Kód ukazatele: VUK_CHI_003_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Na základě analýzy 90denní standardizované mortality pacientů po resekčním výkonu na pankreatu z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven za období 01/2020-09/2022 bylo zjištěno, že mezi velkoobjemovými a maloobjemovými pracovišti existují významné rozdíly. U velkoobjemových pracovišť (více než 17 hospitalizačních případů/rok) byla zjištěna standardizovaná mortalita 6,31 %, zatímco u maloobjemových pracovišť (méně než 17 případů/rok) byla zjištěna standardizovaná mortalita 12,66 %. Při rozdělení pracovišť do menších skupin dle počtu výkonů/rok jsou rozdíly rovněž zřetelně patrné: 5,86 % (více než 30 případů/rok); 7,30 % (17-30 případů/rok), 13,17 % (5-17 případů/rok), 11,19 % (méně než 5 případů/rok).

Na základě zjištěných výsledků bude nezbytné tyto výkony centralizovat do vysoce specializovaných hepatopankreatobiliárních výkonů zejména do velkoobjemových pracovišť. I ze zahraničních rešerší se ukazuje, že centralizace tohoto speciálního výkonu do velkokoobjemových zařízení významně urychluje diagnostiku a celý léčebný proces a zároveň snižuje pravděpodobnost úmrtí pacienta i dobu hospitalizace.

Ukazatel umožňuje také srovnání mezi méně a více úspěšnými pracovišti. U některých pracovišť standardizovaná mortalita významně překračuje referenční 90denní mortalitu 7,70 % ve sledovaném období let 2020 až 2022. Zejména mortalita tuto hodnotu překračuje u poskytovatelů s menším objemem výkonů (do 17 případů ročně), čímž se potvrzují závěry strukturálního ukazatele OUK_CHI_004_19, který počet 17 případů stanovuje jako prahovou hodnotu pro kvalitní poskytování této péče.

Odchylky ve standardizované mortalitě od referenční hodnoty 7,70 % byly zjištěny také u velkoobjemových zařízení nad 17 případů/rok. Standardizovaná mortalita se zde pohybovala v rozmezí 0,00 % – 22,85 %. Tyto údaje přispívají k hlubší analýze vlastních výsledků s cílem jejich zlepšení.

Kontextově byly zkoumány také chirurgické komplikace a ostatní komplikace v rámci dané hospitalizace. V případě velkoobjemových pracovišť byly zjištěny chirurgické komplikace u 44,13 % případů a ostatní komplikace u 16,29 % případů. V případě maloobjemových pracovišť (do 17 případů/rok) byly zjištěny chirurgické komplikace u 46,29 % a ostatní komplikace u 19,18 % případů. Existují však významné rozdíly mezi jednotlivými pracovišti, které by bylo vhodné hlouběji prozkoumat.

Hledáním rozdílů mezi úspěšnějšími a méně úspěšnými pracovišti na základě tohoto indikátoru bude možno dosáhnout stavu, kdy se tyto rozdíly méně úspěšných pracovišť od referenční hodnoty významně zmenší, a samotná referenční hodnota národní standardizované mortality se tak může významně snížit.

Z výsledků je zřejmé, že je třeba zlepšit vykazování zejména u laparoskopických operací, byť v posledních letech tento podíl narůstá. V posledním sledovaném roce 2022 však opět podíl těchto operací významně klesl na hodnoty okolo 4 % všech případů. Podíl těchto operací v zahraničí narůstá, v ČR je zřejmě i vinou špatného vykazování tento podíl nízký, případně se na řadě pracovišť vůbec nerealizuje.

Mezi velkoobjemovými a maloobjemovými pracovišti i mezi pracovišti samotnými existují také významné rozdíly v průměrné délce hospitalizace. U velkoobjemových pracovišť (více než 17 případů/rok) byla zjištěna průměrná délka hospitalizace 19,79 dní, zatímco u maloobjemových pracovišť (méně než 17 případů/rok) byla zjištěna průměrná délka hospitalizace 24,32 dní.

V průběhu zpracování ukazatele byly diskutovány následující nejčastější otázky:

 • Jak je ve výsledcích zohledněn vliv práce velkoobjemových chirurgů?
 • Má smysl zkoumat 90denní (tedy krátkodobou) mortalitu u infaustního stavu pacientů?
 • Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?

Tyto otázky jsou zodpovězeny v samostatné sekci.

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Ukazatel sleduje hospitalizační případy, u kterých byl proveden některý z resekčních výkonů na pankreatu, včetně kontextově sledovaných laparoskopických výkonů. Výstupem je 90denní mortalita, která je definována jako pooperační úmrtnost z jakékoli příčiny do 90 dnů po operaci, a komplikace související s operačním výkonem při hospitalizaci. Ukazatel porovnává na základě administrativních dat zdravotních pojišťoven mortalitu pacientů v definovaném časovém intervalu, u kterých byl proveden resekční výkon na pankreatu pro všechny definované diagnózy umožňující provést výkon plánovaně.

V rámci měření ukazatel sleduje kromě otevřených a laparoskopických operací dále v kontextu případy s výkony pro malignitu, poměřuje počet případů s provedenou totální pankreatoduodenektomií, parciální pankreatoduodenektomií, jejich kombinace a porovnává zastoupení těchto operačních řešení na jednotlivých pracovištích. Ukazatel měří kontextově rovněž výskyt definovaných komplikací (chirurgických vs. ostatních).

Hodnocené resekční výkony nejsou indikovány pouze z důvodu karcinomu pankreatu; indikace pro tyto výkony jsou nadefinovány šířeji.

V případě karcinomu pankreatu lze výsledek péče v definovaném intervalu přičíst kvalitě perioperační péče. Stádium nádoru T1-2, které je indikací k elektivnímu resekčnímu výkonu, není příčinou úmrtí do 90 dní od operace, resp. je příčinou velmi marginálně a není pro účely tohoto ukazatele signifikantní. Vzhledem k tomu, že aktuálně nelze propojit data Národního onkologického registru, který tyto informace eviduje, s anonymizovanými daty ZP nelze v této verzi ukazatele sledovat stadium ani grading tumoru.

Tento ukazatel kvality poskytnutých zdravotních služeb byl navržen Výborem České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Za hospitalizační případ je považována souvislá doba hospitalizace na lůžku akutní péče u jednoho poskytovatele zdravotních služeb bez ohledu na odbornost pracoviště. Hospitalizační případy jsou upřesněny následujícími definičními prvky:

Hlavní diagnóza (HDG): do výběru jsou zahrnuty všechny kódy MKN 10 na pozici HDG.

Výkony:
I. Primární resekční:

Otevřené i laparoskopické resekční výkony:

 • 51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ
 • 51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)
 • 51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE
 • 91795 (DRG) CENTRÁLNÍ RESEKCE PANKREATU
 • 91979 (DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE
 • 90881 (DRG) SPLENEKTOMIE LAPAROSKOPICKY pouze s HDG C25.1 a/nebo C25.2

Vedlejší diagnóza: (VDG) pro komplikace (pro účel tohoto ukazatele je rozdělena do 2 skupin):

a) Chirurgické komplikace:

 • T81* Komplikace výkonů nezařazené jinde
 • K65* peritonitida
 • K66* hemoperitoneum
 • K56* ileus
 • K63.2 Píštěl střeva

b) Ostatní komplikace:

 • A40* Streptokoková sepse
 • A41.4 Sepse způsobená anaeroby
 • A41* Jiná sepse
 • U04.9 Syndrom akutního respiračního selhání [SARS] NS
 • J95.2 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
 • J96.0 Akutní respirační selhání
 • J96.9 Respirační selhání NS
 • R65* Syndrom systémové zánětlivé odpovědi
 • J96.9 Respirační selhání NS
 • R65* Syndrom systémové zánětlivé odpovědi

II. Sekundární výkony pro komlpikace (pro účel tohoto ukazatele se jedná o definované komplikace vyžadující chirurgickou intervenci):

 • 89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ
 • 51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE (VÝSKYT V HOSPITALIZACI SOUČASNĚ S PRIMÁRNÍM VÝKONEM)
 • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
 • 51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVÁŽÍ
 • 51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU KONTROLOVANÉHO PODTLAKU
 • 51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU
 • 51396 PUNKCE A DRENÁŽ (+/- LAVÁŽ) DB
 • 89325 PUNKČNÍ DRENÁŽ RADIOLOGEM
 • 07572 /DRG/ DRUHÁ A DALŠÍ POOPERAČNÍ REVIZE PRO KRVÁCENÍ, INFEKCI NEBO JINOU KOMPLIKACI V CHIRURGICKÉ RÁNĚ V KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGII
 • 90840 /DRG/ REVIZE PŘI AKUTNÍ PANKREATITIDĚ
 • 90816 /DRG/ DRENÁŽ ABSCESU

Podmínkou je vykázání výkonu při téže hospitalizaci, jako byl vykázán nosný resekční výkon na pankreatu.


III. Úmrtí při hospitalizaci (pro účel sledování hospitalizační úmrtnosti)
Kód ukončení hospitalizace dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů:

 • 7 Pacient zemřel – vystaven poukaz na pitvu
 • 8 Pacient zemřel – nevystaven poukaz na pitvu

Exlusion kritéria (výluky):

 • K85* akutní pankreatitida na pozici vedlejší i hlavní diagnóza.
 • Posledních 90 dní sledovaného období z důvodu dostupnosti dat o mortalitě
 • Recidivy jsou vyloučeny; každému pacientovi je započtena pouze první hospitalizace
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 11/2020–06/2021.

Odborný panel byl složený ze zástupců:

 • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
 • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
 • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost ČCHS ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 24.6.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE2

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Objemové výstupy jednotlivých poskytovatelů je možné zveřejnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Chirurgie pankreatu představuje jednu z úzce specializovaných oblastí, kde výsledek závisí na erudici operatéra, související specializované perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením včetně pracovišť komplementu.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní. Plánované výkony jsou pro účel tohoto výsledkového ukazatele identifikovány z administrativních dat výkonem u poskytovatelů, u kterých byl proveden plánovaný resekční výkon na pankreatu. Dle popsaných podmínek ukazatel měří výskyt definovaných komplikací a současně i mortalitu kódem výkonu, a/nebo kódem vedlejší diagnózy v intervalu 90 dnů od primárního přijetí.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel sleduje více faktorů a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Výsledkový ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Období 01/2018 až 09/2022 s průběžnou aktualizací o další roky

STANDARDIZACE (ADJUSTACE) 

K adjustaci jsou použity pouze ověřené signifikantní prvky, mezi které patří věk a pohlaví pacienta.

Dále byly v rámci standardizace posuzovány následující faktory:

 • Hypertenzní nemoc v OA léčená – LP s ATC léčiva C02* na dokladu recept do 1 roku před operací
 • E10-E14* Diabetes mellitus
 • Užívání antikoagulancií v osobní anamnéze – identifikace LP z ATC B01* na dokladu recept 1 rok před měřením
 • Přítomnost léčené malignity v OA – ATC „L* “ vykázáno jako ZULP na dokladu 03 a/nebo doklad 01,02,06 s vykázanými výkony klinického
  vyšetření odbornosti 4*3 43021, 43022, 43023. Sledován výskyt v intervalu 6 měsíců před hospitalizací od začátku neoadjuvantní terapeutické série.

Vliv přítomnosti léčené hypertenze, užívání antikoagulancií, diabetu a jiné léčené malignity v osobní anamnéze byl při tvorbě ukazatele posouzen, ovšem ze statistického hlediska se neprokázal jako relevantní pro měřený výsledek.

V adjustaci nebylo možné zohlednit morbiditu pacientů (kvůli rozdílné míře přesnosti vykazovaní vedlejších diagnóz mezi jednotlivými poskytovateli). Z tohoto důvodu byla při srovnání použita také metoda stratifikace výsledků podle typu pracoviště dle níže definovaného rozdělení.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE 

Sledovány jsou všechny nemocnice, kde se vyskytl alespoň jeden z výše uvedených výkonů. Seznam zařízení se bude shodovat se seznamem pro objemový ukazatel OUK_CHI_004_19.

