Kód ukazatele: OUK_PLD_006_19
SHRNUTÍ (ABSTRAKT) 

Cefalosporiny, z nichž lékaři předepisují z více než 90 % cefuroxim axetil (tedy cefalosporin II. generace, například přípravky ZINNAT nebo MEDOXIN), nejsou v žádném doporučeném postupu pro praktické lékaře uváděny jako léky prvé volby a jako léky alternativní jsou v ojedinělých případech uváděny v doporučeném postupu Společnosti všeobecného lékařství.

U všeobecných praktických lékařů pro dospělé se za kvalitní preskripci cefalosporinů považuje jejich podíl pod 15 % na celkové preskripci ATB. Z výstupu podílu preskripce cefalosporinů z celkové preskripce ATB v celé ČR byl ve sledovaných letech 2017 až 2022 tento ukazatel splněn ve všech letech: v roce 2017 činil 12,99 %, v roce 2019 vystoupal na 13,69 %, v roce 2021 mírně poklesl na 12,65 % a v roce 2022 dosáhl hodnoty 13,98 %.

Z regionálního pohledu u některých krajů došlo k překročení prahu kvality alespoň jednou ve sledovaném období. Nejvyšších hodnot (a tedy nejméně kvalitní preskripce cefalosporinů) bylo dosaženo v Pardubickém kraji: rok 2017 – 16,18 %, rok 2018 – 16,95 %, rok 2019 – 17,10 %, rok 2020 – 15,98 %, rok 2021 – 15,99 % a rok 2022 – 17,51 %. Druhé nejvyšší hodnoty byly v roce 2022 zjištěny v Moravskoslezském kraji (17,23 %) a v Jihomoravském kraji (16,03 %).

Nejnižších hodnot bylo dlouhodobě dosaženo v Karlovarském kraji: rok 2017 – 6,79 %, rok 2018 – 7,86 %, rok 2019 – 7,77 %, rok 2020 – 6,88 %, rok 2021 – 8,29 % a rok 2022 – 8,75 %. Druhé nejnižší hodnoty byly již tradičně v roce 2022 zjištěny v Plzeňském kraji (9,07 %) a kraji Hlavní město Praha (10,18 %).

Závěr:
Preskripce cefalosporinu v ČR se v průběhu roků 2017-2022 stabilizovala pod prahovou hodnotou, přesto se vyskytují kraje, kde jsou stále překračovány doporučené hodnoty. Proto pro řadu lékařů bude přínosné opětovné prostudování aktuálních doporučených postupů i s ohledem na indikace cefalosporinů, nejčastěji zřejmě v kraji Pardubickém a ve všech krajích Moravy.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných antibiotik ze skupiny cefalosporinů (dále též „CEF“) na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Současný nárůst spotřeb CEF v ČR patří k nežádoucím jevů, které vedou k narůstání rezistence antibiotik.

Podíl CEF na celkové preskripci antibiotik je doplňkovým ukazatelem. Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena s cílem zabránit falešnému dojmu, že je sledována pouze nadměrná preskripce chráněných aminopenicilinů a aby proto nebyla měněna nevhodným způsobem, například upřednostněním cefalosporinů.

Doklad: recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou, případně eRecept, který nebyl uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích tak obsahují jak antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, tak i antibiotika nehrazená zdravotními pojišťovnami, ale předepsaná na základě eReceptu.


Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL) a současně léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, ale předepsané na základě eReceptů:

  • Kód J01D* – první znaky kódu pro ATC skupinu definují léčivý přípravek z kategorie cefalosporiny
  • Kód léčivého přípravku s ATC účinné látky, který začíná na J01*, definuje všechna antibiotika

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinických expertů – zastupují odbornou společnost Všeobecného lékařství ČLS JEP a reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost. Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik v budoucím vývoji společnosti. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií a jasně prokazují, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím více lze považovat preskripci za kvalitnější.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace všeobecného praktického lékaře

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie cefalosporinů s ATC J01D*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Subjekt: IČP odbornosti všeobecné praktické lékařství (001)- identifikace ordinace PLD

Typ hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
Dolní práh kvalityNení stanoven
Horní práh kvality15,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

REŠERŠE:

[1] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Cefalosporiny. Praktický lékař 2016; 96 (1):32-50.

