Kód ukazatele: OUK_PLD_007_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Sulfonamidy a trimethoprim, z nichž lékaři předepisují z více než 98 % kombinaci sulfamethoxazol a trimethoprim (např. COTRIMOXAZOL, BISEPTOL, SUMETROLIM): Tyto léky jsou u nových doporučených postupů uváděny jako léky prvé volby pouze u pyelonefritridy u mužů a jako léky alternativní u nekomplikované pyelonerfitidy negravidních žen a u akutní epididymitidy. Trimethoprim samotný je alternativním lékem u bakteriurie v graviditě a u nekomplikované cystitidy. Podávání kombinace sulfonamidu a trimethoprinu bylo dříve oblíbeno u řady respiračních onemocnění. Jeho užívání je však omezeno nejen narůstající rezistencí mikrobů, ale i nežádoucími účinky, mezi které patři různé alergické reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermolýzy, poškození jater, ledvin i kostní dřeně.

U všeobecných praktických lékařů pro dospělé se za kvalitní preskripci sulfonamidů a trimethoprimu považuje jejich podíl pod 7 % na celkové preskripci ATB. Z výstupu podílu preskripce cefalosporinů z celkové preskripce ATB v ČR ve sledovaných letech 2017 až 2022 byl splněn tento ukazatel ve všech letech kromě roku 2020. V roce 2017 činil jeho podíl na celkové preskripci ATB 6,94 %, v roce 2018 činil 6,62 % a v roce 2019 činil 6,49 %, v roce 2020 vystoupal na 7,33 % a v roce 2021 mírně poklesl na 6,85 %. V roce 2022 byl klesající trend potvrzen na hodnotě 6,34 %.

Z regionálního pohledu u 11 krajů alespoň jednou ve sledovaném období došlo k překročení prahu kvality, kterým je hodnota 7 %. Nejvyšších hodnot (a tedy nejméně kvalitní preskripce sulfonamidů a trimethoprimu) bylo pravidelně dosaženo v Libereckém kraji: rok 2017 – 9,83 %, rok 2018 – 8,94 %, rok 2019 – 8,94 %, rok 2020 – 10,59 %, rok 2021 – 10,18 % a rok 2022 – 9,45 %. Druhé nejvyšší hodnoty byly tradičně zjištěny ve Zlínském kraji (rok 2022 – 7,34 %) a v  Karlovarském kraji (rok 2022 – 7,42 %).

Nejnižších hodnot preskripce sulfonamidů a trimethoprimu bylo dlouhodobě dosaženo v Ústeckém kraji: rok 2017 – 6,64 %, rok 2018 – 6,13 %, rok 2019 – 5,41 %, rok 2020 – 5,49 %, rok 2021 – 4,79 % a rok 2022 – 4,56 %. Druhé nejnižší hodnoty byly stabilně zjištěny v Pardubickém kraji (rok 2022 – 5,39 %) a v Moravskoslezském kraji (rok 2022 – 5,31 %).

Závěr:
Preskripce sulfonamidů a trimethoprimu v ČR v průběhu roků 2017-2022 byla víceméně stabilní, ale mezi jednotlivými kraji existují značné rozdíly. Pozoruhodné je, že v některých krajích byl s nástupem epidemie COVID-19 spojen se vzestupem preskripce sulfonamidů s trimethoprimem, v jiných naopak s jeho poklesem. Proto pro řadu lékařů bude vhodné si opětovné prostudovat aktuální doporučené postupy s ohledem na indikace těchto antibiotik.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných antibiotik ze skupiny sulfonamidů a trimethoprimu na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Jedná se o doplňkový ukazatel.

Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena s cílem zabránit falešnému dojmu, že je sledována pouze nadměrná preskripce chráněných aminopenicilinů a aby proto nebyla nahrazena nevhodným způsobem, například upřednostněním jiné skupiny antibiotik.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01E* – první znaky kódu pro ATC skupinu definují léčivý přípravek z kategorie sulfonamidy a trimethoprim
  • Kód léčivého přípravku s ATC účinné látky, který začíná na J01*, definuje všechna antibiotika

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost. Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik v budoucím vývoji společnosti. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem.

