Kód ukazatele: OUK_NEU_006_20
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel je definován jako podíl hospitalizačních případů, u kterých byl proveden rekanalizační výkon endovaskulární cestou pro ischemickou CMP vůči všem hospitalizačním případům s primárním přijetím /HDG/ pro ischemickou CMP.

Ukazatel je definován jako doprovodný pomocný statistický, který může být využit pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

Diagnóza: I63* mozkový infarkt – uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) cerebrálních a precerebrálních tepen (včetně truncus brachiocephalicus) končící mozkovým infarktem.

Výkon: 89321-EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 11/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupců:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinického experta – zastupuje odbornou společnost ČNS ČLS JEP a reprezentuje odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU (1.6.2020):
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Vhodnost užívání pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborných společností.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je dána tím, že efekt rekanalizace cévního řečiště při iCMP na výsledný klinický stav pacienta je prokázán studiemi (viz rešerše), z jejichž výsledků vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

Vědecká správnost: Vzhledem ke skutečnosti, že existují zahraniční rešerše, které prokazují souvislost s podáním trombolýzy na výsledný klinický stav pacienta, byl ukazatel vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy využívání.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
KCCCentrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
ICCentrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

a typu pracoviště na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

U tohoto typu ukazatele se standardizace neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet hospitalizačních případů, u kterých byl proveden rekanalizační výkon endovaskulární cestou pro dg I63*
y = počet všech hospitalizačních případů s primárním přijetím (HDG) pro ischemickou CMP

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Doporučené hodnoty nejsou u tohoto ukazatele stanoveny.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:
  • Ukazatel neumožňuje přesně porovnat přístup pacientů ke stejné zdravotní péči v jednotlivých regionech, protože nepracuje s místem bydliště pacienta. Srovnání přístupu k péči v regionech je tedy jen orientační.
  • V Seznamu výkonů nebyl až do konce roku 2019 specifický výkon pro mechanickou endovaskulární tromb/aterektomií a výkon je vykazován náhradním kódem (výkonem) pro extrakci cizího tělesa z cévního řečiště.
  • Optimální podíl pacientů vhodných pro léčbu není znám; indikační kritéria patrně nejsou definitivní.
REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:
Efekt mechanické trombektomie na výsledný klinický stav pacientů s ischemickou CMP byl poprvé prokázán ve studii MR CLEAN, kdy ve skupině pacientů intervenovaných do šesti hodin od vzniku příznaků bylo o 13,5 % více nezávislých (32,6 % vs 19,1 %) při kontrole po třech měsících. Potvrzení těchto výsledků na širším vzorku pacientů přinesla metaanalýza HERMES, která zahrnovala výsledky celkem pěti studií (MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME a EXTEND IA). Rozšíření časového okna pro mechanickou trombektomii až na 24 h od vzniku za použití pokročilých zobrazovacích metod (MR difuze, CT perfuze) přinesly studie DAWN a DEFUSE 3. Z výsledků výše uvedených studií vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

[1] A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, van den Berg LA, Lingsma HF, Yoo AJ, et. al. for MR CLEAN Investigators. N Engl J Med. 2015 Jan 1;372(1):11-20.

[2] Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, Eesa M, Rempel JL, Thornton J,et. al., for ESCAPE Trial Investigators. Randomized Assessment of Rapid Endovascular Treatment of Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2015 Mar 12;372(11):1019-30

[3] Jovin TG, Chamorro A, Cobo E, Miquel MA, Molina CA, Rovira A, et al., for the REVASCAT Trial Investigators. Thrombectomy within 8 Hours after Symptom Onset in Ischemic Stroke. N Engl J Med 2015; 372:2296-2306

[4] Saver JL, Goyal M, Bonafe A, Diener H, Levy EI, et al., for the SWIFT PRIME Investigators. Stent-Retriever Thrombectomy after Intravenous t-PA vs. t-PA Alone in Stroke. N Engl J Med 2015; 372:2285-2295

[5] Campbell BCV, Mitchell PJ, Kleinig TJ, Dewey HM, Churilov L, Yassi N, et.al., for the EXTEND-IA Investigators. Endovascular Therapy for Ischemic Stroke with Perfusion-Imaging Selection. N Engl J Med 2015; 372:1009-1018

[6] Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, Dippel DW, Mitchell PJ, Demchuk AM, et. al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet. 2016; 387(10029):1723-31

[7] Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, Bonafe A, Budzik RF, Bhuva P, et. al., DAWN Trial Investigators. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct.N Engl J Med. 2018 Jan 4;378(1):11-21.

[8] Albers GW, Marks MP, Kemp S, Christensen S, Tsai JP, Ortega-Gutierrez S, et. al., DEFUSE 3 Investigators. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. N Engl J Med. 2018;378(8):708-718.

[9] Turc G, Bhogal P, Fischer U, Khatri P, Lobotesis K, Mazighi M. European Stroke Organisation (ESO) – European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic StrokeEndorsed by Stroke Alliance for Europe (SAFE). Eur Stroke J. 2019 Mar;4(1):6-12.

[10] Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et. al. on behalf of the American Heart Association: Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. Stroke. 2019;50:e344– e418

[11] Šaňák D, Mikulík R, Tomek A, Bar M, Herzig R, Neumann J. Doporučení pro mechanickou trombektomii akutního mozkového infarktu – verze 2019. Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 700-705


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled celé ČR (2019)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených mechanickou trombektomií v jednotlivých krajích.
Kraj Celkem případů Počet případů s výkonem Poměr léčených pacientů [%]
Praha 2596 318 12.25%
Jihočeský 1651 92 5.57%
Jihomoravský 2593 173 6.67%
Karlovarský 567 0 0%
Vysočina 1126 0 0%
Královéhradecký 1141 82 7.19%
Liberecký 942 55 5.84%
Královéhradecký 3511 121 3.45%
Olomoucký 1464 136 9.29%
Pardubický 1002 1 0.1%
Plzeňský 1173 72 6.14%
Středočeský 2007 0 0%
Ústecký 2031 161 7.93%
Zlínský 1571 0 0%
Celá ČR 23375 1211 5.18%
Přehled celé ČR (2018)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených mechanickou trombektomií v jednotlivých krajích.
Kraj Celkem případů Počet případů s výkonem Poměr léčených pacientů [%]
Praha 2477 283 11.43%
Jihočeský 1748 95 5.43%
Jihomoravský 2631 125 4.75%
Karlovarský 570 0 0%
Vysočina 1150 0 0%
Královéhradecký 1121 61 5.44%
Liberecký 971 72 7.42%
Královéhradecký 3703 174 4.7%
Olomoucký 1510 100 6.62%
Pardubický 1007 0 0%
Plzeňský 1148 64 5.57%
Středočeský 2066 1 0.05%
Ústecký 2054 154 7.5%
Zlínský 1636 0 0%
Celá ČR 23792 1129 4.75%
Přehled celé ČR (2017)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených mechanickou trombektomií v jednotlivých krajích.
Kraj Celkem případů Počet případů s výkonem Poměr léčených pacientů [%]
Praha 2589 213 8.23%
Jihočeský 1701 76 4.47%
Jihomoravský 2780 114 4.1%
Karlovarský 607 0 0%
Vysočina 1235 0 0%
Královéhradecký 1031 55 5.33%
Liberecký 881 52 5.9%
Královéhradecký 3462 129 3.73%
Olomoucký 1402 76 5.42%
Pardubický 1055 0 0%
Plzeňský 1170 52 4.44%
Středočeský 1998 0 0%
Ústecký 2029 123 6.06%
Zlínský 1574 0 0%
Celá ČR 23514 890 3.78%