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled dle krajů (2022)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 240 532 24 480 10,18%
Jihočeský kraj 135 543 16 986 12,53%
Jihomoravský kraj 276 339 44 295 16,03%
Karlovarský kraj 46 332 4 053 8,75%
Kraj Vysočina 106 367 15 255 14,34%
Královéhradecký kraj 127 973 19 800 15,47%
Liberecký kraj 85 289 10 104 11,85%
Moravskoslezský kraj 285 002 49 093 17,23%
Olomoucký kraj 140 640 21 650 15,39%
Pardubický kraj 113 050 19 795 17,51%
Plzeňský kraj 98 735 8 957 9,07%
Středočeský kraj 234 225 29 168 12,45%
Ústecký kraj 153 073 19 441 12,70%
Zlínský kraj 144 112 22 641 15,71%
Celá ČR 2 187 212 305 718 13,98%
Přehled dle krajů (2021)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 169 973 14 660 8,62%
Jihočeský kraj 102 022 11 738 11,51%
Jihomoravský kraj 211 820 31 759 14,99%
Karlovarský kraj 40 050 3 322 8,29%
Kraj Vysočina 77 588 10 882 14,03%
Královéhradecký kraj 101 347 14 820 14,62%
Liberecký kraj 67 225 7 194 10,70%
Moravskoslezský kraj 218 667 34 189 15,64%
Olomoucký kraj 107 554 14 048 13,06%
Pardubický kraj 88 940 14 220 15,99%
Plzeňský kraj 77 004 6 384 8,29%
Středočeský kraj 176 855 18 499 10,46%
Ústecký kraj 118 695 13 580 11,44%
Zlínský kraj 110 495 15 792 14,29%
Celá ČR 1 668 235 211 087 12,65%
Přehled dle krajů (2020)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 181 177 15 853 8,75%
Jihočeský kraj 109 320 11 891 10,88%
Jihomoravský kraj 223 412 31 150 13,94%
Karlovarský kraj 37 714 2 594 6,88%
Kraj Vysočina 84 447 11 579 13,71%
Královéhradecký kraj 101 530 15 059 14,83%
Liberecký kraj 69 493 7 714 11,10%
Moravskoslezský kraj 212 702 30 405 14,29%
Olomoucký kraj 113 888 15 221 13,36%
Pardubický kraj 90 895 14 521 15,98%
Plzeňský kraj 76 971 5 967 7,75%
Středočeský kraj 181 378 19 756 10,89%
Ústecký kraj 122 470 13 517 11,04%
Zlínský kraj 112 284 15 740 14,02%
Celá ČR 1 717 681 210 967 12,28%
Přehled dle krajů (2019)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 271 539 29 982 11,04%
Jihočeský kraj 153 795 19 794 12,87%
Jihomoravský kraj 307 849 47 018 15,27%
Karlovarský kraj 54 176 4 211 7,77%
Kraj Vysočina 121 903 18 044 14,80%
Královéhradecký kraj 144 223 23 893 16,57%
Liberecký kraj 98 895 12 237 12,37%
Moravskoslezský kraj 294 014 46 588 15,85%
Olomoucký kraj 155 092 23 847 15,38%
Pardubický kraj 127 678 21 838 17,10%
Plzeňský kraj 108 543 8 758 8,07%
Středočeský kraj 266 495 34 277 12,86%
Ústecký kraj 176 763 20 037 11,34%
Zlínský kraj 145 688 21 592 14,82%
Celá ČR 2 426 653 332 116 13,69%
Přehled dle krajů (2018)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 294 925 34 325 11,64%
Jihočeský kraj 156 004 19 573 12,55%
Jihomoravský kraj 322 295 49 539 15,37%
Karlovarský kraj 59 208 4 654 7,86%
Kraj Vysočina 127 199 19 552 15,37%
Královéhradecký kraj 152 164 24 418 16,05%
