OUK_PLD_001_19 - Podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů u praktických lékařů

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v ordinaci praktických lékařů pro dospělé.

Doklad:recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. Bylo zjištěno, že někteří lékaři ze skupiny samotných aminopenicilinů přednostně předepisují nehrazená antibiotika (např. Duomox). Údaje o preskripci těchto ATB sledovaná databáze neobsahuje a výsledky indexu mohou být tímto postupem tedy zkresleny.

Léčivé přípravky předepsané na recept:
Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Existují zahraniční rešerše, které jasně prokazují, že předepisování chráněných aminopenicilinů zvyšuje rezistenci bakterií vůči antibiotikům.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely Národního Antibiotického programu a organizace primární zdravotní péče. Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování chráněných aminopenicilinů. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím LP z kategorie chráněný aminopenicilin s ATC J01CR*

y = počet receptů s kódem definujícím LP z kategorie všech aminopenicilinů J01CA01+J01CA04+J01CR*

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
Subjekt Typ hodnoty Doporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro dospělé (001)
- identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvality není stanoven
Horní práh kvality 50%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Cílové hodnoty v ČR nelze pro prvý rok vyhodnocování ukazatele stanovit tak, aby byly reálně splnitelné. Na základě dosavadních zkušeností byla proto byla navržena cílová hodnota indexu 0,5.

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

REŠERŠE:
[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, vstup dne 16.8.2019

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[5] Prokeš M, Kalousek K , Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem. Horní práh je definován na 50% viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Počet Aminopenicilinů
Počet chráněných Aminopenicilinů
Podíl preskripce
Hlavní město Praha
40 390
36 861
91,26%
Jihočeský kraj
23 155
20 780
89,74%
Jihomoravský kraj
50 210
42 963
85,57%
Karlovarský kraj
8 169
7 280
89,12%
Kraj Vysočina
16 049
13 554
84,45%
Královéhradecký kraj
25 864
23 534
90,99%
Liberecký kraj
15 012
12 922
86,08%
Moravskoslezský kraj
49 571
42 211
85,15%
Olomoucký kraj
27 832
23 876
85,79%
Pardubický kraj
20 288
17 611
86,81%
Plzeňský kraj
17 283
15 964
92,37%
Středočeský kraj
43 360
38 210
88,12%
Ústecký kraj
26 253
23 650
90,08%
Zlínský kraj
26 765
23 195
86,66%
Celá ČR
390 201
342 611
87,80%

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.