Kód ukazatele: OUK_PLD_011_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Při hodnocení preskripce antibiotik nestačí znát pouze procenta preskripce jednotlivých skupin antibiotik, ale určitým způsobem zhodnotit kvantitu preskripce ATB. Snažíme se tak odlišit lékaře, kteří indikují ATB jen v případě nezbytnosti a lékaře, kteří se nerozpakují předepsat ATB i v případě, že jde pravděpodobně o virové onemocnění. Jmenovatelem ve vzorci byl zvolen počet návštěv lékaře s předpisem jakéhokoli léku, a hodnota byla přepočtena na 1000 návštěv. Protože s přibývajícím věkem přibývá i počet předpisů léků a tedy i návštěv u lékaře, je u starších lidí počet receptů na ATB více „rozředěn“ preskripcí jiných léků více než u lidí mladších. Protože věková struktura se u jednotlivých lékařů může dosti odlišovat, byli pacienti rozděleni podle svého věku do dvou skupin vyhodnocovaných zvlášť, a to pacienti do 65 let věku včetně a pacienti nad 65 let věku.

Z výstupu počtu podílu preskripce ATB z celkového počtu návštěv pacienta u lékaře, kdy byl předepsán jakýkoli recept, je zřejmé, že v běžném režimu se hodnota indexu pohybuje kolem 50 receptů na ATB na 1000 návštěv, zatímco v době epidemie COVID-19 poněkud méně. V roce 2017 činila hodnota tohoto indexu 54, v roce 2018 index vzrostl na 57 a v roce 2019 klesl na 52, v roce 2020 poklesl index na 40 a v roce 2021 na 39 předpisů ATB na 1000 návštěv pacienta provázených předpisem jakéhokoli léku. V posledním sledovaném roce 2022 tento počet opět vzrostl na 46.

Z regionálního pohledu je zřejmé, že nejčastější preskripce na 1000 návštěv lékaře byla dlouhodobě zjištěna v Jihomoravském kraji, kde hodnoty tohoto indexu činily: rok 2017 – 61, rok 2018 – 64, rok 2019 – 59, rok 2020 – 47, rok 2021 – 44 a rok 2022 – 53. Podobné hodnoty a někdy i vyšší hodnoty byly průběžně zjištěny také v Pardubickém kraji (rok 2022 – 54) a Zlínském kraji (rok 2022 – 57).

Nejnižších hodnot preskripce ATB bylo dosaženo v Karlovarském kraji: rok 2017 – 47, rok 2018 – 49, rok 2019 – 43, rok 2020 – 33, rok 2021 – 34 a rok 2022 – 37. Druhé nejnižší hodnoty byly pravidelně zjištěny v Ústeckém kraji (rok 2022 – 39) a Plzeňském kraji (rok 2022 – 42).

Závěr:
Index preskripce ATB na 1000 návštěv lékaře byl vytvořen především proto, aby jednotliví lékaři porovnávali své hodnoty s průměrnými hodnotami lékařů stejné odbornosti v regionu, kde ordinují. Obecně ve vyspělých zemích platí, že čím nižší jsou hodnoty preskripce ATB, tím lépe. Na hodnotách indexu se podílela i epidemie COVID-19, kdy bylo sníženo šíření všech nakažlivých onemocnění včetně bakteriálních infekcí léčených ATB.

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje počet návštěv v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, při kterých byl vystaven recept na antibiotika (pro unikátního pacienta v jeden den ve vazbě na poskytovatele (IČP) bez ohledu na počet balení a terapeutickou dávku) v přepočtu na 1000 návštěv s předpisem na jakýkoliv léčivý přípravek. Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro dospělé je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů včetně od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky antibiotika jsou definovány souhrnným kódem pro ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI J01* (první znaky kódu ATC skupiny).

Věk nad 65 let je definován jako větší, než rok dosažení 65. roku věku (>65).

Počet všech návštěv s preskripcí je stanoven rovněž z uplatněných receptů, protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro dospělé se nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby.

Jedná se o doplňkový ukazatel. Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena proto, aby předepisující lékaři neměnili preskripci nevhodným způsobem.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně také eRecept, který nebyl uplatněn k úhradě zdravotní pojišťovně. Údaje o lécích obsahují tedy všechna antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, ale rovněž předepsaná na eRecept hrazený pacientem na přímou úhradu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s kódem J01* ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

Léčivé přípravky předepsané na recept se všemi kódy ATC

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: ukazatele je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékaře

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*1000 [-;0]
x = počet návštěv (receptů) s kódem J01* ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

y = počet všech návštěv (receptů)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
SubjektTyp hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti všeobecného praktického lékařství (001)
– identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvalityNení stanoven
Horní práh kvalityMedián celostátních hodnot

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím je hodnota nižší, tím je preskripce kvalitnější. Interpretaci je vhodné provést spolu s dalšími dříve navrženými ukazateli, a to především s hodnotou ukazatele počet událostí předpisu V-PNC (penicilinů s úzkým spektrem, ATC: J01CE*) a předpisu chráněných aminopenicilinů (ATC: J01CR*).

