Kód ukazatele: OUK_PLD_010_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Při hodnocení preskripce antibiotik nestačí znát pouze procenta preskripce jednotlivých skupin antibiotik, ale určitým způsobem zhodnotit kvantitu preskripce ATB. Snažíme se tak odlišit lékaře, kteří indikují ATB jen v případě nezbytnosti a lékaře, kteří se nerozpakují předepsat ATB i v případě, že jde pravděpodobně o virové onemocnění. Jmenovatelem ve vzorci byl zvolen počet návštěv lékaře s předpisem jakéhokoli léku, a hodnota byla přepočtena na 1000 návštěv. Protože s přibývajícím věkem přibývá i počet předpisů léků a tedy i návštěv u lékaře, je u starších lidí počet receptů na ATB více „rozředěn“ preskripcí jiných léků více než u lidí mladších. Protože věková struktura se u jednotlivých lékařů může dosti odlišovat, byli pacienti rozděleni podle svého věku do dvou skupin vyhodnocovaných zvlášť, a to pacienti do 65 let věku včetně a pacienti nad 65 let věku.

Z výstupu počtu podílu preskripce ATB z celkového počtu návštěv lékaře u pacientů do 65 let je zřejmé, že v běžném režimu se hodnota indexu pohybuje kolem 150 receptů na ATB na 1000 návštěv. Tato hodnota v době epidemie COVID-19 dosti poklesla: v roce 2017 činila hodnota tohoto indexu na 1000 návštěv 180, v roce 2018 činil 178 a v roce 2019 činil 163, v roce 2020 poklesl tento počet na 117 a v roce 2021 dokonce na 113 předpisů ATB na 1000 návštěv pacienta provázených předpisem jakéhokoli léku. V prvním roce po epidemii COVID-19 došlo opět k mírnému nárůstu (rok 2022: 142).

Z regionálního pohledu je zřejmé, že nejčastější preskripce na 1000 návštěv lékaře byla v Hlavním městě Praha, kde hodnoty tohoto indexu činily: rok 2017 – 201, rok 2018 – 200, rok 2019 – 185, rok 2020 – 127, rok 2021 – 115 a rok 2022 – 150. Nejvyšších hodnot v sledovaném posledním roce dosáhl Jihomoravský kraj (159) a Zlínský kraj (161).

Nejnižších hodnot preskripce ATB bylo dlouhodobě dosaženo v Karlovarském kraji: rok 2017 – 152, rok 2018 – 147, rok 2019 – 130, rok 2020 – 91, rok 2021 – 94 a rok 2022 – 111. Druhé nejnižší hodnoty byly v roce 2022 zjištěny v Libereckém kraji (128) a Moravskoslezském kraji (124).

Závěr:
Index preskripce ATB na 1000 návštěv lékaře byl vytvořen především proto, aby jednotliví lékaři porovnávali své hodnoty s průměrnými hodnotami lékařů stejné odbornosti v regionu, kde ordinují. Obecně ve vyspělých zemích platí, že čím nižší jsou hodnoty preskripce ATB, tím lépe. Z výše uvedených rozdílů mezi regiony lze spekulovat, že na preskripci se podílí i typ regionu (městský versus rurální) a další vlivy, z nichž nejsilnější je epidemie COVID-19, kdy bylo sníženo šíření všech nakažlivých onemocnění včetně bakteriálních infekcí léčených ATB.

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje počet návštěv v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, při kterých byl vystaven recept na antibiotika (pro unikátního pacienta v jeden den a bez ohledu na počet balení a terapeutickou dávku) v přepočtu na 1000 návštěv s předpisem na jakýkoliv léčivý přípravek. Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro dospělé je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky antibiotika jsou definovány souhrnným kódem pro ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI J01* (první znaky kódu ATC skupiny).

Věk do 65 let je definován jako menší nebo rovno roku dosažení 65 let (<= 65 celých roků).

Počet všech návštěv s preskripcí je stanoven rovněž z uplatněných receptů, protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro dospělé se nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby.

Jedná se o doplňkový ukazatel. Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena proto, aby předepisující lékaři neměnili preskripci nevhodným způsobem.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně také eRecept, který nebyl uplatněn k úhradě zdravotní pojišťovně. Údaje o lécích obsahují tedy všechna antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, ale rovněž předepsaná na eRecept hrazený pacientem na přímou úhradu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s kódem J01* ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

Léčivé přípravky předepsané na recept se všemi kódy ATC

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: ukazatele je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékaře

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*1000 [-;0]
x = počet návštěv (receptů) s kódem J01* ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

y = počet všech návštěv (receptů)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001) – identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalityNení stanoven
Horní práh kvalityMedián celostátních hodnot

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím je hodnota nižší, tím je preskripce kvalitnější. Interpretaci je vhodné provést spolu s dalšími dříve navrženými ukazateli, a to především s hodnotou ukazatele počet událostí předpisu V-PNC (penicilinů s úzkým spektrem, ATC: J01CE*) a předpisu chráněných aminopenicilinů (ATC: J01CR*).

