Kód ukazatele: OUK_PLDD_002_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Z výstupů podílu preskripce úzkospektrých penicilinů z celkové preskripce antibiotik ve sledovaných letech 2017 až 2020 je zřejmý kontinuálně nežádoucí pokles preskripce v porovnání s referenční dolní prahovou hodnotou 35 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 27,15 %, v roce 2018 klesla na 25,65 %, v roce 2019 na 24,39 % a v roce 2020 na 23,09 %. Ve všech letech se tedy držela tato preskripce výrazně pod požadovanou minimální prahovou hodnotou.

Stejně tak meziročně klesal podíl praktických lékařů pro děti a dorost, kteří splnili minimální prahovou hodnotu tohoto indexu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo nad požadovanou prahovou hodnotou 30,11 % lékařů, v roce 2018 již jen 26,51 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl na 22,67 % lékařů a v roce 2020 dokonce jen na 19,40 % lékařů.

Jednoznačně nejméně příznivý podíl této preskripce se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Předškoláci (rok 2017 – 11,65 %, 2018 – 10,07 %, 2019 – 8,60 %, 2020 – 9,40 %) a Batolata (rok 2017 – 12,47 %, 2018 – 12,54 %, 2019 – 13,24 %, 2020 – 14,71 %). Nejblíže požadované prahové hodnotě se naopak pohybují Mladší školáci (rok 2017 – 36,90 %, 2018 – 34,06 %, 2019 – 32,01 %, 2020 – 25,78 %) a Starší školáci a adolescenti (rok 2017 – 36,20 %, 2018 – 34,62 %, 2019 – 33,85 %, 2020 – 31,46 %). I u nich je však trend nepříznivě klesající.

Z regionálního pohledu nebylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty ani v jednom kraji. Stabilně nejnižších hodnot indexu dosahuje preskripce lékařů v Moravskoslezském (rok 2017 – 22,37 %, 2018 – 19,13 %, 2019 – 18,47 %, 2020 – 17,68 %) a Zlínském kraji (rok 2017 – 23,34 %, 2018 – 20,69 %, 2019 – 19,42 %, 2020 – 17,79 %). Nejblíže požadovaným hodnotám indexu se pohybuje preskripce lékařů v Kraji Vysočina (rok 2017 – 34,26 %, 2018 – 33,51 %, 2019 – 31,31 %, 2020 – 28,79 %) a v Jihočeském kraji (rok 2017 – 34,03 %, 2018 – 31,73 %, 2019 – 31,60 %, 2020 – 30,13 %), byť také u těchto krajů není možné preskripci označit za příkladnou, zejména z pohledu negativního trendu od kýžené prahové hodnoty.

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Úplný název: penicilin-amoxicilinový index: podíl preskripce úzkospektrých penicilinů z celkové preskripce v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci mezinárodních doporučení pro sledování kvality antibiotické preskripce v pediatrii je jedním z hlavních užívaných indexů tzv. amoxicilinový index. Jeho doporučení souvisí především s tím, že úzkospektré peniciliny patří mezi preferovaná antibiotika první volby pro akutní bakteriální respirační infekce.

Ukazatel sleduje preskripci úzkospektrých penicilinů definovaných níže uvedenými ATC skupinami z celkové preskripce antibiotik v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost.
Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

  • J01CA04 – kód pro amoxicilin
  • J01CE02 – kód pro fenoxymetylpenicilin
  • J01*, neboli ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI (antibiotika)

Diagnózy: všechny

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou (stejně jako z uplatněných eReceptů přípravků nehrazených zdravotní pojišťovnou), protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let)6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021.

Odborný panel byl složený ze zástupců:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost infekčního lékařství ČLS JEP a odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 
x/y*100

x = Počet lékařských předpisů úzkospektrých penicilinů (J01CE02 + J01CA04)
y = Počet lékařských předpisů na všechna ATB (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Subjekt: IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvality35%
Horní práh kvalityNení stanoven

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL. Stejně tak je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv hrazených na základě eReceptů a nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tato léčiva do výstupů ukazatelů zahrnuty.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE 

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents – a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

[10] Hsia Y, Sharland M, Jackson C, Wong ICK, Magrini N, Bielicki JA. Consumption of oral antibiotic formulations for young children according to the WHO Access, Watch, Reserve (AWaRe) antibiotic groups: an analysis of sales data from 70 middle-income and high-income countries. Lancet Infect Dis 2018

