Kód ukazatele: OUK_PLDD_004_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Z výstupů podílu preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů ve sledovaných letech 2017 až 2022 je zřejmý kontinuálně nežádoucí nárůst preskripce v porovnání s referenční horní prahovou hodnotou 75 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 66,24 %, v roce 2018 vzrostla na 74,93 %, v roce 2019 na 83,95 %, v roce 2020 na 85,21 % a v roce 2021 na 84,56 %. V roce 2022 opět poklesla na 81,05 %. Přes historicky pozitivní hodnoty tohoto indexu se v posledních letech trend indexu posouvá výrazně nad požadovanou maximální prahovou hodnotou. Tento vývoj může být ovlivněn regionálním nedostatkem penicilinu od podzimu 2022, což má dopad také na všechny následující výstupy tohoto ukazatele. Výstupy tohoto ukazatele obsahují antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, ale také antibiotika předepsaná na eRecept a nehrazená prostřednictvím zdravotních pojišťoven.

Ještě zřetelněji je tento negativní trend vidět na počtu lékařů, kteří ve sledovaném období nepřekročili maximální prahovou hodnotu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo pod požadovanou prahovou hodnotou 49,4 % lékařů, v roce 2018 již jen 41,1 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl dokonce na 29,2 % lékařů a v roce 2020 na 29,5 % lékařů. V roce 2021 se trend mírně vylepšil na 30,6 % příkladně preskribujících lékařů v této kategorii a v roce 2022 dokonce vzrostl na 37,8 %.

Jednoznačně nejdramatičtější skokový vývoj tohoto indexu (od nejpříkladnější po nejhorší) se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Starší školáci a adolescenti (rok 2017 – 59,02 %, 2018 – 69,30 %, 2019 – 83,40 %, 2020 – 84,27 %, 2021 – 85,25 %, rok 2022 – 84,53 %). Požadované prahové hodnoty alespoň v roce 2022 dosáhla věková kohorta Kojenci (70,27 %) a Batolata (70,96 %).

Z regionálního pohledu bylo dosaženo v posledních sledovaných letech prahové hodnoty indexu pouze ve dvou sledovaných krajích. Pod prahovou hodnotou předepisovali lékaři citlivě chráněné aminopeniciliny v Kraji Vysočina (rok 2022 – 72,13 %) a v Ústeckém kraji (rok 2022 – 74,68 %). Naopak stabilně vysokých hodnot indexu nad stanoveným prahem dosahuje preskripce lékařů v Praze (rok 2022 – 84,42 %) a znepokojivě zhoršující se dynamiku má rovněž preskripce lékařů v Moravskoslezském kraji (rok 2022 – 88,56 %). Alarmující je dlouhodobě také v Plzeňském a Středočeském.

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Úplný název: amoxicilin-klavulanátový index: podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

Ukazatel sleduje preskripci chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost.

Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

  • Kód J01CR* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie chráněných penicilinů
  • Kód J01CA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie „penicilinů se širokým spektrem“, respektive aminopenicilinů

Aminopeniciliny celkem: ATC účinné látky, respektive léčivého přípravku: J01CA* plus J01CR*

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou (stejně jako z uplatněných eReceptů přípravků nehrazených zdravotní pojišťovnou), protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Diagnózy: všechny

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let)6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021Odborný panel byl složený ze zástupců:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost infekčního lékařství ČLS JEP a odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 
x/y*100

x = Počet lékařských předpisů chráněných penicilinů J01CR*
y = Počet lékařských předpisů na léčivé přípravky J01CA* + J01CR*

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Subjekt: IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalityNení stanoven
Horní práh kvality75%

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL. Stejně tak je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv hrazených na základě eReceptů a nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tato léčiva do výstupů ukazatelů zahrnuty.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE 