Rozdělení nemocnic dle velikosti:

 • Více než 30 případů za rok (>30)
 • Více než 16 případů až 30 případů za rok včetně (>16; ≤30)
 • Více než 5 případů až 16 případů za rok včetně (>5; ≤16)
 • Méně než 5 případů za rok (≤5)

Překladem se rozumí přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, který je vymezen rozdílným, identifikačním číslem zařízení (IČZ). Překlad pacienta je definován kódem 5 dle Metodiky VZP (pacient přeložen do ústavní péče) na akutní lůžko jiného poskytovatele zdravotních služeb (PZS). Výsledek (mortalita) bude vždy přiřazen pracovišti, které provedlo primární resekční výkon. Překlady v rámci zařízení (IČZ) jsou mimo rámec sledování a nejsou u tohoto ukazatele sledovány ani kontextově.

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 

Výstupem tohoto výsledkového ukazatele jsou hrubé a standardizované mortality a další kontextové výstupy pro všechna chirurgická pracoviště, která ve sledovaném období provedla aspoň jeden elektivní resekční výkon na pankreatu včetně 95% intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty při odhadu standardizované mortality daného poskytovatele zdravotních služeb.

VYMEZENÍ POJMŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝPOČET STANDARDIZOVANÉ MORTALITY

Referenční národní mortalita – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným resekčním výkonem na pankreatu zemřelých v ČR do 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) / vůči počtu všech pacientů s definovaným výkonem na pankreatu v ČR.

Hrubá mortalita poskytovatele zdravotních služeb (PZS) – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným resekčním výkonem na pankreatu zemřelých do 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) vůči počtu všech pacientů daného poskytovatele s definovaným výkonem a dg za sledované časové období (např. 1 rok).

Standardizovaná mortalita PZS – jedná se o hrubou mortalitu standardizovanou (adjustovanou) na příslušné adjustační faktory pomocí modelu logistické regrese vytvořeného na datech všech PZS v ČR. Důvodem adjustace je umožnění srovnání mezi pracovišti i v případě nerovnoměrně rozložené skladby pacientů.

Znázornění a interpretace výsledků ukazatele

Zařízení, která budou mít celý interval spolehlivosti pro standardizovanou mortalitu nad hodnotou národní referenční mortality, budou v grafu označena červený semaforem a budou zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových tabulek. Naopak pracoviště, která budou mít celý interval spolehlivosti standardizované mortality pod hodnotou národní referenční mortality, budou označena zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. Pracoviště, u kterých se bude interval spolehlivosti standardizované mortality překrývat s hodnotou národní referenční mortality, budou mít oranžový semafor – u těchto zařízení nebude statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší. Obdobným způsobem jsou výsledkové ukazatele znázorňovány ve většině zemí s vyspělou agendou měření kvality.

Metodika výpočtu standardizované mortality Rh

Aby hodnota výsledkového ukazatele opravdu odpovídala kvalitě daného poskytovatele, musíme ukazatel očistit od případného nežádoucího vlivu jiné skladby pacientů mezi poskytovateli. Tento proces se nazývá standardizace (adjustace) a jeho výsledkem jsou hodnoty ukazatelů, který by daný poskytovatel dosahoval, pokud by skladba jeho pacientů odpovídala skladbě pacientů v referenční populaci. Referenční populaci zpravidla tvoří všechny zkoumané případy všech zkoumaných nemocnic. Po standardizaci ukazatel tedy vyjadřuje, jak by srovnávaná zařízení byla úspěšná, kdyby léčila všechna úplně stejné pacienty, což je důležité. Popis metodiky jsme pro české prostředí převzali z americké agentury pro měření kvality AHRQ (publikace Quality indicators empirical methods, původní autor Stanford University, 2014).

Standardizovaná mortalita Rh v % je definována následujícím vzorcem:

Pozorovaná míra úmrtnosti Oh v čitateli vzorce vyjadřuje poměr opravdového počtu pacientů dané nemocnice, kteří zemřeli po výkonu na pankreatu, k celkovému počtu pacientů dané nemocnice, kteří byli léčeni s definovanou hlavní diagnózou. Proměnná yj nabývá hodnoty 1, pokud úmrtí opravdu nastalo a 0 pokud nenastalo. Proměnná nh vyjadřuje počet pacientů léčených v dané nemocnici.

Očekávaná míra úmrtnosti Eh ve jmenovateli vzorce vyjadřuje, jakou pozorovanou míru úmrtnosti očekáváme při daných charakteristikách pacientů dané nemocnice. Proměnná ŷj vyjadřuje vypočítanou pravděpodobnost, že u pacienta j se svými danými charakteristikami úmrtí nastane. Tato pravděpodobnost je pro každého pacienta na základě jeho charakteristik vypočítána na základě modelu logistické regrese. Model je vytvořen z dat všech sledovaných zařízení a po vytvoření umí pro každého pacienta předpovědět na základě jeho charakteristik pravděpodobnost jeho úmrtí. Součet těchto očekávaných pravděpodobností úmrtí pacientů z daného zařízení vydělený počtem pacientů nh léčených s definovanou dg v daném zařízení určuje očekávanou míru úmrtnosti Eh.

Finálně získáme standardizovanou míru úmrtnosti vynásobením podílu pozorované míry úmrtnosti Oh a očekávané míry úmrtnosti Eh (na základě modelu) s referenční národní mortalitou α.


METODIKA TVORBY LOGISTICKÉHO REGRESNÍHO MODELU PRO ODHAD OČEKÁVANÉ MÍRY ÚMRTNOSTI Eh

Tvorba modelu zažíná určením standardizačních rizikových faktorů (tzv. adjustační faktory), které by mohly ovlivnit výsledek srovnání, a ve kterých se zařízení liší. Pokud není předpokládán vliv faktoru na výsledek nebo je jeho rozložení mezi zařízeními homogenní, není třeba tento faktor do standardizace zařazovat.

Jedná se o vícerozměrný statistický model, kde vysvětlovanou proměnnou y je nějaká binární proměnná s hodnotami 0 a 1 (např. úmrtnost) a vysvětlujícími proměnnými xi jsou jednotlivé potenciální vstupní rizikové faktory. Výstupem logistické regrese je rovnice pro odhad pravděpodobnosti např. úmrtnosti pro konkrétní kombinaci rizikových faktorů daného pacienta. Tvar rovnice je následující:

Za x1,…, xn dosadíme hodnoty jednotlivých proměnných pro konkrétního pacienta. Koeficienty β1, …, βn jsou koeficienty modelu.

Pro výpočet jsou použita administrativní data zdravotních pojišťoven pouze těch pacientů, u nichž jsou dostupné všechny následující údaje:

 • Datum přijetí k hospitalizaci
 • IČZ (identifikační číslo zařízení)
 • Věk pacienta
 • Pohlaví pacienta
 • Hlavní diagnóza /HDG/ dle definice
 • Vedlejší diagnózy /VDG/ dle MKN 10
 • Příznak úmrtí dle kódu ukončení hospitalizace nebo dle registru pojištěnců

METODIKA VÝPOČTU 95% INTERVALU SPOLEHLIVOSTI PRO STANDARDIZOVANOU MORTALITU DANÉHO ZAŘÍZENÍ

95% interval spolehlivosti pro standardizovanou mortalitu daného zařízení je vypočítán podle vzorce:

Interval spolehlivosti 95% = , kde

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Expertní panel se shodl, že tento výsledkový ukazatel potvrzuje doporučení ze předchozí objemového ukazatele OUK_CHI_004_19 a dobře na něj svými výstupy navazuje. Při interpretaci výsledků je třeba se orientovat podle referenčních hodnot mortality pro celou ČR a současně podle kontextových údajů tohoto výsledkového ukazatele. Podrobně je tato interpretace uvedena v abstraktu výše.

Zařízení, která mají celý interval spolehlivosti nad hodnotou průměrného výsledku (v tomto případě populační mortality či pooperačních komplikací), jsou doporučena k dalšímu sledování. Naopak zařízení, která mají celý interval pod hodnotou průměrného populačního výsledku, mohou sloužit jako příklad dobré praxe v daném oboru. Ostatní zařízení nelze z hlediska standardizovaného výsledku statisticky posoudit. Tento výsledkový ukazatel vnímáme stejně jako v anglickém NHS jako tzv. „Smoke indikátor“. Nejde tedy o žebříčky výsledků jednotlivých zařízení, ale o případné upozornění na možný „doutnající“ problém v některém centru, který bude zasluhovat případný podrobnější pohled.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Z pohledu sledování onkologického stadia nádoru mohou být k výkonu přijati pacienti ve stádiu dle TNM klasifikace T1-T4. Ukazatel tedy aktuálně nesleduje stadium ani grading tumoru. V dalším rozvoji ukazatele od roku 2020 bude možné sledovat stádium tumoru prostřednictvím CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven v případě, že jejich vykazování PZS bude dostatečně kvalitní.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K DISKUSI 

Řešení problému velkoobjemovými chirurgy:
Častým argumentem proti centralizaci specializovaných výkonů je skutečnost, že místo objemu výkonů na zařízení (tzv „hospital volume“) by se měl posuzovat zejména počet výkonů na chirurga (tzv „surgery volume“). Tedy, že velkoobjemový chirurg může dělat stejný výkon ve více zařízeních. Toto však z českých administrativních dat není možné zjistit. Studie potvrzující vysokou korelaci mezi kvantitou a kvalitou popisují však velice podrobně nejen důležitost erudice daného chirurga, ale zejména celého týmu nemocnice při vzniku následných komplikací po samotném výkonu, kdy už samotný velkoobjemový chirurg není přítomen.

Nevýznamnost ukazatele z důvodu infaustního stavu pacientů směřovaných k resekci pankreatu:
Ukazatel 90denní standardizované mortality pacientů po resekčním výkonu na pankreatu v sobě odráží zejména kvalitu provedení samotné operace, ale také kvalitu následné péče celého týmu. Neodráží dlouhodobé přežití pacientů. Pacienti po resekci karcinomu pankreatu dnes běžně žijí i několik let, přičemž každý den je pro ně cenný. Argument nedůležitosti tohoto ukazatele z důvodu častého infaustního stavu většiny pacientů tedy není jednoznačný. Kromě resekčních výkonů z důvodu malignity jsou v definici také navíc výkony pro nemaligní onemocnění pankreatu.

Nemožnost srovnání pracovišť z důvodu jiné skladby pacientů indikovaných k resekci pankreatu:
Možnost srovnání pracovišť i při případné rozdílné skladbě pacientů je zajištěna principem stratifikace pracovišť a principem standardizace dat. Na základě principu stratifikace jsou v rámci ukazatele srovnávána vždy pouze pracoviště podobné velikosti. Na základě principu standardizace jsou prostřednictvím modelu logistické regrese výsledky srovnání spravedlivě standardizovány (adjustovány) na věk pacientů, jejich pohlaví, ale také na důležité komorbidity. Pokud má tedy některé zařízení v datech vyšší věk pacientů nebo třeba častější výskyt důležitých komorbidit, výsledek toto spravedlivě reflektuje, přestože se tato velká rozdílnost pacientů mezi pracovišti v datech nepotvrdila. V případě ukazatele 90denní standardizované mortality pacientů po resekčním výkonu na pankreatu je také u každého pracoviště uveden procentní podíl pacientů s diagnózou C* případně C25*, který umožní pro každé pracoviště posoudit poměr maligních a nemaligních výkonů na pankreatu a usnadní úvahy, zda poměrně významné rozdíly mezi pracovišti jsou způsobeny pouze jinou skladbou pacientů, nebo je rozdíly možno zlepšit hledáním rozdílů mezi pracovišti s horšími a lepšími hodnotami uvedeného ukazatele.