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 20.34% 12.38% 8.71% 22.4% 30.6% 22.79%
Jihočeský kraj 36.65% 21.64% 13.81% 37.7% 43.51% 36.33%
Jihomoravský kraj 26.18% 11.14% 8.16% 21.82% 29.06% 20.42%
Karlovarský kraj 24.89% 14.39% 10.11% 28.71% 36.44% 28.63%
Kraj Vysočina 34.71% 20.92% 14.45% 38.45% 43.12% 34.07%
Královéhradecký kraj 35.13% 20.77% 11.87% 24% 31.06% 29.64%
Liberecký kraj 33.55% 16.52% 11.99% 24.07% 29.77% 25.24%
Moravskoslezský kraj 19.74% 10.27% 5.31% 16.18% 22.29% 17.94%
Olomoucký kraj 23.19% 13.91% 8.17% 19.16% 26.57% 19.29%
Pardubický kraj 22.69% 13.39% 8.79% 19.45% 24.63% 20.86%
Plzeňský kraj 26.52% 13.21% 7.18% 26.54% 34.9% 24.04%
Středočeský kraj 25.12% 12.3% 8.63% 26.15% 34.29% 27.26%
Ústecký kraj 28.02% 16.95% 12.31% 29.36% 32.44% 27.77%
Zlínský kraj 22.34% 14.27% 7.45% 17.38% 24.41% 17.8%
Celá ČR 26.38% 14.41% 9.27% 24.16% 30.69% 24.31%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 23.8% 13.02% 7.81% 23.53% 35.25% 26.02%
Jihočeský kraj 34.26% 21.56% 12.81% 34.29% 42.17% 35.68%
Jihomoravský kraj 25.58% 13.63% 7.43% 20.86% 30.52% 20.96%
Karlovarský kraj 29.91% 19.13% 9.94% 27.74% 38.81% 30.11%
Kraj Vysočina 31.8% 19.91% 13.49% 32.13% 40.65% 31.59%
Královéhradecký kraj 35.88% 17.29% 9.35% 20.74% 32.61% 27.79%
Liberecký kraj 32.97% 21.31% 11.71% 20.15% 30.47% 26.16%
Moravskoslezský kraj 22.11% 10.28% 5.86% 16.12% 24.21% 20.14%
Olomoucký kraj 26.08% 13.18% 9.17% 20.68% 27.74% 20.28%
Pardubický kraj 23.06% 14.33% 8.57% 19.14% 26.24% 20.52%
Plzeňský kraj 35.93% 17.25% 7.08% 22.84% 36.89% 24.06%
Středočeský kraj 24.32% 14.91% 8.61% 24.97% 36.98% 29.99%
Ústecký kraj 29.76% 18.62% 11.76% 26.89% 33.94% 29.1%
Zlínský kraj 25.79% 11.22% 6.45% 16.32% 23.73% 18.9%
Celá ČR 27.28% 15.32% 8.85% 22.62% 32.1% 25.15%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 29.43% 14.25% 8.98% 25.51% 33.67% 27.76%
Jihočeský kraj 29.4% 18.53% 12.2% 35.24% 40.14% 36.12%
Jihomoravský kraj 19.48% 10.32% 7.89% 23.28% 29.59% 22.95%
Karlovarský kraj 30.88% 18.3% 10% 29.61% 37.9% 31.92%
Kraj Vysočina 31.68% 17.17% 12.1% 35.31% 37.7% 33.65%
Královéhradecký kraj 31.52% 19.74% 9.97% 24.92% 32.29% 29.72%
Liberecký kraj 30.2% 14.52% 11.01% 23.22% 28.76% 26.54%
Moravskoslezský kraj 19.97% 11.28% 7.26% 18.39% 23.13% 22.46%
Olomoucký kraj 26.52% 15.29% 9.77% 22.01% 27.82% 22.84%
Pardubický kraj 23.41% 13.54% 10.26% 24.77% 29.26% 24.9%
Plzeňský kraj 29.78% 16.52% 8.55% 26.08% 32.91% 26.31%
Středočeský kraj 22.1% 15.21% 9.44% 29.2% 35.32% 32.15%
Ústecký kraj 27.36% 18.8% 11.21% 31.76% 35.59% 31.88%
Zlínský kraj 27.31% 13.43% 7.09% 18.48% 24.23% 21.42%
Celá ČR 25.54% 14.74% 9.44% 25.8% 31.41% 27.47%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 22.04% 10.77% 7.12% 32.04% 34.77% 26.26%
