Kód ukazatele: OUK_PLDD_004_21
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Z výstupů podílu preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů ve sledovaných letech 2017 až 2020 je zřejmý kontinuálně nežádoucí nárůst preskripce v porovnání s referenční horní prahovou hodnotou 75 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 66,12 %, v roce 2018 vzrostla na 72,99 %, v roce 2019 na 80,60 % a v roce 2020 na 81,43 %. Přes historicky pozitivní hodnoty tohoto indexu se v posledních letech trend indexu posouvá výrazně nad požadovanou maximální prahovou hodnotou.

Ještě zřetelněji je tento negativní trend vidět na počtu lékařů, kteří ve sledovaném období nepřekročili maximální prahovou hodnotu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo pod požadovanou prahovou hodnotou 50,24 % lékařů, v roce 2018 již jen 40,93 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl dokonce na 28,87 % lékařů a v roce 2020 na 29,00 % lékařů.

Jednoznačně nejdramatičtější skokový vývoj tohoto indexu (od nejpříkladnější po nejhorší) se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Starší školáci a adolescenti (rok 2017 – 58,77 %, 2018 – 69,51 %, 2019 – 83,17 %, 2020 – 84,23 %) a Mladší školáci (rok 2017 dokonce 51,11 %, 2018 – 63,52 %, 2019 – 79,61 %, 2020 – 79,35 %). Požadované prahové hodnotě se v roce 2019 a 2020 bohužel neblíží ani jedna věková kohorta, naopak trend vývoje je téměř ve všech případech věkových kohort meziročně nepříznivě rostoucí.

Z regionálního pohledu bylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty indexu pouze ve třech sledovaných krajích. Pod prahovou hodnotou předepisovali lékaři citlivě chráněné aminopeniciliny v Kraji Vysočina (rok 2017 – 51,45 %, 2018 – 59,28 %, 2019 – 69,31 %, 2020 – 74,33 %), v Jihočeském kraji (rok 2017 – 53,90 %, 2018 – 63,49 %, 2019 – 71,54 %, 2020 – 71,48 %) a v Pardubickém kraji (rok 2017 – 59,97 %, 2018 – 64,41 %, 2019 – 74,32 %, 2020 – 74,20 %). Naopak stabilně nejvyšších hodnot indexu nad stanoveným prahem dosahuje preskripce lékařů v Praze (rok 2017 – 80,95 %, 2018 – 85,62 %, 2019 – 88,57 %, 2020 – 87,05 %) a znepokojivě zhoršující se dynamiku má rovněž preskripce lékařů v Moravskoslezském kraji (rok 2017 – 70,93 %, 2018 – 79,98 %, 2019 – 89,12 %, 2020 – 87,48 %).

DEFINICE – SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY 

Úplný název: amoxicilin-klavulanátový index: podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

Ukazatel sleduje preskripci chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost.

Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

  • Kód J01CR* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie chráněných penicilinů
  • Kód J01CA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie „penicilinů se širokým spektrem“, respektive aminopenicilinů

Aminopeniciliny celkem: ATC účinné látky, respektive léčivého přípravku: J01CA* plus J01CR*

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou (stejně jako z uplatněných eReceptů přípravků nehrazených zdravotní pojišťovnou), protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Diagnózy: všechny

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let)6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI 
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021Odborný panel byl složený ze zástupců:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost infekčního lékařství ČLS JEP a odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE 
x/y*100

x = Počet lékařských předpisů chráněných penicilinů J01CR*
y = Počet lékařských předpisů na léčivé přípravky J01CA* + J01CR*

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ 

Subjekt: IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalityNení stanoven
Horní práh kvality75%

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE 

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL. Stejně tak je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv hrazených na základě eReceptů a nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tato léčiva do výstupů ukazatelů zahrnuty.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE 

