Kód ukazatele: OUK_PLD_001_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Jedním z problémů preskripce antibiotik v ČR je stále častější indikace širokospektrých antibiotik (např. amoxicilin a kyselina klavulanová, neboli chráněný amoxicilin). Antibiotika s užším spektrem, jako je samotný (nechráněný) amoxicilin, jsou předepisována stále méně. Zatímco samotný amoxicilin je lékem prvé volby u řady běžně se vyskytujících respiračních onemocnění, chráněný aminopenicilin (respektive amoxicilin) je lékem prvé volby v běžné klinické praxi pouze vzácně, a to u akutní pyelonefritidy a některých rozsáhlých kožních infekcí, což potvrzují aktuální doporučené postupy (viz níže). Proto by bylo možno očekávat, že z aminopenicilinů bude mnohem častěji předepisován amoxicilin samotný než amoxicilin a kyselina klavulanová.

Ve skutečnosti je to naopak: v ČR je spotřeba aminopenicilinu nechráněného šestkrát nižší než spotřeba aminopenilinu chráněného, který se stal nejčastěji předepisovaným antibiotikem (data SÚKL, která zahrnují i nehrazené léky). Proto byl vytvořen amoxicilin-klavulanátový index, který ukazuje, do jaké míry je předepisován chráněný aminopenicilin ze všech předepsaných aminopenicilinů (chráněných i nechráněných). Na suboptimální preskripci se podílí i všeobecní praktiční lékaři, jak je zřejmé z výsledků dat zdravotních pojišťoven, ze kterých čerpá údaje KZP.

Je však třeba upozornit na určitý artefakt: Někteří lékaři běžně předepisují samotný (nechráněný) amoxicilin, který není hrazen ze zdravotního pojištění, nicméně na základě dat z eReceptů je i jejich preskripce ve statistikách KZP zahrnuta (přípravek DUOMOX). Nehrazeného amoxicilinu se v ČR předepisuje asi 40 %. Pokud tedy dotyčný lékař často předepisuje amoxicilin nehrazený (přípravek DUOMOX), může i v takovém případě tento index své preskripce brát za relevantní zpětnou vazbu kvality své preskripce.

Z výstupů podílu preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v celé ČR ve sledovaných letech 2017 až 2022 je zřejmý nežádoucí nárůst preskripce v porovnání s referenční horní prahovou hodnotou 50 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 67,73 %, v roce 2018 vzrostla na 72,30 %, v roce 2019 na 76,15 %, a v roce 2020 na 80,06 %. Tento nárůst se bohužel potvrzuje i v roce 2021 (79,37 %) a v roce 2022 (77,21 %). Lze tedy spekulovat, že řada lékařů (nesprávně) považuje chráněný amoxicilin za lék prvé volby u řady běžných onemocnění a že trend je nepříznivý.

Z regionálního pohledu nebylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty indexu 50 % v žádném ze sledovaných krajů. Nejvyšší hodnoty indexu nad stanoveným prahem v letech 2017 až 2022 dosahovala preskripce lékařů v Plzeňském kraji (rok 2017 – 73,20 %, 2018 – 77,89 %, 2019 – 81,06 %, 2020 – 85,76 %, 2021 – 86,49 % a rok 2022 – 83,83 %). Druhé nejvyšší hodnoty byly zjištěny v posledním sledovaném roce 2022 Olomouckém kraji (80,54 %) a Pardubickém kraji (81,29 %).

Nejnižších hodnot indexu bylo dlouhodobě dosaženo v Kraji Vysočina: rok 2017 – 59,99 %, rok 2018 – 67,73 %, rok 2019 – 71,09 %, rok 2020 – 76,69 %, rok 2021 – 74,36 % a rok 2022 – 71,32 %. Nejnižší hodnoty byly dlouhodobě zjištěny také v Libereckém kraji (rok 2022 – 72,60 %) a v roce 2022 byly nízké hodnoty zaznamenány také v Karlovarském kraji (71,51 %).

