Kód ukazatele: OUK_CHI_004_19
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce pankreatu v dané nemocnici a období. Z definice vyloučeny hospitalizace následné péče.

Výkony:

KódNázev
51321LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ
51323HEMIPANKREAODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)
51327TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 7/2019 – 12/2019.
Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinického experta – reprezentuje odborné stanovisko daného klinického oboru
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Podstatná část resekcí pankreatu je prováděna pro Ca pankreatu, tento ukazatel však není omezen diagnózami, a hodnotí tedy výsledky chirurgické péče bez vztahu k základnímu onemocnění. Výsledky léčby nemocných se zhoubným onemocněním slinivky břišní jsou stále nejisté, protože se jedná o obtížně léčitelné onemocnění. Radikální chirurgická resekce je základním předpokladem pro ovlivnění dlouhodobého přežití nemocných, nicméně pouze u malé části nemocných (10–15 %) lze provést radikální resekční výkon. Adjuvantní onkologická léčba pozitivně ovlivňuje přežívání nemocných. Ostatní indikace resekcí pankreatu mohou být rovněž závažná onemocnění s přímým vlivem na výsledek.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá o objemu případů na jednotlivých pracovištích, odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel je jednoduchý a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

Vyloučena následná péče z definice.

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n – Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce pankreatu v dané nemocnici a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel se shodl i při vzetí v úvahu výstupů zahraničních rešerší, že přiměřenou hraniční hodnotou je pro tento ukazatel provedení 17 operací za rok. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:

  • Doklady o vztahu objem-nemocnice versus výsledky jsou přesvědčivé.
  • Objem-nemocnice ovlivňuje kvalitu (výsledky) především včasným rozpoznáním a lepším zvládáním pooperačních komplikací.
  • Většina studií je zaměřena na onkochirurgickou problematiku a omezuje indikace na karcinom (resp. zhoubný novotvar).

[1] Birkmeyer, J. D., Siewers, A. E., Finlayson, E. V. A., Stukel, T. A., Lucas, F. L., Batista, I., … Wennberg, D. E. (2002b). Hospital Volume and Surgical Mortality in the United States. New England Journal of Medicine, 346(15), 1128–1137.
https://doi.org/10.1056/NEJMsa012337
[2] Nimptsch, U., & Mansky, T. (2017ac). Hospital volume and mortality for 25 types of inpatient treatment in German hospitals: Observational study using complete national data from 2009 to 2014. BMJ Open, 7(9).
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016184

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled celé ČR (2019)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce pankreatu v jednotlivých typech nemocnic.
Minimální doporučená hodnota je 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 3 83 27.72
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 23 6.25
ZZ vysoce specializované péče 21 23 22
Rozdělení případů (2019)
Graf "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2018)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce pankreatu v jednotlivých typech nemocnic.
Minimální doporučená hodnota je 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 2 85 30.28
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 23 6.29
ZZ vysoce specializované péče 8 24 16
Rozdělení případů (2018)
Graf "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2017)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce pankreatu v jednotlivých typech nemocnic.
Minimální doporučená hodnota je 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 4 72 26.78
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 16 4.27
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 2 2 2
ZZ vysoce specializované péče 17 38 27.5
Rozdělení případů (2017)
Graf "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Tabulkový přehled detailních výstupů jednotlivých poskytovatelů je v procesu dokončování.
Děkujeme za pochopení.