REŠERŠE 

[1] NQF: Quality Positioning System ™ (qualityforum.org)
Pancreatic Resection Mortality Rate (IQI 9)

[2] NQF: Quality Positioning System ™ (qualityforum.org)
Pancreatic Resection Volume (IQI 2)

[3] Initiative Qualitätsmedizin: IQM (initiative-qualitaetsmedizin.de)
Eingriffe am Pankreas gesamt (Alter >19, ohne Transplantation), Anteil Todesfälle)

[4] Initiative Qualitätsmedizin: IQM (initiative-qualitaetsmedizin.de)
Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas – Mindestmenge pro Krankenhaus

[5] Bundesamt für Gesundheit BAG (admin.ch)
E.7 Operace pankreatu (Operationen am Pankreas)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 


Porovnání nemocnic podle počtu případů (2022)
Počet případů
za rok
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 551 43 7.80% 32 5.81% 43.01% 18.33%
Více než 30 případů 324 64.16 18 5.56% 5.53% 2.49% ; 8.56% 12 3.67% 42.90% 17.57% 20.06 5,25%/94,75% 3.40% 24.38% 60.19% 11.42% 59.57% 79.32% 2.16% 1.85% 31.79% 39.20% 10.19%
17 až 30 případů 102 64.28 10 9.80% 9.98% 4.51% ; 15.45% 9 8.95% 37.49% 17.89% 21.73 0,98%/99,02% 1.96% 39.22% 47.06% 11.76% 61.76% 76.47% 0.00% 0.98% 26.47% 37.25% 3.92%
5 až 16 případů 105 63.70 13 12.38% 12.25% 6.94% ; 17.57% 9 8.59% 46.27% 20.65% 24.67 4,76%/95,24% 3.81% 24.76% 56.19% 14.29% 57.14% 80.95% 1.90% 0.95% 24.76% 28.57% 6.67%
Méně než 5 případů 20 64.45 2 10.00% 10.43% -2.08% ; 22.93% 2 10.55% 55.80% 20.62% 34.05 0,00%/100,00% 5.00% 30.00% 55.00% 10.00% 50.00% 85.00% 0.00% 0.00% 25.00% 10.00% 5.00%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Porovnání otevřeného a laparoskopického přístupu (2022)
Přístup Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 551 43 7.80% 32 5.81% 43.01% 18.33%
Laparoskopicky 23 60.96 0 0.00% 0.00% -12.26% ; 12.26% 0 0.00% 35.61% 23.67% 18.48 0.00% 34.78% 47.83% 4.35% 65.22% 73.91% 4.35% 0.00% 17.39% 26.09% 8.70%
Otevřené 528 64.24 43 8.14% 8.10% 5.72% ; 10.47% 32 6.02% 43.33% 18.12% 21.90 3.41% 27.08% 57.20% 12.31% 58.90% 79.55% 1.52% 1.52% 29.73% 36.17% 8.14%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


90denní mortalita po resekčním výkonu na pankreatu (2022)
Velikostní kategorie byly dle metodiky měření stanoveny na základě počtu případů za rok.
referenční hodnota █ více než 30 případů █ 17-30 případů █ 5-16 případů █ Méně než 5 případů
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Počet případů v nemocnici za rok (2022)
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Porovnání nemocnic (2022)
Název zařízení Kategorie Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 551 43 7.80% 32 5.81% 43.01% 18.33%
* Více než 30 případů 58 67.50 8 13.79% 13.21% 6.17% ; 20.24% 7 11.21% 59.01% 11.90% 19.40 0,00%/100,00% 6.90% 15.52% 72.41% 5.17% 51.72% 77.59% 3.45% 0.00% 32.76% 44.83% 13.79%
* Více než 30 případů 58 64.19 6 10.34% 10.02% 2.94% ; 17.09% 3 4.98% 22.24% 28.72% 16.76 0,00%/100,00% 5.17% 24.14% 58.62% 12.07% 72.41% 84.48% 1.72% 1.72% 27.59% 37.93% 6.90%
* Více než 30 případů 24 55.17 1 4.17% 4.70% -7.17% ; 16.57% 0 0.00% 33.26% 13.32% 21.96 12,50%/87,50% 0.00% 37.50% 45.83% 16.67% 33.33% 70.83% 0.00% 0.00% 20.83% 41.67% 16.67%
* Více než 30 případů 33 60.36 1 3.03% 3.49% -6.74% ; 13.71% 1 3.70% 79.98% 19.54% 22.03 6,06%/93,94% 9.09% 18.18% 30.30% 42.42% 51.52% 60.61% 3.03% 0.00% 42.42% 36.36% 15.15%
* Více než 30 případů 43 66.28 1 2.33% 2.25% -5.97% ; 10.47% 1 2.18% 23.36% 9.23% 20.44 2,33%/97,67% 0.00% 20.93% 67.44% 9.30% 65.12% 76.74% 0.00% 2.33% 30.23% 37.21% 4.65%
* Více než 30 případů 48 65.42 1 2.08% 2.04% -5.78% ; 9.85% 0 0.00% 33.23% 4.10% 20.71 2,08%/97,92% 0.00% 22.92% 66.67% 8.33% 58.33% 87.50% 2.08% 4.17% 41.67% 41.67% 4.17%
* Více než 30 případů 25 62.56 0 0.00% 0.00% -10.97% ; 10.97% 0 0.00% 35.71% 11.92% 17.80 0,00%/100,00% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 60.00% 92.00% 0.00% 0.00% 28.00% 28.00% 16.00%
* Více než 30 případů 35 65.17 0 0.00% 0.00% -9.04% ; 9.04% 0 0.00% 65.25% 41.72% 23.74 28,57%/71,43% 2.86% 31.43% 62.86% 2.86% 71.43% 80.00% 5.71% 5.71% 25.71% 40.00% 11.43%
* 17 až 30 případů 23 64.96 4 17.39% 17.28% 5.90% ; 28.65% 3 12.83% 43.43% 12.97% 16.48 4,35%/95,65% 0.00% 34.78% 60.87% 4.35% 60.87% 73.91% 0.00% 0.00% 26.09% 34.78% 4.35%
* 17 až 30 případů 22 60.32 3 13.64% 15.76% 3.21% ; 28.30% 3 16.25% 37.14% 19.79% 19.18 0,00%/100,00% 0.00% 54.55% 31.82% 13.64% 63.64% 77.27% 0.00% 0.00% 22.73% 45.45% 4.55%
* 17 až 30 případů 19 67.37 2 10.53% 9.61% -2.39% ; 21.62% 2 9.43% 25.98% 34.86% 19.74 0,00%/100,00% 0.00% 31.58% 57.89% 10.53% 63.16% 78.95% 0.00% 0.00% 47.37% 52.63% 0.00%
* 17 až 30 případů 25 64.04 1 4.00% 4.03% -6.96% ; 15.03% 1 4.04% 36.13% 8.06% 26.20 0,00%/100,00% 0.00% 32.00% 52.00% 16.00% 52.00% 72.00% 0.00% 0.00% 12.00% 32.00% 4.00%
* 17 až 30 případů 13 65.77 0 0.00% 0.00% -15.54% ; 15.54% 0 0.00% 47.46% 16.17% 29.62 0,00%/100,00% 15.38% 46.15% 23.08% 15.38% 76.92% 84.62% 0.00% 7.69% 30.77% 15.38% 7.69%
* 5 až 16 případů 11 62.73 3 27.27% 27.77% 11.11% ; 44.43% 2 18.96% 36.14% 18.18% 20.64 0,00%/100,00% 0.00% 36.36% 63.64% 0.00% 54.55% 72.73% 9.09% 0.00% 18.18% 18.18% 18.18%
* 5 až 16 případů 8 64.38 2 25.00% 22.91% 4.38% ; 41.45% 1 11.58% 72.75% 58.26% 27.88 12,50%/87,50% 0.00% 12.50% 50.00% 37.50% 62.50% 75.00% 0.00% 0.00% 25.00% 37.50% 0.00%
* 5 až 16 případů 10 59.80 2 20.00% 21.93% 3.80% ; 40.06% 1 11.55% 59.81% 31.06% 32.10 0,00%/100,00% 10.00% 10.00% 70.00% 10.00% 60.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%
* 5 až 16 případů 6 66.33 1 16.67% 15.87% -5.94% ; 37.69% 1 15.50% 83.61% 16.40% 24.50 0,00%/100,00% 0.00% 16.67% 33.33% 50.00% 66.67% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 12 68.00 2 16.67% 15.23% 0.12% ; 30.33% 2 14.87% 33.14% 7.95% 14.42 0,00%/100,00% 0.00% 8.33% 83.33% 8.33% 66.67% 100.00% 8.33% 0.00% 25.00% 41.67% 16.67%
* 5 až 16 případů 8 54.38 1 12.50% 14.27% -6.41% ; 34.96% 1 16.15% 48.80% 25.77% 42.12 0,00%/100,00% 0.00% 12.50% 75.00% 12.50% 37.50% 75.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 8 61.38 1 12.50% 12.19% -6.93% ; 31.30% 1 13.10% 36.27% 11.88% 18.00 0,00%/100,00% 12.50% 0.00% 62.50% 25.00% 75.00% 87.50% 0.00% 0.00% 62.50% 12.50% 0.00%
* 5 až 16 případů 11 63.73 1 9.09% 9.45% -7.38% ; 26.29% 0 0.00% 36.60% 18.56% 19.45 9,09%/90,91% 0.00% 9.09% 81.82% 0.00% 63.64% 90.91% 0.00% 0.00% 36.36% 9.09% 0.00%
* 5 až 16 případů 10 68.50 0 0.00% 0.00% -16.75% ; 16.75% 0 0.00% 20.11% 19.51% 18.70 0,00%/100,00% 0.00% 10.00% 70.00% 20.00% 50.00% 70.00% 0.00% 0.00% 10.00% 30.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 10 64.40 0 0.00% 0.00% -17.70% ; 17.70% 0 0.00% 71.00% 10.35% 17.80 0,00%/100,00% 20.00% 70.00% 0.00% 10.00% 50.00% 60.00% 0.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00%
* 5 až 16 případů 6 66.83 0 0.00% 0.00% -21.52% ; 21.52% 0 0.00% 49.12% 31.43% 54.83 16,67%/83,33% 0.00% 83.33% 0.00% 16.67% 16.67% 66.67% 0.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67%
* 5 až 16 případů 5 62.80 0 0.00% 0.00% -23.35% ; 23.35% 0 0.00% 19.25% 0.00% 22.00 40,00%/60,00% 0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 80.00% 100.00% 0.00% 0.00% 60.00% 60.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 65.33 1 33.33% 31.14% 0.59% ; 61.70% 1 31.76% 32.71% 31.61% 17.00 0,00%/100,00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00%
* Méně než 5 případů 5 64.20 1 20.00% 20.89% -4.14% ; 45.92% 1 21.29% 60.86% 41.26% 29.20 0,00%/100,00% 20.00% 0.00% 60.00% 20.00% 40.00% 80.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00%
* Méně než 5 případů 2 73.00 0 0.00% 0.00% -33.11% ; 33.11% 0 0.00% 47.41% 0.00% 18.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 64.50 0 0.00% 0.00% -38.85% ; 38.85% 0 0.00% 100.15% 50.00% 45.50 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 72.00 0 0.00% 0.00% -56.96% ; 56.96% 0 0.00% 107.89% 0.00% 72.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 4 61.25 0 0.00% 0.00% -30.02% ; 30.02% 0 0.00% 25.79% 0.00% 37.25 0,00%/100,00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 60.00 0 0.00% 0.00% -36.80% ; 36.80% 0 0.00% 71.04% 0.00% 45.33 0,00%/100,00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Přehled počtu případů (2022)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
4002000 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Více než 30 případů za rok
5002000 Fakultní nemocnice v Motole Více než 30 případů za rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Více než 30 případů za rok
10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Více než 30 případů za rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové Více než 30 případů za rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno Více než 30 případů za rok
72931000 Masarykův onkologický ústav Více než 30 případů za rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc Více než 30 případů za rok
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 17 až 30 případů za rok
4005000 Thomayerova nemocnice 17 až 30 případů za rok
5004000 Nemocnice Na Homolce 17 až 30 případů za rok
32006000 Nemocnice České Budějovice, a.s. 17 až 30 případů za rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň 17 až 30 případů za rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce 5 až 16 případů za rok
23101000 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 5 až 16 případů za rok
26001000 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. 5 až 16 případů za rok
53201000 Nemocnice Jablonec n. N., p.o. 5 až 16 případů za rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 5 až 16 případů za rok
59001000 KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 5 až 16 případů za rok
64001000 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 5 až 16 případů za rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice 5 až 16 případů za rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 5 až 16 případů za rok
82001000 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 5 až 16 případů za rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. 5 až 16 případů za rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava 5 až 16 případů za rok
50100000 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. Méně než 5 případů za rok
60001000 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Méně než 5 případů za rok
62001000 Nemocnice Pk, a.s. - Chrudim Méně než 5 případů za rok
72048000 Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. Méně než 5 případů za rok
75002000 Nemocnice Kyjov, p.o. Méně než 5 případů za rok
76001000 Nemocnice Jihlava, p.o. Méně než 5 případů za rok
86102000 Nemocnice Třinec, p.o. Méně než 5 případů za rok
Porovnání nemocnic podle počtu případů (2021)
Počet případů
za rok
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 645 47 7.29% 35 5.43% 45.27% 14.42%
Více než 30 případů 362 62.49 20 5.52% 5.56% 2.77% ; 8.35% 16 4.42% 41.08% 15.92% 19.04 14,92%/85,08% 5.80% 25.69% 59.39% 8.56% 59.94% 80.11% 3.87% 3.31% 31.77% 32.87% 9.39%
17 až 30 případů 150 63.25 8 5.33% 5.53% 1.13% ; 9.93% 6 4.13% 51.78% 10.08% 19.67 3,33%/96,67% 4.67% 36.00% 48.67% 10.67% 53.33% 74.67% 1.33% 0.67% 27.33% 30.67% 8.00%
5 až 16 případů 110 64.38 15 13.64% 13.18% 8.22% ; 18.13% 9 7.97% 51.18% 13.67% 22.05 2,73%/97,27% 2.73% 33.64% 53.64% 10.00% 55.45% 78.18% 3.64% 2.73% 39.09% 30.00% 6.36%
Méně než 5 případů 23 69.26 4 17.39% 14.92% 4.70% ; 25.14% 4 15.98% 41.31% 22.54% 24.57 4,35%/95,65% 0.00% 47.83% 52.17% 0.00% 65.22% 78.26% 0.00% 0.00% 34.78% 30.43% 4.35%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Porovnání otevřeného a laparoskopického přístupu (2021)
Přístup Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 645 47 7.29% 35 5.43% 45.27% 14.42%
Laparoskopicky 63 64.60 6 9.52% 8.85% 2.42% ; 15.27% 6 9.08% 44.67% 25.45% 17.19 4.76% 36.51% 52.38% 3.17% 73.02% 85.71% 1.59% 1.59% 23.81% 36.51% 7.94%
Otevřené 582 63.09 41 7.04% 7.10% 4.90% ; 9.31% 29 5.01% 45.34% 13.23% 20.19 4.81% 29.55% 56.01% 9.62% 56.19% 77.66% 3.26% 2.58% 32.99% 31.27% 8.42%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