Závěr:
Míra nevhodné volby chráněného aminopenicilinu v ČR stoupá, což se týká všech krajů ČR; navíc v posledních dvou letech se stabilizovala na nejvyšší sledované úrovni. Teoreticky by podíl preskripce chráněných aminopenicilinů neměl příliš přesahovat poměr preskripce PNC s úzkým spektrem, což se však v ČR málokomu podaří. Proto by bylo vhodné si prostudovat platné doporučené postupy pro indikaci antibiotik (viz níže) a zkusit postupně změnit svou každodenní praxi správným směrem ve smyslu upřednostnit preskripci PNC s úzkým spektrem tam, kde je indikován a snížil preskripci chráněného aminopenicilinu jen tam, kde je ho skutečně zapotřebí.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v ordinaci praktických lékařů pro dospělé.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01CR* – prvních 5 znaků kódu pro ATC skupinu definuje léčivý přípravek (dále též „LP“) z kategorie chráněné aminopeniciliny.
  • Kód LP s ATC J01CA* a všechny LP s kódem ATC J01CR* definují všechny aminopenicilin

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Existují zahraniční rešerše, které jasně prokazují, že předepisování chráněných aminopenicilinů zvyšuje rezistenci bakterií vůči antibiotikům.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely Národního Antibiotického programu a organizace primární zdravotní péče. Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování chráněných aminopenicilinů. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékařství

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím LP z kategorie chráněný aminopenicilin s ATC J01CR*

y = počet receptů s kódem definujícím LP z kategorie všech aminopenicilinů J01CA* + J01CR*

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001) – identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalitynení stanoven
Horní práh kvality50%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Cílové hodnoty v ČR nelze pro prvý rok vyhodnocování ukazatele stanovit tak, aby byly reálně splnitelné. Na základě dosavadních zkušeností byla proto byla navržena cílová hodnota indexu 0,5.

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

REŠERŠE:

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, vstup dne 16.8.2019

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[5] Prokeš M, Kalousek K , Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:

Údaje o lécích obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i z eReceptů, neboť někteří lékaři ze skupiny samotných aminopenicilinů předepisují také nehrazená antibiotika (např. Duomox). Údaje o preskripci těchto ATB sledovaná databáze rovněž obsahuje a výsledky indexu v tomto ohledu poskytují dobrý přehled o kvalitě preskripce antibiotik.

Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem.
Horní práh je definován na 50 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet Aminopenicilinů Počet chráněných Aminopenicilinů Podíl preskripce
Hlavní město Praha 63908.00 49400.00 77.30%
Jihočeský kraj 35521.00 26318.00 74.09%
Jihomoravský kraj 67742.00 51997.00 76.76%
Karlovarský kraj 11408.00 8158.00 71.51%
Kraj Vysočina 24851.00 17723.00 71.32%
Královéhradecký kraj 38596.00 30117.00 78.03%
Liberecký kraj 23888.00 17343.00 72.60%
Moravskoslezský kraj 74259.00 56643.00 76.28%
Olomoucký kraj 38206.00 30773.00 80.54%
Pardubický kraj 26404.00 21465.00 81.29%
Plzeňský kraj 23795.00 19948.00 83.83%
Středočeský kraj 64542.00 50374.00 78.05%
Ústecký kraj 38244.00 29243.00 76.46%
Zlínský kraj 38350.00 30374.00 79.20%
Celá ČR 569714.00 439876.00 77.21%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem.
Horní práh je definován na 50 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet Aminopenicilinů Počet chráněných Aminopenicilinů Podíl preskripce
Hlavní město Praha 42956.00 34362.00 79.99%
Jihočeský kraj 26061.00 19757.00 75.81%
Jihomoravský kraj 52318.00 40615.00 77.63%
Karlovarský kraj 9304.00 6914.00 74.31%
Kraj Vysočina 18161.00 13504.00 74.36%
Královéhradecký kraj 28578.00 23839.00 83.42%
Liberecký kraj 18480.00 13841.00 74.90%
Moravskoslezský kraj 55073.00 42736.00 77.60%
Olomoucký kraj 28994.00 24155.00 83.31%
Pardubický kraj 20608.00 17058.00 82.77%
Plzeňský kraj 18779.00 16242.00 86.49%
Středočeský kraj 47585.00 37881.00 79.61%
Ústecký kraj 29507.00 23058.00 78.14%
Zlínský kraj 28630.00 23382.00 81.67%
Celá ČR 425034.00 337344.00 79.37%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem.
Horní práh je definován na 50 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet Aminopenicilinů Počet chráněných Aminopenicilinů Podíl preskripce
Hlavní město Praha 44273.00 36680.00 82.85%
Jihočeský kraj 26850.00 20647.00 76.90%
Jihomoravský kraj 54544.00 42572.00 78.05%
Karlovarský kraj 9321.00 7237.00 77.64%
Kraj Vysočina 17602.00 13499.00 76.69%
Královéhradecký kraj 27992.00 23393.00 83.57%
Liberecký kraj 17386.00 12921.00 74.32%
Moravskoslezský kraj 54416.00 42084.00 77.34%
Olomoucký kraj 29028.00 23762.00 81.86%
Pardubický kraj 20897.00 17547.00 83.97%
Plzeňský kraj 18477.00 15846.00 85.76%
Středočeský kraj 47324.00 38008.00 80.31%
Ústecký kraj 29020.00 23538.00 81.11%
Zlínský kraj 28609.00 23103.00 80.75%
Celá ČR 425739.00 340837.00 80.06%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem.
Horní práh je definován na 50 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet Aminopenicilinů Počet chráněných Aminopenicilinů Podíl preskripce
Hlavní město Praha 68018.00 53900.00 79.24%
Jihočeský kraj 38557.00 28598.00 74.17%
Jihomoravský kraj 79246.00 59463.00 75.04%
Karlovarský kraj 14322.00 10222.00 71.37%
Kraj Vysočina 26924.00 19140.00 71.09%
Královéhradecký kraj 41284.00 32782.00 79.41%
Liberecký kraj 25888.00 18362.00 70.93%
Moravskoslezský kraj 79574.00 58300.00 73.27%
Olomoucký kraj 41138.00 31313.00 76.12%
Pardubický kraj 31707.00 25436.00 80.22%
Plzeňský kraj 26517.00 21496.00 81.06%
Středočeský kraj 74029.00 56901.00 76.86%
Ústecký kraj 44506.00 34632.00 77.81%
Zlínský kraj 39315.00 29981.00 76.26%
Celá ČR 631025.00 480526.00 76.15%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem.
Horní práh je definován na 50 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet Aminopenicilinů Počet chráněných Aminopenicilinů Podíl preskripce
Hlavní město Praha 71720.00 56291.00 78.49%
Jihočeský kraj 39260.00 27060.00 68.93%
Jihomoravský kraj 82593.00 57126.00 69.17%
Karlovarský kraj 15317.00 10152.00 66.28%
Kraj Vysočina 28187.00 19092.00 67.73%
Královéhradecký kraj 43446.00 33742.00 77.66%
Liberecký kraj 26851.00 18183.00 67.72%
Moravskoslezský kraj 86096.00 59337.00 68.92%
Olomoucký kraj 42995.00 31204.00 72.58%
Pardubický kraj 34366.00 25494.00 74.18%
Plzeňský kraj 25924.00 20191.00 77.89%
Středočeský kraj 78304.00 57158.00 72.99%
Ústecký kraj 46175.00 34715.00 75.18%
Zlínský kraj 42377.00 30040.00 70.89%
Celá ČR 663611.00 479785.00 72.30%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem.
