Kód ukazatele: OUK_PLD_003_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Makrolidová antibiotika (ATB) jsou hojně předepisována u řady respiračních, močových i jiných infekčních onemocnění, i když by ve většině případů měla být léky až druhé nebo další volby, což potvrzují i platné doporučené postupy (viz níže). Z celorepublikových dat SÚKL je zřejmé, že v ČR byly makrolidy nejvíce předepisovanou skupinou ATB až do roku 2018. Spotřeba makrolidů v letech 2008 až 2015 stoupala z 3,32 na 3,86 denních dávek na 1000 obyvatel a den (DDD/TID) a pak klesala až na 2,38 DDD/TID v roce 2021. Tento příznivý trend přispěl ke stanovení velmi benevolentního stropu pro kvalitu preskripce makrolidů, který pro všeobecné praktické lékaře činí 30 % z jejich celkové preskripce. V roce 2022 byl pozorován vzestup spotřeb makrolidů na 3,49 DDD/TID. Některé makrolidy mají i určitá negativa: Klarithromycin, který je z makrolidů nejčastěji předepisován, je silným inhibitorem CYP3A4 a středně silným inhibitorem P-glykoproteinu i jiných transportérů a tedy zvyšuje plazmatické koncentrace i účinek řady léků (včetně přímých orálních antikoagulancií a většiny statinů). Kromě toho klarithromycin a azithromycin (druhý nejčastěji předepisovaný makrolid) zvyšují náchylnost ke vzniku komorové arytmie torsade de pointes.

Z výstupu podílu preskripce makrolidů z celkové preskripce ATB v ČR ve sledovaných letech 2017 až 2022 je zprvu patrný nevelký pokles tohoto indexu z 26,21 % v roce 2017 na 24,85 % v roce 2020 a poté nevelký vzestup na 27,34 % v roce 2021. V roce 2022 tento vzestup však nadále pokračuje (28,61 %), byť je stále pod sledovanou hranicí. V absolutních číslech se jedná o pokles z 666 tisíc receptů v roce 2017 na 427 tisíc receptů v roce 2020 a vzestup na 456 tisíc receptů na makrolidy v roce 2021, resp. 626 tisíc v roce 2022.

Z regionálního pohledu u většiny krajů v celém sledovaném období hodnoty indexu nepřesáhly práh kvality, kterým je hodnota 30 %. Nejvyšších hodnot bylo dlouhodobě dosaženo v Plzeňském kraji: rok 2017 – 29,99 %, rok 2018 – 30,73 %, rok 2019 – 29,29 %, rok 2020 – 27,05 %, rok 2021 – 31,32 % a rok 2022 – 32,96 %. Vysoké hodnoty byly v posledních letech zjištěny také v Karlovarském kraji (rok 2022 – 33,39 %) a ve Zlínském kraji (rok 2022 – 30,76 %).

Nejnižších hodnot bylo v posledních letech dosaženo v kraji Libereckém: rok 2017 – 23,59 %, rok 2018 – 24,22 %, rok 2019 – 22,84 %, rok 2020 – 21,42 %, rok 2021 – 21,42 % a rok 2022 – 23,24 %. Dlouhodobě patří mezi kraje s příkladnou preskripcí také Královéhradecký kraj (rok 2022 – 25,59 %) a v posledním roce také Jihočeský kraj (rok 2022 – 24,83 %).

Závěr:
Preskripce makrolidových ATB je v ČR víceméně stabilní, v roce 2022 však byl překročen práh kvality v šesti krajích, což signalizuje, že se makrolidovými ATB budeme muset zabývat i v budoucnosti. Jednotliví lékaři by měli pečlivě prostudovat doporučené postupy a zaměřit se na indikace makrolidů i v případě, že práh kvality nepřekročili.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Makrolidová antibiotika jsou podávána především jako lék první volby u nespecifických onemocnění horních i dolních dýchacích cest, z nichž řada je virového původu (např. nekomplikovaná bronchitis). Makrolidy jsou nejpředepisovanější skupinou antibiotik v ČR (a to jak ve smyslu počtu balení, tak i ve smyslu indikací u unicitních pacientů).