Liberecký kraj 106 999 13 256 12,39%
Moravskoslezský kraj 315 515 48 447 15,35%
Olomoucký kraj 158 964 24 636 15,50%
Pardubický kraj 135 070 22 899 16,95%
Plzeňský kraj 114 656 9 110 7,95%
Středočeský kraj 286 782 38 045 13,27%
Ústecký kraj 186 898 20 982 11,23%
Zlínský kraj 158 505 23 253 14,67%
Celá ČR 2 575 184 352 689 13,70%
Přehled dle krajů (2017)
Tabulka "Přehled dle krajů" ukazuje poměr receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem.
Horní práh je definován na 15 % viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Kraj Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem Počet receptů s předepsaným cefalosporinovým antibiotikem Podíl preskripce
Hlavní město Praha 279 045 32 577 11,67%
Jihočeský kraj 161 386 19 418 12,03%
Jihomoravský kraj 321 907 48 012 14,91%
Karlovarský kraj 60 728 4 121 6,79%
Kraj Vysočina 127 441 17 058 13,39%
Královéhradecký kraj 153 953 22 296 14,48%
Liberecký kraj 106 460 13 011 12,22%
Moravskoslezský kraj 310 430 44 952 14,48%
Olomoucký kraj 160 120 23 431 14,63%
Pardubický kraj 129 836 21 010 16,18%
Plzeňský kraj 111 337 8 273 7,43%
Středočeský kraj 275 658 35 056 12,72%
Ústecký kraj 182 844 18 309 10,01%
Zlínský kraj 160 533 22 740 14,17%
Celá ČR 2 541 678 330 264 12,99%
Přehled okresů (2022):
Přehled okresů (2021):
Přehled okresů (2020):
Přehled okresů (2019):
Přehled okresů (2018):
Přehled okresů (2017):
Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech. Změnit rok
Legenda: █ Méně než 9% █ 9-11% █ 11-13% █ 13-15% █ více než 15%
Český Krumlov (rok 2022) - 15,41% České Budějovice (rok 2022) - 10,68% Prachatice (rok 2022) - 7,72% Jindřichův Hradec (rok 2022) - 18,16% Strakonice (rok 2022) - 12,47% Tábor (rok 2022) - 13,71% Písek (rok 2022) - 12,68% Uherské Hradiště (rok 2022) - 14,96% Zlín (rok 2022) - 18,08% Kroměříž (rok 2022) - 10,35% Vsetín (rok 2022) - 16,33% Břeclav (rok 2022) - 17,33% Znojmo (rok 2022) - 11,35% Hodonín (rok 2022) - 17,71% Brno-venkov (rok 2022) - 13,07% Vyškov (rok 2022) - 19,16% Brno-město (rok 2022) - 15,23% Blansko (rok 2022) - 20,53% Třebíč (rok 2022) - 11,97% Jihlava (rok 2022) - 10,47% Pelhřimov (rok 2022) - 17,83% Žďár nad Sázavou (rok 2022) - 18,07% Havlíčkův Brod (rok 2022) - 11,94% Klatovy (rok 2022) - 9,31% Domažlice (rok 2022) - 12,15% Plzeň-jih (rok 2022) - 10,87% Tachov (rok 2022) - 6,07% Plzeň-město (rok 2022) - 8,66% Rokycany (rok 2022) - 7,79% Plzeň-sever (rok 2022) - 8,39% Frýdek-místek (rok 2022) - 15,95% Nový Jičín (rok 2022) - 20,94% Ostrava-město (rok 2022) - 16,26% Opava (rok 2022) - 17,96% Karviná (rok 2022) - 17,12% Bruntál (rok 2022) - 17,93% Svitavy (rok 2022) - 13,71% Chrudim (rok 2022) - 20,99% Ústí nad Orlicí (rok 2022) - 21,17% Pardubice (rok 2022) - 14,54% Praha (rok 2022) - 10,18% Prostějov (rok 2022) - 19,65% Přerov (rok 2022) - 14,19% Olomouc (rok 2022) - 