Je důležité sledovat preskripci antibiotik této skupiny, protože narůstá rezistence bakteriálního kmene penumocystis carini na Biseptol. Preparát pak nelze využít při léčbě pneumocystové pneumonie.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií a jasně prokazují, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím více lze považovat preskripci za kvalitnější.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékaře

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie sulfonamidů a trimethoprimu s ATC J01E*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001) – identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalityNení stanoven
Horní práh kvality7,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

REŠERŠE:

[1] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[2] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" kazuje poměr receptů s předepsaným sulfonamidovým a trimethoprimovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 7 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným sulfonamidovým či trimethoprinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 240 532 15 620 6,49%
Jihočeský kraj 135 543 9 186 6,78%
Jihomoravský kraj 276 339 16 374 5,93%
Karlovarský kraj 46 332 3 438 7,42%
Kraj Vysočina 106 367 6 719 6,32%
Královéhradecký kraj 127 973 8 390 6,56%
Liberecký kraj 85 289 8 060 9,45%
Moravskoslezský kraj 285 002 15 128 5,31%
Olomoucký kraj 140 640 9 652 6,86%
Pardubický kraj 113 050 6 096 5,39%
Plzeňský kraj 98 735 5 855 5,93%
Středočeský kraj 234 225 16 625 7,10%
Ústecký kraj 153 073 6 984 4,56%
Zlínský kraj 144 112 10 579 7,34%
Celá ČR 2 187 212 138 706 6,34%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" kazuje poměr receptů s předepsaným sulfonamidovým a trimethoprimovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 7 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným sulfonamidovým či trimethoprinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 169 973 12 902 7,59%
Jihočeský kraj 102 022 6 911 6,77%
Jihomoravský kraj 211 820 13 295 6,28%
Karlovarský kraj 40 050 2 735 6,83%
Kraj Vysočina 77 588 5 754 7,42%
Královéhradecký kraj 101 347 7 467 7,37%
Liberecký kraj 67 225 6 843 10,18%
Moravskoslezský kraj 218 667 12 194 5,58%
Olomoucký kraj 107 554 7 982 7,42%
Pardubický kraj 88 940 5 569 6,26%
Plzeňský kraj 77 004 4 890 6,35%
Středočeský kraj 176 855 13 302 7,52%
Ústecký kraj 118 695 5 682 4,79%
Zlínský kraj 110 495 8 761 7,93%
Celá ČR 1 668 235 114 287 6,85%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" kazuje poměr receptů s předepsaným sulfonamidovým a trimethoprimovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 7 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným sulfonamidovým či trimethoprinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 181 177 13 253 7,31%
Jihočeský kraj 109 320 7 453 6,82%
Jihomoravský kraj 223 412 14 979 6,70%
Karlovarský kraj 37 714 3 057 8,11%
Kraj Vysočina 84 447 6 302 7,46%
Královéhradecký kraj 101 530 8 039 7,92%
Liberecký kraj 69 493 7 357 10,59%
Moravskoslezský kraj 212 702 14 301 6,72%
Olomoucký kraj 113 888 9 244 8,12%
Pardubický kraj 90 895 5 873 6,46%
Plzeňský kraj 76 971 5 477 7,12%
Středočeský kraj 181 378 13 946 7,69%
Ústecký kraj 122 470 6 728 5,49%
Zlínský kraj 112 284 9 976 8,88%