90denní mortalita po resekčním výkonu na pankreatu (2021)
Velikostní kategorie byly dle metodiky měření stanoveny na základě počtu případů za rok.
referenční hodnota █ více než 30 případů █ 17-30 případů █ 5-16 případů █ Méně než 5 případů
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Počet případů v nemocnici za rok (2021)
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Porovnání nemocnic (2021)
Název zařízení Kategorie Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 645 47 7.29% 35 5.43% 45.27% 14.42%
* Více než 30 případů 51 62.10 6 11.76% 12.32% 4.74% ; 19.91% 6 12.01% 58.19% 11.68% 23.65 7,84%/92,16% 13.73% 19.61% 50.98% 15.69% 58.82% 74.51% 3.92% 0.00% 39.22% 49.02% 11.76%
* Více než 30 případů 47 65.19 5 10.64% 9.66% 2.31% ; 17.02% 5 9.88% 40.47% 33.94% 18.64 97,87%/2,13% 6.38% 27.66% 63.83% 2.13% 72.34% 85.11% 2.13% 2.13% 25.53% 34.04% 10.64%
* Více než 30 případů 46 66.22 3 6.52% 5.93% -1.51% ; 13.37% 0 0.00% 19.98% 2.20% 16.74 0,00%/100,00% 2.17% 21.74% 73.91% 2.17% 71.74% 86.96% 2.17% 6.52% 41.30% 36.96% 2.17%
* Více než 30 případů 32 60.81 1 3.12% 3.50% -6.40% ; 13.40% 1 3.42% 43.71% 37.68% 16.47 6,25%/93,75% 0.00% 37.50% 53.12% 3.12% 59.38% 75.00% 0.00% 3.12% 37.50% 34.38% 0.00%
* Více než 30 případů 76 60.58 2 2.63% 3.02% -3.48% ; 9.51% 2 2.91% 24.96% 19.83% 17.38 0,00%/100,00% 9.21% 18.42% 63.16% 9.21% 64.47% 86.84% 7.89% 5.26% 30.26% 22.37% 15.79%
* Více než 30 případů 36 62.42 1 2.78% 2.91% -6.12% ; 11.94% 0 0.00% 25.29% 5.63% 25.69 0,00%/100,00% 2.78% 25.00% 58.33% 13.89% 50.00% 77.78% 5.56% 5.56% 36.11% 25.00% 13.89%
* Více než 30 případů 74 61.47 2 2.70% 2.52% -3.42% ; 8.45% 2 2.48% 64.26% 7.76% 17.15 2,70%/97,30% 2.70% 33.78% 52.70% 10.81% 45.95% 72.97% 2.70% 1.35% 21.62% 32.43% 6.76%
* 17 až 30 případů 23 64.87 4 17.39% 17.47% 6.41% ; 28.53% 4 17.95% 45.03% 8.95% 12.35 8,70%/91,30% 4.35% 21.74% 69.57% 4.35% 60.87% 73.91% 0.00% 0.00% 17.39% 21.74% 17.39%
* 17 až 30 případů 21 64.10 2 9.52% 10.23% -1.73% ; 22.20% 1 5.11% 63.73% 19.51% 18.19 4,76%/95,24% 0.00% 47.62% 47.62% 4.76% 52.38% 85.71% 0.00% 0.00% 19.05% 42.86% 9.52%
* 17 až 30 případů 29 62.55 1 3.45% 3.75% -6.50% ; 13.99% 1 3.65% 34.60% 3.46% 22.55 0,00%/100,00% 0.00% 41.38% 51.72% 6.90% 41.38% 72.41% 0.00% 0.00% 34.48% 31.03% 13.79%
* 17 až 30 případů 30 63.93 1 3.33% 3.51% -6.40% ; 13.41% 0 0.00% 47.94% 20.46% 18.33 6,67%/93,33% 0.00% 50.00% 46.67% 3.33% 60.00% 83.33% 0.00% 3.33% 36.67% 36.67% 3.33%
* 17 až 30 případů 27 63.59 0 0.00% 0.00% -10.25% ; 10.25% 0 0.00% 56.28% 7.49% 27.11 0,00%/100,00% 11.11% 22.22% 51.85% 14.81% 55.56% 62.96% 0.00% 0.00% 29.63% 22.22% 0.00%
* 17 až 30 případů 20 60.05 0 0.00% 0.00% -11.71% ; 11.71% 0 0.00% 70.32% 0.00% 17.45 0,00%/100,00% 15.00% 30.00% 20.00% 35.00% 50.00% 70.00% 10.00% 0.00% 20.00% 30.00% 5.00%
* 5 až 16 případů 11 65.73 3 27.27% 34.10% 16.26% ; 51.94% 2 22.97% 80.69% 29.84% 23.36 0,00%/100,00% 0.00% 9.09% 81.82% 9.09% 81.82% 90.91% 0.00% 0.00% 36.36% 18.18% 9.09%
* 5 až 16 případů 16 65.44 5 31.25% 27.58% 15.15% ; 40.00% 3 16.97% 43.61% 12.41% 22.75 0,00%/100,00% 0.00% 31.25% 50.00% 18.75% 50.00% 81.25% 0.00% 0.00% 37.50% 43.75% 6.25%
* 5 až 16 případů 10 61.70 2 20.00% 21.51% 4.16% ; 38.87% 2 20.18% 87.30% 29.22% 22.80 0,00%/100,00% 0.00% 40.00% 50.00% 10.00% 70.00% 90.00% 0.00% 0.00% 60.00% 30.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 6 62.67 1 16.67% 16.91% -4.85% ; 38.66% 1 17.05% 33.32% 0.00% 14.00 50,00%/50,00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67% 50.00% 66.67% 0.00% 0.00% 50.00% 66.67% 0.00%
* 5 až 16 případů 10 68.90 2 20.00% 16.45% 1.28% ; 31.63% 0 0.00% 61.95% 10.16% 29.10 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 90.00% 0.00% 0.00% 40.00% 40.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 6 67.83 1 16.67% 13.83% -5.85% ; 33.51% 1 14.39% 50.40% 16.62% 19.83 0,00%/100,00% 33.33% 50.00% 16.67% 0.00% 33.33% 50.00% 33.33% 0.00% 83.33% 50.00% 33.33%
* 5 až 16 případů 15 62.07 1 6.67% 6.88% -7.00% ; 20.75% 0 0.00% 19.77% 6.62% 21.93 0,00%/100,00% 0.00% 33.33% 53.33% 13.33% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 26.67% 20.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 9 61.11 0 0.00% 0.00% -17.89% ; 17.89% 0 0.00% 10.85% 10.94% 14.33 0,00%/100,00% 0.00% 44.44% 55.56% 0.00% 66.67% 66.67% 22.22% 22.22% 33.33% 11.11% 22.22%
* 5 až 16 případů 7 65.71 0 0.00% 0.00% -20.25% ; 20.25% 0 0.00% 74.63% 14.79% 34.86 0,00%/100,00% 14.29% 57.14% 28.57% 0.00% 71.43% 71.43% 0.00% 0.00% 14.29% 14.29% 14.29%
* 5 až 16 případů 13 65.08 0 0.00% 0.00% -13.52% ; 13.52% 0 0.00% 52.70% 7.51% 19.38 0,00%/100,00% 0.00% 46.15% 38.46% 15.38% 30.77% 76.92% 0.00% 0.00% 38.46% 30.77% 0.00%
* 5 až 16 případů 7 62.29 0 0.00% 0.00% -20.17% ; 20.17% 0 0.00% 70.17% 14.10% 18.29 0,00%/100,00% 0.00% 28.57% 57.14% 14.29% 100.00% 100.00% 0.00% 14.29% 28.57% 14.29% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 64.00 1 100.00% 76.81% 30.44% ; 123.17% 1 75.70% 90.91% 91.47% 9.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 74.50 1 50.00% 57.59% 17.44% ; 97.74% 1 65.61% 63.44% 60.04% 11.50 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 64.00 1 50.00% 50.59% 12.96% ; 88.23% 1 50.21% 50.68% 101.27% 22.50 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 69.33 1 33.33% 21.98% -2.83% ; 46.78% 1 23.35% 31.64% 0.00% 20.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 66.67% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 33.33% 0.00%
* Méně než 5 případů 4 71.25 0 0.00% 0.00% -22.16% ; 22.16% 0 0.00% 25.48% 0.00% 24.25 0,00%/100,00% 0.00% 25.00% 75.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 65.00 0 0.00% 0.00% -37.15% ; 37.15% 0 0.00% 0.00% 0.00% 16.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 76.00 0 0.00% 0.00% -39.26% ; 39.26% 0 0.00% 100.41% 0.00% 43.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 5 69.80 0 0.00% 0.00% -22.89% ; 22.89% 0 0.00% 65.53% 21.34% 40.60 20,00%/80,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 60.00% 80.00% 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 20.00%
* Méně než 5 případů 1 66.00 0 0.00% 0.00% -64.41% ; 64.41% 0 0.00% 0.00% 0.00% 22.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 73.00 0 0.00% 0.00% -40.90% ; 40.90% 0 0.00% 0.00% 0.00% 15.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Přehled počtu případů (2021)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
4002000 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Více než 30 případů za rok
5004000 Nemocnice Na Homolce Více než 30 případů za rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Více než 30 případů za rok
10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Více než 30 případů za rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové Více než 30 případů za rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno Více než 30 případů za rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc Více než 30 případů za rok
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 17 až 30 případů za rok
4005000 Thomayerova nemocnice 17 až 30 případů za rok
5002000 Fakultní nemocnice v Motole 17 až 30 případů za rok
32006000 Nemocnice České Budějovice, a.s. 17 až 30 případů za rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice 17 až 30 případů za rok
72931000 Masarykův onkologický ústav 17 až 30 případů za rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce 5 až 16 případů za rok
23101000 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 5 až 16 případů za rok
26001000 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. 5 až 16 případů za rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň 5 až 16 případů za rok
50100000 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. 5 až 16 případů za rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 5 až 16 případů za rok
59001000 KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 5 až 16 případů za rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 5 až 16 případů za rok
82001000 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 5 až 16 případů za rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. 5 až 16 případů za rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava 5 až 16 případů za rok
42008000 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Méně než 5 případů za rok
53201000 Nemocnice Jablonec n. N., p.o. Méně než 5 případů za rok
60001000 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Méně než 5 případů za rok
62001000 Nemocnice Pk, a.s. - Chrudim Méně než 5 případů za rok
64001000 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Méně než 5 případů za rok
72037000 Vojenská nemocnice Brno Méně než 5 případů za rok
72048000 Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. Méně než 5 případů za rok
76001000 Nemocnice Jihlava, p.o. Méně než 5 případů za rok
90001000 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Méně než 5 případů za rok
91001000 Městská nemocnice Ostrava Méně než 5 případů za rok
Porovnání nemocnic podle počtu případů (2020)
Počet případů
za rok
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 641 48 7.49% 33 5.15% 45.09% 17.94%
Více než 30 případů 366 63.12 22 6.01% 6.05% 3.24% ; 8.87% 15 4.13% 45.19% 16.40% 19.14 19,95%/80,05% 6.01% 23.77% 58.20% 12.02% 59.02% 78.14% 1.91% 4.10% 28.42% 31.15% 7.10%
17 až 30 případů 158 64.04 15 9.49% 9.58% 5.29% ; 13.87% 10 6.49% 45.17% 19.88% 20.30 0,00%/100,00% 5.06% 33.54% 56.96% 4.43% 61.39% 81.65% 0.63% 0.00% 24.68% 31.65% 4.43%
5 až 16 případů 91 64.47 9 9.89% 9.31% 3.85% ; 14.76% 7 7.00% 51.33% 21.23% 24.86 8,79%/91,21% 4.40% 24.18% 58.24% 13.19% 56.04% 76.92% 0.00% 0.00% 38.46% 27.47% 4.40%
Méně než 5 případů 26 62.19 2 7.69% 8.24% -2.65% ; 19.13% 1 4.22% 19.82% 15.99% 22.04 0,00%/100,00% 0.00% 30.77% 65.38% 3.85% 42.31% 65.38% 0.00% 0.00% 19.23% 19.23% 3.85%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Porovnání otevřeného a laparoskopického přístupu (2020)
Přístup Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 641 48 7.49% 33 5.15% 45.09% 17.94%
Laparoskopicky 81 64.44 7 8.64% 8.62% 2.67% ; 14.57% 3 3.77% 43.58% 22.77% 20.44 4.94% 20.99% 64.20% 9.88% 80.25% 87.65% 2.47% 2.47% 37.04% 24.69% 6.17%
Otevřené 560 63.36 41 7.32% 7.32% 5.06% ; 9.59% 30 5.34% 45.30% 17.26% 20.35 5.36% 27.32% 57.32% 10.00% 55.36% 76.96% 1.07% 2.32% 27.32% 31.07% 5.89%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