14,93% Šumperk (rok 2022) - 14,08% Jeseník (rok 2022) - 13,66% Benešov (rok 2022) - 14,17% Příbram (rok 2022) - 9,51% Kutná Hora (rok 2022) - 9,40% Beroun (rok 2022) - 10,72% Praha-západ (rok 2022) - 8,29% Praha-východ (rok 2022) - 12,55% Kolín (rok 2022) - 14,85% Rakovník (rok 2022) - 10,26% Kladno (rok 2022) - 10,81% Nymburk (rok 2022) - 15,15% Mladá Boleslav (rok 2022) - 20,12% Mělník (rok 2022) - 9,22% Rychnov nad Kněžnou (rok 2022) - 12,08% Hradec Králové (rok 2022) - 16,54% Jičín (rok 2022) - 16,73% Náchod (rok 2022) - 15,73% Trutnov (rok 2022) - 14,76% Česká Lípa (rok 2022) - 13,08% Semily (rok 2022) - 16,93% Liberec (rok 2022) - 8,72% Jablonec nad Nisou (rok 2022) - 11,93% Louny (rok 2022) - 9,98% Chomutov (rok 2022) - 9,53% Litoměřice (rok 2022) - 10,57% Most (rok 2022) - 14,12% Teplice (rok 2022) - 16,59% Ústí nad Labem (rok 2022) - 18,05% Děčín (rok 2022) - 10,31% Cheb (rok 2022) - 6,84% Sokolov (rok 2022) - 8,75% Karlovy Vary (rok 2022) - 10,20%
Český Krumlov (rok 2021) - 13,32% České Budějovice (rok 2021) - 9,89% Prachatice (rok 2021) - 7,62% Jindřichův Hradec (rok 2021) - 13,96% Strakonice (rok 2021) - 13,53% Tábor (rok 2021) - 13,29% Písek (rok 2021) - 11,23% Uherské Hradiště (rok 2021) - 12,20% Zlín (rok 2021) - 18,19% Kroměříž (rok 2021) - 8,59% Vsetín (rok 2021) - 14,49% Břeclav (rok 2021) - 14,82% Znojmo (rok 2021) - 11,55% Hodonín (rok 2021) - 15,94% Brno-venkov (rok 2021) - 12,68% Vyškov (rok 2021) - 19,74% Brno-město (rok 2021) - 14,48% Blansko (rok 2021) - 18,17% Třebíč (rok 2021) - 11,79% Jihlava (rok 2021) - 10,03% Pelhřimov (rok 2021) - 14,93% Žďár nad Sázavou (rok 2021) - 19,60% Havlíčkův Brod (rok 2021) - 10,44% Klatovy (rok 2021) - 9,42% Domažlice (rok 2021) - 10,43% Plzeň-jih (rok 2021) - 11,32% Tachov (rok 2021) - 5,73% Plzeň-město (rok 2021) - 7,00% Rokycany (rok 2021) - 5,50% Plzeň-sever (rok 2021) - 8,84% Frýdek-místek (rok 2021) - 14,92% Nový Jičín (rok 2021) - 20,07% Ostrava-město (rok 2021) - 14,21% Opava (rok 2021) - 17,08% Karviná (rok 2021) - 15,29% Bruntál (rok 2021) - 15,55% Svitavy (rok 2021) - 13,95% Chrudim (rok 2021) - 20,48% Ústí nad Orlicí (rok 2021) - 17,63% Pardubice (rok 2021) - 12,66% Praha (rok 2021) - 8,62% Prostějov (rok 2021) - 16,93% Přerov (rok 2021) - 11,48% Olomouc (rok 2021) - 12,21% Šumperk (rok 2021) - 12,15% Jeseník (rok 2021) - 14,86% Benešov (rok 2021) - 12,40% Příbram (rok 2021) - 8,71% Kutná Hora (rok 2021) - 9,60% Beroun (rok 2021) - 8,04% Praha-západ (rok 2021) - 6,65% Praha-východ (rok 2021) - 9,81% Kolín (rok 2021) - 12,76% Rakovník (rok 2021) - 6,41% Kladno (rok 2021) - 10,04% Nymburk (rok 2021) - 10,97% Mladá Boleslav (rok 2021) - 16,54% Mělník (rok 2021) - 8,70% Rychnov nad Kněžnou (rok 2021) - 10,53% Hradec Králové (rok 2021) - 15,72% Jičín (rok 2021) - 15,55% Náchod (rok 2021) - 16,55% Trutnov (rok 2021) - 13,25% Česká Lípa (rok 2021) - 11,95% Semily (rok 2021) - 15,90% Liberec (rok 2021) - 8,07% Jablonec nad Nisou (rok 2021) - 9,86% Louny (rok 2021) - 8,24% Chomutov (rok 2021) - 7,88% Litoměřice (rok 2021) - 8,27% Most (rok 2021) - 10,37% Teplice (rok 2021) - 15,22% Ústí nad Labem (rok 2021) - 19,28% Děčín (rok 2021) - 10,91% Cheb (rok 2021) - 7,01% Sokolov (rok 2021) - 8,16% Karlovy Vary (rok 2021) - 9,36%
