Kód ukazatele: OUK_PLDD_001_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Na základě přehledu preskripce antibiotik na recept v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost přepočtených na 1000 návštěv pacientů ve sledovaných letech 2017 až 2022 je zřejmý celkově mírný pokles mediánu jako referenční prahové hodnoty: z prahové hodnoty 309,76 v roce 2017, klesla v roce 2018 tato hodnota na 305,51 a v roce 2019 na 299,19. V letech 2020 a 2021 se s ohledem na pandemickou situaci vyvíjel medián zcela specificky, kdy referenční prahová hodnota klesla na 222,47 (rok 2020), resp. 218,14 (rok 2021), neboť v těchto letech byly objemy preskripce antibiotik přibližně výrazně nižší ve srovnání s roky předchozími. V roce 2022 opět hodnota indexu vzrostla, byť nedosahuje hodnot před pandemií (255,11). Tento vývoj může být ovlivněn vyšším výskytem respiračních onemocnění, zejména streptokoků na konci roku 2022, nicméně současně tento vývoj potvrzuje nezbytnost sledovat vývoj preskripce antibiotik nejen v celkovém objemu, nýbrž v kontextu struktury této preskripce tak, jak ji sledují ostatní ukazatele kvality preskripce antibiotik, tedy penicilin-amoxicilinový index, AWaRe index a amoxicilin-klavulanátový index, u nichž se naopak projevuje nežádoucí trend ve struktuře preskripce antibiotik.

V souladu se zahraničními zdroji jsou výstupy sledovány podle níže doporučených věkových kohort. Ani v jednom ze sledovaných roků nebyl medián za celou ČR u věkové kohorty Kojenců (věk <1 rok) a Batolat (věk >=1 a <3) nad sledovanou prahovou hodnotou. Naopak pouze u věkové kohorty Starších školáků a adolescentů (věk >=12 a <19) byly celorepublikové hodnoty ve všech letech nad prahovou hodnotou. V případě všech věkových kohort medián průběžně každoročně  převážně klesal, a to až do roku 2022, kdy medián všech věkových kohort opět významně vzrostl.

Z regionálního pohledu byla ve sledovaných letech zaznamenána stabilně nižší než referenční míra preskripce antibiotik vždy v krajích hlavní město Praha (241,97 v roce 2022), v Jihočeském kraji (239,20 v roce 2022), v Karlovarském kraji (231,52 v roce 2022) a v Moravskoslezském kraji (222,97 v roce 2022). Naopak nejvyšší míru preskripce antibiotik si v posledních sledovaných letech drží Olomoucký kraj (272,73 v roce 2022) a Kraj Vysočina (298,99 v roce 2022).

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Úplný název: kvantitativní index: počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost.

Ukazatel sleduje počet návštěv v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, při kterých byl vystaven recept na antibiotika (pro unikátního pacienta v jeden den a bez ohledu na počet balení a terapeutickou dávku) v přepočtu na 1000 návštěv s předpisem na jakýkoliv léčivý přípravek.

Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SUKL): ATC účinné látky, respektive léčivého přípravku, začíná na J01*[1], neboli ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI (antibiotika).

Za sledovanou událost je tedy považován předpis ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Počet všech návštěv s preskripcí je stanoven z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou (stejně jako z uplatněných eReceptů přípravků nehrazených zdravotní pojišťovnou), protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby.

Diagnózy: všechny

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (do 1 roku)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let)6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021.

Odborný panel byl složený ze zástupců:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost infekčního lékařství ČLS JEP a odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 
x/y*1000

x = počet návštěv s uplatněným receptem s ATC kódem léčiva J01* (ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI)
y = počet všech návštěv s uplatněným receptem na jakékoliv léčivo

Způsob výpočtu počtu návštěv jakéhokoli pacienta z jakýchkoli příčin, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků u dotyčného lékaře je uveden výše (včetně navržené korekce).

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Subjekt: IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalityNení stanovena
Horní práh kvalityMedián celostátních hodnot

Přehled referenčních hodnot v letech: (prahové hodnoty – mediány celostátních hodnot)

Hodnoty rozdělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.


Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
2022 109.82 215.8 274.51 283.23 300.72 245.79
2021 97.06 215.6 254.79 204.86 256.55 204.99
2020 76.92 181.82 253.73 247.19 282.79 214.96
2019 122.75 257.63 319.44 342.72 363.55 291.03
2018 111.11 260.87 336.45 362.24 377.05 294.24
2017 194.73 279.07 356.31 380 405.41 302.58

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím nižší je hodnota preskripce, tím lépe. Interpretaci je vhodné provést spolu s všemi dalšími navrženými ukazateli, a to jak s hodnotou ukazatele „amoxicilin-klavulanátový index“, tak i s hodnotou ukazatele „AWaRe indexu“ a „penicilin-amoxicilinového indexu“.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL. Stejně tak je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv hrazených na základě eReceptů a nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tato léčiva do výstupů ukazatelů zahrnuty.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

REŠERŠE 

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[4] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[5] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[6] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[7] Ternhag A, Hellman J: More on U.S. outpatient antibiotic prescribing, 2010. N Engl J Med 2013; 369(12): 1175-1176

[8] Aabenhus R, Siersma V, Hansen MP, Bjerrum L: Antibiotic prescribing in Danish general practice 2004-13. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 2286-2294

[9] Kourlaba G, Gkrania-Klotsas E, Kourkouni E, et al: Antibiotic prescribing and expenditures in outpatient adults in Greece, 2010 to 2013: evidence from real-world practice. Euro Surveill 2016; 21(26): doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.26.30266.

