Kód ukazatele: OUK_PLD_009_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Peniciliny s úzkým spektrem jsou citlivé na působení ß-laktamáz, jejich typickým představitelem je fenoxymethylpenicilin (např. OSPEN, PENBENE nebo V-PENICILIN BBP). Tato ATB jsou v nových doporučených postupech uváděna jako léky prvé volby u běžných akutních onemocnění, jako je tonzilitida, faryngitida (bakteriálního původu), otitis media, impetigo a jiné.

U všeobecných praktických lékařů pro dospělé se za kvalitní preskripci penicilinových ATB s úzkým spektrem (dále V-PNC ) považuje jejich podíl nad 11 % na celkové preskripci ATB. Z výstupu podílu preskripce V-PNC z celkové preskripce ATB v ČR ve všech sledovaných letech 2017 až 2022 nebyl tento ukazatel splněn ani jednou. V roce 2017 činil jeho podíl na celkové preskripci ATB 9,02 %, v roce 2018 činil 9,05 % a v roce 2019 činil 9,35 %, v roce 2020 poklesl na 8,16 % a v roce 2021 dále poklesl na 7,05 %. V posledním sledovaném roce 2022 se míra preskripce stabilizovala na nežádoucí úrovni 7,29 %.

Z regionálního pohledu byl práh kvality (žádoucím způsobem) překročen pouze u jednoho z krajů, a to v Kraji Vysočina, kde hodnoty indexu činily: rok 2017 – 12,97 %, rok 2018 – 13,33 %, rok 2019 – 13,93 %, rok 2020 – 12,83 %, rok 2021 – 11,50 % a rok 2022 – 12,48 %. Druhé nejvyšší hodnoty (nicméně již pod prahovou hodnotou) byly v roce 2022 zjištěny v Plzeňském kraji (10,35 %) a Jihočeském kraji (8,38 %). U ostatních krajů nebyl index kvality (žádoucím způsobem) překročen v celém sledovaném období ani jednou.

Nejnižších hodnot preskripce V-PNC bylo dosaženo v Moravskoslezském kraji: rok 2017 – 6,50 %, rok 2018 – 6,67 %, rok 2019 – 6,79 %, rok 2020 – 5,82 %, rok 2021 – 5,04 a rok 2022 – 5,22 %. Druhé nejnižší hodnoty byly v roce 2022 zjištěny ve Zlínském kraji (5,57 %) a v Olomouckém kraj (5,52 %).

Závěr:
Preskripce penicilinů s úzkým spektrem v ČR v průběhu roků 2017-2022 byla v prvých třech letech sledovaného období vždy víceméně stabilní, ale nízká. V letech 2020 až 2022 byl podíl úzkospektrých penicilinů ještě snížen, což lze vysvětlit karanténami a domácími výukami dětí v době vln epidemie COVID-19, kdy bylo sníženo šíření všech nakažlivých onemocnění včetně bakteriálních infekcí léčených úzkospektrými peniciliny. Nicméně toto vysvětlení je již nedostatečné pro rok 2022, kdy se úroveň preskripce těchto ATB stabilizovala na nežádoucí úrovni.

Lékaři, kteří předepisují peniciliny s úzkým spektrem málo, bude přínosné opětovné prostudování aktuálních doporučených postupů se zvýšenou pozorností na indikace těchto penicilinů.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných antibiotik ze skupiny penicilinových antibiotik s úzkým spektrem na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Jedná se o doplňkový ukazatel. Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena proto, aby předepisující lékaři neměnili preskripci nevhodným způsobem.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01CE* – první znaky kódu pro ATC skupinu definují léčivý přípravek z kategorie peniciliny s úzkým spektrem
  • Kód léčivého přípravku s ATC účinné látky, který začíná na J01*, definuje všechna antibiotika

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost. Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik v budoucím vývoji společnosti. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií a jasně prokazují, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím více lze považovat preskripci za kvalitnější.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékaře

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie penicilinových antibiotik s úzkým spektrem s ATC J01CE*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001) – identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvality11,00%
Horní práh kvalityNení stanoven

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

REŠERŠE:

[1] Č eská l ékařská s polečnost J ana E vangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, vstup dne 16.8.2019

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným penicilinovým antibiotikem s úzkým spektrem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Dolní práh je definován na 11 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným PNC antibiotikem s úzkým spektrem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 240 532 18 466 7,68%
Jihočeský kraj 135 543 11 360 8,38%
Jihomoravský kraj 276 339 18 766 6,79%
Karlovarský kraj 46 332 3 411 7,36%
Kraj Vysočina 106 367 13 275 12,48%
Královéhradecký kraj 127 973 7 481 5,85%
Liberecký kraj 85 289 6 631 7,77%
Moravskoslezský kraj 285 002 14 863 5,22%
Olomoucký kraj 140 640 7 762 5,52%
Pardubický kraj 113 050 8 487 7,51%
Plzeňský kraj 98 735 10 215 10,35%
Středočeský kraj 234 225 19 551 8,35%
Ústecký kraj 153 073 11 243 7,34%
Zlínský kraj 144 112 8 020 5,57%
Celá ČR 2 187 212 159 531 7,29%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným penicilinovým antibiotikem s úzkým spektrem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Dolní práh je definován na 11 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným PNC antibiotikem s úzkým spektrem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 169 973 12 765 7,51%
Jihočeský kraj 102 022 8 045 7,89%
Jihomoravský kraj 211 820 13 834 6,53%
Karlovarský kraj 40 050 2 901 7,24%
Kraj Vysočina 77 588 8 924 11,50%
Královéhradecký kraj 101 347 5 774 5,70%
Liberecký kraj 67 225 5 071 7,54%
Moravskoslezský kraj 218 667 11 013 5,04%
Olomoucký kraj 107 554 6 150 5,72%
Pardubický kraj 88 940 6 427 7,23%
Plzeňský kraj 77 004 7 397 9,61%
Středočeský kraj 176 855 14 225 8,04%
Ústecký kraj 118 695 9 072 7,64%
Zlínský kraj 110 495 5 967 5,40%
Celá ČR 1 668 235 117 565 7,05%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným penicilinovým antibiotikem s úzkým spektrem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Dolní práh je definován na 11 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným PNC antibiotikem s úzkým spektrem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 181 177 15 416 8,51%
Jihočeský kraj 109 320 9 943 9,10%
Jihomoravský kraj 223 412 16 624 7,44%
Karlovarský kraj 37 714 3 544 9,40%
Kraj Vysočina 84 447 10 833 12,83%
Královéhradecký kraj 101 530 6 984 6,88%
Liberecký kraj 69 493 5 723 8,24%
Moravskoslezský kraj 212 702 12 388 5,82%
Olomoucký kraj 113 888 7 285 6,40%
Pardubický kraj 90 895 7 827 8,61%
Plzeňský kraj 76 971 8 702 11,31%
Středočeský kraj 181 378 16 610 9,16%
Ústecký kraj 122 470 11 253 9,19%
Zlínský kraj 112 284 7 087 6,31%
Celá ČR 1 717 681 140 219 8,16%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným penicilinovým antibiotikem s úzkým spektrem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Dolní práh je definován na 11 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným PNC antibiotikem s úzkým spektrem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 271 539 26 124 9,62%
Jihočeský kraj 153 795 16 583 10,78%
Jihomoravský kraj 307 849 25 881 8,41%
Karlovarský kraj 54 176 5 691 10,50%