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:

Protože dosud nebyly známy výsledky žádného statistického šetření v ČR, jako horní hranice kvality je v prvním roce sledování navržen medián jako „měkký práh“ (medián hodnot preskripcí antibiotik na 1000 pojištěnců). V rámci dalšího rozvoje ukazatele lze postupně předpokládat posun k hodnotám v okolí hranice 1. kvartilu.

REŠERŠE:

[1] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/ database/quality-indicators.

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

[4] Prokeš M, Kalousek K , Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[5] Prokeš M, Němec O: Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů? Prezentace, Kongres revizního lékařství, Banská Bystrica 2006

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům nad 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1102915 52462 48
Jihočeský kraj 699887 32610 47
Jihomoravský kraj 1120888 59865 53
Karlovarský kraj 294986 10809 37
Kraj Vysočina 546249 24413 45
Královéhradecký kraj 654878 30844 47
Liberecký kraj 498259 21471 43
Moravskoslezský kraj 1182994 51331 43
Olomoucký kraj 604764 30946 51
Pardubický kraj 521538 28026 54
Plzeňský kraj 518389 21970 42
Středočeský kraj 1213004 51422 42
Ústecký kraj 829688 32545 39
Zlínský kraj 629481 35592 57
Celá ČR 10417920 484306 46
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům nad 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1052978 39588 38
Jihočeský kraj 668228 25851 39
Jihomoravský kraj 1090704 48101 44
Karlovarský kraj 286026 9807 34
Kraj Vysočina 527708 19552 37
Královéhradecký kraj 635215 25830 41
Liberecký kraj 477647 17552 37
Moravskoslezský kraj 1145837 40844 36
Olomoucký kraj 586204 24838 42
Pardubický kraj 500724 22971 46
Plzeňský kraj 499185 17864 36
Středočeský kraj 1173192 42135 36
Ústecký kraj 799936 26195 33
Zlínský kraj 614049 28117 46
Celá ČR 10057633 389245 39
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům nad 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1023741 41433 40
Jihočeský kraj 656109 27246 42
Jihomoravský kraj 1086605 51016 47
Karlovarský kraj 286725 9495 33
Kraj Vysočina 520345 20972 40
Královéhradecký kraj 628804 25607 41
Liberecký kraj 471848 18059 38
Moravskoslezský kraj 1115438 40754 37
Olomoucký kraj 580788 25614 44
Pardubický kraj 505323 23671 47
Plzeňský kraj 493068 18185 37
Středočeský kraj 1159506 42369 37
Ústecký kraj 797476 27561 35
Zlínský kraj 608354 28899 48
Celá ČR 9934130 400881 40
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům nad 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1010232 57498 57
Jihočeský kraj 648179 33818 52
Jihomoravský kraj 1065810 62789 59
Karlovarský kraj 286515 12461 43
Kraj Vysočina 515636 26826 52
Královéhradecký kraj 617309 33198 54
Liberecký kraj 458747 22958 50
Moravskoslezský kraj 1093926 51570 47
Olomoucký kraj 574319 31645 55
Pardubický kraj 504415 29754 59
Plzeňský kraj 478552 22956 48
Středočeský kraj 1151424 55794 48
Ústecký kraj 787471 36210 46
Zlínský kraj 601393 34371 57
Celá ČR 9793928 511848 52
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům nad 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 959299 58375 61
Jihočeský kraj 614305 35105 57
Jihomoravský kraj 1015109 65457 64
Karlovarský kraj 274109 13510 49
Kraj Vysočina 494503 28177 57
Královéhradecký kraj 584873 34279 59
Liberecký kraj 434454 24783 57
Moravskoslezský kraj 1045072 54629 52
Olomoucký kraj 545859 32112 59
Pardubický kraj 481983 30969 64
Plzeňský kraj 451522 23630 52
Středočeský kraj 1104071 59590 54
Ústecký kraj 752856 38721 51
Zlínský kraj 576033 36398 63