[10] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents – a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 157.33 206.33 262.09 273.2 259.92 241.97
Jihočeský kraj 132.12 190.62 238.63 270.77 238.04 239.2
Jihomoravský kraj 218.04 243.35 281.71 301.3 341.31 267.11
Karlovarský kraj 89.85 195.64 233.03 241.92 244.62 231.52
Kraj Vysočina 184.17 266.83 303.27 330.15 347.99 298.99
Královéhradecký kraj 82.27 201.76 274.92 247.43 261.07 253.61
Liberecký kraj 102.78 232.15 279.96 280.37 279.7 266.71
Moravskoslezský kraj 200.15 236.71 270.71 297.5 308.96 222.97
Olomoucký kraj 197.53 244.1 292.33 275.47 324.96 243.68
Pardubický kraj 113.5 235.59 296.86 282.83 299.8 272.73
Plzeňský kraj 97.56 230.49 282.07 250.33 301.95 256.71
Středočeský kraj 165.24 228.21 283.74 261.64 286.63 263.4
Ústecký kraj 172.62 221.49 264.51 296.55 296.14 265.41
Zlínský kraj 225.28 230.41 276.44 291.75 317.85 265.07
Celá ČR 186.95 227.13 275.3 276.51 287.53 255.11
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 107.26 188.6 232.97 184.71 199.89 186.24
Jihočeský kraj 78.25 167.37 216.84 187.45 209.6 192.22
Jihomoravský kraj 186.93 241.21 305.74 250.32 298.72 240.99
Karlovarský kraj 78.22 194.2 215.93 193.75 229.33 196.41
Kraj Vysočina 135.5 229.61 287.01 241.73 279 240.33
Královéhradecký kraj 91.77 208.55 267.32 205.74 211.9 213.69
Liberecký kraj 103.62 243.75 280.77 223.62 237.63 234.8
Moravskoslezský kraj 172.5 225.37 260.7 220.41 282.81 193.87
Olomoucký kraj 203.85 214.76 270.62 247.96 255.87 226.94
Pardubický kraj 110.58 254.27 303.22 228.34 270.07 241.56
Plzeňský kraj 83.06 214.02 265.06 206.8 224.34 210.66
Středočeský kraj 134.79 235.8 254.5 211.47 227.02 220.39
Ústecký kraj 148.71 229.44 262.02 220.62 262.39 229.87
Zlínský kraj 184.01 233 296.91 239.8 301.36 239.48
Celá ČR 158.48 220.16 267.68 216.06 240.41 218.14
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 114.63 181.49 242.15 228.05 238.93 206.32
Jihočeský kraj 76.29 160.55 229.35 225.78 238.59 211.03
Jihomoravský kraj 173.65 211.06 273.12 286.54 327.19 237.16
Karlovarský kraj 75.33 157.27 223.2 199.72 252.86 199.4
Kraj Vysočina 101.62 206.56 284.26 275.4 310.29 250.82
Královéhradecký kraj 54.5 184.32 254.46 211.91 233.55 213.62
Liberecký kraj 66.81 210.85 257.44 245.44 278.58 235.76
Moravskoslezský kraj 168.28 178.68 240.33 243.5 290.84 191.18
Olomoucký kraj 188.74 226.89 239.44 284.29 345.6 236.75
Pardubický kraj 66 207.25 277.49 239.96 281.55 233.08
Plzeňský kraj 90.65 179.65 228.87 216.22 236.46 205.09
Středočeský kraj 130.54 194.55 250.91 237.33 246.55 227.66
Ústecký kraj 127.41 206.6 248.68 259.05 274.09 234.82
Zlínský kraj 188.21 190.56 270.02 267.46 319.35 240.3
Celá ČR 148.17 195.61 253.85 240.96 268.88 222.47
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 179.64 247.76 307.02 328.35 327.11 287.75
Jihočeský kraj 109.06 219.19 297.03 294.15 326.43 281.34
Jihomoravský kraj 243.57 278.17 322.08 366.69 378.4 308.96
Karlovarský kraj 161.3 228.31 280.92 268.17 325.15 270.92
Kraj Vysočina 148.23 287.18 333.37 372.54 370.24 325.67
Královéhradecký kraj 122.97 262.38 302.17 295.33 306.67 292.49
Liberecký kraj 130.54 290.88 338.16 331.67 336.33 314.5
Moravskoslezský kraj 237.45 262.59 314.33 344.79 355.08 262.06
Olomoucký kraj 276.2 288.94 316.51 369.27 431.58 310.04
Pardubický kraj 115.84 286 346.42 327.86 374.42 317.79
Plzeňský kraj 101.29 256.24 322.04 327.75 331.97 305.12
Středočeský kraj 181.35 281.14 313.76 325.26 337.25 309.17
Ústecký kraj 161.53 271.47 317.46 339.86 327.35 308.72
Zlínský kraj 259.86 255.47 316.34 361.81 380.81 308.33
Celá ČR 217.86 267.64 317.16 329.13 345.23 299.19
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 168.5 246.3 317.73 337.46 346.23 292.92
Jihočeský kraj 91.11 240.86 309.57 315.93 308.97 286.56
Jihomoravský kraj 240.21 304.75 338.65 363.66 404.94 309.23
Karlovarský kraj 102.46 249.39 290.96 306.25 335.73 284.13
Kraj Vysočina 112.5 295.03 334.37 377.01 408.31 324.95
Královéhradecký kraj 104.93 265.74 321.88 336.41 328.72 308.86
Liberecký kraj 128.21 285.07 348.05 329.26 349.14 314.42
Moravskoslezský kraj 244.5 254.51 335.69 366.28 396.61 267.75
Olomoucký kraj 251.64 298.26 344.41 398.39 416.06 311.72
