Kód ukazatele: OUK_PLD_002_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Fluorochinolony byly v minulých letech indikovány u řady respiračních, močových i jiných infekčních onemocnění zpravidla jako léky druhé volby. Vzhledem k výskytu závažných nežádoucích účinků bylo evropskými i americkými lékovými agenturami (EMA, FDA) v roce 2018 provedeno výrazné zúžení jejich indikací (viz odstavec „Definice slovní a klinické definiční prvky“). Kromě toho na fluorochinolony snadno vzniká mikrobiální rezistence. Proto by měly být fluorochinolony v běžné praxi předepisovány výjimečně, horní práh kvality jejich preskripce činí 3 % z celkové preskripce ATB.

Z výstupu podílu preskripce fluorochinolonů z celkové preskripce ATB v celé ČR ve sledovaných letech 2017 až 2022 je zprvu zřejmý žádoucí pokles tohoto indexu z 6,48 % v roce 2017 na 4,42 % v roce 2019 a poté mírný vzestup v „covidových“ letech na 5,40 % v roce 2020 a na 5,38 % v roce 2021. V roce 2022 se míra preskripce opět přiblížila žádoucí úrovni na doposud nejnižší sledovanou hodnotu 4,18 %. Vzestup v „covidových“ letech však není zapříčiněn častější preskripcí fluorochinolonů, nýbrž poklesem celkové preskripce ostatních ATB, jak dokladují absolutní počty receptů vystavených na fluorochinolony: rok 2017 – 165 tisíc, rok 2018 – 143 tisíc, rok 2019 – 107 tisíc, 2020 – 94 tisíc a 2021 – 90 tisíc. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že v roce 2022 se celkový objem preskripce fluorochinolonů výrazně nezměnil (91 tisíc receptů) i přes celkový opětovný nárůst preskripce ostatních ATB. Z toho je patrné, že trend poklesu preskripce fluorochinolonů je příznivý, avšak ani v jednom sledovaném roce se procento jejich preskripce k žádoucí hodnotě 3 % ani nepřiblížilo.

Z regionálního pohledu byl snížen podíl preskripce fluorochinolonů pod prahovou hodnotu indexu 3 % za celé sledované období pouze jedinkrát v Libereckém kraji, a to pouze v roce 2022 (2,68 %). Z dalších krajů se kýžené preskripci kromě roku 2019  (Pardubický kraj – 3,27 %, opět Liberecký kraj – 3,21 % a Zlínský kraj – 3,34 %) v roce 2022 přiblížily také kraj Plzeňský (3,26 %), Hlavní město Praha (3,25 %) a Zlínský kraj (3,38 %). Podíl preskripce fluorochinolonů v těchto krajích poklesl zejména díky nižšímu objemu preskripce fluorochinolonů v porovnání s předchozími roky.

Nejvyšších hodnot (a tedy nejméně kvalitní preskripce fluorochinolonů) bylo dlouhodobě dosaženo v Ústeckém kraji: rok 2017 – 8,51 %, rok 2018 – 7,28 %, rok 2019 – 5,92 %, rok 2020 – 7,62 %, rok 2021 – 7,73 % a rok 2022 – 6,33 %. Další nejvyšší hodnoty byly dlouhodobě zjištěny (a potvrzují to i data za rok 2022) v Karlovarském kraji (5,27 %) a Královéhradeckém kraji (5,07 %).

Závěr:
Preskripce fluorochinolonů v ČR klesá, tento pokles je však ve většině krajů pomalý, což je zřejmě způsobeno malou informovaností řady lékařů o zúžení indikací těchto ATB, jimž lze doporučit prostudování aktuálních doporučených postupů, nejlépe těch vypracovaných po roce 2018.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných fluorochinolonových léčivých přípravků předepsaných na recept na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Fluorochinolony v ČR nepatří mezi nejčastěji předepisovaná antibiotika, ale vzhledem k závěrům Evropské lékové agentury došlo k výraznému zúžení jejich indikací a jejich spotřeba by tedy v ambulantní praxi měla být výrazně snížena. Nově nemají být tyto léky užívány k léčbě mírných nebo středně závažných infekcí kromě situací, kdy nemohou být použita jiná, běžně doporučovaná antibiotika.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01MA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie fluorochinolonová antibiotika.
