Kód ukazatele: OUK_PLD_008_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Tetracykliny, z nichž je z perorálních přípravků dostupný pouze doxycyklin (např. DOXYHEXAL), jsou u nových doporučených postupů uváděny jako léky druhé volby u řady onemocnění.

U všeobecných praktických lékařů pro dospělé se za kvalitní preskripci tetracyklinů považuje jejich podíl pod 15 % na celkové preskripci ATB. Z výstupu podílu preskripce tetracyklinů z celkové preskripce ATB v ČR ve sledovaných letech 2017 až 2022 byl splněn tento ukazatel ve všech letech se značnou rezervou. V roce 2017 činil jeho podíl na celkové preskripci ATB 7,27 %, v roce 2018 činil 7,11 % a v roce 2019 činil 6,85 %, v roce 2020 vystoupal na 7,72 %. V následuících letech však opět poklesl na 6,28 % v roce 2021 a na 6,12 % v roce 2022.

Z regionálního pohledu u žádného z krajů ve sledovaném období nedošlo k překročení prahu kvality, kterým je hodnota 15 %. Nejvyšších hodnot bylo dlouhodobě dosaženo v Ústeckém kraji: rok 2017 – 10,26 %, rok 2018 – 9,66 %, rok 2019 – 9,16 %, rok 2020 – 9,18 %, rok 2021 – 8,27 % a rok 2022 – 7,98 %. Druhé nejvyšší hodnoty byly tradičně zjištěny v Olomouckém kraji (rok 2022 – 7,43 %) a v Libereckém kraji (rok 2022 – 8,30 %).

Nejnižších hodnot preskripce tetracyklinů bylo průběžně dosaženo v Moravskoslezském kraji: rok 2017 – 5,77 %, rok 2018 – 6,06 %, rok 2019 – 5,90 %, rok 2020 – 6,64 %, rok 2021 – 4,65 % a rok 2022 – 4,83. Druhé nejnižší hodnoty byly zjištěny v posledním sledovaném roce 2022 v Královéhradeckém kraji (4,83 %) a v kraji Hlavní město Praha (5,90 %).

Závěr:
Preskripce tetracyklinů v ČR v průběhu roků 2017-2022 byla preskripce vždy víceméně stabilní a mezi jednotlivými kraji nebyly zjištěny významné rozdíly. Kritéria kvality byla ve všech krajích vždy splněna, v některých krajích až příliš a lze spekulovat, že místo indikovaných tetracyklinů byla v některých případech předepsána méně vhodná antibiotika, jako cefalosporiny nebo makrolidy.

Lékaři, kteří předepisují tetracykliny málo, bude přínosné opětovné prostudování aktuálních doporučených postupů.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných antibiotik ze skupiny tetracyklinových antibiotik (dále též „TTC“) na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Současný nárůst spotřeby TTC v ČR patří k nežádoucím jevů, které vedou k narůstání rezistence antibiotik.

Jedná se o doplňkový ukazatel. Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena s cílem zabránit falešnému dojmu, že je sledována pouze nadměrná preskripce chráněných aminopenicilinů a aby proto nebyla měněna nevhodným způsobem, například upřednostněním tetracyklinů.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01A* – první znaky kódu pro ATC skupinu definují léčivý přípravek z kategorie tetracykliny
  • Kód léčivého přípravku s ATC účinné látky, který začíná na J01*, definuje všechna antibiotika

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost. Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik v budoucím vývoji společnosti. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií a jasně prokazují, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím více lze považovat preskripci za kvalitnější.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékaře

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie tetracyklinových antibiotik s ATC J01A*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001)- identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalityNení stanoven
Horní práh kvality15,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

REŠERŠE:

[1] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Cefalosporiny. Praktický lékař 2016; 96 (1):32-50.