Tento ukazatel proto sleduje podíl preskripce níže definovaných makrolidových léčivých přípravků předepsaných na recept na celkové preskripci antibiotik.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01FA* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek z kategorie makrolidová antibiotika.
  • Kód léčivého přípravku s ATC účinné látky, který začíná na J01*, definuje všechna antibiotika

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují správnost navrženého ukazatele.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování makrolidových antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékaře

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z makrolidových antibiotik s ATC J01FA*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001)- identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalitynení stanoven
Horní práh kvality30,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

REŠERŠE:

[1] Konsensus makrolidy 2016. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Makrolidy. Praktický lékař 2016; 96 (4):166-178.

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 30 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 240 532 71 633 29,78%
Jihočeský kraj 135 543 33 653 24,83%
Jihomoravský kraj 276 339 83 738 30,30%
Karlovarský kraj 46 332 15 468 33,39%
Kraj Vysočina 106 367 27 915 26,24%
Královéhradecký kraj 127 973 32 750 25,59%
Liberecký kraj 85 289 19 825 23,24%
Moravskoslezský kraj 285 002 85 189 29,89%
Olomoucký kraj 140 640 39 493 28,08%
Pardubický kraj 113 050 32 122 28,41%
Plzeňský kraj 98 735 32 539 32,96%
Středočeský kraj 234 225 61 354 26,19%
Ústecký kraj 153 073 45 799 29,92%
Zlínský kraj 144 112 44 331 30,76%
Celá ČR 2 187 212 625 809 28,61%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 30 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 169 973 45 663 26,86%
Jihočeský kraj 102 022 24 641 24,15%
Jihomoravský kraj 211 820 61 180 28,88%
Karlovarský kraj 40 050 13 375 33,40%
Kraj Vysočina 77 588 18 421 23,74%
Královéhradecký kraj 101 347 24 926 24,59%
Liberecký kraj 67 225 14 401 21,42%
Moravskoslezský kraj 218 667 64 995 29,72%
Olomoucký kraj 107 554 29 734 27,65%
Pardubický kraj 88 940 24 646 27,71%
Plzeňský kraj 77 004 24 121 31,32%
Středočeský kraj 176 855 43 179 24,41%
Ústecký kraj 118 695 33 073 27,86%
Zlínský kraj 110 495 33 683 30,48%
Celá ČR 1 668 235 456 038 27,34%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 30 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 181 177 47 218 26,06%
Jihočeský kraj 109 320 24 985 22,85%
Jihomoravský kraj 223 412 58 237 26,07%
Karlovarský kraj 37 714 9 835 26,08%
Kraj Vysočina 84 447 19 908 23,57%
Královéhradecký kraj 101 530 21 765 21,44%
Liberecký kraj 69 493 14 885 21,42%
Moravskoslezský kraj 212 702 55 327 26,01%
Olomoucký kraj 113 888 28 672 25,18%
Pardubický kraj 90 895 22 335 24,57%
Plzeňský kraj 76 971 20 817 27,05%
Středočeský kraj 181 378 40 722 22,45%
Ústecký kraj 122 470 31 946 26,08%
Zlínský kraj 112 284 30 206 26,90%
Celá ČR 1 717 681 426 858 24,85%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 30 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 271 539 78 879 29,05%