Celá ČR 1 717 681 125 985 7,33%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" kazuje poměr receptů s předepsaným sulfonamidovým a trimethoprimovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 7 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným sulfonamidovým či trimethoprinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 271 539 15 598 5,74%
Jihočeský kraj 153 795 10 005 6,51%
Jihomoravský kraj 307 849 18 241 5,93%
Karlovarský kraj 54 176 4 594 8,48%
Kraj Vysočina 121 903 8 040 6,60%
Královéhradecký kraj 144 223 10 339 7,17%
Liberecký kraj 98 895 8 843 8,94%
Moravskoslezský kraj 294 014 18 547 6,31%
Olomoucký kraj 155 092 10 889 7,02%
Pardubický kraj 127 678 6 926 5,42%
Plzeňský kraj 108 543 6 484 5,97%
Středočeský kraj 266 495 17 289 6,49%
Ústecký kraj 176 763 9 560 5,41%
Zlínský kraj 145 688 12 049 8,27%
Celá ČR 2 426 653 157 404 6,49%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" kazuje poměr receptů s předepsaným sulfonamidovým a trimethoprimovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 7 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným sulfonamidovým či trimethoprinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 294 925 16 862 5,72%
Jihočeský kraj 156 004 10 889 6,98%
Jihomoravský kraj 322 295 18 324 5,69%
Karlovarský kraj 59 208 5 082 8,58%
Kraj Vysočina 127 199 8 825 6,94%
Královéhradecký kraj 152 164 10 859 7,14%
Liberecký kraj 106 999 9 567 8,94%
Moravskoslezský kraj 315 515 21 625 6,85%
Olomoucký kraj 158 964 11 341 7,13%
Pardubický kraj 135 070 7 697 5,70%
Plzeňský kraj 114 656 7 357 6,42%
Středočeský kraj 286 782 17 681 6,17%
Ústecký kraj 186 898 11 462 6,13%
Zlínský kraj 158 505 12 847 8,11%
Celá ČR 2 575 184 170 418 6,62%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" kazuje poměr receptů s předepsaným sulfonamidovým a trimethoprimovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 7 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným sulfonamidovým či trimethoprinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 279 045 17 200 6,16%
Jihočeský kraj 161 386 11 372 7,05%
Jihomoravský kraj 321 907 19 088 5,93%
Karlovarský kraj 60 728 5 077 8,36%
Kraj Vysočina 127 441 8 900 6,98%
Královéhradecký kraj 153 953 10 919 7,09%
Liberecký kraj 106 460 10 470 9,83%
Moravskoslezský kraj 310 430 22 744 7,33%
Olomoucký kraj 160 120 11 905 7,44%
Pardubický kraj 129 836 8 171 6,29%
Plzeňský kraj 111 337 7 257 6,52%
Středočeský kraj 275 658 17 906 6,50%
Ústecký kraj 182 844 12 138 6,64%
Zlínský kraj 160 533 13 172 8,21%
Celá ČR 2 541 678 176 319 6,94%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 5% █ 5-6% █ 6-7% █ 7-8% █ více než 8%
Český Krumlov (rok 2022) - 7,85% České Budějovice (rok 2022) - 5,99% Prachatice (rok 2022) - 7,48% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 5,73% Strakonice (rok 2022) - 8,10% Tábor (rok 2022) - 5,84% Písek (rok 2022) - 9,03% Uherské Hradiště (rok 2022) - 10,96% Zlín (rok 2022) - 5,32% Kroměříž (rok 2022) - 5,86% Vsetín (rok 2022) - 7,36% Břeclav (rok 2022) - 4,56% Znojmo (rok 2022) - 8,05% Hodonín (rok 2022) - 4,75% Brno-venkov (rok 2022) - 7,34% Vyškov (rok 2022) - 3,18% Brno-město (rok 2022) - 6,37% Blansko (rok 2022) - 6,12% Třebíč (rok 2022) - 5,43% Jihlava (rok 2022) - 7,73% Pelhřimov (rok 2022) - 