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents – a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 81.68% 77.45% 80.8% 81.79% 90.52% 84.42%
Jihočeský kraj 53.69% 51.2% 62.51% 69.42% 79.22% 75.84%
Jihomoravský kraj 64.96% 70.59% 75.92% 75.43% 82.83% 78.22%
Karlovarský kraj 70.71% 71.58% 77.28% 81.3% 79.96% 81.73%
Kraj Vysočina 54.38% 54.13% 65.84% 63.98% 78.72% 72.13%
Královéhradecký kraj 61.26% 59.51% 70.7% 76.28% 79.23% 79.38%
Liberecký kraj 64.08% 66.28% 73.9% 78.35% 85.94% 78.71%
Moravskoslezský kraj 83.4% 84.43% 86.77% 86.02% 90.39% 88.56%
Olomoucký kraj 75.57% 76.88% 79.21% 73.17% 73.15% 77.64%
Pardubický kraj 58.42% 64.56% 75.25% 75.33% 79.56% 77.4%
Plzeňský kraj 76.94% 79.58% 84.99% 87.9% 92.39% 86.66%
Středočeský kraj 75.16% 75% 80.99% 83.42% 90.73% 85.96%
Ústecký kraj 59.12% 59.08% 63.49% 68.84% 84.25% 74.68%
Zlínský kraj 70.6% 72.24% 79.2% 83.69% 87.02% 81.62%
Celá ČR 70.27% 70.96% 77.01% 78.32% 84.53% 81.05%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 86.19% 85.41% 89.58% 86.01% 91.59% 89.55%
Jihočeský kraj 51.64% 57.74% 73.82% 78.06% 82.08% 78.79%
Jihomoravský kraj 74.72% 78.22% 84.02% 79.08% 85.47% 83.29%
Karlovarský kraj 85.09% 77.81% 84.37% 76.06% 80.66% 83.25%
Kraj Vysočina 66.85% 63.19% 71.62% 72% 83.22% 76.88%
Královéhradecký kraj 64.95% 70.41% 83.17% 83.73% 82.22% 83.07%
Liberecký kraj 74.45% 74.1% 81.36% 81.5% 85.77% 82.64%
Moravskoslezský kraj 80.67% 86.57% 89.96% 88.19% 91.74% 89.91%
Olomoucký kraj 72.83% 82.12% 80.88% 69.9% 69.97% 77.7%
Pardubický kraj 71.46% 73.61% 80.13% 73.77% 75.46% 79.31%
Plzeňský kraj 74.45% 83.96% 87.58% 88.83% 89.98% 87.39%
Středočeský kraj 81.27% 82.67% 86.89% 85.79% 92.67% 89.34%
Ústecký kraj 75.17% 70.05% 77.7% 77.51% 86.81% 81.53%
Zlínský kraj 77.21% 83.4% 89.32% 83.86% 87.09% 87.43%
Celá ČR 75.7% 78.33% 84.1% 81.06% 85.25% 84.56%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 87.64% 84.58% 86.77% 87.73% 90.15% 89.44%
Jihočeský kraj 67.79% 64.04% 73.25% 71.77% 77.68% 80.84%
Jihomoravský kraj 77.39% 81.2% 83.27% 78.15% 82.88% 84.42%
Karlovarský kraj 65.48% 80.44% 85.28% 82.13% 81.23% 84.43%
Kraj Vysočina 64.73% 69.55% 77.79% 70.85% 83.02% 81.58%
Královéhradecký kraj 71.62% 74.17% 79.16% 81.64% 87.47% 84.94%
Liberecký kraj 69.68% 77.56% 82.24% 78.77% 86.4% 83.97%
Moravskoslezský kraj 86.32% 90.02% 88.6% 84.08% 87.04% 89.95%
Olomoucký kraj 72.76% 78.4% 81.52% 66.47% 68.78% 76.31%
Pardubický kraj 74.43% 74.35% 78.17% 71.86% 70.5% 78.61%
Plzeňský kraj 82.2% 82.93% 88.45% 84.79% 92.51% 88.15%
Středočeský kraj 84.71% 79.28% 85.55% 85.05% 89.9% 89.03%
Ústecký kraj 75.71% 71.56% 78.23% 74.63% 89.03% 82.8%
Zlínský kraj 84.42% 83.13% 88.15% 86.49% 86.91% 88.53%
Celá ČR 78.69% 79.32% 83.36% 79.37% 84.27% 85.21%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 89.73% 86.79% 88.42% 87.93% 91.04% 89.85%
Jihočeský kraj 55.35% 66.39% 73.83% 72.05% 82.27% 79.47%
Jihomoravský kraj 74.53% 77.6% 83.09% 75.88% 80.82% 82.3%
Karlovarský kraj 65.84% 75.04% 78.11% 77.06% 78.42% 79.54%
Kraj Vysočina 63.99% 63.19% 69.17% 70.67% 80.3% 76.39%
Královéhradecký kraj 70.24% 68.98% 80.05% 81.03% 81.54% 82.52%
Liberecký kraj 62.09% 67.31% 76.22% 75.78% 84.3% 77.7%
Moravskoslezský kraj 89.42% 90.32% 92.86% 84.94% 86.05% 91.02%
Olomoucký kraj 78.05% 82.66% 84% 70.48% 69.07% 78.81%
Pardubický kraj 66.89% 70.81% 79.08% 73.01% 75.28% 78.12%
Plzeňský kraj 79.66% 79.12% 84.83% 84.44% 91.2% 85.88%
Středočeský kraj 78.36% 80.66% 85.66% 85.69% 88.2% 87.86%
Ústecký kraj 65.6% 70.25% 74.97% 76.79% 87.77% 80.45%
Zlínský kraj 74.74% 82.65% 89.92% 89.74% 90.88% 88.66%
Celá ČR 75.57% 78.18% 83.14% 79.78% 83.4% 83.95%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 89.81% 88.09% 86.34% 77.18% 80.75% 85.24%
Jihočeský kraj 62.22% 60.71% 67.88% 56.93% 66.29% 68.29%
Jihomoravský kraj 77.33% 77.74% 77.42% 56.78% 64.5% 72.61%
Karlovarský kraj 58.1% 63.2% 72.5% 58.98% 65.62% 66.96%
Kraj Vysočina 62.44% 62.52% 64.68% 49.13% 57.53% 64.1%
Královéhradecký kraj 74.53% 71.57% 72.42% 55.41% 63.3% 70.16%
Liberecký kraj 62.09% 68.4% 72.88% 58.1% 67.82% 69.21%
Moravskoslezský kraj 90.02% 89.64% 88.31% 66.93% 67.28% 81.16%
Olomoucký kraj 72.6% 79.52% 81.83% 63.45% 65.04% 73.91%
Pardubický kraj 66.3% 67.25% 69.52% 55.65% 62.75% 67.24%
Plzeňský kraj 79.38% 79.85% 84.05% 74.16% 83.87% 81.22%
Středočeský kraj 81.59% 75.45% 77.76% 63.5% 74.03% 76.33%
Ústecký kraj 71.68% 72.07% 71.37% 57.33% 69.48% 70.45%
Zlínský kraj 82.54% 82.14% 84.79% 76.17% 80.49% 82.43%
Celá ČR 77.09% 76.94% 78.27% 62.91% 69.3% 74.93%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje velikost Amoxicilin-klavulanátového indexu v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován na 75% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Hodnoty rodělené dle věkových kohort nezahrnunují ATB nehrazené zdravotními pojišťovnami. Celková hodnota nehrazené ATB zahrnuje.