90denní mortalita po resekčním výkonu na pankreatu (2020)
Velikostní kategorie byly dle metodiky měření stanoveny na základě počtu případů za rok.
referenční hodnota █ více než 30 případů █ 17-30 případů █ 5-16 případů █ Méně než 5 případů
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Počet případů v nemocnici za rok (2020)
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Porovnání nemocnic (2020)
Název zařízení Kategorie Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 641 48 7.49% 33 5.15% 45.09% 17.94%
* Více než 30 případů 64 64.66 6 9.38% 9.37% 2.67% ; 16.07% 2 3.20% 47.33% 24.10% 18.77 100,00%/0,00% 6.25% 17.19% 67.19% 9.38% 85.94% 90.62% 3.12% 3.12% 35.94% 23.44% 7.81%
* Více než 30 případů 37 60.68 3 8.11% 8.89% -0.34% ; 18.12% 2 6.06% 58.10% 38.13% 21.11 16,22%/83,78% 0.00% 32.43% 54.05% 13.51% 54.05% 72.97% 2.70% 0.00% 10.81% 37.84% 2.70%
* Více než 30 případů 78 64.79 7 8.97% 8.47% 2.57% ; 14.38% 6 7.14% 52.87% 7.56% 17.21 1,28%/98,72% 3.85% 26.92% 52.56% 16.67% 50.00% 74.36% 1.28% 7.69% 29.49% 26.92% 7.69%
* Více než 30 případů 38 64.29 3 7.89% 7.54% -0.96% ; 16.05% 3 7.61% 52.76% 10.68% 17.95 2,63%/97,37% 13.16% 26.32% 47.37% 13.16% 50.00% 65.79% 0.00% 0.00% 36.84% 44.74% 7.89%
* Více než 30 případů 37 64.24 1 2.70% 2.70% -6.11% ; 11.50% 1 2.70% 29.59% 10.80% 22.14 0,00%/100,00% 5.41% 21.62% 67.57% 5.41% 56.76% 78.38% 0.00% 10.81% 32.43% 29.73% 2.70%
* Více než 30 případů 42 61.31 1 2.38% 2.49% -5.97% ; 10.95% 0 0.00% 41.41% 2.42% 22.31 0,00%/100,00% 9.52% 28.57% 52.38% 9.52% 50.00% 78.57% 2.38% 0.00% 26.19% 33.33% 4.76%
* Více než 30 případů 70 60.99 1 1.43% 1.51% -5.09% ; 8.12% 1 1.47% 34.29% 22.31% 17.79 1,43%/98,57% 5.71% 18.57% 62.86% 12.86% 58.57% 80.00% 2.86% 4.29% 24.29% 31.43% 11.43%
* 17 až 30 případů 30 63.80 5 16.67% 16.20% 6.54% ; 25.85% 4 12.68% 62.34% 19.54% 18.37 0,00%/100,00% 0.00% 26.67% 70.00% 3.33% 56.67% 83.33% 0.00% 0.00% 23.33% 36.67% 0.00%
* 17 až 30 případů 27 66.22 4 14.81% 14.27% 4.14% ; 24.40% 2 7.32% 36.96% 34.10% 18.11 0,00%/100,00% 7.41% 22.22% 66.67% 3.70% 77.78% 92.59% 0.00% 0.00% 37.04% 40.74% 11.11%
* 17 až 30 případů 25 63.72 2 8.00% 8.74% -2.47% ; 19.95% 1 4.64% 24.92% 4.27% 19.08 0,00%/100,00% 8.00% 40.00% 52.00% 0.00% 56.00% 76.00% 0.00% 0.00% 20.00% 16.00% 8.00%
* 17 až 30 případů 27 61.81 2 7.41% 7.62% -2.85% ; 18.09% 2 7.46% 36.74% 10.76% 24.48 0,00%/100,00% 3.70% 37.04% 51.85% 7.41% 51.85% 70.37% 0.00% 0.00% 25.93% 22.22% 3.70%
* 17 až 30 případů 29 63.76 2 6.90% 6.91% -3.06% ; 16.89% 1 3.46% 55.16% 34.57% 18.45 0,00%/100,00% 3.45% 37.93% 55.17% 3.45% 55.17% 89.66% 3.45% 0.00% 24.14% 44.83% 3.45%
* 17 až 30 případů 20 65.30 0 0.00% 0.00% -12.11% ; 12.11% 0 0.00% 51.72% 10.77% 24.75 0,00%/100,00% 10.00% 40.00% 40.00% 10.00% 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 6 66.83 2 33.33% 31.02% 9.90% ; 52.14% 1 15.77% 0.00% 17.25% 25.17 83,33%/16,67% 0.00% 33.33% 50.00% 16.67% 66.67% 83.33% 0.00% 0.00% 33.33% 50.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 6 59.00 1 16.67% 20.92% -3.61% ; 45.46% 1 21.70% 53.08% 35.21% 26.83 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 83.33% 83.33% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 9 67.44 2 22.22% 18.28% 2.07% ; 34.50% 2 17.49% 52.57% 10.57% 21.11 0,00%/100,00% 11.11% 0.00% 88.89% 0.00% 77.78% 88.89% 0.00% 0.00% 11.11% 33.33% 33.33%
* 5 až 16 případů 11 65.09 2 18.18% 16.45% 1.07% ; 31.83% 2 15.47% 60.28% 16.88% 25.09 0,00%/100,00% 0.00% 9.09% 81.82% 9.09% 63.64% 90.91% 0.00% 0.00% 45.45% 27.27% 9.09%
* 5 až 16 případů 8 61.25 1 12.50% 12.93% -6.36% ; 32.22% 1 12.04% 36.44% 23.32% 26.12 0,00%/100,00% 0.00% 25.00% 75.00% 0.00% 62.50% 75.00% 0.00% 0.00% 12.50% 25.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 10 65.30 1 10.00% 8.87% -7.10% ; 24.85% 0 0.00% 47.49% 9.33% 20.60 0,00%/100,00% 0.00% 50.00% 40.00% 10.00% 50.00% 80.00% 0.00% 0.00% 40.00% 50.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 12 65.67 0 0.00% 0.00% -14.75% ; 14.75% 0 0.00% 7.98% 0.00% 14.33 16,67%/83,33% 0.00% 41.67% 58.33% 0.00% 50.00% 75.00% 0.00% 0.00% 66.67% 50.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 15 62.07 0 0.00% 0.00% -13.85% ; 13.85% 0 0.00% 79.68% 19.64% 29.40 6,67%/93,33% 13.33% 33.33% 6.67% 46.67% 33.33% 53.33% 0.00% 0.00% 46.67% 6.67% 0.00%
* 5 až 16 případů 6 66.33 0 0.00% 0.00% -21.23% ; 21.23% 0 0.00% 83.38% 103.28% 34.83 0,00%/100,00% 16.67% 0.00% 83.33% 0.00% 66.67% 83.33% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00%
* 5 až 16 případů 8 66.12 0 0.00% 0.00% -18.15% ; 18.15% 0 0.00% 83.64% 23.76% 30.88 0,00%/100,00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 37.50% 75.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 66.33 1 33.33% 32.75% 2.06% ; 63.44% 0 0.00% 0.00% 36.46% 25.67 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00%
* Méně než 5 případů 5 62.60 1 20.00% 20.40% -3.82% ; 44.63% 1 19.90% 19.89% 19.66% 14.20 0,00%/100,00% 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 20.00% 60.00% 0.00% 0.00% 60.00% 20.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 53.00 0 0.00% 0.00% -73.03% ; 73.03% 0 0.00% 116.59% 0.00% 15.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 65.00 0 0.00% 0.00% -59.33% ; 59.33% 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
* Méně než 5 případů 4 57.50 0 0.00% 0.00% -28.76% ; 28.76% 0 0.00% 25.81% 0.00% 21.25 0,00%/100,00% 0.00% 25.00% 75.00% 0.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 49.00 0 0.00% 0.00% -66.30% ; 66.30% 0 0.00% 0.00% 0.00% 56.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 4 57.75 0 0.00% 0.00% -31.45% ; 31.45% 0 0.00% 28.59% 0.00% 27.50 0,00%/100,00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 68.00 0 0.00% 0.00% -56.37% ; 56.37% 0 0.00% 0.00% 124.19% 18.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 67.00 0 0.00% 0.00% -29.44% ; 29.44% 0 0.00% 0.00% 0.00% 11.33 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 66.67% 100.00% 0.00% 0.00% 33.33% 100.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 64.00 0 0.00% 0.00% -39.33% ; 39.33% 0 0.00% 50.47% 50.95% 27.00 0,00%/100,00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 80.00 0 0.00% 0.00% -39.56% ; 39.56% 0 0.00% 0.00% 0.00% 41.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Přehled počtu případů (2020)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
4002000 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Více než 30 případů za rok
5002000 Fakultní nemocnice v Motole Více než 30 případů za rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Více než 30 případů za rok
10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Více než 30 případů za rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové Více než 30 případů za rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno Více než 30 případů za rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc Více než 30 případů za rok
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 17 až 30 případů za rok
4005000 Thomayerova nemocnice 17 až 30 případů za rok
5004000 Nemocnice Na Homolce 17 až 30 případů za rok
32006000 Nemocnice České Budějovice, a.s. 17 až 30 případů za rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň 17 až 30 případů za rok
72931000 Masarykův onkologický ústav 17 až 30 případů za rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce 5 až 16 případů za rok
23101000 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 5 až 16 případů za rok
26001000 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. 5 až 16 případů za rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 5 až 16 případů za rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice 5 až 16 případů za rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 5 až 16 případů za rok
82001000 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 5 až 16 případů za rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. 5 až 16 případů za rok
90001000 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 5 až 16 případů za rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava 5 až 16 případů za rok
50100000 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. Méně než 5 případů za rok
53201000 Nemocnice Jablonec n. N., p.o. Méně než 5 případů za rok
59001000 KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. Méně než 5 případů za rok
60001000 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Méně než 5 případů za rok
62001000 Nemocnice Pk, a.s. - Chrudim Méně než 5 případů za rok
63101000 Oblastní nemocnice Jičín a.s. Méně než 5 případů za rok
64001000 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Méně než 5 případů za rok
72048000 Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. Méně než 5 případů za rok
74001000 Nemocnice Břeclav,p.o. Méně než 5 případů za rok
76001000 Nemocnice Jihlava, p.o. Méně než 5 případů za rok
91001000 Městská nemocnice Ostrava Méně než 5 případů za rok
Porovnání nemocnic podle počtu případů (2019)
Počet případů
za rok
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 655 48 7.33% 37 5.65% 40.92% 16.49%
Více než 30 případů 380 63.00 23 6.05% 6.11% 3.37% ; 8.84% 18 4.77% 43.11% 15.29% 19.46 17,37%/82,63% 4.21% 24.21% 61.84% 9.74% 59.74% 78.16% 2.63% 3.68% 30.26% 28.68% 7.63%
17 až 30 případů 142 62.46 10 7.04% 7.15% 2.66% ; 11.64% 9 6.42% 33.73% 14.84% 21.84 3,52%/96,48% 0.70% 47.89% 47.89% 2.82% 59.15% 75.35% 1.41% 2.11% 25.35% 25.35% 5.63%
5 až 16 případů 105 64.31 12 11.43% 11.13% 6.02% ; 16.24% 8 7.47% 40.02% 19.80% 23.63 3,81%/96,19% 2.86% 27.62% 57.14% 12.38% 62.86% 79.05% 0.95% 0.95% 29.52% 33.33% 4.76%
Méně než 5 případů 28 66.82 3 10.71% 9.75% 0.18% ; 19.31% 2 6.69% 51.25% 28.50% 26.82 0,00%/100,00% 3.57% 28.57% 57.14% 10.71% 46.43% 75.00% 0.00% 0.00% 35.71% 25.00% 7.14%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Porovnání otevřeného a laparoskopického přístupu (2019)
Přístup Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 655 48 7.33% 37 5.65% 40.92% 16.49%
Laparoskopicky 75 62.80 7 9.33% 9.54% 3.35% ; 15.73% 6 8.10% 39.79% 25.27% 19.33 2.67% 33.33% 57.33% 5.33% 74.67% 86.67% 5.33% 8.00% 28.00% 29.33% 6.67%
Otevřené 580 63.32 41 7.07% 7.05% 4.85% ; 9.25% 31 5.34% 41.06% 15.35% 21.17 3.28% 29.66% 57.93% 9.14% 57.59% 76.38% 1.55% 2.07% 29.48% 28.45% 6.72%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