Celá ČR 9334048 535735 57
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům nad 65 let věku v jednotlivých krajích.
Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet návštěv s předepsáním léku Počet návštěv s předepsáním ATB Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha 1529650 86258 56
Jihočeský kraj 997841 54085 54
Jihomoravský kraj 1622885 98767 61
Karlovarský kraj 456735 21445 47
Kraj Vysočina 859405 45221 53
Královéhradecký kraj 934930 52216 56
Liberecký kraj 752120 37995 51
Moravskoslezský kraj 1474661 76823 52
Olomoucký kraj 837384 48152 58
Pardubický kraj 815897 47551 58
Plzeňský kraj 722002 35655 49
Středočeský kraj 1759145 89099 51
Ústecký kraj 1260335 58417 46
Zlínský kraj 957332 58293 61
Celá ČR 14980322 809977 54
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 25 █ 25-40 █ 40-55 █ 55-70 █ více než 70
Český Krumlov (rok 2022) - 45 České Budějovice (rok 2022) - 46 Prachatice (rok 2022) - 65 Jindřichův Hradec (rok 2022) - 45 Strakonice (rok 2022) - 40 Tábor (rok 2022) - 47 Písek (rok 2022) - 45 Uherské Hradiště (rok 2022) - 61 Zlín (rok 2022) - 59 Kroměříž (rok 2022) - 49 Vsetín (rok 2022) - 53 Břeclav (rok 2022) - 66 Znojmo (rok 2022) - 47 Hodonín (rok 2022) - 60 Brno-venkov (rok 2022) - 55 Vyškov (rok 2022) - 55 Brno-město (rok 2022) - 47 Blansko (rok 2022) - 57 Třebíč (rok 2022) - 43 Jihlava (rok 2022) - 36 Pelhřimov (rok 2022) - 41 Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 54 Havlíčkův Brod (rok 2022) - 48 Klatovy (rok 2022) - 39 Domažlice (rok 2022) - 42 Plzeň-jih (rok 2022) - 49 Tachov (rok 2022) - 44 Plzeň-město (rok 2022) - 42 Rokycany (rok 2022) - 35 Plzeň-sever (rok 2022) - 48 Frýdek-Místek (rok 2022) - 45 Nový Jičín (rok 2022) - 45 Ostrava-město (rok 2022) - 39 Opava (rok 2022) - 47 Karviná (rok 2022) - 48 Bruntál (rok 2022) - 42 Svitavy (rok 2022) - 62 Chrudim (rok 2022) - 56 Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 51 Pardubice (rok 2022) - 49 Praha (rok 2022) - 48 Prostějov (rok 2022) - 49 Přerov (rok 2022) - 50 Olomouc (rok 2022) - 50 Šumperk (rok 2022) - 57 Jeseník (rok 2022) - 48 Benešov (rok 2022) - 46 Příbram (rok 2022) - 35 Kutná Hora (rok 2022) - 36 Beroun (rok 2022) - 41 Praha-západ (rok 2022) - 54 Praha-východ (rok 2022) - 49 Kolín (rok 2022) - 43 Rakovník (rok 2022) - 39 Kladno (rok 2022) - 40 Nymburk (rok 2022) - 53 Mladá Boleslav (rok 2022) - 36 Mělník (rok 2022) - 41 Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 46 Hradec Králové (rok 2022) - 57 Jičín (rok 2022) - 45 Náchod (rok 2022) - 40 Trutnov (rok 2022) - 41 Česká Lípa (rok 2022) - 44 Semily (rok 2022) - 50 Liberec (rok 2022) - 38 Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 47 Louny (rok 2022) - 59 Chomutov (rok 2022) - 38 Litoměřice (rok 2022) - 34 Most (rok 2022) - 46 Teplice (rok 2022) - 38 Ústí nad Labem (rok 2022) - 33 Děčín (rok 2022) - 37 Cheb (rok 2022) - 39 Sokolov (rok 2022) - 38 Karlovy Vary (rok 2022) - 34
Český Krumlov (rok 2021) - 37 České Budějovice (rok 2021) - 39 Prachatice (rok 2021) - 51 Jindřichův Hradec (rok 2021) - 38 Strakonice (rok 2021) - 34 Tábor (rok 2021) - 37 Písek (rok 2021) - 39 Uherské Hradiště (rok 2021) - 48 Zlín (rok 2021) - 48 Kroměříž (rok 2021) - 40 Vsetín (rok 2021) - 44 Břeclav (rok 2021) - 55 Znojmo (rok 2021) - 39 Hodonín (rok 2021) - 45 Brno-venkov (rok 2021) - 47 Vyškov (rok 2021) - 50 Brno-město (rok 2021) - 39 Blansko (rok 2021) - 50 Třebíč (rok 2021) - 33 Jihlava (rok 2021) - 29 Pelhřimov (rok 2021) - 36 Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 44 Havlíčkův Brod (rok 2021) - 43 Klatovy (rok 2021) - 34 Domažlice (rok 2021) - 