Kód ukazatele: OUK_NEU_004_20
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel je definován jako poměr hospitalizačních případů s dg ischemické CMP, kde byla aplikována systémová trombolýza (v čitateli počet případů s HDG nebo VDG I63*) vůči všem pacientům léčeným pro ischemickou CMP na místě HDG, nebo na místě VDG pouze v případě podání alteplázy (počet případů ve jmenovateli).

Diagnóza: I63* mozkový infarkt – uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) cerebrálních a precerebrálních tepen (včetně truncus brachiocephalicus) končící mozkovým infarktem.

Hlavní diagnóza hospitalizačního případu nebo vedlejší diagnóza případů primárně hospitalizovaných pro jinou HDG s podáním alteplázy.

Podání ZULP ATC B01AD02 (altepláza)

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 11/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinického experta – zastupuje odbornou společnost ČNS ČLS JEP a reprezentuje odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU (1.6.2020):
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Vhodnost užívání pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborných společností.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je dána tím, že efekt intravenózně podané trombolýzy na výsledný klinický stav pacienta je prokázán studiemi (viz rešerše), z jejichž výsledků vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

Vědecká správnost: Vzhledem ke skutečnosti, že existují zahraniční rešerše, které prokazují souvislost s podáním trombolýzy na výsledný klinický stav pacienta byl ukazatel vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy využívání.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
KCCCentrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
ICCentrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

a typu pracoviště na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

U tohoto typu ukazatele se standardizace neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet případů s vykázaným ZULP ATC skupiny B01AD02, kde HDG nebo VDG je I63*
y = počet případů s HDG I 63* + počet případů s VDG I63* a zároveň vykázaný ZULP z ATC skupiny B01AD02

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Doporučené hodnoty nejsou u tohoto ukazatele stanoveny.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:
  • Ukazatel neumožňuje přesně porovnat přístup pacientů ke stejné zdravotní péči v jednotlivých regionech, protože nepracuje s místem bydliště pacienta. Srovnání přístupu k péči v regionech je tedy jen orientační.
  • Ukazatel nezahrnuje případy, kterým byla systémová trombolýza aplikována ambulantně (s následným převozem do specializovaného centra).
  • Ukazatel je kriticky závislý na pečlivosti při vykazování ZULP.
REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:
Efekt intravenózně podané trombolýzy (IVT) na výsledný klinický stav pacienta byl poprvé prokázán ve studii NINDS, kdy ve skupině pacientů léčené IVT do 3 h od vzniku příznaků bylo o 13 % více nezávislých (39 % vs 26 %). Prodloužení časového okna pro podání IVT na 4,5 hodin přinesla studie ECASS III za použití běžného CT zobrazení. Další rozšíření časového okna IVT až na 9 h od vzniku za použití pokročilých zobrazovacích metod (MR difuze, CT perfuze) přinesly studie WAKE UP, EXTEND a další. Z výsledků výše uvedených studií vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

[1] Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. The national institute of neurological disorders and stroke rt-pa stroke study group. N Engl J Med. 1995;333:1581–1587.

[2] Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Davalos A, Guidetti D, Larrue V, Lees KR, Medeghri Z, Machnig T, Schneider D, von Kummer R, Wahlgren N, Toni D. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2008;359:1317–1329.

[3] Thomalla G, Simonsen CZ, Boutitie F, Andersen G, Berthezene Y, Cheng B, et. al. for WAKE-UP Investigators. MRI-Guided Thrombolysis for Stroke with Unknown Time of Onset. N Engl J Med. 2018 Aug 16;379(7):611-622.

[4] Ma H, Campbell B, Parsons MW, Churilov L, Levi CR, Hsu C, et al., for the EXTEND Investigators: Thrombolysis Guided by Perfusion Imaging up to 9 Hours after Onset of Stroke. N Engl J Med 2019; 380:1795-1803

[5] Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et. al. on behalf of the American Heart Association: Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. Stroke. 2019;50:e344– e418

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled celé ČR (2019)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených systémovou trombolýzou v jednotlivých krajích.
Kraj Celkem případů Počet léčených systémovou trombolýzou Poměr léčených systémovou trombolýzou [%]
Praha 2631 647 24.59%
Jihočeský 1655 356 21.51%
Jihomoravský 2606 497 19.07%
Karlovarský 569 179 31.46%
Vysočina 1129 143 12.67%
Královéhradecký 1144 146 12.76%
Liberecký 947 188 19.85%
Královéhradecký 3529 623 17.65%
Olomoucký 1466 228 15.55%
Pardubický 1012 111 10.97%
Plzeňský 1182 281 23.77%
Středočeský 2018 345 17.1%
Ústecký 2052 524 25.54%
Zlínský 1574 174 11.05%
Celá ČR 23514 4442 18.89%
Přehled celé ČR (2018)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených systémovou trombolýzou v jednotlivých krajích.
Kraj Celkem případů Počet léčených systémovou trombolýzou Poměr léčených systémovou trombolýzou [%]
Praha 2514 527 20.96%
Jihočeský 1756 348 19.82%
Jihomoravský 2670 464 17.38%
Karlovarský 572 169 29.55%
Vysočina 1154 140 12.13%
Královéhradecký 1128 143 12.68%
Liberecký 975 199 20.41%
Královéhradecký 3722 640 17.2%
Olomoucký 1515 206 13.6%
Pardubický 1014 118 11.64%
Plzeňský 1153 293 25.41%
Středočeský 2077 371 17.86%
Ústecký 2074 409 19.72%
Zlínský 1642 162 9.87%
Celá ČR 23966 4189 17.48%
Přehled celé ČR (2017)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených systémovou trombolýzou v jednotlivých krajích.
Kraj Celkem případů Počet léčených systémovou trombolýzou Poměr léčených systémovou trombolýzou [%]
Praha 2656 547 20.59%
Jihočeský 1729 292 16.89%
Jihomoravský 2846 531 18.66%
Karlovarský 627 165 26.32%
Vysočina 1260 159 12.62%
Královéhradecký 1054 122 11.57%
Liberecký 891 140 15.71%
Královéhradecký 3795 599 15.78%
Olomoucký 1477 214 14.49%
Pardubický 1070 140 13.08%
Plzeňský 1194 272 22.78%
Středočeský 2077 357 17.19%
Ústecký 2105 427 20.29%
Zlínský 1604 167 10.41%
Celá ČR 24385 4132 16.94%