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 240 532 14 192 5,90%
Jihočeský kraj 135 543 8 966 6,61%
Jihomoravský kraj 276 339 16 723 6,05%
Karlovarský kraj 46 332 3 020 6,52%
Kraj Vysočina 106 367 6 649 6,25%
Královéhradecký kraj 127 973 6 187 4,83%
Liberecký kraj 85 289 7 076 8,30%
Moravskoslezský kraj 285 002 13 755 4,83%
Olomoucký kraj 140 640 10 447 7,43%
Pardubický kraj 113 050 8 186 7,24%
Plzeňský kraj 98 735 5 907 5,98%
Středočeský kraj 234 225 12 226 5,22%
Ústecký kraj 153 073 12 213 7,98%
Zlínský kraj 144 112 8 345 5,79%
Celá ČR 2 187 212 133 892 6,12%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 169 973 11 011 6,48%
Jihočeský kraj 102 022 6 565 6,43%
Jihomoravský kraj 211 820 12 807 6,05%
Karlovarský kraj 40 050 2 693 6,72%
Kraj Vysočina 77 588 5 109 6,58%
Královéhradecký kraj 101 347 5 202 5,13%
Liberecký kraj 67 225 5 374 7,99%
Moravskoslezský kraj 218 667 10 167 4,65%
Olomoucký kraj 107 554 7 666 7,13%
Pardubický kraj 88 940 6 613 7,44%
Plzeňský kraj 77 004 4 405 5,72%
Středočeský kraj 176 855 10 543 5,96%
Ústecký kraj 118 695 9 813 8,27%
Zlínský kraj 110 495 6 748 6,11%
Celá ČR 1 668 235 104 716 6,28%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 181 177 12 540 6,92%
Jihočeský kraj 109 320 9 050 8,28%
Jihomoravský kraj 223 412 18 530 8,29%
Karlovarský kraj 37 714 3 163 8,39%
Kraj Vysočina 84 447 6 738 7,98%
Královéhradecký kraj 101 530 6 133 6,04%
Liberecký kraj 69 493 6 201 8,92%
Moravskoslezský kraj 212 702 14 125 6,64%
Olomoucký kraj 113 888 10 657 9,36%
Pardubický kraj 90 895 7 568 8,33%
Plzeňský kraj 76 971 5 814 7,55%
Středočeský kraj 181 378 11 576 6,38%
Ústecký kraj 122 470 11 246 9,18%
Zlínský kraj 112 284 9 234 8,22%
Celá ČR 1 717 681 132 575 7,72%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 271 539 16 265 5,99%
Jihočeský kraj 153 795 11 113 7,23%
Jihomoravský kraj 307 849 20 896 6,79%
Karlovarský kraj 54 176 4 219 7,79%
Kraj Vysočina 121 903 8 368 6,86%
Královéhradecký kraj 144 223 7 904 5,48%
Liberecký kraj 98 895 8 343 8,44%
Moravskoslezský kraj 294 014 17 338 5,90%
Olomoucký kraj 155 092 12 252 7,90%
Pardubický kraj 127 678 9 825 7,70%
Plzeňský kraj 108 543 7 952 7,33%
Středočeský kraj 266 495 15 801 5,93%
Ústecký kraj 176 763 16 246 9,19%
Zlínský kraj 145 688 9 809 6,73%
Celá ČR 2 426 653 166 331 6,85%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 294 925 18 235 6,18%
Jihočeský kraj 156 004 11 262 7,22%
Jihomoravský kraj 322 295 22 608 7,01%
Karlovarský kraj 59 208 4 595 7,76%
Kraj Vysočina 127 199 9 157 7,20%
Královéhradecký kraj 152 164 8 304 5,46%
Liberecký kraj 106 999 9 500 8,88%
Moravskoslezský kraj 315 515 19 110 6,06%
Olomoucký kraj 158 964 13 031 8,20%
Pardubický kraj 135 070 9 597 7,11%
Plzeňský kraj 114 656 9 005 7,85%
Středočeský kraj 286 782 18 090 6,31%
Ústecký kraj 186 898 18 056 9,66%
Zlínský kraj 158 505 12 458 7,86%
Celá ČR 2 575 184 183 008 7,11%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným tetracyklinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 279 045 17 390 6,23%
Jihočeský kraj 161 386 11 958 7,41%
Jihomoravský kraj 321 907 22 798 7,08%
Karlovarský kraj 60 728 5 128 8,44%
Kraj Vysočina 127 441 10 316 8,09%
Královéhradecký kraj 153 953 9 045 5,88%
Liberecký kraj 106 460 9 985 9,38%
Moravskoslezský kraj 310 430 17 906 5,77%
Olomoucký kraj 160 120 12 643 7,90%
Pardubický kraj 129 836 9 613 7,40%
Plzeňský kraj 111 337 9 292 8,35%
Středočeský kraj 275 658 17 431 6,32%
Ústecký kraj 182 844 18 766 10,26%
Zlínský kraj 160 533 12 439 7,75%
Celá ČR 2 541 678 184 710 7,27%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 6% █ 6-9% █ 9-12% █ 12-15% █ více než 15%