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents – a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 81.68% 77.45% 80.8% 81.79% 90.52% 84.42%
Jihočeský kraj 53.69% 51.2% 62.51% 69.42% 79.22% 75.84%
Jihomoravský kraj 64.96% 70.59% 75.92% 75.43% 82.83% 78.22%
Karlovarský kraj 70.71% 71.58% 77.28% 81.3% 79.96% 81.73%
Kraj Vysočina 54.38% 54.13% 65.84% 63.98% 78.72% 72.13%
Královéhradecký kraj 61.26% 59.51% 70.7% 76.28% 79.23% 79.38%
Liberecký kraj 64.08% 66.28% 73.9% 78.35% 85.94% 78.71%
Moravskoslezský kraj 83.4% 84.43% 86.77% 86.02% 90.39% 88.56%
Olomoucký kraj 75.57% 76.88% 79.21% 73.17% 73.15% 77.64%
Pardubický kraj 58.42% 64.56% 75.25% 75.33% 79.56% 77.4%
Plzeňský kraj 76.94% 79.58% 84.99% 87.9% 92.39% 86.66%
Středočeský kraj 75.16% 75% 80.99% 83.42% 90.73% 85.96%
Ústecký kraj 59.12% 59.08% 63.49% 68.84% 84.25% 74.68%
Zlínský kraj 70.6% 72.24% 79.2% 83.69% 87.02% 81.62%
Celá ČR 70.27% 70.96% 77.01% 78.32% 84.53% 81.05%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 86.19% 85.41% 89.58% 86.01% 91.59% 89.55%
Jihočeský kraj 51.64% 57.74% 73.82% 78.06% 82.08% 78.79%
Jihomoravský kraj 74.72% 78.22% 84.02% 79.08% 85.47% 83.29%
Karlovarský kraj 85.09% 77.81% 84.37% 76.06% 80.66% 83.25%
Kraj Vysočina 66.85% 63.19% 71.62% 72% 83.22% 76.88%
Královéhradecký kraj 64.95% 70.41% 83.17% 83.73% 82.22% 83.07%
Liberecký kraj 74.45% 74.1% 81.36% 81.5% 85.77% 82.64%
Moravskoslezský kraj 80.67% 86.57% 89.96% 88.19% 91.74% 89.91%
Olomoucký kraj 72.83% 82.12% 80.88% 69.9% 69.97% 77.7%
Pardubický kraj 71.46% 73.61% 80.13% 73.77% 75.46% 79.31%
Plzeňský kraj 74.45% 83.96% 87.58% 88.83% 89.98% 87.39%
Středočeský kraj 81.27% 82.67% 86.89% 85.79% 92.67% 89.34%
Ústecký kraj 75.17% 70.05% 77.7% 77.51% 86.81% 81.53%
Zlínský kraj 77.21% 83.4% 89.32% 83.86% 87.09% 87.43%
Celá ČR 75.7% 78.33% 84.1% 81.06% 85.25% 84.56%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 87.64% 84.58% 86.77% 87.73% 90.15% 89.44%
Jihočeský kraj 67.79% 64.04% 73.25% 71.77% 77.68% 80.84%
Jihomoravský kraj 77.39% 81.2% 83.27% 78.15% 82.88% 84.42%
Karlovarský kraj 65.48% 80.44% 85.28% 82.13% 81.23% 84.43%
Kraj Vysočina 64.73% 69.55% 77.79% 70.85% 83.02% 81.58%
Královéhradecký kraj 71.62% 74.17% 79.16% 81.64% 87.47% 84.94%
Liberecký kraj 69.68% 77.56% 82.24% 78.77% 86.4% 83.97%
Moravskoslezský kraj 86.32% 90.02% 88.6% 84.08% 87.04% 89.95%
Olomoucký kraj 72.76% 78.4% 81.52% 66.47% 68.78% 76.31%
Pardubický kraj 74.43% 74.35% 78.17% 71.86% 70.5% 78.61%
Plzeňský kraj 82.2% 82.93% 88.45% 84.79% 92.51% 88.15%
Středočeský kraj 84.71% 79.28% 85.55% 85.05% 89.9% 89.03%
Ústecký kraj 75.71% 71.56% 78.23% 74.63% 89.03% 82.8%
Zlínský kraj 84.42% 83.13% 88.15% 86.49% 86.91% 88.53%