Pardubický kraj 109.06 304.54 357.95 373.15 410.71 342.84
Plzeňský kraj 77.25 258.82 331.28 376.7 360.1 322.65
Středočeský kraj 192.67 260.93 345.34 344.98 344.65 315.16
Ústecký kraj 173.52 272.33 324.56 345.26 333.55 306.97
Zlínský kraj 268.56 282.02 349.52 365.27 403.45 322.88
Celá ČR 216.4 276.17 332.05 349.8 359.91 305.51
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 223.7 278.67 348.9 375.95 395.33 297.22
Jihočeský kraj 227.49 267.38 345.02 378.31 386.11 300.1
Jihomoravský kraj 260.29 304.29 363.74 399.06 436.93 319.8
Karlovarský kraj 236.59 288.59 323.81 351.11 391.53 301.28
Kraj Vysočina 217.09 292.13 361.34 396.58 425.82 318.52
Královéhradecký kraj 230.17 299.44 377.29 330.8 361.62 319.51
Liberecký kraj 183.99 303.02 360.24 342.13 394.08 316.27
Moravskoslezský kraj 252.82 261.99 317.22 370.19 408.94 269.44
Olomoucký kraj 289.05 315.51 330.95 370.59 442.95 316.52
Pardubický kraj 244.43 314.62 404.47 422.34 424.49 346.27
Plzeňský kraj 259.63 276.61 344.2 391.39 412.82 309.22
Středočeský kraj 259.43 297.54 366.61 347.45 378.42 318.27
Ústecký kraj 219.46 299.39 344.15 363.67 368.86 310.04
Zlínský kraj 274.98 286.28 365.09 389.78 411.44 325.45
Celá ČR 249.62 292.45 356.55 369.75 398.21 309.76
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Mapa okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých okresech ve vybraném roce. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 100 █ 100-200 █ 200-300 █ 300-400 █ více než 400
Český Krumlov (rok 2022) - 241.72 České Budějovice (rok 2022) - 207.61 Prachatice (rok 2022) - 210.16 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 275.23 Strakonice (rok 2022) - 305.73 Tábor (rok 2022) - 250.41 Písek (rok 2022) - 222.54 Uherské Hradiště (rok 2022) - 221.51 Zlín (rok 2022) - 258.41 Kroměříž (rok 2022) - 349.67 Vsetín (rok 2022) - 259.4 Břeclav (rok 2022) - 303.69 Znojmo (rok 2022) - 260.64 Hodonín (rok 2022) - 300.16 Brno-venkov (rok 2022) - 287.08 Vyškov (rok 2022) - 295.95 Brno-město (rok 2022) - 234.67 Blansko (rok 2022) - 234.86 Třebíč (rok 2022) - 241.44 Jihlava (rok 2022) - 320.95 Pelhřimov (rok 2022) - 256.59 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 303.83 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 366.77 Klatovy (rok 2022) - 284.82 Domažlice (rok 2022) - 285.99 Plzeň-jih (rok 2022) - 225.77 Tachov (rok 2022) - 267.26 Plzeň-město (rok 2022) - 240.6 Rokycany (rok 2022) - 264.66 Plzeň-sever (rok 2022) - 265.11 Frýdek-místek (rok 2022) - 224.89 Nový Jičín (rok 2022) - 221.1 Ostrava-město (rok 2022) - 208.92 Opava (rok 2022) - 255.95 Karviná (rok 2022) - 217.57 Bruntál (rok 2022) - 240.11 Svitavy (rok 2022) - 279.44 Chrudim (rok 2022) - 278.25 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 243.91 Pardubice (rok 2022) - 287.49 Praha (rok 2022) - 241.97 Prostějov (rok 2022) - 245.5 Přerov (rok 2022) - 318.81 Olomouc (rok 2022) - 208.03 Šumperk (rok 2022) - 242.68 Jeseník (rok 2022) - 241.16 Benešov (rok 2022) - 271.4 Příbram (rok 2022) - 297.46 Kutná Hora (rok 2022) - 287.66 Beroun (rok 2022) - 225.82 Praha-západ (rok 2022) - 235.39 Praha-východ (rok 2022) - 265.01 Kolín (rok 2022) - 301.74 Rakovník (rok 2022) - 332.85 Kladno (rok 2022) - 261.15 Nymburk (rok 2022) - 244.53 Mladá Boleslav (rok 2022) - 234.09 Mělník (rok 2022) - 297.34 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 259.09 Hradec Králové (rok 2022) - 264.17 Jičín (rok 2022) - 222.33 Náchod (rok 2022) - 257.41 Trutnov (rok 2022) - 248.14 Česká Lípa (rok 2022) - 299.17 Semily (rok 2022) - 304.85 Liberec (rok 2022) - 238.37 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 263.13 Louny (rok 2022) - 319.06 Chomutov (rok 2022) - 237.53 Litoměřice (rok 2022) - 279.33 Most (rok 2022) - 255.94 Teplice (rok 2022) - 305.85 Ústí nad Labem (rok 2022) - 223.95 Děčín (rok 2022) - 252.23 Cheb (rok 2022) - 245.58 Sokolov (rok 2022) - 220.09 Karlovy Vary (rok 2022) - 231.7