35 Plzeň-jih (rok 2021) - 43 Tachov (rok 2021) - 39 Plzeň-město (rok 2021) - 34 Rokycany (rok 2021) - 29 Plzeň-sever (rok 2021) - 39 Frýdek-Místek (rok 2021) - 37 Nový Jičín (rok 2021) - 38 Ostrava-město (rok 2021) - 32 Opava (rok 2021) - 39 Karviná (rok 2021) - 39 Bruntál (rok 2021) - 34 Svitavy (rok 2021) - 54 Chrudim (rok 2021) - 48 Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 44 Pardubice (rok 2021) - 41 Praha (rok 2021) - 38 Prostějov (rok 2021) - 40 Přerov (rok 2021) - 42 Olomouc (rok 2021) - 41 Šumperk (rok 2021) - 46 Jeseník (rok 2021) - 44 Benešov (rok 2021) - 40 Příbram (rok 2021) - 31 Kutná Hora (rok 2021) - 33 Beroun (rok 2021) - 36 Praha-západ (rok 2021) - 43 Praha-východ (rok 2021) - 40 Kolín (rok 2021) - 37 Rakovník (rok 2021) - 34 Kladno (rok 2021) - 32 Nymburk (rok 2021) - 42 Mladá Boleslav (rok 2021) - 30 Mělník (rok 2021) - 36 Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 40 Hradec Králové (rok 2021) - 47 Jičín (rok 2021) - 39 Náchod (rok 2021) - 37 Trutnov (rok 2021) - 37 Česká Lípa (rok 2021) - 35 Semily (rok 2021) - 44 Liberec (rok 2021) - 33 Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 40 Louny (rok 2021) - 48 Chomutov (rok 2021) - 33 Litoměřice (rok 2021) - 29 Most (rok 2021) - 38 Teplice (rok 2021) - 30 Ústí nad Labem (rok 2021) - 28 Děčín (rok 2021) - 31 Cheb (rok 2021) - 38 Sokolov (rok 2021) - 36 Karlovy Vary (rok 2021) - 31
Český Krumlov (rok 2020) - 40 České Budějovice (rok 2020) - 42 Prachatice (rok 2020) - 55 Jindřichův Hradec (rok 2020) - 42 Strakonice (rok 2020) - 36 Tábor (rok 2020) - 40 Písek (rok 2020) - 39 Uherské Hradiště (rok 2020) - 50 Zlín (rok 2020) - 50 Kroměříž (rok 2020) - 41 Vsetín (rok 2020) - 45 Břeclav (rok 2020) - 56 Znojmo (rok 2020) - 41 Hodonín (rok 2020) - 49 Brno-venkov (rok 2020) - 51 Vyškov (rok 2020) - 51 Brno-město (rok 2020) - 43 Blansko (rok 2020) - 50 Třebíč (rok 2020) - 37 Jihlava (rok 2020) - 30 Pelhřimov (rok 2020) - 41 Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 48 Havlíčkův Brod (rok 2020) - 45 Klatovy (rok 2020) - 34 Domažlice (rok 2020) - 38 Plzeň-jih (rok 2020) - 42 Tachov (rok 2020) - 39 Plzeň-město (rok 2020) - 36 Rokycany (rok 2020) - 29 Plzeň-sever (rok 2020) - 41 Frýdek-Místek (rok 2020) - 37 Nový Jičín (rok 2020) - 37 Ostrava-město (rok 2020) - 34 Opava (rok 2020) - 39 Karviná (rok 2020) - 39 Bruntál (rok 2020) - 36 Svitavy (rok 2020) - 54 Chrudim (rok 2020) - 52 Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 46 Pardubice (rok 2020) - 39 Praha (rok 2020) - 40 Prostějov (rok 2020) - 41 Přerov (rok 2020) - 43 Olomouc (rok 2020) - 46 Šumperk (rok 2020) - 47 Jeseník (rok 2020) - 41 Benešov (rok 2020) - 39 Příbram (rok 2020) - 32 Kutná Hora (rok 2020) - 34 Beroun (rok 2020) - 34 Praha-západ (rok 2020) - 45 Praha-východ (rok 2020) - 41 Kolín (rok 2020) - 38 Rakovník (rok 2020) - 34 Kladno (rok 2020) - 37 Nymburk (rok 2020) - 41 Mladá Boleslav (rok 2020) - 31 Mělník (rok 2020) - 36 Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 40 Hradec Králové (rok 2020) - 48 Jičín (rok 2020) - 39 Náchod (rok 2020) - 36 Trutnov (rok 2020) - 37 Česká Lípa (rok 2020) - 37 Semily (rok 2020) - 46 Liberec (rok 2020) - 34 Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 42 Louny (rok 2020) - 50 Chomutov (rok 2020) - 35 Litoměřice (rok 2020) - 30 Most (rok 2020) - 39 Teplice (rok 2020) - 32 Ústí nad Labem (rok 2020) - 31 Děčín (rok 2020) - 33 Cheb (rok 2020) - 33 Sokolov (rok 2020) - 36 Karlovy Vary (rok 2020) - 31
Český Krumlov (rok 2019) - 50 České Budějovice (rok 2019) - 54 Prachatice (rok 2019) - 65 Jindřichův Hradec (rok 2019) - 51