Celá ČR 78.69% 79.32% 83.36% 79.37% 84.27% 85.21%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 89.73% 86.79% 88.42% 87.93% 91.04% 89.85%
Jihočeský kraj 55.35% 66.39% 73.83% 72.05% 82.27% 79.47%
Jihomoravský kraj 74.53% 77.6% 83.09% 75.88% 80.82% 82.3%
Karlovarský kraj 65.84% 75.04% 78.11% 77.06% 78.42% 79.54%
Kraj Vysočina 63.99% 63.19% 69.17% 70.67% 80.3% 76.39%
Královéhradecký kraj 70.24% 68.98% 80.05% 81.03% 81.54% 82.52%
Liberecký kraj 62.09% 67.31% 76.22% 75.78% 84.3% 77.7%
Moravskoslezský kraj 89.42% 90.32% 92.86% 84.94% 86.05% 91.02%
Olomoucký kraj 78.05% 82.66% 84% 70.48% 69.07% 78.81%
Pardubický kraj 66.89% 70.81% 79.08% 73.01% 75.28% 78.12%
Plzeňský kraj 79.66% 79.12% 84.83% 84.44% 91.2% 85.88%
Středočeský kraj 78.36% 80.66% 85.66% 85.69% 88.2% 87.86%
Ústecký kraj 65.6% 70.25% 74.97% 76.79% 87.77% 80.45%
Zlínský kraj 74.74% 82.65% 89.92% 89.74% 90.88% 88.66%
Celá ČR 75.57% 78.18% 83.14% 79.78% 83.4% 83.95%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 89.81% 88.09% 86.34% 77.18% 80.75% 85.24%
Jihočeský kraj 62.22% 60.71% 67.88% 56.93% 66.29% 68.29%
Jihomoravský kraj 77.33% 77.74% 77.42% 56.78% 64.5% 72.61%
Karlovarský kraj 58.1% 63.2% 72.5% 58.98% 65.62% 66.96%
Kraj Vysočina 62.44% 62.52% 64.68% 49.13% 57.53% 64.1%
Královéhradecký kraj 74.53% 71.57% 72.42% 55.41% 63.3% 70.16%
Liberecký kraj 62.09% 68.4% 72.88% 58.1% 67.82% 69.21%
Moravskoslezský kraj 90.02% 89.64% 88.31% 66.93% 67.28% 81.16%
Olomoucký kraj 72.6% 79.52% 81.83% 63.45% 65.04% 73.91%
Pardubický kraj 66.3% 67.25% 69.52% 55.65% 62.75% 67.24%
Plzeňský kraj 79.38% 79.85% 84.05% 74.16% 83.87% 81.22%
Středočeský kraj 81.59% 75.45% 77.76% 63.5% 74.03% 76.33%
Ústecký kraj 71.68% 72.07% 71.37% 57.33% 69.48% 70.45%
Zlínský kraj 82.54% 82.14% 84.79% 76.17% 80.49% 82.43%
Celá ČR 77.09% 76.94% 78.27% 62.91% 69.3% 74.93%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 91.72% 85.49% 83.41% 65.19% 77.43% 79.63%
Jihočeský kraj 61.38% 64.47% 57.36% 43.99% 50.4% 54.31%
Jihomoravský kraj 72.74% 73.93% 71.42% 45.85% 54.65% 62.86%
Karlovarský kraj 54.4% 64.34% 65.98% 46.18% 54.68% 57.57%
Kraj Vysočina 58.92% 62.48% 58.37% 36.69% 44.99% 51.28%
Královéhradecký kraj 72.89% 73.65% 68.29% 42.62% 52.44% 59.45%
Liberecký kraj 67.02% 69.91% 68.68% 51.13% 62.03% 63.32%
Moravskoslezský kraj 89.94% 89.31% 82.66% 52.24% 55.96% 71.01%
Olomoucký kraj 76.27% 82.17% 81.91% 56.91% 58.48% 70.8%
Pardubický kraj 69.31% 73.1% 68.52% 45.66% 51.39% 61.11%
Plzeňský kraj 84.91% 83.21% 81.75% 68.42% 76.1% 78.06%
Středočeský kraj 77.51% 78.21% 72.78% 51.79% 63.28% 67.49%
Ústecký kraj 74.21% 70.85% 64.79% 45.52% 56.73% 60.2%
Zlínský kraj 78.98% 79.4% 78.15% 62.87% 68.89% 73.06%
Celá ČR 76.51% 77.07% 73.28% 51.15% 59.02% 66.24%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok

Legenda: █ Méně než 40 █ 40-60 █ 60-80 █ 80-90 █ více než 90
Český Krumlov (rok 2022) - 80.41 České Budějovice (rok 2022) - 68.22 Prachatice (rok 2022) - 76.87 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 69.28 Strakonice (rok 2022) - 85.26 Tábor (rok 2022) - 88.27 Písek (rok 2022) - 78.16 Uherské Hradiště (rok 2022) - 74.36 Zlín (rok 2022) - 85 Kroměříž (rok 2022) - 77.84 Vsetín (rok 2022) - 84.96 Břeclav (rok 2022) - 90.71 Znojmo (rok 2022) - 77.69 Hodonín (rok 2022) - 76.72 Brno-venkov (rok 2022) - 79.06 Vyškov (rok 2022) - 60.83 Brno-město (rok 2022) - 78.2 Blansko (rok 2022) - 80 Třebíč (rok 2022) - 87.18 Jihlava (rok 2022) - 52.43 Pelhřimov (rok 2022) - 72.73 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 74.31 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 76.5 Klatovy (rok 2022) - 81.39 Domažlice (rok 2022) - 70.3 Plzeň-jih (rok 2022) - 92.92 Tachov (rok 2022) - 66.27 Plzeň-město (rok 2022) - 91.38 Rokycany (rok 2022) - 94.95 Plzeň-sever (rok 2022) - 93.76 Frýdek-místek (rok 2022) - 95.44 Nový Jičín (rok 2022) - 80.86 Ostrava-město (rok 2022) - 88.32 Opava (rok 2022) - 86.2 Karviná (rok 2022) - 88.22 Bruntál (rok 2022) - 87.96 Svitavy (rok 2022) - 83.33 Chrudim (rok 2022) - 76.9 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 84.44 Pardubice (rok 2022) - 68.79 Praha (rok 2022) - 84.42 Prostějov (rok 2022) - 54.82 Přerov (rok 2022) - 77.7 Olomouc (rok 2022) - 84.38 Šumperk (rok 2022) - 87.63 Jeseník (rok 2022) - 93.08 Benešov (rok 2022) - 92.56 Příbram (rok 2022) - 89.89 Kutná Hora (rok 2022) - 69.8 Beroun (rok 2022) - 88.85 Praha-západ (rok 2022) - 79.59 Praha-východ (rok 2022) - 86.81 Kolín (rok 2022) - 90.25 Rakovník (rok 2022) - 81.43 Kladno (rok 2022) - 80.1 Nymburk (rok 2022) - 92 Mladá Boleslav (rok 2022) - 88 Mělník (rok 2022) - 90.18 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 78.53 Hradec Králové (rok 2022) - 74.63 Jičín (rok 2022) - 74.79 Náchod (rok 2022) - 94.13 Trutnov (rok 2022) - 84.98 Česká Lípa (rok 2022) - 95.92 Semily (rok 2022) - 78.22 Liberec (rok 2022) - 64.09 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 89.22 Louny (rok 2022) - 83.69 Chomutov (rok 2022) - 77.57 Litoměřice (rok 2022) - 61.86 Most (rok 2022) - 85.06 Teplice (rok 2022) - 61.27 Ústí nad Labem (rok 2022) - 75.86 Děčín (rok 2022) - 76.57 Cheb (rok 2022) - 80.51 Sokolov (rok 2022) - 77.07 Karlovy Vary (rok 2022) - 86.34
Český Krumlov (rok 2021) - 81.48 České Budějovice (rok 2021) - 75.47 Prachatice (rok 2021) - 81.88 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 70.46 Strakonice (rok 2021) - 83.42 Tábor (rok 2021) - 90.64 Písek (rok 2021) - 79.08 Uherské Hradiště (rok 2021) - 72.95 Zlín (rok 2021) - 95.39 Kroměříž (rok 2021) - 85.06 Vsetín (rok 2021) - 93.4 Břeclav (rok 2021) - 89.29 Znojmo (rok 2021) - 79.64 Hodonín (rok 2021) - 83.04 Brno-venkov (rok 2021) - 87.85 Vyškov (rok 2021) - 66.18 Brno-město (rok 2021) - 83.53 Blansko (rok 2021) - 88.67 Třebíč (rok 2021) - 91.48 Jihlava (rok 2021) - 58.9 Pelhřimov (rok 2021) - 82.6 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 80.29 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 73.3 Klatovy (rok 2021) - 90.43 Domažlice (rok 2021) - 56.97 Plzeň-jih (rok 2021) - 95.94 Tachov (rok 2021) - 68.14 Plzeň-město (rok 2021) - 95.01 Rokycany (rok 2021) - 92.1 Plzeň-sever (rok 2021) - 93.01 Frýdek-místek (rok 2021) - 97.22 Nový Jičín (rok 2021) - 81.1 