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:

Protože dosud nebyly známy výsledky žádného statistického šetření v ČR, jako horní hranice kvality je v prvním roce sledování navržen medián jako „měkký práh“ (medián hodnot preskripcí antibiotik na 1000 pojištěnců). V rámci dalšího rozvoje ukazatele lze postupně předpokládat posun k hodnotám v okolí hranice 1. kvartilu.

REŠERŠE:

[1] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/ database/quality-indicators.

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

[4] Prokeš M, Kalousek K , Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[5] Prokeš M, Němec O: Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů? Prezentace, Kongres revizního lékařství, Banská Bystrica 2006

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
abulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1322690 198439 150
Jihočeský kraj 780940 107742 138
Jihomoravský kraj 1406988 224232 159
Karlovarský kraj 329779 36449 111
Kraj Vysočina 637286 95915 151
Královéhradecký kraj 704942 97314 138
Liberecký kraj 583126 74911 128
Moravskoslezský kraj 1485191 184153 124
Olomoucký kraj 690239 98153 142
Pardubický kraj 630332 99532 158
Plzeňský kraj 612761 83004 135
Středočeský kraj 1364190 188504 138
Ústecký kraj 1012991 135865 134
Zlínský kraj 714118 114870 161
Celá ČR 12275573 1739083 142
Přehled dle krajů (2021)
abulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1136901 130371 115
Jihočeský kraj 705247 75671 107
Jihomoravský kraj 1262758 163820 130
Karlovarský kraj 314658 29600 94
Kraj Vysočina 577888 65233 113
Královéhradecký kraj 650244 72591 112
Liberecký kraj 531689 56181 106
Moravskoslezský kraj 1370433 138296 101
Olomoucký kraj 635775 73131 115
Pardubický kraj 570502 73877 129
Plzeňský kraj 559137 60087 107
Středočeský kraj 1231277 132791 108
Ústecký kraj 933717 100082 107
Zlínský kraj 651468 85128 131
Celá ČR 11131694 1256859 113
Přehled dle krajů (2020)
abulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1082592 136967 127
Jihočeský kraj 696719 80289 115
Jihomoravský kraj 1232120 163993 133
Karlovarský kraj 303448 27575 91
Kraj Vysočina 566589 69089 122
Královéhradecký kraj 632520 71114 112
Liberecký kraj 513445 55892 109
Moravskoslezský kraj 1314125 133208 101
Olomoucký kraj 623521 75828 122
Pardubický kraj 552167 71677 130
Plzeňský kraj 535413 56849 106
Středočeský kraj 1191337 133367 112
Ústecký kraj 909851 100072 110
Zlínský kraj 639969 83236 130
Celá ČR 10793816 1259156 117
Přehled dle krajů (2019)
abulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1187296 219340 185
Jihočeský kraj 754086 119689 159
Jihomoravský kraj 1353957 245241 181
Karlovarský kraj 328682 42584 130
Kraj Vysočina 619626 108291 175
Královéhradecký kraj 687958 109036 158
Liberecký kraj 553707 85515 154
Moravskoslezský kraj 1381668 189109 137
Olomoucký kraj 672044 109402 163
Pardubický kraj 608534 108118 178
Plzeňský kraj 578046 89458 155
Středočeský kraj 1299492 209068 161
Ústecký kraj 996640 155228 156
Zlínský kraj 693239 117344 169
Celá ČR 11714975 1907423 163
Přehled dle krajů (2018)
abulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1166998 232987 200
Jihočeský kraj 746301 128987 173
Jihomoravský kraj 1346179 263104 195
Karlovarský kraj 332759 48807 147
Kraj Vysočina 612015 115052 188
Královéhradecký kraj 682247 119940 176
Liberecký kraj 552551 95356 173
Moravskoslezský kraj 1373081 209610 153
Olomoucký kraj 664294 114827 173
Pardubický kraj 612761 122025 199
Plzeňský kraj 576060 99433 173
Středočeský kraj 1290759 228150 177
Ústecký kraj 996205 165955 167
Zlínský kraj 699615 131151 187
Celá ČR 11651825 2075384 178
Přehled dle krajů (2017)
abulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1167923 234659 201
Jihočeský kraj 754188 137612 182
Jihomoravský kraj 1347890 269598 200
Karlovarský kraj 338353 51554 152
Kraj Vysočina 613079 116505 190
Královéhradecký kraj 691700 123829 179
Liberecký kraj 556057 96041 173
Moravskoslezský kraj 1362241 210957 155
Olomoucký kraj 667028 116729 175
Pardubický kraj 615247 120859 196
Plzeňský kraj 566219 96313 170
Středočeský kraj 1288219 229243 178
Ústecký kraj 999823 166832 167
Zlínský kraj 704377 134512 191
Celá ČR 11672344 2105243 180
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 100 █ 100-130 █ 130-160 █ 160-190 █ více než 190
Český Krumlov (rok 2022) - 138 České Budějovice (rok 2022) - 134 Prachatice (rok 2022) - 157 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 132 Strakonice (rok 2022) - 141 Tábor (rok 2022) - 144 Písek (rok 2022) - 131 Uherské Hradiště (rok 2022) - 155 Zlín (rok 2022) - 171 Kroměříž (rok 2022) - 157 Vsetín (rok 2022) - 153 Břeclav (rok 2022) - 192 Znojmo (rok 2022) - 132 Hodonín (rok 2022) - 160 Brno-venkov (rok 2022) - 173 Vyškov (rok 2022) - 163 Brno-město (rok 2022) - 151 Blansko (rok 2022) - 154 Třebíč (rok 2022) - 126 Jihlava (rok 2022) - 156 Pelhřimov (rok 2022) - 137 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 172 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 154 Klatovy (rok 2022) - 129 Domažlice (rok 2022) - 131 Plzeň-jih (rok 2022) - 154 Tachov (rok 2022) - 128 Plzeň-město (rok 2022) - 135 Rokycany (rok 2022) - 133 Plzeň-sever (rok 2022) - 139 Frýdek-místek (rok 2022) - 125 Nový Jičín (rok 2022) - 136 Ostrava-město (rok 2022) - 116 Opava (rok 2022) - 139 Karviná (rok 2022) - 125 Bruntál (rok 2022) - 124 Svitavy (rok 2022) - 167 Chrudim (rok 2022) - 156 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 149 Pardubice (rok 2022) - 160 Praha (rok 2022) - 150 Prostějov (rok 2022) - 141 Přerov (rok 2022) - 160 Olomouc (rok 2022) - 131 Šumperk (rok 2022) - 146 Jeseník (rok 2022) - 119 Benešov (rok 2022) - 137 Příbram (rok 2022) - 124 Kutná Hora (rok 2022) - 113 Beroun (rok 2022) - 133 Praha-západ (rok 2022) - 169 Praha-východ (rok 2022) - 163 Kolín (rok 2022) - 144 Rakovník (rok 2022) - 120 Kladno (rok 2022) - 127 Nymburk (rok 2022) - 152 Mladá Boleslav (rok 2022) - 127 Mělník (rok 2022) - 140 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 132 Hradec Králové (rok 2022) - 161 Jičín (rok 2022) - 126 Náchod (rok 2022) - 122 Trutnov (rok 2022) - 127 Česká Lípa (rok 2022) - 136 Semily (rok 2022) - 153 Liberec (rok 2022) - 113 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 137 Louny (rok 2022) - 192 Chomutov (rok 2022) - 137 Litoměřice (rok 2022) - 121 Most (rok 2022) - 132 Teplice (rok 2022) - 130 Ústí nad Labem (rok 2022) - 114 Děčín (rok 2022) - 123 Cheb (rok 2022) - 126 Sokolov (rok 2022) - 107 Karlovy Vary (rok 2022) - 104
Český Krumlov (rok 2021) - 113 České Budějovice (rok 2021) - 105 Prachatice (rok 2021) - 120 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 100 Strakonice (rok 2021) - 109 Tábor (rok 2021) - 114 Písek (rok 2021) - 100 Uherské Hradiště (rok 2021) - 129 Zlín (rok 2021) - 138 Kroměříž (rok 2021) - 126 Vsetín (rok 2021) - 125 Břeclav (rok 2021) - 156 Znojmo (rok 2021) - 111 Hodonín (rok 2021) - 127 Brno-venkov (rok 2021) - 139 Vyškov (rok 2021) - 137 Brno-město (rok 2021) - 122 Blansko (rok 2021) - 131 Třebíč (rok 2021) - 101 Jihlava (rok 2021) - 107 Pelhřimov (rok 2021) - 99 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 130 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 120 Klatovy (rok 2021) - 96 Domažlice (rok 2021) - 102 Plzeň-jih (rok 2021) - 123 Tachov (rok 2021) - 116 Plzeň-město (rok 2021) - 108 Rokycany (rok 2021) - 100 Plzeň-sever (rok 2021) - 110 Frýdek-místek (rok 2021) - 101 Nový Jičín (rok 2021) - 110 Ostrava-město (rok 2021) - 97 Opava (rok 2021) - 109 Karviná (rok 2021) - 100 Bruntál (rok 2021) - 100 Svitavy (rok 2021) - 139 Chrudim (rok 2021) - 128 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 123 Pardubice (rok 2021) - 129 Praha (rok 2021) - 115 Prostějov (rok 2021) - 109 Přerov (rok 2021) - 132 Olomouc (rok 2021) - 108 Šumperk (rok 2021) - 117 Jeseník (rok 2021) - 102 Benešov (rok 2021) - 114 Příbram (rok 2021) - 96 Kutná Hora (rok 2021) - 92 Beroun (rok 2021) - 108 Praha-západ (rok 2021) - 124 Praha-východ (rok 2021) - 124 Kolín (rok 2021) - 116 Rakovník (rok 2021) - 97 Kladno (rok 2021) - 100 Nymburk (rok 2021) - 116 Mladá Boleslav (rok 2021) - 95 Mělník (rok 2021) - 112 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 107 Hradec Králové (rok 2021) - 126 Jičín (rok 2021) - 106 Náchod (rok 2021) - 102 Trutnov (rok 2021) - 105 Česká Lípa (rok 2021) - 112 Semily (rok 2021) - 125 Liberec (rok 2021) - 94 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 110 Louny (rok 2021) - 153 Chomutov (rok 2021) - 109 Litoměřice (rok 2021) - 94 Most (rok 2021) - 107 Teplice (rok 2021) - 102 Ústí nad Labem (rok 2021) - 94 Děčín (rok 2021) - 100 Cheb (rok 2021) - 107 Sokolov (rok 2021) - 95 Karlovy Vary (rok 2021) - 87
Český Krumlov (rok 2020) - 112 České Budějovice (rok 2020) - 114 Prachatice (rok 2020) - 126 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 111 Strakonice (rok 2020) - 118 Tábor (rok 2020) - 119 Písek (rok 2020) - 112 Uherské Hradiště (rok 2020) - 129 Zlín (rok 2020) - 141 Kroměříž (rok 2020) - 120 Vsetín (rok 2020) - 122 Břeclav (rok 2020) - 150 Znojmo (rok 2020) - 111 Hodonín (rok 2020) - 128 Brno-venkov (rok 2020) - 148 Vyškov (rok 2020) - 137 Brno-město (rok 2020) - 129 Blansko (rok 2020) - 131 Třebíč (rok 2020) - 105 Jihlava (rok 2020) - 120 Pelhřimov (rok 2020) - 114 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 141 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 125 Klatovy (rok 2020) - 98 Domažlice (rok 2020) - 104 Plzeň-jih (rok 2020) - 121 Tachov (rok 2020) - 102 Plzeň-město (rok 2020) - 109 Rokycany (rok 2020) - 95 Plzeň-sever (rok 2020) - 109 Frýdek-místek (rok 2020) - 98 Nový Jičín (rok 2020) - 105 Ostrava-město (rok 2020) - 101 Opava (rok 2020) - 114 Karviná (rok 2020) - 95 Bruntál (rok 2020) - 100 Svitavy (rok 2020) - 140 Chrudim (rok 2020) - 128 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 127 Pardubice (rok 2020) - 127 Praha (rok 2020) - 127 Prostějov (rok 2020) - 118 Přerov (rok 2020) - 139 Olomouc (rok 2020) - 116 Šumperk (rok 2020) - 120 Jeseník (rok 2020) - 97 Benešov (rok 2020) - 114 Příbram (rok 2020) - 99 Kutná Hora (rok 2020) - 94 Beroun (rok 2020) - 110 Praha-západ (rok 2020) - 135 Praha-východ (rok 2020) - 129 Kolín (rok 2020) - 114 Rakovník (rok 2020) - 98 Kladno (rok 2020) - 109 Nymburk (rok 2020) - 117 Mladá Boleslav (rok 2020) - 103 Mělník (rok 2020) - 114 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 104 Hradec Králové (rok 2020) - 128 Jičín (rok 2020) - 111 Náchod (rok 2020) - 102 Trutnov (rok 2020) - 106 Česká Lípa (rok 2020) - 115 Semily (rok 2020) - 130 Liberec (rok 2020) - 97 Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 111 Louny (rok 2020) - 144 Chomutov (rok 2020) - 112 Litoměřice (rok 2020) - 97 Most (rok 2020) - 111 Teplice (rok 2020) - 110 Ústí nad Labem (rok 2020) - 102 Děčín (rok 2020) - 100 Cheb (rok 2020) - 96 Sokolov (rok 2020) - 93 Karlovy Vary (rok 2020) - 86
Český Krumlov (rok 2019) - 158 České Budějovice (rok 2019) - 157 Prachatice (rok 2019) - 175 Jindřichův Hradec (rok 2019) - 154