Jihočeský kraj 153 795 36 852 23,96%
Jihomoravský kraj 307 849 84 398 27,42%
Karlovarský kraj 54 176 14 122 26,07%
Kraj Vysočina 121 903 30 621 25,12%
Královéhradecký kraj 144 223 33 262 23,06%
Liberecký kraj 98 895 22 592 22,84%
Moravskoslezský kraj 294 014 78 346 26,65%
Olomoucký kraj 155 092 40 713 26,25%
Pardubický kraj 127 678 32 328 25,32%
Plzeňský kraj 108 543 31 797 29,29%
Středočeský kraj 266 495 62 492 23,45%
Ústecký kraj 176 763 46 650 26,39%
Zlínský kraj 145 688 39 131 26,86%
Celá ČR 2 426 653 632 183 26,05%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 30 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 294 925 87 668 29,73%
Jihočeský kraj 156 004 38 633 24,76%
Jihomoravský kraj 322 295 90 050 27,94%
Karlovarský kraj 59 208 15 770 26,63%
Kraj Vysočina 127 199 31 607 24,85%
Královéhradecký kraj 152 164 35 175 23,12%
Liberecký kraj 106 999 25 915 24,22%
Moravskoslezský kraj 315 515 83 779 26,55%
Olomoucký kraj 158 964 41 516 26,12%
Pardubický kraj 135 070 34 260 25,36%
Plzeňský kraj 114 656 35 238 30,73%
Středočeský kraj 286 782 69 565 24,26%
Ústecký kraj 186 898 50 054 26,78%
Zlínský kraj 158 505 42 594 26,87%
Celá ČR 2 575 184 681 824 26,48%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 30 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 279 045 81 609 29,25%
Jihočeský kraj 161 386 39 208 24,29%
Jihomoravský kraj 321 907 89 208 27,71%
Karlovarský kraj 60 728 15 716 25,88%
Kraj Vysočina 127 441 30 804 24,17%
Královéhradecký kraj 153 953 36 162 23,49%
Liberecký kraj 106 460 25 118 23,59%
Moravskoslezský kraj 310 430 82 074 26,44%
Olomoucký kraj 160 120 43 312 27,05%
Pardubický kraj 129 836 31 385 24,17%
Plzeňský kraj 111 337 33 391 29,99%
Středočeský kraj 275 658 66 804 24,23%
Ústecký kraj 182 844 47 946 26,22%
Zlínský kraj 160 533 43 408 27,04%
Celá ČR 2 541 678 666 145 26,21%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 20% █ 20-25% █ 25-30% █ 30-35% █ více než 35%
Český Krumlov (rok 2022) - 22,00% České Budějovice (rok 2022) - 26,83% Prachatice (rok 2022) - 25,19% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 18,90% Strakonice (rok 2022) - 25,58% Tábor (rok 2022) - 31,42% Písek (rok 2022) - 16,73% Uherské Hradiště (rok 2022) - 27,91% Zlín (rok 2022) - 28,47% Kroměříž (rok 2022) - 38,31% Vsetín (rok 2022) - 32,72% Břeclav (rok 2022) - 32,16% Znojmo (rok 2022) - 27,07% Hodonín (rok 2022) - 28,09% Brno-venkov (rok 2022) - 29,91% Vyškov (rok 2022) - 32,02% Brno-město (rok 2022) - 32,31% Blansko (rok 2022) - 26,96% Třebíč (rok 2022) - 25,51% Jihlava (rok 2022) - 23,29% Pelhřimov (rok 2022) - 23,00% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 32,34% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 22,36% Klatovy (rok 2022) - 32,45% Domažlice (rok 2022) - 29,18% Plzeň-jih (rok 2022) - 33,01% Tachov (rok 2022) - 35,05% Plzeň-město (rok 2022) - 34,08% Rokycany (rok 2022) - 36,55% Plzeň-sever (rok 2022) - 30,07% Frýdek-místek (rok 2022) - 27,44% Nový Jičín (rok 2022) - 31,67% Ostrava-město (rok 2022) - 31,17% Opava (rok 2022) - 25,34% Karviná (rok 2022) - 32,37% Bruntál (rok 2022) - 