Horní práh je definován na 50 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet Aminopenicilinů Počet chráněných Aminopenicilinů Podíl preskripce
Hlavní město Praha 67529.00 50711.00 75.10%
Jihočeský kraj 40601.00 26413.00 65.06%
Jihomoravský kraj 82798.00 54311.00 65.59%
Karlovarský kraj 15867.00 10249.00 64.59%
Kraj Vysočina 29926.00 17953.00 59.99%
Královéhradecký kraj 43868.00 31528.00 71.87%
Liberecký kraj 25719.00 16266.00 63.25%
Moravskoslezský kraj 85132.00 54971.00 64.57%
Olomoucký kraj 42925.00 29788.00 69.40%
Pardubický kraj 33550.00 22858.00 68.13%
Plzeňský kraj 25285.00 18509.00 73.20%
Středočeský kraj 73845.00 50453.00 68.32%
Ústecký kraj 44707.00 31445.00 70.34%
Zlínský kraj 43887.00 28623.00 65.22%
Celá ČR 655639.00 444078.00 67.73%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 50% █ 50-60% █ 60-75% █ 75-90% █ více než 90%
Český Krumlov (rok 2022) - 78.72% České Budějovice (rok 2022) - 75.31% Prachatice (rok 2022) - 76.99% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 74.23% Strakonice (rok 2022) - 70.20% Tábor (rok 2022) - 73.73% Písek (rok 2022) - 70.01% Uherské Hradiště (rok 2022) - 73.72% Zlín (rok 2022) - 79.84% Kroměříž (rok 2022) - 83.88% Vsetín (rok 2022) - 81.26% Břeclav (rok 2022) - 69.66% Znojmo (rok 2022) - 79.83% Hodonín (rok 2022) - 79.84% Brno-venkov (rok 2022) - 76.81% Vyškov (rok 2022) - 58.33% Brno-město (rok 2022) - 81.81% Blansko (rok 2022) - 75.57% Třebíč (rok 2022) - 72.20% Jihlava (rok 2022) - 63.79% Pelhřimov (rok 2022) - 62.56% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 72.91% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 78.80% Klatovy (rok 2022) - 87.16% Domažlice (rok 2022) - 71.92% Plzeň-jih (rok 2022) - 84.22% Tachov (rok 2022) - 75.42% Plzeň-město (rok 2022) - 88.00% Rokycany (rok 2022) - 83.44% Plzeň-sever (rok 2022) - 84.30% Frýdek-místek (rok 2022) - 76.39% Nový Jičín (rok 2022) - 77.05% Ostrava-město (rok 2022) - 74.72% Opava (rok 2022) - 72.27% Karviná (rok 2022) - 80.12% Bruntál (rok 2022) - 78.90% Svitavy (rok 2022) - 77.76% Chrudim (rok 2022) - 87.05% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 81.36% Pardubice (rok 2022) - 79.43% Praha (rok 2022) - 77.30% Prostějov (rok 2022) - 82.00% Přerov (rok 2022) - 80.75% Olomouc (rok 2022) - 86.39% Šumperk (rok 2022) - 74.90% Jeseník (rok 2022) - 62.67% Benešov (rok 2022) - 65.51% Příbram (rok 2022) - 78.10% Kutná Hora (rok 2022) - 74.41% Beroun (rok 2022) - 72.51% Praha-západ (rok 2022) - 84.45% Praha-východ (rok 2022) - 87.45% Kolín (rok 2022) - 85.79% Rakovník (rok 2022) - 74.52% Kladno (rok 2022) - 68.10% Nymburk (rok 2022) - 80.81% Mladá Boleslav (rok 2022) - 80.11% Mělník (rok 2022) - 81.34% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 69.97% Hradec Králové (rok 2022) - 80.32% Jičín (rok 2022) - 80.34% Náchod (rok 2022) - 71.34% Trutnov (rok 2022) - 81.83% Česká Lípa (rok 2022) - 78.29% Semily (rok 2022) - 78.80% Liberec (rok 2022) - 69.55% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 66.44% Louny (rok 2022) - 82.16% Chomutov (rok 2022) - 80.23% Litoměřice (rok 2022) - 74.21% Most (rok 2022) - 78.87% Teplice (rok 2022) - 70.31% Ústí nad Labem (rok 2022) - 76.37% Děčín (rok 2022) - 74.63% Cheb (rok 2022) - 58.73% Sokolov (rok 2022) - 74.67% Karlovy Vary (rok 2022) - 82.22%
Český Krumlov (rok 2021) - 79.45% České Budějovice (rok 2021) - 80.21% Prachatice (rok 2021) - 80.33% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 72.38% Strakonice (rok 2021) - 68.68% Tábor (rok 2021) - 73.23% Písek (rok 2021) - 71.40% Uherské Hradiště (rok 2021) - 79.48% Zlín (rok 2021) - 79.79% Kroměříž (rok 2021) - 87.74% Vsetín (rok 2021) - 84.34% Břeclav (rok 2021) - 70.49% Znojmo (rok 2021) - 79.62% Hodonín (rok 2021) - 78.00% Brno-venkov (rok 2021) - 75.84% Vyškov (rok 2021) - 72.43% Brno-město (rok 2021) - 82.74% Blansko (rok 2021) - 76.38% Třebíč (rok 2021) - 74.84% Jihlava (rok 2021) - 64.61% Pelhřimov (rok 2021) - 65.80% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 78.03% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 81.51% Klatovy (rok 2021) - 90.02% Domažlice (rok 2021) - 