Český Krumlov (rok 2021) - 220.98 České Budějovice (rok 2021) - 162.04 Prachatice (rok 2021) - 178.95 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 214.53 Strakonice (rok 2021) - 234.41 Tábor (rok 2021) - 205.98 Písek (rok 2021) - 163.68 Uherské Hradiště (rok 2021) - 210.66 Zlín (rok 2021) - 228.17 Kroměříž (rok 2021) - 314.39 Vsetín (rok 2021) - 237.57 Břeclav (rok 2021) - 279.12 Znojmo (rok 2021) - 258.54 Hodonín (rok 2021) - 282.13 Brno-venkov (rok 2021) - 256.98 Vyškov (rok 2021) - 273.5 Brno-město (rok 2021) - 199.31 Blansko (rok 2021) - 209.34 Třebíč (rok 2021) - 228.98 Jihlava (rok 2021) - 221.75 Pelhřimov (rok 2021) - 196.43 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 248.19 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 310.58 Klatovy (rok 2021) - 218.59 Domažlice (rok 2021) - 223.08 Plzeň-jih (rok 2021) - 188.25 Tachov (rok 2021) - 248.3 Plzeň-město (rok 2021) - 202.77 Rokycany (rok 2021) - 213.67 Plzeň-sever (rok 2021) - 205.76 Frýdek-místek (rok 2021) - 184.48 Nový Jičín (rok 2021) - 199.77 Ostrava-město (rok 2021) - 189.18 Opava (rok 2021) - 214.82 Karviná (rok 2021) - 181.7 Bruntál (rok 2021) - 218.55 Svitavy (rok 2021) - 259.98 Chrudim (rok 2021) - 249.52 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 228.44 Pardubice (rok 2021) - 233.94 Praha (rok 2021) - 186.24 Prostějov (rok 2021) - 252.61 Přerov (rok 2021) - 296.76 Olomouc (rok 2021) - 184.95 Šumperk (rok 2021) - 231.27 Jeseník (rok 2021) - 204.04 Benešov (rok 2021) - 226.92 Příbram (rok 2021) - 256.84 Kutná Hora (rok 2021) - 263.1 Beroun (rok 2021) - 183.9 Praha-západ (rok 2021) - 176.84 Praha-východ (rok 2021) - 212.25 Kolín (rok 2021) - 266 Rakovník (rok 2021) - 289.96 Kladno (rok 2021) - 212.24 Nymburk (rok 2021) - 208.57 Mladá Boleslav (rok 2021) - 189.36 Mělník (rok 2021) - 262.38 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 193.52 Hradec Králové (rok 2021) - 210.38 Jičín (rok 2021) - 215.23 Náchod (rok 2021) - 212.91 Trutnov (rok 2021) - 231.76 Česká Lípa (rok 2021) - 275.34 Semily (rok 2021) - 250.77 Liberec (rok 2021) - 212.74 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 228.58 Louny (rok 2021) - 283.86 Chomutov (rok 2021) - 197.08 Litoměřice (rok 2021) - 236 Most (rok 2021) - 233.72 Teplice (rok 2021) - 262.42 Ústí nad Labem (rok 2021) - 197.03 Děčín (rok 2021) - 217.08 Cheb (rok 2021) - 225.14 Sokolov (rok 2021) - 192.9 Karlovy Vary (rok 2021) - 186.46
Český Krumlov (rok 2020) - 203.61 České Budějovice (rok 2020) - 180.33 Prachatice (rok 2020) - 203.8 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 241.15 Strakonice (rok 2020) - 287.6 Tábor (rok 2020) - 214.95 Písek (rok 2020) - 190.06 Uherské Hradiště (rok 2020) - 213.08 Zlín (rok 2020) - 228.22 Kroměříž (rok 2020) - 298.48 Vsetín (rok 2020) - 251.96 Břeclav (rok 2020) - 271.87 Znojmo (rok 2020) - 247.82 Hodonín (rok 2020) - 277.35 Brno-venkov (rok 2020) - 257.02 Vyškov (rok 2020) - 257.18 Brno-město (rok 2020) - 201.8 Blansko (rok 2020) - 202.31 Třebíč (rok 2020) - 220.47 Jihlava (rok 2020) - 248.33 Pelhřimov (rok 2020) - 216.39 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 264.12 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 306.95 Klatovy (rok 2020) - 213.29 Domažlice (rok 2020) - 217.91 Plzeň-jih (rok 2020) - 189.16 Tachov (rok 2020) - 205.38 Plzeň-město (rok 2020) - 194.23 Rokycany (rok 2020) - 233.03 Plzeň-sever (rok 2020) - 211.57 Frýdek-místek (rok 2020) - 179.83 Nový Jičín (rok 2020) - 183.61 Ostrava-město (rok 2020) - 191.56 Opava (rok 2020) - 217.62 Karviná (rok 2020) - 172.61 Bruntál (rok 2020) - 226.48 Svitavy (rok 2020) - 262.78 Chrudim (rok 2020) - 227.42 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 223.56 Pardubice (rok 2020) - 224.73 Praha (rok 2020) - 206.32 Prostějov (rok 2020) - 279.48 Přerov (rok 2020) - 301.82 Olomouc (rok 2020) - 198.03 Šumperk (rok 2020) - 225.54 Jeseník (rok 2020) - 202.4 Benešov (rok 2020) - 229.32 Příbram (rok 2020) - 242.96 Kutná Hora (rok 2020) - 277.41 Beroun (rok 2020) - 199.68 Praha-západ (rok 2020) - 202.77 Praha-východ (rok 2020) - 226.51 Kolín (rok 2020) - 258.69 Rakovník (rok 2020) - 270.98 Kladno (rok 2020) - 219.61 Nymburk (rok 2020) - 214.62 Mladá Boleslav (rok 2020) - 198.02 Mělník (rok 2020) - 261.79 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 190.37 Hradec Králové (rok 2020) - 215.21 Jičín (rok 2020) - 212.9 Náchod (rok 2020) - 213.86 Trutnov (rok 2020) - 225.11