90denní mortalita po resekčním výkonu na pankreatu (2019)
Velikostní kategorie byly dle metodiky měření stanoveny na základě počtu případů za rok.
referenční hodnota █ více než 30 případů █ 17-30 případů █ 5-16 případů █ Méně než 5 případů
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Počet případů v nemocnici za rok (2019)
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Porovnání nemocnic (2019)
Název zařízení Kategorie Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 655 48 7.33% 37 5.65% 40.92% 16.49%
* Více než 30 případů 58 63.09 7 12.07% 12.35% 5.30% ; 19.40% 6 10.45% 36.16% 32.81% 16.36 96,55%/3,45% 1.72% 29.31% 60.34% 8.62% 72.41% 82.76% 5.17% 8.62% 31.03% 31.03% 8.62%
* Více než 30 případů 33 59.12 3 9.09% 10.74% 0.70% ; 20.79% 3 10.09% 51.06% 18.80% 24.64 6,06%/93,94% 0.00% 27.27% 69.70% 3.03% 51.52% 72.73% 0.00% 0.00% 21.21% 3.03% 3.03%
* Více než 30 případů 68 66.06 5 7.35% 6.49% 0.44% ; 12.53% 4 5.43% 60.87% 5.63% 16.84 0,00%/100,00% 5.88% 14.71% 70.59% 8.82% 51.47% 79.41% 0.00% 4.41% 32.35% 39.71% 2.94%
* Více než 30 případů 43 59.21 2 4.65% 5.35% -3.33% ; 14.03% 1 2.57% 69.55% 10.08% 21.81 4,65%/95,35% 16.28% 18.60% 39.53% 25.58% 53.49% 67.44% 2.33% 2.33% 37.21% 27.91% 6.98%
* Více než 30 případů 45 62.56 2 4.44% 4.68% -3.44% ; 12.80% 2 4.57% 46.28% 11.10% 28.20 4,44%/95,56% 2.22% 22.22% 68.89% 6.67% 51.11% 84.44% 0.00% 0.00% 17.78% 20.00% 6.67%
* Více než 30 případů 83 62.41 3 3.61% 3.79% -2.17% ; 9.75% 2 2.48% 20.47% 18.25% 15.92 3,61%/96,39% 3.61% 33.73% 54.22% 8.43% 60.24% 72.29% 6.02% 4.82% 31.33% 22.89% 15.66%
* Více než 30 případů 50 65.94 1 2.00% 1.80% -5.32% ; 8.92% 0 0.00% 34.01% 9.71% 19.16 2,00%/98,00% 0.00% 20.00% 72.00% 8.00% 74.00% 88.00% 2.00% 2.00% 36.00% 46.00% 4.00%
* 17 až 30 případů 21 61.43 3 14.29% 15.31% 3.32% ; 27.29% 3 14.85% 41.64% 14.08% 23.57 0,00%/100,00% 4.76% 47.62% 42.86% 4.76% 52.38% 66.67% 0.00% 0.00% 28.57% 19.05% 4.76%
* 17 až 30 případů 22 61.55 3 13.64% 14.31% 2.72% ; 25.89% 3 14.10% 45.18% 18.31% 30.55 0,00%/100,00% 0.00% 63.64% 36.36% 0.00% 63.64% 81.82% 4.55% 9.09% 36.36% 9.09% 4.55%
* 17 až 30 případů 30 59.27 2 6.67% 7.41% -2.80% ; 17.63% 2 7.17% 45.51% 20.11% 21.17 10,00%/90,00% 0.00% 40.00% 50.00% 6.67% 60.00% 83.33% 0.00% 0.00% 20.00% 36.67% 0.00%
* 17 až 30 případů 23 64.30 1 4.35% 4.30% -6.70% ; 15.30% 1 4.31% 26.55% 26.41% 18.43 0,00%/100,00% 0.00% 56.52% 39.13% 4.35% 65.22% 82.61% 4.35% 0.00% 17.39% 39.13% 8.70%
* 17 až 30 případů 23 66.87 1 4.35% 3.74% -6.52% ; 14.01% 0 0.00% 17.28% 8.29% 19.74 8,70%/91,30% 0.00% 34.78% 65.22% 0.00% 52.17% 65.22% 0.00% 4.35% 30.43% 26.09% 8.70%
* 17 až 30 případů 23 62.17 0 0.00% 0.00% -11.23% ; 11.23% 0 0.00% 22.70% 0.00% 18.30 0,00%/100,00% 0.00% 47.83% 52.17% 0.00% 60.87% 69.57% 0.00% 0.00% 21.74% 17.39% 8.70%
* 5 až 16 případů 8 66.62 3 37.50% 35.13% 16.97% ; 53.28% 2 23.66% 38.01% 24.55% 19.50 0,00%/100,00% 0.00% 12.50% 75.00% 12.50% 62.50% 87.50% 0.00% 0.00% 50.00% 37.50% 25.00%
* 5 až 16 případů 7 59.86 1 14.29% 18.79% -4.21% ; 41.80% 1 16.56% 14.69% 31.03% 27.57 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 85.71% 14.29% 57.14% 57.14% 0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 0.00%
* 5 až 16 případů 12 63.75 2 16.67% 17.33% 1.71% ; 32.95% 2 17.01% 25.92% 26.26% 21.00 8,33%/91,67% 0.00% 58.33% 33.33% 8.33% 41.67% 66.67% 0.00% 0.00% 25.00% 16.67% 8.33%
* 5 až 16 případů 6 61.67 1 16.67% 16.84% -4.93% ; 38.62% 0 0.00% 15.98% 15.83% 14.00 0,00%/100,00% 0.00% 16.67% 66.67% 16.67% 50.00% 83.33% 0.00% 0.00% 66.67% 50.00% 16.67%
* 5 až 16 případů 15 65.53 2 13.33% 11.96% -1.02% ; 24.93% 0 0.00% 46.76% 19.50% 25.93 6,67%/93,33% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 53.33% 66.67% 0.00% 0.00% 26.67% 40.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 10 64.30 1 10.00% 10.26% -6.73% ; 27.26% 1 10.17% 53.88% 22.05% 27.60 0,00%/100,00% 0.00% 40.00% 40.00% 20.00% 60.00% 90.00% 0.00% 0.00% 20.00% 10.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 11 66.91 1 9.09% 7.89% -7.01% ; 22.79% 1 8.24% 35.37% 8.40% 23.09 9,09%/90,91% 0.00% 18.18% 72.73% 9.09% 72.73% 100.00% 9.09% 9.09% 27.27% 36.36% 0.00%
* 5 až 16 případů 15 63.53 1 6.67% 6.49% -7.03% ; 20.01% 1 6.53% 32.01% 18.99% 18.87 0,00%/100,00% 0.00% 20.00% 66.67% 13.33% 66.67% 73.33% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 6.67%
* 5 až 16 případů 9 65.67 0 0.00% 0.00% -17.39% ; 17.39% 0 0.00% 57.24% 22.52% 34.11 11,11%/88,89% 0.00% 22.22% 66.67% 11.11% 88.89% 100.00% 0.00% 0.00% 44.44% 44.44% 0.00%
* 5 až 16 případů 12 63.33 0 0.00% 0.00% -14.93% ; 14.93% 0 0.00% 64.01% 15.75% 23.92 0,00%/100,00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 8.33% 16.67% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 65.00 1 100.00% 118.11% 60.45% ; 175.77% 0 0.00% 119.83% 0.00% 32.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 62.00 1 33.33% 31.75% 1.85% ; 61.65% 1 32.10% 29.09% 56.75% 18.33 0,00%/100,00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 4 71.00 1 25.00% 18.65% -4.26% ; 41.57% 1 20.40% 94.45% 64.51% 29.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 25.00% 75.00% 0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 25.00%
* Méně než 5 případů 3 70.33 0 0.00% 0.00% -29.19% ; 29.19% 0 0.00% 40.21% 39.70% 31.67 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 66.67% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 65.00 0 0.00% 0.00% -32.36% ; 32.36% 0 0.00% 0.00% 0.00% 20.33 0,00%/100,00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 60.67 0 0.00% 0.00% -33.53% ; 33.53% 0 0.00% 31.91% 0.00% 22.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 33.33% 100.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 5 69.40 0 0.00% 0.00% -22.34% ; 22.34% 0 0.00% 22.43% 0.00% 25.60 0,00%/100,00% 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 60.00% 80.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 64.67 0 0.00% 0.00% -27.55% ; 27.55% 0 0.00% 87.51% 55.31% 30.67 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 33.33%
* Méně než 5 případů 3 69.00 0 0.00% 0.00% -28.04% ; 28.04% 0 0.00% 71.49% 0.00% 35.33 0,00%/100,00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Přehled počtu případů (2019)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
4002000 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Více než 30 případů za rok
4005000 Thomayerova nemocnice Více než 30 případů za rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Více než 30 případů za rok
10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Více než 30 případů za rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové Více než 30 případů za rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno Více než 30 případů za rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc Více než 30 případů za rok
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 17 až 30 případů za rok
5002000 Fakultní nemocnice v Motole 17 až 30 případů za rok
32006000 Nemocnice České Budějovice, a.s. 17 až 30 případů za rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň 17 až 30 případů za rok
72931000 Masarykův onkologický ústav 17 až 30 případů za rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. 17 až 30 případů za rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce 5 až 16 případů za rok
22101000 Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 5 až 16 případů za rok
23101000 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 5 až 16 případů za rok
50100000 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. 5 až 16 případů za rok
53201000 Nemocnice Jablonec n. N., p.o. 5 až 16 případů za rok
59001000 KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 5 až 16 případů za rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice 5 až 16 případů za rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 5 až 16 případů za rok
82001000 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 5 až 16 případů za rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava 5 až 16 případů za rok
26001000 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. Méně než 5 případů za rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Méně než 5 případů za rok
60001000 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Méně než 5 případů za rok
62001000 Nemocnice Pk, a.s. - Chrudim Méně než 5 případů za rok
64001000 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Méně než 5 případů za rok
72048000 Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. Méně než 5 případů za rok
76001000 Nemocnice Jihlava, p.o. Méně než 5 případů za rok
84231000 Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. Méně než 5 případů za rok
90001000 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Méně než 5 případů za rok
Porovnání nemocnic podle počtu případů (2018)
Počet případů
za rok
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 690 59 8.55% 46 6.67% 44.35% 17.68%
Více než 30 případů 405 63.97 32 7.90% 7.83% 4.99% ; 10.66% 24 5.86% 42.24% 14.27% 19.38 0,74%/99,26% 4.44% 22.72% 64.44% 8.40% 59.26% 78.02% 2.47% 3.70% 31.60% 31.11% 8.64%
17 až 30 případů 143 61.39 8 5.59% 5.96% 1.01% ; 10.90% 8 5.96% 45.39% 17.10% 22.87 2,10%/97,90% 2.10% 37.76% 48.25% 11.89% 48.25% 69.93% 0.00% 0.00% 27.27% 26.57% 3.50%
5 až 16 případů 117 64.03 15 12.82% 12.56% 7.32% ; 17.80% 10 8.40% 51.32% 27.21% 24.70 0,85%/99,15% 3.42% 23.93% 62.39% 10.26% 55.56% 80.34% 0.00% 3.42% 25.64% 27.35% 5.13%
Méně než 5 případů 25 66.08 4 16.00% 14.60% 3.65% ; 25.55% 4 14.89% 39.94% 31.33% 22.56 0,00%/100,00% 0.00% 56.00% 40.00% 4.00% 44.00% 68.00% 0.00% 4.00% 24.00% 32.00% 0.00%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Porovnání otevřeného a laparoskopického přístupu (2018)
Přístup Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 690 59 8.55% 46 6.67% 44.35% 17.68%
Laparoskopicky 7 66.57 0 0.00% 0.00% -21.25% ; 21.25% 0 0.00% 27.76% 0.00% 10.43 0.00% 71.43% 0.00% 28.57% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 28.57% 28.57% 0.00%
Otevřené 683 63.49 59 8.64% 8.64% 6.45% ; 10.84% 46 6.73% 44.52% 17.86% 21.23 3.66% 26.79% 60.47% 9.08% 55.34% 76.13% 1.46% 2.93% 29.43% 29.58% 6.73%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