Jihočeský kraj 35.82% 17.5% 12.62% 41.85% 41.93% 35.54%
Jihomoravský kraj 24.3% 10.82% 8.16% 29.38% 30.51% 24.02%
Karlovarský kraj 27.95% 17.73% 11.23% 34.71% 40.63% 32.18%
Kraj Vysočina 32.7% 17.44% 13.4% 40.95% 42.05% 34.67%
Královéhradecký kraj 29.04% 18.64% 8.77% 31.31% 34.8% 30%
Liberecký kraj 34.85% 19.46% 10.79% 29.82% 32.16% 27.52%
Moravskoslezský kraj 14.52% 8.16% 4.95% 23.27% 26.21% 21.92%
Olomoucký kraj 21.49% 10.82% 7.92% 27.15% 29.52% 22.83%
Pardubický kraj 26.67% 12.44% 9.29% 29.65% 29.87% 24.76%
Plzeňský kraj 26.35% 11.7% 7.79% 36.47% 37.12% 28.31%
Středočeský kraj 33.07% 13.78% 8.97% 36.16% 39.09% 31.65%
Ústecký kraj 33.94% 15.76% 10.38% 37.57% 39.08% 32.25%
Zlínský kraj 23.24% 11.11% 5.63% 25.41% 27.69% 21.6%
Celá ČR 27.13% 13.32% 8.63% 32.01% 33.86% 27.5%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 20.98% 9.56% 8.01% 33.78% 35.49% 25.67%
Jihočeský kraj 30.37% 18.12% 13.13% 42.85% 42.82% 33.64%
Jihomoravský kraj 23.4% 9.71% 10.21% 31.87% 32.59% 24.7%
Karlovarský kraj 38.07% 21.9% 11.94% 35.63% 41% 31.61%
Kraj Vysočina 37.51% 18.86% 15.91% 43.72% 44.12% 35.54%
Královéhradecký kraj 30.51% 15.37% 10.19% 35.04% 36.05% 28.89%
Liberecký kraj 35.41% 16.98% 12.49% 33.35% 33.99% 28.12%
Moravskoslezský kraj 17.93% 6.1% 6.34% 25.46% 26.68% 21.16%
Olomoucký kraj 21.51% 12.51% 9.08% 29.22% 30.38% 23.91%
Pardubický kraj 24.53% 13.6% 11.88% 33.91% 31.8% 26.67%
Plzeňský kraj 34.29% 11.28% 8.09% 36.85% 37.12% 28.09%
Středočeský kraj 27.1% 13.63% 10.85% 38.36% 40.26% 30.59%
Ústecký kraj 27.99% 15.2% 11.92% 38.69% 37.01% 30.96%
Zlínský kraj 19.27% 12.07% 7.34% 26.87% 27.99% 21.95%
Celá ČR 26.51% 12.74% 10.12% 34.13% 34.66% 27.27%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích.
Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 18.37% 9.35% 8.67% 35% 35.9% 24.45%
Jihočeský kraj 32.53% 16.41% 15.82% 45.48% 43.98% 33.86%
Jihomoravský kraj 21.98% 11.53% 11.38% 33.4% 33.48% 24.5%
Karlovarský kraj 35.19% 22.15% 13.91% 37.56% 42.21% 31.54%
Kraj Vysočina 37% 17.67% 16.68% 45.02% 44.5% 34.07%
Královéhradecký kraj 28.4% 13.81% 12.9% 37.64% 37.1% 28.25%
Liberecký kraj 32.74% 16.34% 14.01% 35.05% 33.97% 27.21%
Moravskoslezský kraj 17.89% 7.55% 8.06% 29.62% 29.81% 22.44%
Olomoucký kraj 20.07% 11.78% 9.12% 31.7% 31.74% 24.05%
Pardubický kraj 23.15% 11.71% 12.99% 37.98% 34.69% 27.14%
Plzeňský kraj 34.75% 10.36% 8.66% 38.44% 37.73% 27.66%
Středočeský kraj 26.25% 13.73% 12.72% 40.85% 41.73% 30.24%
Ústecký kraj 30.61% 15.16% 14.35% 41.85% 38.86% 30.98%
Zlínský kraj 23.93% 10.4% 10.51% 31.32% 29.93% 23.4%
Celá ČR 25.85% 12.7% 11.71% 36.7% 36.12% 27.21%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok

Legenda: █ Více než 40 █ 30-40 █ 20-30 █ 10-20 █ méně než 10
Český Krumlov (rok 2022) - 38.56 České Budějovice (rok 2022) - 39.6 Prachatice (rok 2022) - 36.66 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 40.98 Strakonice (rok 2022) - 27.81 Tábor (rok 2022) - 30.7 Písek (rok 2022) - 34.61 Uherské Hradiště (rok 2022) - 21.54 Zlín (rok 2022) - 14.55 Kroměříž (rok 2022) - 15.63 Vsetín (rok 2022) - 23.11 Břeclav (rok 2022) - 15.5 Znojmo (rok 2022) - 25.43 Hodonín (rok 2022) - 25.98 Brno-venkov (rok 2022) - 18.6 Vyškov (rok 2022) - 26.6 Brno-město (rok 2022) - 19.35 Blansko (rok 2022) - 16.3 Třebíč (rok 2022) - 25.86 Jihlava (rok 2022) - 45.61 Pelhřimov (rok 2022) - 28.44 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 28.99 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 37.5 Klatovy (rok 2022) - 29.14 Domažlice (rok 2022) - 26.09 Plzeň-jih (rok 2022) - 22.57 Tachov (rok 2022) - 24.58 Plzeň-město (rok 2022) - 22.36 Rokycany (rok 2022) - 22.72 Plzeň-sever (rok 2022) - 20.51 Frýdek-místek (rok 2022) - 16.05 Nový Jičín (rok 2022) - 16.99 Ostrava-město (rok 2022) - 16.07 Opava (rok 2022) - 19.82 Karviná (rok 2022) - 21.07 Bruntál (rok 2022) - 19.89 Svitavy (rok 2022) - 19.49 Chrudim (rok 2022) - 17.66 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 16.59 Pardubice (rok 2022) - 26.93 Praha (rok 2022) - 22.79 Prostějov (rok 2022) - 26.31 Přerov (rok 2022) - 17.48 Olomouc (rok 2022) - 17.25 Šumperk (rok 2022) - 20.42 Jeseník (rok 2022) - 12.09 Benešov (rok 2022) - 32.61 Příbram (rok 2022) - 27.09 Kutná Hora (rok 2022) - 35 Beroun (rok 2022) - 20.65 Praha-západ (rok 2022) - 25.08 Praha-východ (rok 2022) - 28.55 Kolín (rok 2022) - 25.46 Rakovník (rok 2022) - 27.24 Kladno (rok 2022) - 38.9 Nymburk (rok 2022) - 28.39 Mladá Boleslav (rok 2022) - 16.45 Mělník (rok 2022) - 26.1 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 30.7 Hradec Králové (rok 2022) - 32.92 Jičín (rok 2022) - 31.12 Náchod (rok 2022) - 23.46 Trutnov (rok 2022) - 25.95 Česká Lípa (rok 2022) - 17.22 Semily (rok 2022) - 21.44 Liberec (rok 2022) - 31.67 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 23.78 Louny (rok 2022) - 26.04 Chomutov (rok 2022) - 20.46 Litoměřice (rok 2022) - 30.67 Most (rok 2022) - 28.95 Teplice (rok 2022) - 35.41 Ústí nad Labem (rok 2022) - 28.87 Děčín (rok 2022) - 26.58 Cheb (rok 2022) - 32.12 Sokolov (rok 2022) - 29.69 Karlovy Vary (rok 2022) - 26.45
Český Krumlov (rok 2021) - 35.92 České Budějovice (rok 2021) - 37.14 Prachatice (rok 2021) - 34.42 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 39.72 Strakonice (rok 2021) - 32.66 Tábor (rok 2021) - 33.56 Písek (rok 2021) - 29.95 Uherské Hradiště (rok 2021) - 23.65 Zlín (rok 2021) - 13.32 Kroměříž (rok 2021) - 18.62 Vsetín (rok 2021) - 24.18 Břeclav (rok 2021) - 15.84 Znojmo (rok 2021) - 29.89 Hodonín (rok 2021) - 24.93 Brno-venkov (rok 2021) - 17.79 Vyškov (rok 2021) - 27.43 Brno-město (rok 2021) - 21.08 Blansko (rok 2021) - 12.26 Třebíč (rok 2021) - 24.4 Jihlava (rok 2021) - 44.72 Pelhřimov (rok 2021) - 24.49 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 25.29 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 38.05 Klatovy (rok 2021) - 25.69 Domažlice (rok 2021) - 33.14 Plzeň-jih (rok 2021) - 20.78 Tachov (rok 2021) - 25.44 Plzeň-město (rok 2021) - 22.09 Rokycany (rok 2021) - 24.18 Plzeň-sever (rok 2021) - 18.99 Frýdek-místek (rok 2021) - 15.94 Nový Jičín (rok 2021) - 16.62 