25,84% Svitavy (rok 2022) - 26,08% Chrudim (rok 2022) - 26,40% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 25,04% Pardubice (rok 2022) - 34,09% Praha (rok 2022) - 29,78% Prostějov (rok 2022) - 25,84% Přerov (rok 2022) - 30,78% Olomouc (rok 2022) - 29,34% Šumperk (rok 2022) - 25,18% Jeseník (rok 2022) - 29,39% Benešov (rok 2022) - 23,95% Příbram (rok 2022) - 22,01% Kutná Hora (rok 2022) - 23,09% Beroun (rok 2022) - 31,74% Praha-západ (rok 2022) - 34,21% Praha-východ (rok 2022) - 25,68% Kolín (rok 2022) - 26,55% Rakovník (rok 2022) - 28,13% Kladno (rok 2022) - 26,06% Nymburk (rok 2022) - 25,35% Mladá Boleslav (rok 2022) - 21,83% Mělník (rok 2022) - 28,46% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 30,20% Hradec Králové (rok 2022) - 25,03% Jičín (rok 2022) - 25,93% Náchod (rok 2022) - 22,30% Trutnov (rok 2022) - 26,00% Česká Lípa (rok 2022) - 22,54% Semily (rok 2022) - 24,57% Liberec (rok 2022) - 21,51% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 26,21% Louny (rok 2022) - 39,11% Chomutov (rok 2022) - 34,24% Litoměřice (rok 2022) - 29,88% Most (rok 2022) - 22,03% Teplice (rok 2022) - 26,98% Ústí nad Labem (rok 2022) - 27,81% Děčín (rok 2022) - 27,88% Cheb (rok 2022) - 34,33% Sokolov (rok 2022) - 35,27% Karlovy Vary (rok 2022) - 31,18%
Český Krumlov (rok 2021) - 20,32% České Budějovice (rok 2021) - 25,60% Prachatice (rok 2021) - 22,54% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 20,02% Strakonice (rok 2021) - 24,91% Tábor (rok 2021) - 31,47% Písek (rok 2021) - 17,25% Uherské Hradiště (rok 2021) - 27,21% Zlín (rok 2021) - 27,65% Kroměříž (rok 2021) - 38,06% Vsetín (rok 2021) - 33,59% Břeclav (rok 2021) - 29,92% Znojmo (rok 2021) - 26,69% Hodonín (rok 2021) - 27,17% Brno-venkov (rok 2021) - 28,54% Vyškov (rok 2021) - 32,47% Brno-město (rok 2021) - 29,84% Blansko (rok 2021) - 26,86% Třebíč (rok 2021) - 23,14% Jihlava (rok 2021) - 20,04% Pelhřimov (rok 2021) - 20,87% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 29,83% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 20,15% Klatovy (rok 2021) - 31,11% Domažlice (rok 2021) - 26,97% Plzeň-jih (rok 2021) - 29,06% Tachov (rok 2021) - 38,74% Plzeň-město (rok 2021) - 31,40% Rokycany (rok 2021) - 34,71% Plzeň-sever (rok 2021) - 29,22% Frýdek-místek (rok 2021) - 29,05% Nový Jičín (rok 2021) - 30,19% Ostrava-město (rok 2021) - 31,10% Opava (rok 2021) - 25,25% Karviná (rok 2021) - 30,63% Bruntál (rok 2021) - 27,99% Svitavy (rok 2021) - 27,80% Chrudim (rok 2021) - 23,34% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 24,66% Pardubice (rok 2021) - 33,36% Praha (rok 2021) - 26,86% Prostějov (rok 2021) - 24,78% Přerov (rok 2021) - 29,63% Olomouc (rok 2021) - 29,26% Šumperk (rok 2021) - 24,97% Jeseník (rok 2021) - 30,40% Benešov (rok 2021) - 25,05% Příbram (rok 2021) - 20,80% Kutná Hora (rok 2021) - 21,94% Beroun (rok 2021) - 32,35% Praha-západ (rok 2021) - 30,29% Praha-východ (rok 2021) - 24,73% Kolín (rok 2021) - 22,18% Rakovník (rok 2021) - 25,89% Kladno (rok 2021) - 23,02% Nymburk (rok 2021) - 23,43% Mladá Boleslav (rok 2021) - 20,75% Mělník (rok 2021) - 26,16% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 