79.67% Plzeň-jih (rok 2021) - 87.14% Tachov (rok 2021) - 77.55% Plzeň-město (rok 2021) - 91.19% Rokycany (rok 2021) - 77.34% Plzeň-sever (rok 2021) - 87.19% Frýdek-místek (rok 2021) - 76.36% Nový Jičín (rok 2021) - 79.84% Ostrava-město (rok 2021) - 77.26% Opava (rok 2021) - 71.12% Karviná (rok 2021) - 79.68% Bruntál (rok 2021) - 82.46% Svitavy (rok 2021) - 79.80% Chrudim (rok 2021) - 85.80% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 81.04% Pardubice (rok 2021) - 83.50% Praha (rok 2021) - 79.99% Prostějov (rok 2021) - 83.72% Přerov (rok 2021) - 82.09% Olomouc (rok 2021) - 89.64% Šumperk (rok 2021) - 79.44% Jeseník (rok 2021) - 66.27% Benešov (rok 2021) - 66.79% Příbram (rok 2021) - 81.40% Kutná Hora (rok 2021) - 76.79% Beroun (rok 2021) - 74.75% Praha-západ (rok 2021) - 87.29% Praha-východ (rok 2021) - 87.41% Kolín (rok 2021) - 89.73% Rakovník (rok 2021) - 78.06% Kladno (rok 2021) - 69.71% Nymburk (rok 2021) - 83.42% Mladá Boleslav (rok 2021) - 78.04% Mělník (rok 2021) - 82.51% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 79.67% Hradec Králové (rok 2021) - 82.79% Jičín (rok 2021) - 86.78% Náchod (rok 2021) - 78.42% Trutnov (rok 2021) - 88.64% Česká Lípa (rok 2021) - 82.31% Semily (rok 2021) - 81.56% Liberec (rok 2021) - 71.11% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 68.82% Louny (rok 2021) - 85.79% Chomutov (rok 2021) - 81.38% Litoměřice (rok 2021) - 71.27% Most (rok 2021) - 82.68% Teplice (rok 2021) - 70.55% Ústí nad Labem (rok 2021) - 80.73% Děčín (rok 2021) - 76.71% Cheb (rok 2021) - 63.92% Sokolov (rok 2021) - 80.16% Karlovy Vary (rok 2021) - 79.61%
Český Krumlov (rok 2020) - 84.52% České Budějovice (rok 2020) - 80.98% Prachatice (rok 2020) - 79.65% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 67.24% Strakonice (rok 2020) - 72.27% Tábor (rok 2020) - 77.61% Písek (rok 2020) - 70.59% Uherské Hradiště (rok 2020) - 81.06% Zlín (rok 2020) - 79.33% Kroměříž (rok 2020) - 84.58% Vsetín (rok 2020) - 80.53% Břeclav (rok 2020) - 69.60% Znojmo (rok 2020) - 77.96% Hodonín (rok 2020) - 75.14% Brno-venkov (rok 2020) - 81.87% Vyškov (rok 2020) - 68.47% Brno-město (rok 2020) - 83.19% Blansko (rok 2020) - 81.00% Třebíč (rok 2020) - 78.26% Jihlava (rok 2020) - 64.38% Pelhřimov (rok 2020) - 67.27% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 83.16% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 82.32% Klatovy (rok 2020) - 86.40% Domažlice (rok 2020) - 76.72% Plzeň-jih (rok 2020) - 87.74% Tachov (rok 2020) - 71.66% Plzeň-město (rok 2020) - 91.98% Rokycany (rok 2020) - 79.64% Plzeň-sever (rok 2020) - 88.22% Frýdek-místek (rok 2020) - 74.33% Nový Jičín (rok 2020) - 77.02% Ostrava-město (rok 2020) - 78.87% Opava (rok 2020) - 69.41% Karviná (rok 2020) - 78.81% Bruntál (rok 2020) - 86.16% Svitavy (rok 2020) - 80.69% Chrudim (rok 2020) - 86.18% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 81.95% Pardubice (rok 2020) - 85.77% Praha (rok 2020) - 82.85% Prostějov (rok 2020) - 77.89% Přerov (rok 2020) - 81.87% Olomouc (rok 2020) - 88.31% Šumperk (rok 2020) - 79.46% Jeseník (rok 2020) - 63.60% Benešov (rok 2020) - 66.06% Příbram (rok 2020) - 83.18% Kutná Hora (rok 2020) - 74.92% Beroun (rok 2020) - 68.16% Praha-západ (rok 2020) - 89.24% Praha-východ (rok 2020) - 87.15% Kolín (rok 2020) - 87.83% Rakovník (rok 2020) - 83.83% Kladno (rok 2020) - 74.72% Nymburk (rok 2020) - 83.42% Mladá Boleslav (rok 2020) - 80.59% Mělník (rok 2020) - 85.24% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 77.44% Hradec Králové (rok 2020) - 82.21% Jičín (rok 2020) - 90.22% Náchod (rok 2020) - 81.56% Trutnov (rok 2020) - 87.09% Česká Lípa (rok 2020) - 81.13% Semily (rok 2020) - 81.44% Liberec (rok 2020) - 70.95% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 67.23% Louny (rok 2020) - 89.20% Chomutov (rok 2020) - 84.03% Litoměřice (rok 2020) - 76.41% Most (rok 2020) - 85.77% Teplice (rok 2020) - 72.94% Ústí nad Labem (rok 2020) - 82.93% Děčín (rok 2020) - 79.56% Cheb (rok 2020) - 67.63% Sokolov (rok 2020) - 81.14% Karlovy Vary (rok 2020) - 82.56%
Český Krumlov (rok 2019) - 79.63% České Budějovice (rok 2019) - 80.35% Prachatice (rok 2019) - 76.29%