Ostrava-město (rok 2021) - 19.24 Opava (rok 2021) - 24.29 Karviná (rok 2021) - 24.66 Bruntál (rok 2021) - 19.73 Svitavy (rok 2021) - 18.77 Chrudim (rok 2021) - 18.66 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 15.95 Pardubice (rok 2021) - 26.77 Praha (rok 2021) - 26.02 Prostějov (rok 2021) - 30.62 Přerov (rok 2021) - 18.45 Olomouc (rok 2021) - 16.23 Šumperk (rok 2021) - 21.98 Jeseník (rok 2021) - 14.66 Benešov (rok 2021) - 34.98 Příbram (rok 2021) - 31 Kutná Hora (rok 2021) - 37.59 Beroun (rok 2021) - 21.49 Praha-západ (rok 2021) - 29.14 Praha-východ (rok 2021) - 30.82 Kolín (rok 2021) - 25.95 Rakovník (rok 2021) - 27.68 Kladno (rok 2021) - 42.21 Nymburk (rok 2021) - 33.31 Mladá Boleslav (rok 2021) - 19.36 Mělník (rok 2021) - 28.05 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 32.22 Hradec Králové (rok 2021) - 28.85 Jičín (rok 2021) - 25.52 Náchod (rok 2021) - 27.47 Trutnov (rok 2021) - 25.27 Česká Lípa (rok 2021) - 21.58 Semily (rok 2021) - 21.82 Liberec (rok 2021) - 29.92 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 25.58 Louny (rok 2021) - 23.35 Chomutov (rok 2021) - 24.61 Litoměřice (rok 2021) - 28.66 Most (rok 2021) - 33.86 Teplice (rok 2021) - 34.61 Ústí nad Labem (rok 2021) - 30.44 Děčín (rok 2021) - 29.7 Cheb (rok 2021) - 36.75 Sokolov (rok 2021) - 28.72 Karlovy Vary (rok 2021) - 28.21
Český Krumlov (rok 2020) - 40.88 České Budějovice (rok 2020) - 37.01 Prachatice (rok 2020) - 35.28 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 38.58 Strakonice (rok 2020) - 28.82 Tábor (rok 2020) - 35.17 Písek (rok 2020) - 34.38 Uherské Hradiště (rok 2020) - 28.28 Zlín (rok 2020) - 16.15 Kroměříž (rok 2020) - 16.18 Vsetín (rok 2020) - 28.54 Břeclav (rok 2020) - 18.62 Znojmo (rok 2020) - 32.49 Hodonín (rok 2020) - 26.86 Brno-venkov (rok 2020) - 18.89 Vyškov (rok 2020) - 27.73 Brno-město (rok 2020) - 23.08 Blansko (rok 2020) - 17.78 Třebíč (rok 2020) - 29.08 Jihlava (rok 2020) - 41.23 Pelhřimov (rok 2020) - 32.26 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 29.59 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 35.86 Klatovy (rok 2020) - 28.15 Domažlice (rok 2020) - 26.32 Plzeň-jih (rok 2020) - 22.69 Tachov (rok 2020) - 32.57 Plzeň-město (rok 2020) - 23.89 Rokycany (rok 2020) - 29.02 Plzeň-sever (rok 2020) - 27.63 Frýdek-místek (rok 2020) - 19.75 Nový Jičín (rok 2020) - 20.48 Ostrava-město (rok 2020) - 20.19 Opava (rok 2020) - 25.96 Karviná (rok 2020) - 29.2 Bruntál (rok 2020) - 19.89 Svitavy (rok 2020) - 22.41 Chrudim (rok 2020) - 22.56 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 21.92 Pardubice (rok 2020) - 31.23 Praha (rok 2020) - 27.76 Prostějov (rok 2020) - 27.95 Přerov (rok 2020) - 23.1 Olomouc (rok 2020) - 19.71 Šumperk (rok 2020) - 24.53 Jeseník (rok 2020) - 20.62 Benešov (rok 2020) - 37.43 Příbram (rok 2020) - 29.54 Kutná Hora (rok 2020) - 37.83 Beroun (rok 2020) - 27.11 Praha-západ (rok 2020) - 31.01 Praha-východ (rok 2020) - 35.17 Kolín (rok 2020) - 28.45 Rakovník (rok 2020) - 30.92 Kladno (rok 2020) - 42.99 Nymburk (rok 2020) - 34.32 Mladá Boleslav (rok 2020) - 21.56 Mělník (rok 2020) - 28.57 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 33.35 Hradec Králové (rok 2020) - 32.28 Jičín (rok 2020) - 26.58 Náchod (rok 2020) - 28.08 Trutnov (rok 2020) - 26.58 Česká Lípa (rok 2020) - 23.59 Semily (rok 2020) - 21.2 Liberec (rok 2020) - 27.93 Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 32.05