  • Kód léčivého přípravku s ATC účinné látky, který začíná na J01, definuje všechna antibiotika

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Existují zahraniční rešerše, které jasně prokazují, že nadbytečné předepisování fluorochinolonů zvyšuje rezistenci bakterií vůči antibiotikům, která vede k postupnému snižování preskripce těchto antibiotik urology.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování fluorochinolonových antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie fluorochinolon s ATC J01MA*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001)- identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalitynení stanoven
Horní práh kvality3,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

REŠERŠE:

[1] Konsensus používání antibiotik III. Chinolony. Nýč O, Urbášková P, Marešová V a kol. Konsensus používání antibiotik III. Chinolony. Prakt Lék 2006; 86(10):570-574

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným fluorochinolonovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 3 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet ATB celkem Počet fluorochinolonových ATB Podíl preskripce
Hlavní město Praha 240 532 7 820 3,25%
Jihočeský kraj 135 543 6 762 4,99%
Jihomoravský kraj 276 339 11 640 4,21%
Karlovarský kraj 46 332 2 443 5,27%
Kraj Vysočina 106 367 4 037 3,80%
Královéhradecký kraj 127 973 6 492 5,07%
Liberecký kraj 85 289 2 290 2,68%
Moravskoslezský kraj 285 002 13 159 4,62%
Olomoucký kraj 140 640 5 455 3,88%
Pardubický kraj 113 050 3 979 3,52%
Plzeňský kraj 98 735 3 219 3,26%
Středočeský kraj 234 225 9 592 4,10%
Ústecký kraj 153 073 9 694 6,33%
Zlínský kraj 144 112 4 867 3,38%
Celá ČR 2 187 212 91 449 4,18%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným fluorochinolonovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 3 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet ATB celkem Počet fluorochinolonových ATB Podíl preskripce
Hlavní město Praha 169 973 8 331 4,90%
Jihočeský kraj 102 022 6 255 6,13%
Jihomoravský kraj 211 820 10 850 5,12%
Karlovarský kraj 40 050 2 497 6,23%
Kraj Vysočina 77 588 3 471 4,47%
Královéhradecký kraj 101 347 6 509 6,42%
Liberecký kraj 67 225 2 464 3,67%
Moravskoslezský kraj 218 667 13 512 6,18%
Olomoucký kraj 107 554 5 595 5,20%
Pardubický kraj 88 940 3 571 4,02%
Plzeňský kraj 77 004 3 064 3,98%
Středočeský kraj 176 855 10 016 5,66%
Ústecký kraj 118 695 9 179 7,73%
Zlínský kraj 110 495 4 519 4,09%
Celá ČR 1 668 235 89 833 5,38%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným fluorochinolonovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 3 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet ATB celkem Počet fluorochinolonových ATB Podíl preskripce
Hlavní město Praha 181 177 8 895 4,91%
Jihočeský kraj 109 320 6 226 5,70%
Jihomoravský kraj 223 412 11 449 5,12%
Karlovarský kraj 37 714 2 452 6,50%
Kraj Vysočina 84 447 3 653 4,33%
Královéhradecký kraj 101 530 7 230 7,12%
Liberecký kraj 69 493 2 453 3,53%
Moravskoslezský kraj 212 702 14 039 6,60%
Olomoucký kraj 113 888 5 895 5,18%
Pardubický kraj 90 895 3 861 4,25%
Plzeňský kraj 76 971 3 198 4,15%
Středočeský kraj 181 378 10 934 6,03%
Ústecký kraj 122 470 9 336 7,62%
Zlínský kraj 112 284 4 562 4,06%
