.3% 10% 29.61% 37.9% 31.92%
Kraj Vysočina 31.68% 17.17% 12.1% 35.31% 37.7% 33.65%
Královéhradecký kraj 31.52% 19.74% 9.97% 24.92% 32.29% 29.72%
Liberecký kraj 30.2% 14.52% 11.01% 23.22% 28.76% 26.54%
Moravskoslezský kraj 19.97% 11.28% 7.26% 18.39% 23.13% 22.46%
Olomoucký kraj 26.52% 15.29% 9.77% 22.01% 27.82% 22.84%
Pardubický kraj 23.41% 13.54% 10.26% 24.77% 29.26% 24.9%
Plzeňský kraj 29.78% 16.52% 8.55% 26.08% 32.91% 26.31%
Středočeský kraj 22.1% 15.21% 9.44% 29.2% 35.32% 32.15%
Ústecký kraj 27.36% 18.8% 11.21% 31.76% 35.59% 31.88%
Zlínský kraj 27.31% 13.43% 7.09% 18.48% 24.23% 21.42%
Celá ČR 25.54% 14.74% 9.44% 25.8% 31.41% 27.47%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 22.04% 10.77% 7.12% 32.04% 34.77% 26.26%
Jihočeský kraj 35.82% 17.5% 12.62% 41.85% 41.93% 35.54%
Jihomoravský kraj 24.3% 10.82% 8.16% 29.38% 30.51% 24.02%
Karlovarský kraj 27.95% 17.73% 11.23% 34.71% 40.63% 32.18%
Kraj Vysočina 32.7% 17.44% 13.4% 40.95% 42.05% 34.67%
Královéhradecký kraj 29.04% 18.64% 8.77% 31.31% 34.8% 30%
Liberecký kraj 34.85% 19.46% 10.79% 29.82% 32.16% 27.52%
Moravskoslezský kraj 14.52% 8.16% 4.95% 23.27% 26.21% 21.92%
Olomoucký kraj 21.49% 10.82% 7.92% 27.15% 29.52% 22.83%
Pardubický kraj 26.67% 12.44% 9.29% 29.65% 29.87% 24.76%
Plzeňský kraj 26.35% 11.7% 7.79% 36.47% 37.12% 28.31%
Středočeský kraj 33.07% 13.78% 8.97% 36.16% 39.09% 31.65%
Ústecký kraj 33.94% 15.76% 10.38% 37.57% 39.08% 32.25%
Zlínský kraj 23.24% 11.11% 5.63% 25.41% 27.69% 21.6%
Celá ČR 27.13% 13.32% 8.63% 32.01% 33.86% 27.5%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 20.98% 9.56% 8.01% 33.78% 35.49% 25.67%
Jihočeský kraj 30.37% 18.12% 13.13% 42.85% 42.82% 33.64%
Jihomoravský kraj 23.4% 9.71% 10.21% 31.87% 32.59% 24.7%
Karlovarský kraj 38.07% 21.9% 11.94% 35.63% 41% 31.61%
Kraj Vysočina 37.51% 18.86% 15.91% 43.72% 44.12% 35.54%
Královéhradecký kraj 30.51% 15.37% 10.19% 35.04% 36.05% 28.89%
Liberecký kraj 35.41% 16.98% 12.49% 33.35% 33.99% 28.12%
Moravskoslezský kraj 17.93% 6.1% 6.34% 25.46% 26.68% 21.16%
Olomoucký kraj 21.51% 12.51% 9.08% 29.22% 30.38% 23.91%
Pardubický kraj 24.53% 13.6% 11.88% 33.91% 31.8% 26.67%
Plzeňský kraj 34.29% 11.28% 8.09% 36.85% 37.12% 28.09%
Středočeský kraj 27.1% 13.63% 10.85% 38.36% 40.26% 30.59%
Ústecký kraj 27.99% 15.2% 11.92% 38.69% 37.01% 30.96%
Zlínský kraj 19.27% 12.07% 7.34% 26.87% 27.99% 21.95%
Celá ČR 26.51% 12.74% 10.12% 34.13% 34.66% 27.27%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 18.37% 9.35% 8.67% 35% 35.9% 24.45%
Jihočeský kraj 32.53% 16.41% 15.82% 45.48% 43.98% 33.86%
Jihomoravský kraj 21.98% 11.53% 11.38% 33.4% 33.48% 24.5%
Karlovarský kraj 35.19% 22.15% 13.91% 37.56% 42.21% 31.54%
Kraj Vysočina 37% 17.67% 16.68% 45.02% 44.5% 34.07%
Královéhradecký kraj 28.4% 13.81% 12.9% 37.64% 37.1% 28.25%
Liberecký kraj 32.74% 16.34% 14.01% 35.05% 33.97% 27.21%
Moravskoslezský kraj 17.89% 7.55% 8.06% 29.62% 29.81% 22.44%
Olomoucký kraj 20.07% 11.78% 9.12% 31.7% 31.74% 24.05%
Pardubický kraj 23.15% 11.71% 12.99% 37.98% 34.69% 27.14%
Plzeňský kraj 34.75% 10.36% 8.66% 38.44% 37.73% 27.66%
Středočeský kraj 26.25% 13.73% 12.72% 40.85% 41.73% 30.24%
Ústecký kraj 30.61% 15.16% 14.35% 41.85% 38.86% 30.98%
Zlínský kraj 23.93% 10.4% 10.51% 31.32% 29.93% 23.4%
Celá ČR 25.85% 12.7% 11.71% 36.7% 36.12% 27.21%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok

Legenda: █ Více než 40 █ 30-40 █ 20-30 █ 10-20 █ méně než 10
