Kód ukazatele: OUK_NEU_002_20
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel je definován jako poměr sekundárního přijetí na pracoviště Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (Iktového centra) nebo do Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (Komplexní cerebrovaskulární centrum) vůči přijetí k jakémukoliv poskytovateli akutní lůžkové péče.
Sekundární přijetí do Centra vysoce specializované péče je definováno jako přijetí překladem ze zařízení akutní péče, které není Centrem vysoce specializované péče, přičemž primární přijetí bylo i indikace CMP. Za přijetí překladem je považována časově přímo navazující hospitalizace.
Pro zařazení případu do výpočtu je rozhodující hlavní diagnóza prvního (nikoli druhého) hospitalizačního případu.
Výpočet poměru je prováděn na celostátní a regionální (krajské) úrovni. Pro přiřazení hospitalizačního případu k regionu je rozhodující regionální příslušnost prvního (nikoli druhého) poskytovatele zdravotní péče.

Diagnózy:

KódNázev
I60*SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ
I61*INTRACEREBRÁLNÍ (NITROMOZKOVÉ) KRVÁCENÍ
I62*JINÉ NEÚRAZOVÉ NITROLEBNÍ KRVÁCENÍ
I63*MOZKOVÝ INFARKT
I64*CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (MRTVICE) NEURČENÁ JAKO KRVÁCENÍ NEBO INFARKT
G45*PŘECHODNÉ ISCHEMICKÉ MOZKOVÉ ZÁCHVATY A PŘÍBUZNÉ SYNDROMY

Hospitalizační případy s uvedenými kódy dg dle MKN10 na pozici hlavní diagnózy

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 11/2019–5/2020.Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinického experta – zastupuje odbornou společnost ČNS ČLS JEP a reprezentuje odborné stanovisko daného klinického oboru. Informace o klinických expertech jsou dostupné v KZP.
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU (1.6.2020):
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Vhodnost užívání pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborných společností.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Jedná se o důležitý ukazatel. Obecně je žádoucí dosažení vyšší míry centralizace péče.

Vědecká správnost: Vzhledem ke skutečnosti, že existují zahraniční rešerše, které prokazují souvislost s přijetím na lůžko vysoce specializovaného centra a kvalitou následného života, byl ukazatel vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy využívání.
Ukazatel je však nutné interpretovat pouze jako doplňkový k ukazateli Míra primární centralizace pacientů s CMP. Sám o sobě tedy není interpretovatelný.
Při hodnocení ukazatele a následné analýze je vhodné sledovat délku hospitalizace prvního případu, tedy pořadový den, kdy se překlad uskutečnil.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
KCCCentrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
ICCentrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
STDZařízení bez statutu iktového centra

U tohoto typu ukazatele se standardizace neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet osob sekundárně přijatých na pracoviště Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC) nebo do Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC)

y = počet osob přijatých k jakémukoli poskytovateli akutní lůžkové péče

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Žádoucí je vyšší míra centralizace. Z doporučených postupů ale nevyplývá, že všichni pacienti s CMP mají být přijati do centra vysoce specializované péče.
Dolní práh nebyl stanoven.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:

Slabinou tohoto ukazatele je, že neumožňuje přesně porovnat přístup pacientů ke stejné zdravotní péči v rámci jednotlivých regionů, podle bydliště pacientů tamtéž. Ukazatel nepracuje s místem bydliště pacienta. Srovnání přístupu k péči v regionech je tedy z hlediska bydliště pacientů jen orientační.
Výpovědní hodnotu ukazatele do určité míry omezuje také skutečnost, že pacient přijatý do zařízení, které provozuje centrum specializované péče pro CMP, nemusel být ve všech případech přijat na lůžko, provozované v rámci centra. Omezení odbornosti v definici ukazatele na neurologii, neurochirurgii a ARO by na druhou stranu vedlo k nezapočítání pacientů přijatých na mezioborový JIP (jehož smluvní odborností je interna).

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:
Hospitalizace na lůžku iktového centra vede k dlouhodobě lepším výsledkům zdravotní péče při srovnávání podílu pacientů, kteří jsou po léčbě CMP nezávislí, oproti hospitalizaci mimo specializovaná centra. Doporučení k přijetí pacientů s CMP na lůžko iktového centra je součástí platných doporučení odborných společností (ESO, AHA/ASA).

[1] Langhorne P, Stroke Unit Trialists Collaboration. How do stroke units improve patient outcomes? A collaborative systematic review of the randomized trials. Stroke. 1997 Nov;28(11):2139-44.

[2] Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et. al. on behalf of the American Heart Association: Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. Stroke. 2019;50:e344– e418.

[3] Hemphill JC, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M, et.al.; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015 Jul;46(7):2032-60.

[4] Kobayashi A, Czlonkowska A, Ford GA, Fonseca AC, Luijckx GJ, Korv J, et. al. European Academy of Neurology and European Stroke Organization consensus statement and practical guidance for pre-hospital management of stroke. Eur J Neurol. 2018 Mar;25(3):425-433.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled celé ČR (2017)
Tabulka "Přehled celé ČR" ukazuje počty sekundárních přijetí do centra/mimo centrum pro CMP v jednotlivých krajích.
Kraj Počet případů v centru Počet případů mimo centrum Poměr sekundárníhopřijetí do centra [%]
Hlavní město Praha 7 1 0.2%
Jihočeský kraj 22 0 1.02%
Jihomoravský kraj 20 0 0.55%
Karlovarský kraj 5 0 0.56%
Kraj Vysočina 17 1 1.09%
Královéhradecký kraj 6 0 0.41%
Liberecký kraj 10 2 0.86%
Moravskoslezský kraj 45 16 1.03%
Olomoucký kraj 15 2 0.71%
Pardubický kraj 13 0 0.97%
Plzeňský kraj 6 7 0.35%
Středočeský kraj 45 22 1.53%
Ústecký kraj 25 4 0.89%
Zlínský kraj 13 5 0.59%
Celá ČR 249 60 0.78%
Poměr sekundárního přijetí do centra (2017)
Graf "Poměr sekundárního přijetí do centra" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a krajích.
Legenda: █ Více než 2% █ 1,5-2% █ 1-1,5% █ 0,5-1% █ méně než 0,5%