Celá ČR 1 717 681 94 183 5,48%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným fluorochinolonovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 3 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet ATB celkem Počet fluorochinolonových ATB Podíl preskripce
Hlavní město Praha 271 539 11 548 4,25%
Jihočeský kraj 153 795 6 463 4,20%
Jihomoravský kraj 307 849 12 726 4,13%
Karlovarský kraj 54 176 3 217 5,94%
Kraj Vysočina 121 903 4 576 3,75%
Královéhradecký kraj 144 223 7 390 5,12%
Liberecký kraj 98 895 3 171 3,21%
Moravskoslezský kraj 294 014 14 653 4,98%
Olomoucký kraj 155 092 6 084 3,92%
Pardubický kraj 127 678 4 170 3,27%
Plzeňský kraj 108 543 4 151 3,82%
Středočeský kraj 266 495 13 778 5,17%
Ústecký kraj 176 763 10 462 5,92%
Zlínský kraj 145 688 4 864 3,34%
Celá ČR 2 426 653 107 253 4,42%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným fluorochinolonovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 3 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet ATB celkem Počet fluorochinolonových ATB Podíl preskripce
Hlavní město Praha 294 925 16 456 5,58%
Jihočeský kraj 156 004 7 834 5,02%
Jihomoravský kraj 322 295 16 978 5,27%
Karlovarský kraj 59 208 4 342 7,33%
Kraj Vysočina 127 199 6 150 4,83%
Královéhradecký kraj 152 164 10 307 6,77%
Liberecký kraj 106 999 4 582 4,28%
Moravskoslezský kraj 315 515 20 007 6,34%
Olomoucký kraj 158 964 7 358 4,63%
Pardubický kraj 135 070 5 413 4,01%
Plzeňský kraj 114 656 5 514 4,81%
Středočeský kraj 286 782 18 184 6,34%
Ústecký kraj 186 898 13 598 7,28%
Zlínský kraj 158 505 6 602 4,17%
Celá ČR 2 575 184 143 325 5,57%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným fluorochinolonovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 3 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet ATB celkem Počet fluorochinolonových ATB Podíl preskripce
Hlavní město Praha 279 045 17 344 6,22%
Jihočeský kraj 161 386 8 715 5,40%
Jihomoravský kraj 321 907 19 748 6,13%
Karlovarský kraj 60 728 5 126 8,44%
Kraj Vysočina 127 441 7 497 5,88%
Královéhradecký kraj 153 953 12 522 8,13%
Liberecký kraj 106 460 5 507 5,17%
Moravskoslezský kraj 310 430 23 969 7,72%
Olomoucký kraj 160 120 8 357 5,22%
Pardubický kraj 129 836 5 877 4,53%
Plzeňský kraj 111 337 6 249 5,61%
Středočeský kraj 275 658 20 537 7,45%
Ústecký kraj 182 844 15 564 8,51%
Zlínský kraj 160 533 7 694 4,79%
Celá ČR 2 541 678 164 706 6,48%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 3% █ 3-5% █ 5-7% █ 7-9% █ více než 9%
Český Krumlov (rok 2022) - 5,90% České Budějovice (rok 2022) - 4,20% Prachatice (rok 2022) - 7,16% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 9,71% Strakonice (rok 2022) - 3,44% Tábor (rok 2022) - 2,12% Písek (rok 2022) - 4,98% Uherské Hradiště (rok 2022) - 2,41% Zlín (rok 2022) - 4,59% Kroměříž (rok 2022) - 2,51% Vsetín (rok 2022) - 3,13% Břeclav (rok 2022) - 5,58% Znojmo (rok 2022) - 4,27% Hodonín (rok 2022) - 6,13% Brno-venkov (rok 2022) - 4,76% Vyškov (rok 2022) - 2,10% Brno-město (rok 2022) - 3,39% Blansko (rok 2022) - 2,95% Třebíč (rok 2022) - 6,67% Jihlava (rok 2022) - 1,22% Pelhřimov (rok 2022) - 5,89% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 3,12% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 