Kraj Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 2 roky)
Předškoláci
(3 až 5 let)
Mladší školáci
(6-12 let)
Starší školáci a adolescenti
(13-19 let)
Celkem vč.
nehrazených ATB
Hlavní město Praha 91.72% 85.49% 83.41% 65.19% 77.43% 79.63%
Jihočeský kraj 61.38% 64.47% 57.36% 43.99% 50.4% 54.31%
Jihomoravský kraj 72.74% 73.93% 71.42% 45.85% 54.65% 62.86%
Karlovarský kraj 54.4% 64.34% 65.98% 46.18% 54.68% 57.57%
Kraj Vysočina 58.92% 62.48% 58.37% 36.69% 44.99% 51.28%
Královéhradecký kraj 72.89% 73.65% 68.29% 42.62% 52.44% 59.45%
Liberecký kraj 67.02% 69.91% 68.68% 51.13% 62.03% 63.32%
Moravskoslezský kraj 89.94% 89.31% 82.66% 52.24% 55.96% 71.01%
Olomoucký kraj 76.27% 82.17% 81.91% 56.91% 58.48% 70.8%
Pardubický kraj 69.31% 73.1% 68.52% 45.66% 51.39% 61.11%
Plzeňský kraj 84.91% 83.21% 81.75% 68.42% 76.1% 78.06%
Středočeský kraj 77.51% 78.21% 72.78% 51.79% 63.28% 67.49%
Ústecký kraj 74.21% 70.85% 64.79% 45.52% 56.73% 60.2%
Zlínský kraj 78.98% 79.4% 78.15% 62.87% 68.89% 73.06%
Celá ČR 76.51% 77.07% 73.28% 51.15% 59.02% 66.24%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok

Legenda: █ Méně než 40 █ 40-60 █ 60-80 █ 80-90 █ více než 90
Český Krumlov (rok 2022) - 80.41 České Budějovice (rok 2022) - 68.22 Prachatice (rok 2022) - 76.87 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 69.28 Strakonice (rok 2022) - 85.26 Tábor (rok 2022) - 88.27 Písek (rok 2022) - 78.16 Uherské Hradiště (rok 2022) - 74.36 Zlín (rok 2022) - 85 Kroměříž (rok 2022) - 77.84 Vsetín (rok 2022) - 84.96 Břeclav (rok 2022) - 90.71 Znojmo (rok 2022) - 77.69 Hodonín (rok 2022) - 76.72 Brno-venkov (rok 2022) - 79.06 Vyškov (rok 2022) - 60.83 Brno-město (rok 2022) - 78.2 Blansko (rok 2022) - 80 Třebíč (rok 2022) - 87.18 Jihlava (rok 2022) - 52.43 Pelhřimov (rok 2022) - 72.73 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 74.31 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 76.5 Klatovy (rok 2022) - 81.39 Domažlice (rok 2022) - 70.3 Plzeň-jih (rok 2022) - 92.92 Tachov (rok 2022) - 66.27 Plzeň-město (rok 2022) - 91.38 Rokycany (rok 2022) - 94.95 Plzeň-sever (rok 2022) - 93.76 Frýdek-místek (rok 2022) - 95.44 Nový Jičín (rok 2022) - 80.86 Ostrava-město (rok 2022) - 88.32 Opava (rok 2022) - 86.2 Karviná (rok 2022) - 88.22 Bruntál (rok 2022) - 87.96 Svitavy (rok 2022) - 83.33 Chrudim (rok 2022) - 76.9 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 84.44 Pardubice (rok 2022) - 68.79 Praha (rok 2022) - 84.42 Prostějov (rok 2022) - 54.82 Přerov (rok 2022) - 77.7 Olomouc (rok 2022) - 84.38 Šumperk (rok 2022) - 87.63 Jeseník (rok 2022) - 93.08 Benešov (rok 2022) - 92.56 Příbram (rok 2022) - 89.89 Kutná Hora (rok 2022) - 69.8 Beroun (rok 2022) - 88.85 Praha-západ (rok 2022) - 79.59 Praha-východ (rok 2022) - 86.81 Kolín (rok 2022) - 90.25 Rakovník (rok 2022) - 81.43 Kladno (rok 2022) - 80.1 Nymburk (rok 2022) - 92 Mladá Boleslav (rok 2022) - 88 Mělník (rok 2022) - 90.18 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 78.53 Hradec Králové (rok 2022) - 74.63 Jičín (rok 2022) - 74.79 Náchod (rok 2022) - 94.13 Trutnov (rok 2022) - 84.98 Česká Lípa (rok 2022) - 95.92 Semily (rok 2022) - 78.22 Liberec (rok 2022) - 64.09 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 89.22 Louny (rok 2022) - 83.69 Chomutov (rok 2022) - 77.57 Litoměřice (rok 2022) - 61.86 Most (rok 2022) - 85.06 Teplice (rok 2022) - 61.27 Ústí nad Labem (rok 2022) - 75.86 Děčín (rok 2022) - 76.57 Cheb (rok 2022) - 80.51 Sokolov (rok 2022) - 77.07 Karlovy Vary (rok 2022) - 86.34
Český Krumlov (rok 2021) - 81.48 České Budějovice (rok 2021) - 75.47 Prachatice (rok 2021) - 81.88 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 70.46 Strakonice (rok 2021) - 83.42 Tábor (rok 2021) - 90.64 Písek (rok 2021) - 79.08 Uherské Hradiště (rok 2021) - 72.95 Zlín (rok 2021) - 95.39 Kroměříž (rok 2021) - 85.06 Vsetín (rok 2021) - 93.4 Břeclav (rok 2021) - 89.29 Znojmo (rok 2021) - 79.64 Hodonín (rok 2021) - 83.04 Brno-venkov (rok 2021) - 87.85 Vyškov (rok 2021) - 66.18 Brno-město (rok 2021) - 83.53 Blansko (rok 2021) - 88.67 Třebíč (rok 2021) - 91.48 Jihlava (rok 2021) - 58.9 Pelhřimov (rok 2021) - 82.6 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 80.29 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 73.3 Klatovy (rok 2021) - 90.43 Domažlice (rok 2021) - 56.97 Plzeň-jih (rok 2021) - 95.94 Tachov (rok 2021) - 68.14 Plzeň-město (rok 2021) - 95.01 Rokycany (rok 2021) - 92.1 Plzeň-sever (rok 2021) - 93.01 Frýdek-místek (rok 2021) - 97.22 Nový Jičín (rok 2021) - 81.1 