90denní mortalita po resekčním výkonu na pankreatu (2018)
Velikostní kategorie byly dle metodiky měření stanoveny na základě počtu případů za rok.
referenční hodnota █ více než 30 případů █ 17-30 případů █ 5-16 případů █ Méně než 5 případů
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Počet případů v nemocnici za rok (2018)
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Porovnání nemocnic (2018)
Název zařízení Kategorie Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 690 59 8.55% 46 6.67% 44.35% 17.68%
* Více než 30 případů 44 63.55 6 13.64% 13.59% 4.97% ; 22.22% 5 11.26% 54.62% 11.35% 29.41 0,00%/100,00% 0.00% 43.18% 47.73% 9.09% 29.55% 56.82% 4.55% 4.55% 20.45% 38.64% 11.36%
* Více než 30 případů 32 63.44 4 12.50% 12.57% 2.41% ; 22.73% 4 12.64% 59.17% 12.54% 17.81 0,00%/100,00% 3.12% 12.50% 75.00% 9.38% 68.75% 93.75% 0.00% 0.00% 21.88% 21.88% 3.12%
* Více než 30 případů 62 63.18 7 11.29% 11.51% 4.16% ; 18.86% 5 8.14% 66.20% 9.70% 18.11 0,00%/100,00% 3.23% 24.19% 59.68% 12.90% 56.45% 74.19% 1.61% 4.84% 37.10% 33.87% 11.29%
* Více než 30 případů 81 62.94 9 11.11% 11.25% 4.84% ; 17.65% 5 6.22% 32.17% 24.78% 17.79 1,23%/98,77% 1.23% 13.58% 77.78% 7.41% 74.07% 85.19% 1.23% 3.70% 34.57% 32.10% 11.11%
* Více než 30 případů 51 66.76 3 5.88% 5.32% -2.31% ; 12.95% 2 3.54% 35.37% 19.05% 20.02 0,00%/100,00% 3.92% 21.57% 66.67% 7.84% 68.63% 86.27% 0.00% 0.00% 37.25% 37.25% 3.92%
* Více než 30 případů 86 63.87 2 2.33% 2.32% -3.85% ; 8.50% 2 2.31% 24.44% 11.59% 15.41 0,00%/100,00% 11.63% 31.40% 52.33% 4.65% 59.30% 76.74% 5.81% 8.14% 36.05% 20.93% 9.30%
* Více než 30 případů 49 64.67 1 2.04% 2.02% -6.12% ; 10.16% 1 2.04% 44.67% 6.09% 21.96 4,08%/95,92% 4.08% 10.20% 75.51% 10.20% 48.98% 73.47% 2.04% 0.00% 22.45% 36.73% 6.12%
* 17 až 30 případů 23 54.57 2 8.70% 10.94% -2.46% ; 24.35% 1 5.43% 39.20% 37.36% 31.96 4,35%/95,65% 0.00% 39.13% 43.48% 17.39% 47.83% 56.52% 0.00% 0.00% 13.04% 26.09% 8.70%
* 17 až 30 případů 27 62.22 2 7.41% 8.02% -3.46% ; 19.50% 2 8.09% 44.09% 11.32% 17.89 0,00%/100,00% 0.00% 44.44% 48.15% 7.41% 29.63% 66.67% 0.00% 0.00% 14.81% 25.93% 3.70%
* 17 až 30 případů 27 63.63 2 7.41% 7.55% -3.59% ; 18.69% 3 11.45% 55.26% 22.30% 20.26 7,41%/92,59% 7.41% 33.33% 37.04% 22.22% 48.15% 81.48% 0.00% 0.00% 40.74% 33.33% 0.00%
* 17 až 30 případů 17 66.88 1 5.88% 5.19% -7.87% ; 18.24% 1 5.20% 41.31% 22.80% 28.18 0,00%/100,00% 0.00% 23.53% 70.59% 5.88% 58.82% 70.59% 0.00% 0.00% 41.18% 29.41% 0.00%
* 17 až 30 případů 26 60.00 1 3.85% 4.24% -7.56% ; 16.03% 1 4.26% 50.06% 7.92% 20.65 0,00%/100,00% 3.85% 42.31% 46.15% 7.69% 57.69% 65.38% 0.00% 0.00% 23.08% 15.38% 0.00%
* 17 až 30 případů 23 62.13 0 0.00% 0.00% -12.30% ; 12.30% 0 0.00% 39.21% 4.40% 21.26 0,00%/100,00% 0.00% 39.13% 52.17% 8.70% 52.17% 78.26% 0.00% 0.00% 34.78% 30.43% 8.70%
* 5 až 16 případů 11 58.09 3 27.27% 28.50% 10.84% ; 46.17% 2 17.65% 37.61% 27.77% 25.45 0,00%/100,00% 0.00% 18.18% 72.73% 9.09% 63.64% 72.73% 0.00% 0.00% 45.45% 9.09% 9.09%
* 5 až 16 případů 16 60.25 3 18.75% 21.10% 5.90% ; 36.30% 3 19.96% 75.87% 19.15% 28.81 0,00%/100,00% 0.00% 18.75% 81.25% 0.00% 43.75% 62.50% 0.00% 6.25% 37.50% 31.25% 0.00%
* 5 až 16 případů 9 66.56 2 22.22% 20.75% 2.29% ; 39.21% 1 10.55% 55.42% 10.86% 28.89 0,00%/100,00% 11.11% 11.11% 66.67% 11.11% 44.44% 77.78% 0.00% 0.00% 33.33% 22.22% 0.00%
* 5 až 16 případů 12 66.42 2 16.67% 15.27% -0.57% ; 31.11% 1 7.98% 40.99% 73.95% 30.75 0,00%/100,00% 0.00% 25.00% 75.00% 0.00% 41.67% 75.00% 0.00% 0.00% 16.67% 25.00% 16.67%
* 5 až 16 případů 6 67.50 1 16.67% 13.54% -7.55% ; 34.63% 0 0.00% 50.17% 32.02% 23.33 0,00%/100,00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 83.33% 83.33% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 16 64.31 2 12.50% 12.20% -1.95% ; 26.36% 2 12.20% 56.33% 49.63% 21.88 0,00%/100,00% 0.00% 31.25% 62.50% 6.25% 56.25% 93.75% 0.00% 0.00% 12.50% 12.50% 6.25%
* 5 až 16 případů 9 67.56 1 11.11% 10.36% -8.09% ; 28.81% 0 0.00% 54.55% 10.90% 23.00 0,00%/100,00% 11.11% 11.11% 77.78% 0.00% 77.78% 88.89% 0.00% 0.00% 33.33% 44.44% 11.11%
* 5 až 16 případů 11 67.45 1 9.09% 8.19% -8.21% ; 24.60% 1 8.53% 53.99% 26.59% 24.18 0,00%/100,00% 0.00% 36.36% 36.36% 27.27% 27.27% 81.82% 0.00% 9.09% 18.18% 45.45% 0.00%
* 5 až 16 případů 7 64.14 0 0.00% 0.00% -21.87% ; 21.87% 0 0.00% 14.18% 0.00% 19.43 14,29%/85,71% 0.00% 28.57% 71.43% 0.00% 42.86% 85.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 8 59.38 0 0.00% 0.00% -21.65% ; 21.65% 0 0.00% 25.11% 25.84% 27.75 0,00%/100,00% 0.00% 12.50% 87.50% 0.00% 87.50% 87.50% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
* 5 až 16 případů 12 65.42 0 0.00% 0.00% -16.24% ; 16.24% 0 0.00% 66.74% 0.00% 16.58 0,00%/100,00% 16.67% 33.33% 0.00% 50.00% 66.67% 83.33% 0.00% 16.67% 0.00% 25.00% 8.33%
* Méně než 5 případů 1 62.00 1 100.00% 120.21% 57.37% ; 183.05% 1 127.74% 96.92% 104.07% 3.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 67.50 1 50.00% 46.41% 7.37% ; 85.46% 1 46.75% 49.64% 0.00% 35.00 0,00%/100,00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 75.00 1 50.00% 35.82% 1.52% ; 70.12% 1 38.18% 98.19% 45.97% 17.00 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 5 65.00 1 20.00% 19.72% -5.73% ; 45.17% 1 20.21% 59.39% 59.75% 21.20 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 48.50 0 0.00% 0.00% -49.70% ; 49.70% 0 0.00% 0.00% 0.00% 16.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 1 76.00 0 0.00% 0.00% -46.53% ; 46.53% 0 0.00% 0.00% 0.00% 24.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 70.00 0 0.00% 0.00% -37.48% ; 37.48% 0 0.00% 49.45% 0.00% 20.50 0,00%/100,00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 4 69.00 0 0.00% 0.00% -26.71% ; 26.71% 0 0.00% 24.76% 24.06% 29.75 0,00%/100,00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 64.00 0 0.00% 0.00% -31.82% ; 31.82% 0 0.00% 34.38% 0.00% 19.67 0,00%/100,00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 66.67% 100.00% 0.00% 33.33% 66.67% 33.33% 0.00%
* Méně než 5 případů 3 66.33 0 0.00% 0.00% -30.59% ; 30.59% 0 0.00% 0.00% 65.63% 25.33 0,00%/100,00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 66.67% 100.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Přehled počtu případů (2018)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Více než 30 případů za rok
4005000 Thomayerova nemocnice Více než 30 případů za rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Více než 30 případů za rok
10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Více než 30 případů za rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové Více než 30 případů za rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno Více než 30 případů za rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc Více než 30 případů za rok
4002000 Institut klin.a exper.medicíny v Praze 17 až 30 případů za rok
5002000 Fakultní nemocnice v Motole 17 až 30 případů za rok
23101000 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 17 až 30 případů za rok
32006000 Nemocnice České Budějovice, a.s. 17 až 30 případů za rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň 17 až 30 případů za rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. 17 až 30 případů za rok
22101000 Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 5 až 16 případů za rok
26001000 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. 5 až 16 případů za rok
53201000 Nemocnice Jablonec n. N., p.o. 5 až 16 případů za rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 5 až 16 případů za rok
59001000 KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 5 až 16 případů za rok
62001000 Nemocnice Pk, a.s. - Chrudim 5 až 16 případů za rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice 5 až 16 případů za rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 5 až 16 případů za rok
72931000 Masarykův onkologický ústav 5 až 16 případů za rok
82001000 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 5 až 16 případů za rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava 5 až 16 případů za rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce Méně než 5 případů za rok
22102000 Nemocnice Slaný Méně než 5 případů za rok
42008000 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Méně než 5 případů za rok
50100000 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. Méně než 5 případů za rok
57001000 Krajská zdravotní, a.s.-Nemoc.Most,o.z. Méně než 5 případů za rok
60001000 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Méně než 5 případů za rok
64001000 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Méně než 5 případů za rok
72048000 Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. Méně než 5 případů za rok
76001000 Nemocnice Jihlava, p.o. Méně než 5 případů za rok
84231000 Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. Méně než 5 případů za rok
Porovnání nemocnic podle počtu případů (2020 - 2022)
Počet případů
za rok
Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 1 837 138 7.51% 100 5.44% 44.53% 16.82%
Více než 30 případů 1025 63.34 60 5.85% 5.86% 4.18% ; 7.54% 42 4.10% 43.38% 16.19% 19.49 14,05%/85,95% 5.27% 24.59% 59.02% 10.93% 59.51% 79.12% 2.73% 3.22% 30.63% 34.44% 8.78%
17 až 30 případů 477 63.44 34 7.13% 7.30% 4.81% ; 9.79% 26 5.60% 45.75% 16.50% 20.43 1,47%/98,53% 4.40% 35.85% 49.90% 9.43% 56.81% 76.52% 0.63% 0.63% 27.04% 31.03% 5.66%
5 až 16 případů 245 64.68 34 13.88% 13.17% 9.82% ; 16.51% 23 8.86% 47.98% 18.38% 22.26 5,71%/94,29% 2.04% 24.49% 62.45% 10.61% 60.00% 82.45% 1.63% 1.22% 33.47% 29.80% 5.71%
Méně než 5 případů 90 64.26 10 11.11% 11.19% 5.51% ; 16.87% 9 10.11% 41.59% 21.45% 29.93 2,22%/97,78% 3.33% 36.67% 54.44% 5.56% 51.11% 74.44% 2.22% 0.00% 28.89% 24.44% 6.67%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