2,82% Klatovy (rok 2022) - 4,83% Domažlice (rok 2022) - 3,10% Plzeň-jih (rok 2022) - 4,32% Tachov (rok 2022) - 5,41% Plzeň-město (rok 2022) - 2,09% Rokycany (rok 2022) - 2,64% Plzeň-sever (rok 2022) - 2,11% Frýdek-místek (rok 2022) - 4,02% Nový Jičín (rok 2022) - 2,87% Ostrava-město (rok 2022) - 4,23% Opava (rok 2022) - 5,81% Karviná (rok 2022) - 5,75% Bruntál (rok 2022) - 5,87% Svitavy (rok 2022) - 2,76% Chrudim (rok 2022) - 5,47% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 2,34% Pardubice (rok 2022) - 3,53% Praha (rok 2022) - 3,25% Prostějov (rok 2022) - 4,09% Přerov (rok 2022) - 4,61% Olomouc (rok 2022) - 2,45% Šumperk (rok 2022) - 5,38% Jeseník (rok 2022) - 2,36% Benešov (rok 2022) - 3,73% Příbram (rok 2022) - 3,80% Kutná Hora (rok 2022) - 3,50% Beroun (rok 2022) - 2,06% Praha-západ (rok 2022) - 3,88% Praha-východ (rok 2022) - 4,81% Kolín (rok 2022) - 3,52% Rakovník (rok 2022) - 4,38% Kladno (rok 2022) - 4,30% Nymburk (rok 2022) - 3,59% Mladá Boleslav (rok 2022) - 6,91% Mělník (rok 2022) - 2,71% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 4,20% Hradec Králové (rok 2022) - 4,85% Jičín (rok 2022) - 6,37% Náchod (rok 2022) - 5,34% Trutnov (rok 2022) - 5,13% Česká Lípa (rok 2022) - 4,15% Semily (rok 2022) - 3,44% Liberec (rok 2022) - 1,59% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 2,37% Louny (rok 2022) - 6,54% Chomutov (rok 2022) - 5,88% Litoměřice (rok 2022) - 7,08% Most (rok 2022) - 7,37% Teplice (rok 2022) - 4,51% Ústí nad Labem (rok 2022) - 6,07% Děčín (rok 2022) - 7,29% Cheb (rok 2022) - 6,48% Sokolov (rok 2022) - 5,04% Karlovy Vary (rok 2022) - 4,53%
Český Krumlov (rok 2021) - 7,74% České Budějovice (rok 2021) - 5,57% Prachatice (rok 2021) - 7,30% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 12,17% Strakonice (rok 2021) - 3,63% Tábor (rok 2021) - 2,68% Písek (rok 2021) - 6,27% Uherské Hradiště (rok 2021) - 2,80% Zlín (rok 2021) - 5,45% Kroměříž (rok 2021) - 3,08% Vsetín (rok 2021) - 4,17% Břeclav (rok 2021) - 7,02% Znojmo (rok 2021) - 4,96% Hodonín (rok 2021) - 6,79% Brno-venkov (rok 2021) - 5,45% Vyškov (rok 2021) - 2,64% Brno-město (rok 2021) - 4,57% Blansko (rok 2021) - 3,81% Třebíč (rok 2021) - 6,40% Jihlava (rok 2021) - 2,22% Pelhřimov (rok 2021) - 7,35% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 3,88% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 3,32% Klatovy (rok 2021) - 5,53% Domažlice (rok 2021) - 4,84% Plzeň-jih (rok 2021) - 4,49% Tachov (rok 2021) - 4,37% Plzeň-město (rok 2021) - 3,18% Rokycany (rok 2021) - 3,58% Plzeň-sever (rok 2021) - 2,73% Frýdek-místek (rok 2021) - 5,65% Nový Jičín (rok 2021) - 3,56% Ostrava-město (rok 2021) - 5,80% Opava (rok 2021) - 7,73% Karviná (rok 2021) - 7,64% Bruntál (rok 2021) - 7,37% Svitavy (rok 2021) - 2,68% Chrudim (rok 2021) - 5,90% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 3,35% Pardubice (rok 2021) - 4,01% Praha (rok 2021) - 4,90% Prostějov (rok 2021) - 4,55% Přerov (rok 2021) - 6,20% Olomouc (rok 2021) - 3,44% Šumperk (rok 2021) - 7,92% Jeseník (rok 2021) - 2,97% Benešov (rok 2021) - 4,53% Příbram (rok 2021) - 4,84% Kutná Hora (rok 2021) - 5,17% Beroun (rok 2021) - 2,42% Praha-západ (rok 2021) - 6,06% Praha-východ (rok 2021) - 6,76% Kolín (rok 2021) - 