Ostrava-město (rok 2021) - 90.6 Opava (rok 2021) - 85.39 Karviná (rok 2021) - 91.58 Bruntál (rok 2021) - 87.55 Svitavy (rok 2021) - 90.74 Chrudim (rok 2021) - 77.61 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 83.87 Pardubice (rok 2021) - 68.25 Praha (rok 2021) - 89.55 Prostějov (rok 2021) - 51.69 Přerov (rok 2021) - 74.79 Olomouc (rok 2021) - 87.37 Šumperk (rok 2021) - 86.1 Jeseník (rok 2021) - 91.61 Benešov (rok 2021) - 92.79 Příbram (rok 2021) - 88.89 Kutná Hora (rok 2021) - 77.94 Beroun (rok 2021) - 88.87 Praha-západ (rok 2021) - 85.47 Praha-východ (rok 2021) - 91.21 Kolín (rok 2021) - 90.11 Rakovník (rok 2021) - 90.67 Kladno (rok 2021) - 89.87 Nymburk (rok 2021) - 89.62 Mladá Boleslav (rok 2021) - 91.11 Mělník (rok 2021) - 91.94 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 76.72 Hradec Králové (rok 2021) - 80.69 Jičín (rok 2021) - 67.8 Náchod (rok 2021) - 94.2 Trutnov (rok 2021) - 91.83 Česká Lípa (rok 2021) - 98.69 Semily (rok 2021) - 76.16 Liberec (rok 2021) - 70.83 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 91.62 Louny (rok 2021) - 94.77 Chomutov (rok 2021) - 79.95 Litoměřice (rok 2021) - 75.22 Most (rok 2021) - 87.7 Teplice (rok 2021) - 68.18 Ústí nad Labem (rok 2021) - 85.48 Děčín (rok 2021) - 81.38 Cheb (rok 2021) - 86.04 Sokolov (rok 2021) - 82.34 Karlovy Vary (rok 2021) - 81.84
Český Krumlov (rok 2020) - 85.86 České Budějovice (rok 2020) - 73.85 Prachatice (rok 2020) - 84.95 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 78.64 Strakonice (rok 2020) - 88.52 Tábor (rok 2020) - 93.32 Písek (rok 2020) - 77.08 Uherské Hradiště (rok 2020) - 78.82 Zlín (rok 2020) - 94.24 Kroměříž (rok 2020) - 89.19 Vsetín (rok 2020) - 89.96 Břeclav (rok 2020) - 86.93 Znojmo (rok 2020) - 78.73 Hodonín (rok 2020) - 85.39 Brno-venkov (rok 2020) - 88.62 Vyškov (rok 2020) - 78.77 Brno-město (rok 2020) - 83.55 Blansko (rok 2020) - 84.44 Třebíč (rok 2020) - 94.13 Jihlava (rok 2020) - 69.74 Pelhřimov (rok 2020) - 81.3 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 81.19 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 83.63 Klatovy (rok 2020) - 92.94 Domažlice (rok 2020) - 69.06 Plzeň-jih (rok 2020) - 94.49 Tachov (rok 2020) - 69.68 Plzeň-město (rok 2020) - 93.38 Rokycany (rok 2020) - 91.12 Plzeň-sever (rok 2020) - 90.93 Frýdek-místek (rok 2020) - 94.4 Nový Jičín (rok 2020) - 87.09 Ostrava-město (rok 2020) - 89.27 Opava (rok 2020) - 83.33 Karviná (rok 2020) - 91.57 Bruntál (rok 2020) - 95.26 Svitavy (rok 2020) - 89.7 Chrudim (rok 2020) - 76.07 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 81.27 Pardubice (rok 2020) - 68 Praha (rok 2020) - 89.44 Prostějov (rok 2020) - 50.24 Přerov (rok 2020) - 68.9 Olomouc (rok 2020) - 88.7 Šumperk (rok 2020) - 86.96 Jeseník (rok 2020) - 85.47 Benešov (rok 2020) - 89.31 Příbram (rok 2020) - 90.41 Kutná Hora (rok 2020) - 82.05 Beroun (rok 2020) - 92.27 Praha-západ (rok 2020) - 85.69 Praha-východ (rok 2020) - 91.44 Kolín (rok 2020) - 95.06 Rakovník (rok 2020) - 90.56 Kladno (rok 2020) - 83.77 Nymburk (rok 2020) - 88.17 Mladá Boleslav (rok 2020) - 90.49 Mělník (rok 2020) - 93.63 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 81.17 Hradec Králové (rok 2020) - 78.23 Jičín (rok 2020) - 82.75 Náchod (rok 2020) - 95.19 Trutnov (rok 2020) - 95.61 Česká Lípa (rok 2020) - 98 Semily (rok 2020) - 76.73 Liberec (rok 2020) - 75.14 Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 89.76