Kraj Vysočina 121 903 16 978 13,93%
Královéhradecký kraj 144 223 11 009 7,63%
Liberecký kraj 98 895 9 469 9,57%
Moravskoslezský kraj 294 014 19 960 6,79%
Olomoucký kraj 155 092 11 834 7,63%
Pardubický kraj 127 678 12 241 9,59%
Plzeňský kraj 108 543 14 042 12,94%
Středočeský kraj 266 495 26 802 10,06%
Ústecký kraj 176 763 18 878 10,68%
Zlínský kraj 145 688 11 327 7,77%
Celá ČR 2 426 653 226 819 9,35%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným penicilinovým antibiotikem s úzkým spektrem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Dolní práh je definován na 11 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným PNC antibiotikem s úzkým spektrem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 294 925 27 569 9,35%
Jihočeský kraj 156 004 16 156 10,36%
Jihomoravský kraj 322 295 25 440 7,89%
Karlovarský kraj 59 208 6 281 10,61%
Kraj Vysočina 127 199 16 956 13,33%
Královéhradecký kraj 152 164 12 032 7,91%
Liberecký kraj 106 999 10 103 9,44%
Moravskoslezský kraj 315 515 21 053 6,67%
Olomoucký kraj 158 964 11 621 7,31%
Pardubický kraj 135 070 13 412 9,93%
Plzeňský kraj 114 656 14 965 13,05%
Středočeský kraj 286 782 27 507 9,59%
Ústecký kraj 186 898 17 741 9,49%
Zlínský kraj 158 505 12 186 7,69%
Celá ČR 2 575 184 233 022 9,05%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným penicilinovým antibiotikem s úzkým spektrem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Dolní práh je definován na 11 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným PNC antibiotikem s úzkým spektrem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 279 045 26 020 9,32%
Jihočeský kraj 161 386 18 340 11,36%
Jihomoravský kraj 321 907 25 376 7,88%
Karlovarský kraj 60 728 6 492 10,69%
Kraj Vysočina 127 441 16 526 12,97%
Královéhradecký kraj 153 953 11 977 7,78%
Liberecký kraj 106 460 9 495 8,92%
Moravskoslezský kraj 310 430 20 171 6,50%
Olomoucký kraj 160 120 11 781 7,36%
Pardubický kraj 129 836 13 133 10,12%
Plzeňský kraj 111 337 14 486 13,01%
Středočeský kraj 275 658 26 050 9,45%
Ústecký kraj 182 844 17 956 9,82%
Zlínský kraj 160 533 11 506 7,17%
Celá ČR 2 541 678 229 309 9,02%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Více než 11% █ 9-11% █ 7-9% █ 5-7% █ méně než 5%
Český Krumlov (rok 2022) - 9,14% České Budějovice (rok 2022) - 9,17% Prachatice (rok 2022) - 6,31% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 9,08% Strakonice (rok 2022) - 8,04% Tábor (rok 2022) - 6,11% Písek (rok 2022) - 10,59% Uherské Hradiště (rok 2022) - 6,52% Zlín (rok 2022) - 4,44% Kroměříž (rok 2022) - 5,74% Vsetín (rok 2022) - 6,14% Břeclav (rok 2022) - 3,78% Znojmo (rok 2022) - 8,34% Hodonín (rok 2022) - 4,03% Brno-venkov (rok 2022) - 7,83% Vyškov (rok 2022) - 9,08% Brno-město (rok 2022) - 7,92% Blansko (rok 2022) - 6,47% Třebíč (rok 2022) - 11,57% Jihlava (rok 2022) - 21,29% Pelhřimov (rok 2022) - 10,18% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 9,56% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 11,62% Klatovy (rok 2022) - 11,46% Domažlice (rok 2022) - 11,96% Plzeň-jih (rok 2022) - 9,58% Tachov (rok 2022) - 10,45% Plzeň-město (rok 2022) - 9,68% Rokycany (rok 2022) - 10,20% Plzeň-sever (rok 2022) - 10,25% Frýdek-místek (rok 2022) - 5,35% Nový Jičín (rok 2022) - 4,54% Ostrava-město (rok 2022) - 6,08% Opava (rok 2022) - 4,71% Karviná (rok 2022) - 3,90% Bruntál (rok 2022) - 6,02% Svitavy (rok 2022) - 7,49% Chrudim (rok 2022) - 6,03% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 7,92% Pardubice (rok 2022) - 8,27% Praha (rok 2022) - 7,68% Prostějov (rok 2022) - 6,25% Přerov (rok 2022) - 5,10% Olomouc (rok 2022) - 5,21% Šumperk (rok 2022) - 5,50% Jeseník (rok 2022) - 6,69% Benešov (rok 2022) - 7,74% Příbram (rok 2022) - 10,40% Kutná Hora (rok 2022) - 9,38% Beroun (rok 2022) - 8,22% Praha-západ (rok 2022) - 8,39% Praha-východ (rok 2022) - 8,90% Kolín (rok 2022) - 6,94% Rakovník (rok 2022) - 10,07% Kladno (rok 2022) - 10,46% Nymburk (rok 2022) - 8,68% Mladá Boleslav (rok 2022) - 5,72% Mělník (rok 2022) - 6,36% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 6,53% Hradec Králové (rok 2022) - 4,58% Jičín (rok 2022) - 7,83% Náchod (rok 2022) - 7,05% Trutnov (rok 2022) - 5,65% Česká Lípa (rok 2022) - 6,01% Semily (rok 2022) - 7,45% Liberec (rok 2022) - 8,60% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 8,60% Louny (rok 2022) - 6,03% Chomutov (rok 2022) - 6,78% Litoměřice (rok 2022) - 9,04% Most (rok 2022) - 7,77% Teplice (rok 2022) - 6,91% Ústí nad Labem (rok 2022) - 8,73% Děčín (rok 2022) - 6,57% Cheb (rok 2022) - 6,90% Sokolov (rok 2022) - 6,65% Karlovy Vary (rok 2022) - 8,28%
Český Krumlov (rok 2021) - 8,11% České Budějovice (rok 2021) - 8,81% Prachatice (rok 2021) - 6,28% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 8,31% Strakonice (rok 2021) - 7,49% Tábor (rok 2021) - 5,75% Písek (rok 2021) - 9,66% Uherské Hradiště (rok 2021) - 6,06% Zlín (rok 2021) - 4,66% Kroměříž (rok 2021) - 5,18% Vsetín (rok 2021) - 5,90% Břeclav (rok 2021) - 3,91% Znojmo (rok 2021) - 7,31% Hodonín (rok 2021) - 4,02% Brno-venkov (rok 2021) - 7,71% Vyškov (rok 2021) - 8,90% Brno-město (rok 2021) - 7,64% Blansko (rok 2021) - 5,54% Třebíč (rok 2021) - 11,27% Jihlava (rok 2021) - 18,31% Pelhřimov (rok 2021) - 9,08% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 8,98% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 11,74% Klatovy (rok 2021) - 10,38% Domažlice (rok 2021) - 11,88% Plzeň-jih (rok 2021) - 9,89% Tachov (rok 2021) - 7,84% Plzeň-město (rok 2021) - 9,07% Rokycany (rok 2021) - 9,87% Plzeň-sever (rok 2021) - 9,21% Frýdek-místek (rok 2021) - 4,25% Nový Jičín (rok 2021) - 4,16% Ostrava-město (rok 2021) - 6,32% Opava (rok 2021) - 4,54% Karviná (rok 2021) - 3,79% Bruntál (rok 2021) - 5,62% Svitavy (rok 2021) - 6,31% Chrudim (rok 2021) - 7,08% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 7,47% Pardubice (rok 2021) - 7,74% Praha (rok 2021) - 7,51% Prostějov (rok 2021) - 6,50% Přerov (rok 2021) - 5,76% Olomouc (rok 2021) - 5,25% Šumperk (rok 2021) - 5,88% Jeseník (rok 2021) - 5,06% Benešov (rok 2021) - 7,19% Příbram (rok 2021) - 9,38% Kutná Hora (rok 2021) - 8,34% Beroun (rok 2021) - 8,04% Praha-západ (rok 2021) - 8,08% Praha-východ (rok 2021) - 8,49% Kolín (rok 2021) - 6,78% Rakovník (rok 2021) - 9,55% Kladno (rok 2021) - 10,66% Nymburk (rok 2021) - 7,53% Mladá Boleslav (rok 2021) - 6,58% Mělník (rok 2021) - 6,15% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 5,94% Hradec Králové (rok 2021) - 5,06% Jičín (rok 2021) - 6,26% Náchod (rok 2021) - 6,57% Trutnov (rok 2021) - 5,60% Česká Lípa (rok 2021) - 6,48% Semily (rok 2021) - 6,27% Liberec (rok 2021) - 8,66% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 7,72% Louny (rok 2021) - 5,90% Chomutov (rok 2021) - 6,48% Litoměřice (rok 2021) - 8,25% Most (rok 2021) - 8,70% Teplice (rok 2021) - 8,21% Ústí nad Labem (rok 2021) - 8,48% Děčín (rok 2021) - 7,78% Cheb (rok 2021) - 6,92% Sokolov (rok 2021) - 7,22% Karlovy Vary (rok 2021) - 7,50%
Český Krumlov (rok 2020) - 9,77% České Budějovice (rok 2020) - 9,58% Prachatice (rok 2020) - 7,73% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 10,40% Strakonice (rok 2020) - 9,02% Tábor (rok 2020) - 6,79% Písek (rok 2020) - 10,43% Uherské Hradiště (rok 2020) - 7,38% Zlín (rok 2020) - 5,11% Kroměříž (rok 2020) - 6,55% Vsetín (rok 2020) - 6,80% Břeclav (rok 2020) - 4,58% Znojmo (rok 2020) - 9,05% Hodonín (rok 2020) - 4,93% Brno-venkov (rok 2020) - 8,48% Vyškov (rok 2020) - 10,24% Brno-město (rok 2020) - 8,28% Blansko (rok 2020) - 6,43% Třebíč (rok 2020) - 11,68% Jihlava (rok 2020) - 20,35% Pelhřimov (rok 2020) - 10,49% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 10,46% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 13,22% Klatovy (rok 2020) - 12,01% Domažlice (rok 2020) - 12,12% Plzeň-jih (rok 2020) - 11,15% Tachov (rok 2020) - 11,18% Plzeň-město (rok 2020) - 10,53% Rokycany (rok 2020) - 12,61% Plzeň-sever (rok 2020) - 11,31% Frýdek-místek (rok 2020) - 5,11% Nový Jičín (rok 2020) - 5,02% Ostrava-město (rok 2020) - 6,85% Opava (rok 2020) - 5,42% Karviná (rok 2020) - 4,62% Bruntál (rok 2020) - 7,00% Svitavy (rok 2020) - 7,55% Chrudim (rok 2020) - 8,39% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 8,31% Pardubice (rok 2020) - 9,81% Praha (rok 2020) - 8,51% Prostějov (rok 2020) - 7,61% Přerov (rok 2020) - 5,97% Olomouc (rok 2020) - 6,07% Šumperk (rok 2020) - 6,43% Jeseník (rok 2020) - 5,47% Benešov (rok 2020) - 8,87% Příbram (rok 2020) - 9,17% Kutná Hora (rok 2020) - 10,21% Beroun (rok 2020) - 10,33% Praha-západ (rok 2020) - 9,86% Praha-východ (rok 2020) - 10,09% Kolín (rok 2020) - 8,55% Rakovník (rok 2020) - 11,38% Kladno (rok 2020) - 10,17% Nymburk (rok 2020) - 8,88% Mladá Boleslav (rok 2020) - 6,90% Mělník (rok 2020) - 7,27% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 7,28% Hradec Králové (rok 2020) - 6,15% Jičín (rok 2020) - 6,11% Náchod (rok 2020) - 8,83% Trutnov (rok 2020) - 6,74% Česká Lípa (rok 2020) - 7,28% Semily (rok 2020) - 6,26% Liberec (rok 2020) - 8,67% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 10,24% Louny (rok 2020) - 7,66% Chomutov (rok 2020) - 8,79% Litoměřice (rok 2020) - 9,82% Most (rok 2020) - 10,28% Teplice (rok 2020) - 9,98% Ústí nad Labem (rok 2020) - 9,52% Děčín (rok 2020) - 8,42% Cheb (rok 2020) - 8,70% Sokolov (rok 2020) - 10,19% Karlovy Vary (rok 2020) - 9,22%
Český Krumlov (rok 2019) - 11,35% České Budějovice (rok 2019) - 11,69% Prachatice (rok 2019) - 9,77% Jindřichův Hradec (rok 2019) - 12,51%