Český Krumlov (rok 2022) - 5,35% České Budějovice (rok 2022) - 7,21% Prachatice (rok 2022) - 8,41% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 7,05% Strakonice (rok 2022) - 4,29% Tábor (rok 2022) - 7,53% Písek (rok 2022) - 4,22% Uherské Hradiště (rok 2022) - 6,84% Zlín (rok 2022) - 4,68% Kroměříž (rok 2022) - 6,44% Vsetín (rok 2022) - 5,92% Břeclav (rok 2022) - 6,51% Znojmo (rok 2022) - 7,28% Hodonín (rok 2022) - 4,57% Brno-venkov (rok 2022) - 6,78% Vyškov (rok 2022) - 5,24% Brno-město (rok 2022) - 5,56% Blansko (rok 2022) - 7,83% Třebíč (rok 2022) - 5,50% Jihlava (rok 2022) - 7,79% Pelhřimov (rok 2022) - 5,46% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 6,76% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 5,37% Klatovy (rok 2022) - 6,70% Domažlice (rok 2022) - 4,30% Plzeň-jih (rok 2022) - 8,21% Tachov (rok 2022) - 5,52% Plzeň-město (rok 2022) - 5,08% Rokycany (rok 2022) - 3,83% Plzeň-sever (rok 2022) - 7,82% Frýdek-místek (rok 2022) - 5,82% Nový Jičín (rok 2022) - 3,18% Ostrava-město (rok 2022) - 3,95% Opava (rok 2022) - 10,23% Karviná (rok 2022) - 3,12% Bruntál (rok 2022) - 5,66% Svitavy (rok 2022) - 13,82% Chrudim (rok 2022) - 6,67% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 6,75% Pardubice (rok 2022) - 3,75% Praha (rok 2022) - 5,90% Prostějov (rok 2022) - 5,61% Přerov (rok 2022) - 7,34% Olomouc (rok 2022) - 8,04% Šumperk (rok 2022) - 8,53% Jeseník (rok 2022) - 5,72% Benešov (rok 2022) - 6,90% Příbram (rok 2022) - 7,91% Kutná Hora (rok 2022) - 4,86% Beroun (rok 2022) - 5,62% Praha-západ (rok 2022) - 4,97% Praha-východ (rok 2022) - 5,09% Kolín (rok 2022) - 3,71% Rakovník (rok 2022) - 5,34% Kladno (rok 2022) - 5,44% Nymburk (rok 2022) - 3,77% Mladá Boleslav (rok 2022) - 4,99% Mělník (rok 2022) - 4,47% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 7,40% Hradec Králové (rok 2022) - 3,63% Jičín (rok 2022) - 3,84% Náchod (rok 2022) - 4,79% Trutnov (rok 2022) - 6,09% Česká Lípa (rok 2022) - 8,87% Semily (rok 2022) - 4,37% Liberec (rok 2022) - 9,19% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 9,27% Louny (rok 2022) - 8,83% Chomutov (rok 2022) - 9,01% Litoměřice (rok 2022) - 6,57% Most (rok 2022) - 12,36% Teplice (rok 2022) - 6,85% Ústí nad Labem (rok 2022) - 7,30% Děčín (rok 2022) - 5,85% Cheb (rok 2022) - 4,01% Sokolov (rok 2022) - 6,35% Karlovy Vary (rok 2022) - 8,56%
Český Krumlov (rok 2021) - 6,18% České Budějovice (rok 2021) - 7,01% Prachatice (rok 2021) - 6,81% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 7,00% Strakonice (rok 2021) - 3,13% Tábor (rok 2021) - 7,00% Písek (rok 2021) - 6,16% Uherské Hradiště (rok 2021) - 6,78% Zlín (rok 2021) - 5,20% Kroměříž (rok 2021) - 6,35% Vsetín (rok 2021) - 6,55% Břeclav (rok 2021) - 5,61% Znojmo (rok 2021) - 7,08% Hodonín (rok 2021) - 4,76% Brno-venkov (rok 2021) - 6,63% Vyškov (rok 2021) - 5,46% Brno-město (rok 2021) - 6,07% Blansko (rok 2021) - 6,97% Třebíč (rok 2021) - 6,80% Jihlava (rok 2021) - 8,72% Pelhřimov (rok 2021) - 5,32% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 6,52% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 5,64% Klatovy (rok 2021) - 5,82% Domažlice (rok 2021) - 4,60% Plzeň-jih (rok 2021) - 6,87% Tachov (rok 2021) - 5,14% Plzeň-město (rok 2021) - 5,60% Rokycany (rok 2021) - 3,99% Plzeň-sever (rok 2021) - 6,96% Frýdek-místek (rok 2021) - 5,33% Nový Jičín (rok 2021) - 3,64% Ostrava-město (rok 2021) - 4,09% Opava (rok 2021) - 8,72% Karviná (rok 2021) - 3,06% Bruntál (rok 2021) - 5,39% Svitavy (rok 2021) - 13,39% Chrudim (rok 2021) - 6,29% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 