Český Krumlov (rok 2020) - 14,37% České Budějovice (rok 2020) - 8,54% Prachatice (rok 2020) - 6,25% Jindřichův Hradec (rok 2020) - 13,58% Strakonice (rok 2020) - 11,22% Tábor (rok 2020) - 13,99% Písek (rok 2020) - 11,59% Uherské Hradiště (rok 2020) - 11,93% Zlín (rok 2020) - 17,92% Kroměříž (rok 2020) - 8,93% Vsetín (rok 2020) - 13,66% Břeclav (rok 2020) - 14,87% Znojmo (rok 2020) - 10,77% Hodonín (rok 2020) - 13,28% Brno-venkov (rok 2020) - 13,29% Vyškov (rok 2020) - 15,59% Brno-město (rok 2020) - 13,63% Blansko (rok 2020) - 17,45% Třebíč (rok 2020) - 12,50% Jihlava (rok 2020) - 9,91% Pelhřimov (rok 2020) - 16,40% Žďár nad Sázavou (rok 2020) - 18,06% Havlíčkův Brod (rok 2020) - 9,36% Klatovy (rok 2020) - 8,61% Domažlice (rok 2020) - 9,27% Plzeň-jih (rok 2020) - 12,54% Tachov (rok 2020) - 6,36% Plzeň-město (rok 2020) - 6,54% Rokycany (rok 2020) - 5,65% Plzeň-sever (rok 2020) - 5,44% Frýdek-místek (rok 2020) - 14,59% Nový Jičín (rok 2020) - 16,79% Ostrava-město (rok 2020) - 13,51% Opava (rok 2020) - 15,09% Karviná (rok 2020) - 13,15% Bruntál (rok 2020) - 15,34% Svitavy (rok 2020) - 11,80% Chrudim (rok 2020) - 21,34% Ústí nad Orlicí (rok 2020) - 16,99% Pardubice (rok 2020) - 13,62% Praha (rok 2020) - 8,75% Prostějov (rok 2020) - 16,77% Přerov (rok 2020) - 13,25% Olomouc (rok 2020) - 11,88% Šumperk (rok 2020) - 11,71% Jeseník (rok 2020) - 17,43% Benešov (rok 2020) - 12,04% Příbram (rok 2020) - 8,49% Kutná Hora (rok 2020) - 10,35% Beroun (rok 2020) - 9,03% Praha-západ (rok 2020) - 7,81% Praha-východ (rok 2020) - 9,35% Kolín (rok 2020) - 15,91% Rakovník (rok 2020) - 7,98% Kladno (rok 2020) - 9,38% Nymburk (rok 2020) - 13,66% Mladá Boleslav (rok 2020) - 16,74% Mělník (rok 2020) - 7,27% Rychnov nad Kněžnou (rok 2020) - 11,75% Hradec Králové (rok 2020) - 15,34% Jičín (rok 2020) - 17,31% Náchod (rok 2020) - 16,24% Trutnov (rok 2020) - 13,30% Česká Lípa (rok 2020) - 12,58% Semily (rok 2020) - 15,43% Liberec (rok 2020) - 8,84% Jablonec nad Nisou (rok 2020) - 10,06% Louny (rok 2020) - 7,67% Chomutov (rok 2020) - 7,89% Litoměřice (rok 2020) - 9,43% Most (rok 2020) - 10,32% Teplice (rok 2020) - 13,41% Ústí nad Labem (rok 2020) - 17,84% Děčín (rok 2020) - 10,01% Cheb (rok 2020) - 5,90% Sokolov (rok 2020) - 7,42% Karlovy Vary (rok 2020) - 7,09%
Český Krumlov (rok 2019) - 13,64% České Budějovice (rok 2019) - 10,07% Prachatice (rok 2019) - 8,27% Jindřichův Hradec (rok 2019) - 16,26%