27,86% Hradec Králové (rok 2021) - 23,16% Jičín (rok 2021) - 25,58% Náchod (rok 2021) - 23,89% Trutnov (rok 2021) - 24,98% Česká Lípa (rok 2021) - 22,25% Semily (rok 2021) - 23,02% Liberec (rok 2021) - 18,27% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 25,23% Louny (rok 2021) - 39,01% Chomutov (rok 2021) - 31,49% Litoměřice (rok 2021) - 25,72% Most (rok 2021) - 22,57% Teplice (rok 2021) - 24,40% Ústí nad Labem (rok 2021) - 24,99% Děčín (rok 2021) - 25,53% Cheb (rok 2021) - 35,25% Sokolov (rok 2021) - 35,57% Karlovy Vary (rok 2021) - 30,24%
Český Krumlov (rok 2020) - 18,00% České Budějovice (rok 2020) - 24,53% Prachatice (rok 2020) - 20,67% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 19,69% Strakonice (rok 2020) - 24,07% Tábor (rok 2020) - 27,86% Písek (rok 2020) - 18,49% Uherské Hradiště (rok 2020) - 23,81% Zlín (rok 2020) - 25,63% Kroměříž (rok 2020) - 32,34% Vsetín (rok 2020) - 29,03% Břeclav (rok 2020) - 25,42% Znojmo (rok 2020) - 21,81% Hodonín (rok 2020) - 24,00% Brno-venkov (rok 2020) - 25,70% Vyškov (rok 2020) - 31,99% Brno-město (rok 2020) - 28,14% Blansko (rok 2020) - 22,92% Třebíč (rok 2020) - 22,59% Jihlava (rok 2020) - 21,38% Pelhřimov (rok 2020) - 22,60% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 28,24% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 19,94% Klatovy (rok 2020) - 26,65% Domažlice (rok 2020) - 26,62% Plzeň-jih (rok 2020) - 23,06% Tachov (rok 2020) - 29,64% Plzeň-město (rok 2020) - 29,41% Rokycany (rok 2020) - 25,65% Plzeň-sever (rok 2020) - 25,18% Frýdek-místek (rok 2020) - 23,53% Nový Jičín (rok 2020) - 26,75% Ostrava-město (rok 2020) - 28,41% Opava (rok 2020) - 21,84% Karviná (rok 2020) - 25,87% Bruntál (rok 2020) - 24,57% Svitavy (rok 2020) - 25,61% Chrudim (rok 2020) - 20,21% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 23,36% Pardubice (rok 2020) - 28,49% Praha (rok 2020) - 26,06% Prostějov (rok 2020) - 22,68% Přerov (rok 2020) - 24,63% Olomouc (rok 2020) - 27,49% Šumperk (rok 2020) - 24,28% Jeseník (rok 2020) - 26,03% Benešov (rok 2020) - 22,69% Příbram (rok 2020) - 21,74% Kutná Hora (rok 2020) - 19,63% Beroun (rok 2020) - 28,86% Praha-západ (rok 2020) - 28,19% Praha-východ (rok 2020) - 21,98% Kolín (rok 2020) - 20,25% Rakovník (rok 2020) - 22,32% Kladno (rok 2020) - 20,78% Nymburk (rok 2020) - 19,97% Mladá Boleslav (rok 2020) - 20,92% Mělník (rok 2020) - 24,30% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 23,83% Hradec Králové (rok 2020) - 20,30% Jičín (rok 2020) - 24,85% Náchod (rok 2020) - 18,96% Trutnov (rok 2020) - 21,95% Česká Lípa (rok 2020) - 22,02% Semily (rok 2020) - 24,96% Liberec (rok 2020) - 18,76% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 22,90% Louny (rok 2020) - 36,00% Chomutov (rok 2020) - 27,61% Litoměřice (rok 2020) - 25,68% Most (rok 2020) - 21,23% Teplice (rok 2020) - 21,67% Ústí nad Labem (rok 2020) - 26,58% Děčín (rok 2020) - 23,76% Cheb (rok 2020) - 27,13% Sokolov (rok 2020) - 27,70% Karlovy Vary (rok 2020) - 24,12%
Český Krumlov (rok 2019) - 20,08% České Budějovice (rok 2019) - 26,69% Prachatice (rok 2019) - 20,45% Jindřichův Hradec (rok 2019) - 20,37%