6,86% Pardubice (rok 2021) - 4,81% Praha (rok 2021) - 6,48% Prostějov (rok 2021) - 5,84% Přerov (rok 2021) - 7,38% Olomouc (rok 2021) - 8,05% Šumperk (rok 2021) - 7,05% Jeseník (rok 2021) - 5,48% Benešov (rok 2021) - 7,33% Příbram (rok 2021) - 7,86% Kutná Hora (rok 2021) - 5,28% Beroun (rok 2021) - 5,37% Praha-západ (rok 2021) - 6,21% Praha-východ (rok 2021) - 6,85% Kolín (rok 2021) - 4,61% Rakovník (rok 2021) - 7,22% Kladno (rok 2021) - 6,20% Nymburk (rok 2021) - 4,78% Mladá Boleslav (rok 2021) - 5,41% Mělník (rok 2021) - 4,91% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 7,87% Hradec Králové (rok 2021) - 4,19% Jičín (rok 2021) - 4,30% Náchod (rok 2021) - 4,52% Trutnov (rok 2021) - 5,97% Česká Lípa (rok 2021) - 9,10% Semily (rok 2021) - 4,77% Liberec (rok 2021) - 8,47% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 8,57% Louny (rok 2021) - 8,76% Chomutov (rok 2021) - 10,45% Litoměřice (rok 2021) - 7,79% Most (rok 2021) - 10,90% Teplice (rok 2021) - 7,31% Ústí nad Labem (rok 2021) - 7,70% Děčín (rok 2021) - 5,56% Cheb (rok 2021) - 4,50% Sokolov (rok 2021) - 5,85% Karlovy Vary (rok 2021) - 9,10%
Český Krumlov (rok 2020) - 7,52% České Budějovice (rok 2020) - 9,11% Prachatice (rok 2020) - 9,85% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 8,88% Strakonice (rok 2020) - 3,92% Tábor (rok 2020) - 9,02% Písek (rok 2020) - 7,08% Uherské Hradiště (rok 2020) - 8,91% Zlín (rok 2020) - 7,51% Kroměříž (rok 2020) - 9,04% Vsetín (rok 2020) - 8,01% Břeclav (rok 2020) - 7,76% Znojmo (rok 2020) - 10,08% Hodonín (rok 2020) - 6,60% Brno-venkov (rok 2020) - 8,73% Vyškov (rok 2020) - 9,01% Brno-město (rok 2020) - 8,08% Blansko (rok 2020) - 9,25% Třebíč (rok 2020) - 8,25% Jihlava (rok 2020) - 9,09% Pelhřimov (rok 2020) - 5,96% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 8,97% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 6,79% Klatovy (rok 2020) - 7,24% Domažlice (rok 2020) - 5,82% Plzeň-jih (rok 2020) - 9,38% Tachov (rok 2020) - 7,08% Plzeň-město (rok 2020) - 7,35% Rokycany (rok 2020) - 4,70% Plzeň-sever (rok 2020) - 9,59% Frýdek-místek (rok 2020) - 8,50% Nový Jičín (rok 2020) - 5,50% Ostrava-město (rok 2020) - 5,52% Opava (rok 2020) - 11,23% Karviná (rok 2020) - 4,82% Bruntál (rok 2020) - 7,37% Svitavy (rok 2020) - 14,46% Chrudim (rok 2020) - 6,67% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 8,46% Pardubice (rok 2020) - 5,26% Praha (rok 2020) - 6,92% Prostějov (rok 2020) - 8,31% Přerov (rok 2020) - 10,56% Olomouc (rok 2020) - 10,12% Šumperk (rok 2020) - 8,65% Jeseník (rok 2020) - 6,28% Benešov (rok 2020) - 8,21% Příbram (rok 2020) - 8,49% Kutná Hora (rok 2020) - 5,74% Beroun (rok 2020) - 6,28% Praha-západ (rok 2020) - 6,39% Praha-východ (rok 2020) - 7,34% Kolín (rok 2020) - 4,55% Rakovník (rok 2020) - 7,29% Kladno (rok 2020) - 7,25% Nymburk (rok 2020) - 4,46% Mladá Boleslav (rok 2020) - 5,43% Mělník (rok 2020) - 5,00% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 9,32% Hradec Králové (rok 2020) - 4,80% Jičín (rok 2020) - 4,60% Náchod (rok 2020) - 5,84% Trutnov (rok 2020) - 7,11% Česká Lípa (rok 2020) - 9,42% Semily (rok 2020) - 5,20% Liberec (rok 2020) - 9,93% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 9,58% Louny (rok 2020) - 8,65% Chomutov (rok 2020) - 9,93% Litoměřice (rok 2020) - 7,85% Most (rok 2020) - 13,72% Teplice (rok 2020) - 8,60% Ústí nad Labem (rok 2020) - 9,19% Děčín (rok 2020) - 7,32% Cheb (rok 2020) - 6,53% Sokolov (rok 2020) - 6,48% Karlovy Vary (rok 2020) - 11,10%
Český Krumlov (rok 2019) - 5,03% České Budějovice (rok 2019) - 7,11% Prachatice (rok 2019) - 9,58% Jindřichův Hradec (rok 2019) - 8,38%