4,50% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 5,85% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 7,94% Klatovy (rok 2022) - 5,77% Domažlice (rok 2022) - 6,83% Plzeň-jih (rok 2022) - 4,14% Tachov (rok 2022) - 6,70% Plzeň-město (rok 2022) - 5,80% Rokycany (rok 2022) - 5,14% Plzeň-sever (rok 2022) - 7,56% Frýdek-místek (rok 2022) - 6,46% Nový Jičín (rok 2022) - 6,35% Ostrava-město (rok 2022) - 4,34% Opava (rok 2022) - 5,85% Karviná (rok 2022) - 5,20% Bruntál (rok 2022) - 5,64% Svitavy (rok 2022) - 6,72% Chrudim (rok 2022) - 3,77% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 7,18% Pardubice (rok 2022) - 4,28% Praha (rok 2022) - 6,49% Prostějov (rok 2022) - 5,71% Přerov (rok 2022) - 8,17% Olomouc (rok 2022) - 5,95% Šumperk (rok 2022) - 7,64% Jeseník (rok 2022) - 7,88% Benešov (rok 2022) - 6,64% Příbram (rok 2022) - 7,59% Kutná Hora (rok 2022) - 8,91% Beroun (rok 2022) - 6,20% Praha-západ (rok 2022) - 6,39% Praha-východ (rok 2022) - 7,99% Kolín (rok 2022) - 7,27% Rakovník (rok 2022) - 7,56% Kladno (rok 2022) - 7,33% Nymburk (rok 2022) - 6,54% Mladá Boleslav (rok 2022) - 5,57% Mělník (rok 2022) - 7,74% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 6,52% Hradec Králové (rok 2022) - 6,45% Jičín (rok 2022) - 3,86% Náchod (rok 2022) - 8,78% Trutnov (rok 2022) - 6,56% Česká Lípa (rok 2022) - 9,18% Semily (rok 2022) - 8,49% Liberec (rok 2022) - 9,94% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 9,67% Louny (rok 2022) - 3,23% Chomutov (rok 2022) - 2,81% Litoměřice (rok 2022) - 5,99% Most (rok 2022) - 3,64% Teplice (rok 2022) - 5,53% Ústí nad Labem (rok 2022) - 4,01% Děčín (rok 2022) - 6,41% Cheb (rok 2022) - 6,50% Sokolov (rok 2022) - 9,01% Karlovy Vary (rok 2022) - 6,88%
Český Krumlov (rok 2021) - 6,87% České Budějovice (rok 2021) - 6,59% Prachatice (rok 2021) - 6,79% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 5,92% Strakonice (rok 2021) - 8,31% Tábor (rok 2021) - 5,76% Písek (rok 2021) - 8,22% Uherské Hradiště (rok 2021) - 11,02% Zlín (rok 2021) - 5,48% Kroměříž (rok 2021) - 7,29% Vsetín (rok 2021) - 8,49% Břeclav (rok 2021) - 5,36% Znojmo (rok 2021) - 6,99% Hodonín (rok 2021) - 5,61% Brno-venkov (rok 2021) - 7,19% Vyškov (rok 2021) - 3,55% Brno-město (rok 2021) - 6,92% Blansko (rok 2021) - 6,45% Třebíč (rok 2021) - 6,29% Jihlava (rok 2021) - 9,90% Pelhřimov (rok 2021) - 5,25% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 6,26% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 9,74% Klatovy (rok 2021) - 6,27% Domažlice (rok 2021) - 7,05% Plzeň-jih (rok 2021) - 4,14% Tachov (rok 2021) - 8,28% Plzeň-město (rok 2021) - 6,47% Rokycany (rok 2021) - 4,52% Plzeň-sever (rok 2021) - 7,31% Frýdek-místek (rok 2021) - 5,99% Nový Jičín (rok 2021) - 6,85% Ostrava-město (rok 2021) - 5,02% Opava (rok 2021) - 6,02% Karviná (rok 2021) - 5,21% Bruntál (rok 2021) - 5,70% Svitavy (rok 2021) - 7,26% Chrudim (rok 2021) - 3,81% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 9,10% Pardubice (rok 2021) - 5,17% Praha (rok 2021) - 7,59% Prostějov (rok 2021) - 5,60% Přerov (rok 2021) - 8,29% Olomouc (rok 2021) - 6,92% Šumperk (rok 2021) - 8,76% Jeseník (rok 2021) - 7,66% Benešov (rok 2021) - 6,19% Příbram (rok 2021) - 7,67% Kutná Hora (rok 2021) - 8,34% Beroun (rok 2021) - 7,05% Praha-západ (rok 2021) - 