Ostrava-město (rok 2021) - 90.6 Opava (rok 2021) - 85.39 Karviná (rok 2021) - 91.58 Bruntál (rok 2021) - 87.55 Svitavy (rok 2021) - 90.74 Chrudim (rok 2021) - 77.61 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 83.87 Pardubice (rok 2021) - 68.25 Praha (rok 2021) - 89.55 Prostějov (rok 2021) - 51.69 Přerov (rok 2021) - 74.79 Olomouc (rok 2021) - 87.37 Šumperk (rok 2021) - 86.1 Jeseník (rok 2021) - 91.61 Benešov (rok 2021) - 92.79 Příbram (rok 2021) - 88.89 Kutná Hora (rok 2021) - 77.94 Beroun (rok 2021) - 88.87 Praha-západ (rok 2021) - 85.47 Praha-východ (rok 2021) - 91.21 Kolín (rok 2021) - 90.11 Rakovník (rok 2021) - 90.67 Kladno (rok 2021) - 89.87 Nymburk (rok 2021) - 89.62 Mladá Boleslav (rok 2021) - 91.11 Mělník (rok 2021) - 91.94 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 76.72 Hradec Králové (rok 2021) - 80.69 Jičín (rok 2021) - 67.8 Náchod (rok 2021) - 94.2 Trutnov (rok 2021) - 91.83 Česká Lípa (rok 2021) - 98.69 Semily (rok 2021) - 76.16 Liberec (rok 2021) - 70.83 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 91.62 Louny (rok 2021) - 94.77 Chomutov (rok 2021) - 79.95 Litoměřice (rok 2021) - 75.22 Most (rok 2021) - 87.7 Teplice (rok 2021) - 68.18 Ústí nad Labem (rok 2021) - 85.48 Děčín (rok 2021) - 81.38 Cheb (rok 2021) - 86.04 Sokolov (rok 2021) - 82.34 Karlovy Vary (rok 2021) - 81.84
Český Krumlov (rok 2020) - 85.86 České Budějovice (rok 2020) - 73.85 Prachatice (rok 2020) - 84.95 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 78.64 Strakonice (rok 2020) - 88.52 Tábor (rok 2020) - 93.32 Písek (rok 2020) - 77.08 Uherské Hradiště (rok 2020) - 78.82 Zlín (rok 2020) - 94.24 Kroměříž (rok 2020) - 89.19 Vsetín (rok 2020) - 89.96 Břeclav (rok 2020) - 86.93 Znojmo (rok 2020) - 78.73 Hodonín (rok 2020) - 85.39 Brno-venkov (rok 2020) - 88.62 Vyškov (rok 2020) - 78.77 Brno-město (rok 2020) - 83.55 Blansko (rok 2020) - 84.44 Třebíč (rok 2020) - 94.13 Jihlava (rok 2020) - 69.74 Pelhřimov (rok 2020) - 81.3 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 81.19 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 83.63 Klatovy (rok 2020) - 92.94 Domažlice (rok 2020) - 69.06 Plzeň-jih (rok 2020) - 94.49 Tachov (rok 2020) - 69.68 Plzeň-město (rok 2020) - 93.38 Rokycany (rok 2020) - 91.12 Plzeň-sever (rok 2020) - 90.93 Frýdek-místek (rok 2020) - 94.4 Nový Jičín (rok 2020) - 87.09 Ostrava-město (rok 2020) - 89.27 Opava (rok 2020) - 83.33 Karviná (rok 2020) - 91.57 Bruntál (rok 2020) - 95.26 Svitavy (rok 2020) - 89.7 Chrudim (rok 2020) - 76.07 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 81.27 Pardubice (rok 2020) - 68 Praha (rok 2020) - 89.44 Prostějov (rok 2020) - 50.24 Přerov (rok 2020) - 68.9 Olomouc (rok 2020) - 88.7 Šumperk (rok 2020) - 86.96 Jeseník (rok 2020) - 85.47 Benešov (rok 2020) - 89.31 Příbram (rok 2020) - 90.41 Kutná Hora (rok 2020) - 82.05 Beroun (rok 2020) - 92.27 Praha-západ (rok 2020) - 85.69 Praha-východ (rok 2020) - 91.44 Kolín (rok 2020) - 95.06 Rakovník (rok 2020) - 90.56 Kladno (rok 2020) - 83.77 Nymburk (rok 2020) - 88.17 Mladá Boleslav (rok 2020) - 90.49 Mělník (rok 2020) - 93.63 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 81.17 Hradec Králové (rok 2020) - 78.23 Jičín (rok 2020) - 82.75 Náchod (rok 2020) - 95.19 Trutnov (rok 2020) - 95.61 Česká Lípa (rok 2020) - 98 Semily (rok 2020) - 76.73 Liberec (rok 2020) - 75.14 Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 89.76