5,54% Rakovník (rok 2021) - 5,55% Kladno (rok 2021) - 6,23% Nymburk (rok 2021) - 4,83% Mladá Boleslav (rok 2021) - 8,96% Mělník (rok 2021) - 4,41% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 5,49% Hradec Králové (rok 2021) - 5,45% Jičín (rok 2021) - 7,72% Náchod (rok 2021) - 7,61% Trutnov (rok 2021) - 7,09% Česká Lípa (rok 2021) - 5,35% Semily (rok 2021) - 4,25% Liberec (rok 2021) - 2,16% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 4,12% Louny (rok 2021) - 7,80% Chomutov (rok 2021) - 8,22% Litoměřice (rok 2021) - 8,33% Most (rok 2021) - 9,26% Teplice (rok 2021) - 4,96% Ústí nad Labem (rok 2021) - 6,99% Děčín (rok 2021) - 9,02% Cheb (rok 2021) - 6,66% Sokolov (rok 2021) - 6,35% Karlovy Vary (rok 2021) - 5,82%
Český Krumlov (rok 2020) - 6,28% České Budějovice (rok 2020) - 5,25% Prachatice (rok 2020) - 6,19% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 10,43% Strakonice (rok 2020) - 3,32% Tábor (rok 2020) - 3,84% Písek (rok 2020) - 5,46% Uherské Hradiště (rok 2020) - 2,83% Zlín (rok 2020) - 5,08% Kroměříž (rok 2020) - 3,66% Vsetín (rok 2020) - 4,18% Břeclav (rok 2020) - 7,63% Znojmo (rok 2020) - 5,10% Hodonín (rok 2020) - 7,37% Brno-venkov (rok 2020) - 5,45% Vyškov (rok 2020) - 2,26% Brno-město (rok 2020) - 4,19% Blansko (rok 2020) - 3,68% Třebíč (rok 2020) - 6,16% Jihlava (rok 2020) - 1,75% Pelhřimov (rok 2020) - 6,15% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 3,65% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 4,25% Klatovy (rok 2020) - 6,19% Domažlice (rok 2020) - 3,97% Plzeň-jih (rok 2020) - 5,38% Tachov (rok 2020) - 5,62% Plzeň-město (rok 2020) - 2,87% Rokycany (rok 2020) - 2,83% Plzeň-sever (rok 2020) - 3,20% Frýdek-místek (rok 2020) - 6,22% Nový Jičín (rok 2020) - 4,36% Ostrava-město (rok 2020) - 6,26% Opava (rok 2020) - 7,50% Karviná (rok 2020) - 8,30% Bruntál (rok 2020) - 7,03% Svitavy (rok 2020) - 2,25% Chrudim (rok 2020) - 5,96% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 3,84% Pardubice (rok 2020) - 4,60% Praha (rok 2020) - 4,91% Prostějov (rok 2020) - 4,81% Přerov (rok 2020) - 5,44% Olomouc (rok 2020) - 3,54% Šumperk (rok 2020) - 7,99% Jeseník (rok 2020) - 4,05% Benešov (rok 2020) - 4,80% Příbram (rok 2020) - 5,06% Kutná Hora (rok 2020) - 5,95% Beroun (rok 2020) - 2,74% Praha-západ (rok 2020) - 5,39% Praha-východ (rok 2020) - 8,25% Kolín (rok 2020) - 4,95% Rakovník (rok 2020) - 6,64% Kladno (rok 2020) - 6,71% Nymburk (rok 2020) - 4,59% Mladá Boleslav (rok 2020) - 9,00% Mělník (rok 2020) - 5,37% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 6,11% Hradec Králové (rok 2020) - 6,52% Jičín (rok 2020) - 7,65% Náchod (rok 2020) - 8,35% Trutnov (rok 2020) - 7,55% Česká Lípa (rok 2020) - 5,34% Semily (rok 2020) - 4,65% Liberec (rok 2020) - 2,08% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 3,30% Louny (rok 2020) - 7,65% Chomutov (rok 2020) - 7,82% Litoměřice (rok 2020) - 7,60% Most (rok 2020) - 8,50% Teplice (rok 2020) - 5,53% Ústí nad Labem (rok 2020) - 7,28% Děčín (rok 2020) - 9,36% Cheb (rok 2020) - 7,75% Sokolov (rok 2020) - 5,73% Karlovy Vary (rok 2020) - 6,30%
Český Krumlov (rok 2019) - 6,09% České Budějovice (rok 2019) - 3,40% Prachatice (rok 2019) - 3,27% Jindřichův Hradec (rok 2019) - 7,60%