Český Krumlov (rok 2022) - 38.56 České Budějovice (rok 2022) - 39.6 Prachatice (rok 2022) - 36.66 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 40.98 Strakonice (rok 2022) - 27.81 Tábor (rok 2022) - 30.7 Písek (rok 2022) - 34.61 Uherské Hradiště (rok 2022) - 21.54 Zlín (rok 2022) - 14.55 Kroměříž (rok 2022) - 15.63 Vsetín (rok 2022) - 23.11 Břeclav (rok 2022) - 15.5 Znojmo (rok 2022) - 25.43 Hodonín (rok 2022) - 25.98 Brno-venkov (rok 2022) - 18.6 Vyškov (rok 2022) - 26.6 Brno-město (rok 2022) - 19.35 Blansko (rok 2022) - 16.3 Třebíč (rok 2022) - 25.86 Jihlava (rok 2022) - 45.61 Pelhřimov (rok 2022) - 28.44 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 28.99 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 37.5 Klatovy (rok 2022) - 29.14 Domažlice (rok 2022) - 26.09 Plzeň-jih (rok 2022) - 22.57 Tachov (rok 2022) - 24.58 Plzeň-město (rok 2022) - 22.36 Rokycany (rok 2022) - 22.72 Plzeň-sever (rok 2022) - 20.51 Frýdek-místek (rok 2022) - 16.05 Nový Jičín (rok 2022) - 16.99 Ostrava-město (rok 2022) - 16.07 Opava (rok 2022) - 19.82 Karviná (rok 2022) - 21.07 Bruntál (rok 2022) - 19.89 Svitavy (rok 2022) - 19.49 Chrudim (rok 2022) - 17.66 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 16.59 Pardubice (rok 2022) - 26.93 Praha (rok 2022) - 22.79 Prostějov (rok 2022) - 26.31 Přerov (rok 2022) - 17.48 Olomouc (rok 2022) - 17.25 Šumperk (rok 2022) - 20.42 Jeseník (rok 2022) - 12.09 Benešov (rok 2022) - 32.61 Příbram (rok 2022) - 27.09 Kutná Hora (rok 2022) - 35 Beroun (rok 2022) - 20.65 Praha-západ (rok 2022) - 25.08 Praha-východ (rok 2022) - 28.55 Kolín (rok 2022) - 25.46 Rakovník (rok 2022) - 27.24 Kladno (rok 2022) - 38.9 Nymburk (rok 2022) - 28.39 Mladá Boleslav (rok 2022) - 16.45 Mělník (rok 2022) - 26.1 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 30.7 Hradec Králové (rok 2022) - 32.92 Jičín (rok 2022) - 31.12 Náchod (rok 2022) - 23.46 Trutnov (rok 2022) - 25.95 Česká Lípa (rok 2022) - 17.22 Semily (rok 2022) - 21.44 Liberec (rok 2022) - 31.67 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 23.78 Louny (rok 2022) - 26.04 Chomutov (rok 2022) - 20.46 Litoměřice (rok 2022) - 30.67 Most (rok 2022) - 28.95 Teplice (rok 2022) - 35.41 Ústí nad Labem (rok 2022) - 28.87 Děčín (rok 2022) - 26.58 Cheb (rok 2022) - 32.12 Sokolov (rok 2022) - 29.69 Karlovy Vary (rok 2022) - 26.45
Český Krumlov (rok 2021) - 35.92 České Budějovice (rok 2021) - 37.14 Prachatice (rok 2021) - 34.42 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 39.72 Strakonice (rok 2021) - 32.66 Tábor (rok 2021) - 33.56 Písek (rok 2021) - 29.95 Uherské Hradiště (rok 2021) - 23.65 Zlín (rok 2021) - 13.32 Kroměříž (rok 2021) - 18.62 Vsetín (rok 2021) - 24.18 Břeclav (rok 2021) - 15.84 Znojmo (rok 2021) - 29.89 Hodonín (rok 2021) - 24.93 Brno-venkov (rok 2021) - 17.79 Vyškov (rok 2021) - 27.43 Brno-město (rok 2021) - 21.08 Blansko (rok 2021) - 12.26 Třebíč (rok 2021) - 24.4 Jihlava (rok 2021) - 44.72 Pelhřimov (rok 2021) - 24.49 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 25.29 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 38.05 Klatovy (rok 2021) - 25.69 Domažlice (rok 2021) - 33.14 Plzeň-jih (rok 2021) - 20.78 Tachov (rok 2021) - 25.44 Plzeň-město (rok 2021) - 22.09 Rokycany (rok 2021) - 24.18 Plzeň-sever (rok 2021) - 18.99 Frýdek-místek (rok 2021) - 15.94 Nový Jičín (rok 2021) - 16.62 Ostrava-město (rok 2021) - 