Porovnání otevřeného a laparoskopického přístupu (2020 - 2022)
Přístup Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 1 837 138 7.51% 100 5.44% 44.53% 16.82%
Laparoskopicky 167 64.02 13 7.78% 7.83% 3.66% ; 12.00% 9 5.44% 42.88% 23.63% 18.95 4.19% 28.74% 57.49% 6.59% 75.45% 85.03% 2.40% 1.80% 29.34% 29.34% 7.19%
Otevřené 1670 63.55 125 7.49% 7.48% 6.17% ; 8.79% 91 5.44% 44.69% 16.15% 20.78 4.55% 28.02% 56.83% 10.60% 56.77% 78.02% 1.98% 2.16% 30.06% 32.75% 7.49%
Legenda:
TPD – Totální pankreatduodenektomie
LP – Levostraná pankreatektomie
HPD – Pravostraná hemipankreatduodenektomie
DTP – Dokončená totální pankreatduodenketomie


90denní mortalita po resekčním výkonu na pankreatu (2020 - 2022)
Velikostní kategorie byly dle metodiky měření stanoveny na základě počtu případů za rok.
referenční hodnota █ více než 30 případů █ 17-30 případů █ 5-16 případů █ Méně než 5 případů
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Počet případů v nemocnici za rok (2020 - 2022)
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých zařízení mohou vidět pouze přihlášení uživatelé dle přidělených práv.
Porovnání nemocnic (2020 - 2022)
Název zařízení Kategorie Počet
pacientů
Průměrný
věk
Počet
zemřelých
Hrubá
mortalita
Standardizovná
90denní mortalita
95% interval
spolehlivosti
Počet zemřelých
v nemocnici
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Průměrná
délka
hospitalizace
Laparoskopicky
/
Otevřené
TPD LP HPD DTP Procento
pacientů
s diagnózou C25*
Procento
pacientů
s diagnózou C*
Procento
pacientů
s chemoterapií
Procento
pacientů
s radioterapií
Procento
pacientů
s diabetem
Procento
pacientů
s antikoagulací
Procento
pacientů
s hypertenzí
Referenční hodnoty 1 837 138 7.51% 100 5.44% 44.53% 16.82%
* Více než 30 případů 122 62.31 10 8.20% 8.67% 3.67% ; 13.67% 10 8.68% 62.69% 13.28% 21.43 5,74%/94,26% 12.30% 21.31% 44.26% 22.13% 54.10% 68.03% 2.46% 0.00% 39.34% 44.26% 11.48%
* Více než 30 případů 210 64.37 17 8.10% 7.69% 4.07% ; 11.30% 15 6.74% 59.21% 8.85% 17.79 1,43%/98,57% 4.29% 26.19% 58.10% 11.43% 49.05% 74.76% 2.38% 3.33% 27.62% 33.81% 9.05%
* Více než 30 případů 146 64.95 11 7.53% 7.27% 2.91% ; 11.64% 7 4.63% 49.36% 31.44% 19.92 82,19%/17,81% 5.48% 23.97% 65.07% 5.48% 78.08% 86.30% 3.42% 3.42% 30.14% 30.82% 9.59%
* Více než 30 případů 91 60.30 5 5.49% 5.98% 0.11% ; 11.86% 2 2.40% 47.55% 25.74% 20.42 12,09%/87,91% 0.00% 39.56% 49.45% 10.99% 50.55% 75.82% 1.10% 1.10% 21.98% 38.46% 6.59%
* Více než 30 případů 204 61.75 9 4.41% 4.59% 0.75% ; 8.43% 6 3.05% 27.36% 23.52% 17.34 0,49%/99,51% 6.86% 20.10% 61.76% 11.27% 64.71% 83.82% 4.41% 3.92% 27.45% 29.90% 11.76%
* Více než 30 případů 126 65.66 5 3.97% 3.78% -0.89% ; 8.45% 2 1.52% 23.91% 7.15% 19.59 0,79%/99,21% 2.38% 21.43% 69.84% 5.56% 65.08% 80.95% 0.79% 6.35% 34.92% 34.92% 3.17%
* Více než 30 případů 126 63.19 3 2.38% 2.42% -2.40% ; 7.25% 0 0.00% 33.55% 4.01% 22.67 0,79%/99,21% 3.97% 25.40% 59.52% 10.32% 53.17% 81.75% 3.17% 3.17% 34.92% 34.13% 7.14%
* 17 až 30 případů 76 64.47 13 17.11% 16.75% 10.65% ; 22.85% 11 14.21% 51.32% 14.44% 15.97 3,95%/96,05% 1.32% 27.63% 67.11% 3.95% 59.21% 77.63% 0.00% 0.00% 22.37% 31.58% 6.58%
* 17 až 30 případů 78 64.28 7 8.97% 8.97% 2.89% ; 15.05% 5 6.42% 37.36% 36.09% 17.83 2,56%/97,44% 2.56% 30.77% 58.97% 5.13% 66.67% 82.05% 0.00% 1.28% 39.74% 41.03% 3.85%
* 17 až 30 případů 78 61.67 6 7.69% 8.32% 1.99% ; 14.65% 6 8.33% 36.05% 10.37% 22.27 0,00%/100,00% 1.28% 43.59% 46.15% 8.97% 51.28% 73.08% 0.00% 0.00% 28.21% 32.05% 7.69%
* 17 až 30 případů 65 63.46 4 6.15% 6.47% -0.36% ; 13.30% 2 3.25% 28.14% 6.31% 22.48 0,00%/100,00% 3.08% 35.38% 52.31% 9.23% 49.23% 72.31% 0.00% 0.00% 18.46% 23.08% 4.62%
* 17 až 30 případů 75 63.45 4 5.33% 5.39% -0.85% ; 11.63% 2 2.70% 50.76% 22.73% 18.16 1,33%/98,67% 1.33% 41.33% 54.67% 2.67% 56.00% 89.33% 1.33% 0.00% 24.00% 38.67% 9.33%
* 17 až 30 případů 60 64.63 0 0.00% 0.00% -7.07% ; 7.07% 0 0.00% 53.10% 10.39% 26.87 0,00%/100,00% 11.67% 33.33% 41.67% 13.33% 66.67% 71.67% 0.00% 1.67% 25.00% 21.67% 1.67%
* 17 až 30 případů 45 61.69 0 0.00% 0.00% -8.07% ; 8.07% 0 0.00% 74.29% 8.71% 21.51 2,22%/97,78% 15.56% 40.00% 11.11% 33.33% 44.44% 62.22% 4.44% 2.22% 31.11% 22.22% 4.44%
* 5 až 16 případů 32 63.38 7 21.88% 20.78% 11.52% ; 30.03% 5 14.60% 39.44% 14.95% 22.41 0,00%/100,00% 3.12% 21.88% 59.38% 15.62% 59.38% 81.25% 0.00% 0.00% 37.50% 31.25% 3.12%
* 5 až 16 případů 27 64.33 5 18.52% 19.96% 9.23% ; 30.70% 3 12.15% 49.74% 23.30% 20.07 3,70%/96,30% 0.00% 11.11% 81.48% 3.70% 62.96% 85.19% 0.00% 0.00% 40.74% 14.81% 3.70%
* 5 až 16 případů 32 65.47 7 21.88% 19.95% 10.88% ; 29.02% 4 11.33% 52.08% 15.10% 24.81 0,00%/100,00% 0.00% 15.62% 81.25% 3.12% 56.25% 84.38% 3.12% 0.00% 34.38% 28.12% 9.38%
* 5 až 16 případů 17 64.18 3 17.65% 16.67% 4.01% ; 29.34% 2 11.10% 17.48% 5.79% 20.29 58,82%/41,18% 0.00% 47.06% 41.18% 11.76% 64.71% 82.35% 0.00% 0.00% 47.06% 58.82% 0.00%
* 5 až 16 případů 28 62.29 4 14.29% 14.76% 4.44% ; 25.07% 3 10.97% 77.23% 27.93% 28.43 0,00%/100,00% 3.57% 25.00% 57.14% 14.29% 57.14% 82.14% 0.00% 0.00% 28.57% 10.71% 3.57%
* 5 až 16 případů 22 66.59 3 13.64% 12.24% 1.39% ; 23.09% 3 12.23% 67.84% 13.43% 26.41 0,00%/100,00% 9.09% 22.73% 54.55% 13.64% 72.73% 86.36% 0.00% 0.00% 9.09% 31.82% 18.18%
* 5 až 16 případů 21 64.24 2 9.52% 9.07% -2.37% ; 20.52% 1 4.50% 75.04% 55.76% 26.67 4,76%/95,24% 4.76% 14.29% 61.90% 19.05% 76.19% 85.71% 0.00% 4.76% 28.57% 28.57% 0.00%
* 5 až 16 případů 33 65.27 2 6.06% 5.60% -3.39% ; 14.59% 2 5.55% 17.89% 5.89% 14.36 6,06%/93,94% 0.00% 30.30% 66.67% 3.03% 60.61% 81.82% 9.09% 6.06% 42.42% 36.36% 12.12%
* 5 až 16 případů 33 66.18 1 3.03% 2.70% -6.13% ; 11.53% 0 0.00% 41.57% 11.68% 19.55 0,00%/100,00% 0.00% 36.36% 48.48% 15.15% 42.42% 75.76% 0.00% 0.00% 30.30% 36.36% 0.00%
* Méně než 5 případů 10 62.40 1 10.00% 11.53% -6.71% ; 29.77% 1 11.77% 31.29% 10.70% 25.70 0,00%/100,00% 0.00% 20.00% 70.00% 10.00% 50.00% 80.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 15 61.40 1 6.67% 6.52% -7.20% ; 20.23% 1 6.42% 32.35% 12.82% 31.20 0,00%/100,00% 0.00% 13.33% 73.33% 13.33% 60.00% 86.67% 0.00% 0.00% 13.33% 60.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 2 73.00 0 0.00% 0.00% -31.03% ; 31.03% 0 0.00% 46.76% 0.00% 18.00 0,00%/100,00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
* Méně než 5 případů 7 61.86 0 0.00% 0.00% -21.57% ; 21.57% 0 0.00% 44.79% 15.35% 30.86 0,00%/100,00% 0.00%