7,87% Praha-východ (rok 2021) - 7,73% Kolín (rok 2021) - 7,84% Rakovník (rok 2021) - 8,76% Kladno (rok 2021) - 7,62% Nymburk (rok 2021) - 7,17% Mladá Boleslav (rok 2021) - 6,37% Mělník (rok 2021) - 8,62% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 7,68% Hradec Králové (rok 2021) - 7,17% Jičín (rok 2021) - 5,24% Náchod (rok 2021) - 8,55% Trutnov (rok 2021) - 7,74% Česká Lípa (rok 2021) - 9,38% Semily (rok 2021) - 9,51% Liberec (rok 2021) - 10,94% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 10,21% Louny (rok 2021) - 3,01% Chomutov (rok 2021) - 3,02% Litoměřice (rok 2021) - 6,05% Most (rok 2021) - 3,78% Teplice (rok 2021) - 6,74% Ústí nad Labem (rok 2021) - 3,98% Děčín (rok 2021) - 6,57% Cheb (rok 2021) - 5,62% Sokolov (rok 2021) - 8,33% Karlovy Vary (rok 2021) - 6,51%
Český Krumlov (rok 2020) - 6,77% České Budějovice (rok 2020) - 6,06% Prachatice (rok 2020) - 8,04% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 6,59% Strakonice (rok 2020) - 9,38% Tábor (rok 2020) - 5,28% Písek (rok 2020) - 8,04% Uherské Hradiště (rok 2020) - 11,92% Zlín (rok 2020) - 6,32% Kroměříž (rok 2020) - 8,44% Vsetín (rok 2020) - 9,63% Břeclav (rok 2020) - 5,63% Znojmo (rok 2020) - 7,20% Hodonín (rok 2020) - 5,98% Brno-venkov (rok 2020) - 7,79% Vyškov (rok 2020) - 3,43% Brno-město (rok 2020) - 7,06% Blansko (rok 2020) - 8,21% Třebíč (rok 2020) - 7,08% Jihlava (rok 2020) - 10,02% Pelhřimov (rok 2020) - 4,82% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 6,42% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 9,33% Klatovy (rok 2020) - 7,48% Domažlice (rok 2020) - 7,88% Plzeň-jih (rok 2020) - 4,63% Tachov (rok 2020) - 9,09% Plzeň-město (rok 2020) - 7,15% Rokycany (rok 2020) - 4,18% Plzeň-sever (rok 2020) - 8,65% Frýdek-místek (rok 2020) - 7,64% Nový Jičín (rok 2020) - 8,22% Ostrava-město (rok 2020) - 5,93% Opava (rok 2020) - 7,33% Karviná (rok 2020) - 5,81% Bruntál (rok 2020) - 8,01% Svitavy (rok 2020) - 8,05% Chrudim (rok 2020) - 4,16% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 9,36% Pardubice (rok 2020) - 4,72% Praha (rok 2020) - 7,31% Prostějov (rok 2020) - 6,78% Přerov (rok 2020) - 9,18% Olomouc (rok 2020) - 7,62% Šumperk (rok 2020) - 8,48% Jeseník (rok 2020) - 10,39% Benešov (rok 2020) - 6,59% Příbram (rok 2020) - 7,50% Kutná Hora (rok 2020) - 8,67% Beroun (rok 2020) - 6,34% Praha-západ (rok 2020) - 7,64% Praha-východ (rok 2020) - 7,62% Kolín (rok 2020) - 7,76% Rakovník (rok 2020) - 8,86% Kladno (rok 2020) - 8,20% Nymburk (rok 2020) - 8,05% Mladá Boleslav (rok 2020) - 6,32% Mělník (rok 2020) - 9,42% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 8,03% Hradec Králové (rok 2020) - 7,96% Jičín (rok 2020) - 5,35% Náchod (rok 2020) - 9,02% Trutnov (rok 2020) - 8,37% Česká Lípa (rok 2020) - 10,11% Semily (rok 2020) - 9,58% Liberec (rok 2020) - 11,50% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 10,21% Louny (rok 2020) - 4,42% Chomutov (rok 2020) - 3,59% Litoměřice (rok 2020) - 6,08% Most (rok 2020) - 4,25% Teplice (rok 2020) - 7,72% Ústí nad Labem (rok 2020) - 3,79% Děčín (rok 2020) - 7,92% Cheb (rok 2020) - 8,01% Sokolov (rok 2020) - 9,35% Karlovy Vary (rok 2020) - 7,19%
Český Krumlov (rok 2019) - 6,03% České Budějovice (rok 2019) - 5,63% Prachatice (rok 2019) - 10,37% Jindřichův Hradec (rok 2019) - 6,34%