19.24 Opava (rok 2021) - 24.29 Karviná (rok 2021) - 24.66 Bruntál (rok 2021) - 19.73 Svitavy (rok 2021) - 18.77 Chrudim (rok 2021) - 18.66 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 15.95 Pardubice (rok 2021) - 26.77 Praha (rok 2021) - 26.02 Prostějov (rok 2021) - 30.62 Přerov (rok 2021) - 18.45 Olomouc (rok 2021) - 16.23 Šumperk (rok 2021) - 21.98 Jeseník (rok 2021) - 14.66 Benešov (rok 2021) - 34.98 Příbram (rok 2021) - 31 Kutná Hora (rok 2021) - 37.59 Beroun (rok 2021) - 21.49 Praha-západ (rok 2021) - 29.14 Praha-východ (rok 2021) - 30.82 Kolín (rok 2021) - 25.95 Rakovník (rok 2021) - 27.68 Kladno (rok 2021) - 42.21 Nymburk (rok 2021) - 33.31 Mladá Boleslav (rok 2021) - 19.36 Mělník (rok 2021) - 28.05 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 32.22 Hradec Králové (rok 2021) - 28.85 Jičín (rok 2021) - 25.52 Náchod (rok 2021) - 27.47 Trutnov (rok 2021) - 25.27 Česká Lípa (rok 2021) - 21.58 Semily (rok 2021) - 21.82 Liberec (rok 2021) - 29.92 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 25.58 Louny (rok 2021) - 23.35 Chomutov (rok 2021) - 24.61 Litoměřice (rok 2021) - 28.66 Most (rok 2021) - 33.86 Teplice (rok 2021) - 34.61 Ústí nad Labem (rok 2021) - 30.44 Děčín (rok 2021) - 29.7 Cheb (rok 2021) - 36.75 Sokolov (rok 2021) - 28.72 Karlovy Vary (rok 2021) - 28.21
Český Krumlov (rok 2020) - 40.88 České Budějovice (rok 2020) - 37.01 Prachatice (rok 2020) - 35.28 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 38.58 Strakonice (rok 2020) - 28.82 Tábor (rok 2020) - 35.17 Písek (rok 2020) - 34.38 Uherské Hradiště (rok 2020) - 28.28 Zlín (rok 2020) - 16.15 Kroměříž (rok 2020) - 16.18 Vsetín (rok 2020) - 28.54 Břeclav (rok 2020) - 18.62 Znojmo (rok 2020) - 32.49 Hodonín (rok 2020) - 26.86 Brno-venkov (rok 2020) - 18.89 Vyškov (rok 2020) - 27.73 Brno-město (rok 2020) - 23.08 Blansko (rok 2020) - 17.78 Třebíč (rok 2020) - 29.08 Jihlava (rok 2020) - 41.23 Pelhřimov (rok 2020) - 32.26 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 29.59 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 35.86 Klatovy (rok 2020) - 28.15 Domažlice (rok 2020) - 26.32 Plzeň-jih (rok 2020) - 22.69 Tachov (rok 2020) - 32.57 Plzeň-město (rok 2020) - 23.89 Rokycany (rok 2020) - 29.02 Plzeň-sever (rok 2020) - 27.63 Frýdek-místek (rok 2020) - 19.75 Nový Jičín (rok 2020) - 20.48 Ostrava-město (rok 2020) - 20.19 Opava (rok 2020) - 25.96 Karviná (rok 2020) - 29.2 Bruntál (rok 2020) - 19.89 Svitavy (rok 2020) - 22.41 Chrudim (rok 2020) - 22.56 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 21.92 Pardubice (rok 2020) - 31.23 Praha (rok 2020) - 27.76 Prostějov (rok 2020) - 27.95 Přerov (rok 2020) - 23.1 Olomouc (rok 2020) - 19.71 Šumperk (rok 2020) - 24.53 Jeseník (rok 2020) - 20.62 Benešov (rok 2020) - 37.43 Příbram (rok 2020) - 29.54 Kutná Hora (rok 2020) - 37.83 Beroun (rok 2020) - 27.11 Praha-západ (rok 2020) - 31.01 Praha-východ (rok 2020) - 35.17 Kolín (rok 2020) - 28.45 Rakovník (rok 2020) - 30.92 Kladno (rok 2020) - 42.99 Nymburk (rok 2020) - 34.32 Mladá Boleslav (rok 2020) - 21.56 Mělník (rok 2020) - 28.57 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 33.35 Hradec Králové (rok 2020) - 32.28 Jičín (rok 2020) - 26.58 Náchod (rok 2020) - 28.08 Trutnov (rok 2020) - 26.58 Česká Lípa (rok 2020) - 23.59 Semily (rok 2020) - 21.2 Liberec (rok 2020) - 27.93 Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 32.05